Efežanima

1 2 3 4 5 6


поглавље 1

1 Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu, i vernima u Hristu Isusu:
2 Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
3 Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima kroz Hrista;
4 Kao što nas izabra kroz Njega pre postanja sveta, da budemo sveti i pravedni pred Njim u ljubavi,
5 Odredivši nas napred kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje,
6 Na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u Ljubaznome,
7 U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom, i oproštenje greha, po bogatstvu blagodati Njegove,
8 Koju je preumnožio u nama u svakoj premudrosti i razumu,
9 Pokazavši nam tajnu volje svoje, po ugodnosti svojoj koju napred pokaza u Njemu,
10 Za uredbu izvršetka vremena, da se sve sastavi u Hristu što je na nebesima i na zemlji; u Njemu,
11 Kroz kog i naslednici postasmo, napred odredjeni bivši po naredbi Boga koji sve čini po savetu volje svoje,
12 Da bismo bili na hvalu slave Njegove, mi koji smo se napred uzdali u Hrista,
13 Kroz kog i vi, čuvši reč istine, jevandjelje spasenja svog, u kome i verovavši zapečatiste se Svetim Duhom obećanja,
14 Koji je zalog nasledstva našeg za izbavljenje tečevine na hvalu slave Njegove.
15 Zato i ja čuvši vašu veru u Hrista Isusa, i ljubav k svima svetima,
16 Ne prestajem zahvaljivati za vas, i spominjati vas u svojim molitvama,
17 Da Bog Gospoda našeg Isusa Hrista, Otac slave, dade vam Duha premudrosti i otkrivenja da Ga poznate,
18 I bistre oči srca vašeg da biste mogli videti šta je nada Njegovog zvanja, i koje je bogatstvo slave nasledstva Njegovog u svetima,
19 I kakva je izobilna veličina sile Njegove na nama koji verujemo po činjenju prevelike sile Njegove,
20 Koju učini u Hristu, kad Ga podiže iz mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima,
21 Nad svim poglavarstvima, i vlastima, i silama, i gospodstvima, i nad svakim imenom što se može nazvati, ne samo na ovom svetu nego i na onom koji ide.
22 I sve pokori pod noge Njegove, i Njega dade za glavu crkvi, nad svima,
23 Koja je telo Njegovo, punina Onog koji sve ispunjava u svemu.
поглавље 2

1 I vas koji bejaste mrtvi za prestupljenja i grehe svoje,
2 U kojima nekad hodiste po veku ovog sveta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja;
3 U kojima i mi svi živesmo nekada po željama tela svog, čineći volju tela i pomisli, i bejasmo rodjena deca gneva, kao i ostali;
4 Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama,
5 I nas koji bejasmo mrtvi od grehova ožive s Hristom (blagodaću ste spaseni),
6 I s Njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu.
7 Da pokaže u vekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu.
8 Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji,
9 Ne od dela, da se niko ne pohvali.
10 Jer smo Njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za dela dobra, koja Bog unapred pripravi da u njima hodimo.
11 Zato se opominjite da vi koji ste nekada po telu neznabošci bili i nazivani neobrezanje od onih koji su se zvali po telu obrezanje, koje se rukom radilo,
12 Da bejaste u ono vreme bez Hrista, odvojeni od društva Izrailjevog, i bez dela u zavetima obećanja, nadu ne imajući, i bezbožni na svetu:
13 A sad u Hristu Isusu, vi koji ste nekada bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom.
14 Jer je On mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, telom svojim,
15 Zakon zapovesti naukama ukinuvši; da iz oboga načini sobom jednog novog čoveka, čineći mir;
16 I da pomiri s Bogom oboje u jednom telu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu.
17 I došavši propovedi u jevandjelju mir vama dalekima i onima koji su blizu.
18 Jer On dovede k Ocu oboje u jednom duhu.
19 Tako dakle više niste tudji i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu,
20 Nazidani na temelju apostola i proroka, gde je kamen od ugla sam Isus Hristos,
21 Na kome sva gradjevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu;
22 Na kome ćete se i vi sazidati za stan Božji u duhu.
поглавље 3

1 Toga sam radi ja, Pavle, sužanj Isusa Hrista za vas neznabošce,
2 Budući da čuste službu blagodati Božije koja je meni dana medju vama,
3 Da se meni po otkrivenju kaza tajna; kao što gore napisah ukratko,
4 Odakle možete čitajući poznati moj razum u tajni Hristovoj,
5 Koja se u drugim naraštajima ne kaza sinovima čovečijim, kako se sad otkri svetim Njegovim apostolima i prorocima Duhom Svetim;
6 Da neznabošci kroz jevandjelje postanu sunaslednici i sutelesnici i zajedničari u obećanju Njegovom u Hristu Isusu,
7 Kome postadoh sluga po daru blagodati Božje, koja mi je dana po činjenju sile njegove.
8 Meni najmanjem od svih svetih dade se ova blagodat da objavim medju neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo,
9 I da otkrijem svima šta je služba tajne od postanja sveta sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista;
10 Da se kroz crkvu sad obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogorazlična premudrost Božija,
11 Po naredbi vekova, koju učini u Hristu Isusu, Gospodu našem,
12 U kome imamo slobodu i pristup u nadi verom Njegovom.
13 Zato vas molim da se ne oslabite zbog nevolja mojih za vas, koje su slava vaša.
14 Toga radi priklanjam kolena svoja pred Ocem Gospoda našeg Isusa Hrista,
15 Po kome se sva čeljad i na nebesima i na zemlji zovu,
16 Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite Duhom Njegovim za unutrašnjeg čoveka,
17 Da se Hristos useli verom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni;
18 Da biste mogli razumeti sa svima svetima šta je širina i dužina i dubina i visina,
19 I poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.
20 A Onome koji može još izobilnije sve činiti šta ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama,
21 Onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vek veka. Amin.
поглавље 4

1 Molim vas dakle ja sužanj u Gospodu, da se vladate kao što prilikuje vašem zvanju u koje ste pozvani,
2 Sa svakom poniznošću i krotošću, s trpljenjem, trpeći jedan drugog u ljubavi,
3 Starajući se držati jedinstvo Duha u svezi mira;
4 Jedno telo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi zvanja svog.
5 Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje,
6 Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.
7 A svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristovog.
8 Zato govori: Izišavši na visinu zaplenio si plen, i dade dare ljudima.
9 A šta izidje, šta je, osim da i sidje u najdonja mesta zemlje?
10 Koji sidje to je Onaj koji i izidje više svih nebesa da ispuni sve.
11 I On je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne jevandjeliste, a jedne pastire i učitelje,
12 Da se sveti priprave za delo službe, na sazidanje tela Hristovog;
13 Dokle dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanje Sina Božijeg, u čoveka savršenog, u meru rasta visine Hristove;
14 Da ne budemo više mala deca, koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke, u laži čovečijoj, putem prevare;
15 Nego vladajući se po istini u ljubavi da u svemu uzrastemo u Onome koji je glava, Hristos.
16 Iz kog je sve telo sastavljeno i sklopljeno svakim zglavkom, da jedno drugom pomaže dobro po meri svakog uda, i čini da raste telo na popravljanje samog sebe u ljubavi.
17 Ovo dakle govorim i svedočim u Gospodu da više ne hodite kao što hode i ostali neznabošci u praznosti uma svog,
18 Koji imaju smisao tamom pokriven, i udaljeni su od života Božijeg za neznanje koje je u njima, za okamenjenje srca svojih;
19 Koji ostavivši poštenje predadoše se besramnosti, na činjenje svake nečistote i lakomstva.
20 Ali vi tako ne poznaste Hrista;
21 Jer Ga čuste i u Njemu se naučiste, kao što je istina u Isusu,
22 Da odbacite, po prvom življenju, starog čoveka, koji se raspada u željama prevarljivim;
23 I da se obnovite duhom uma svog,
24 I obučete u novog čoveka, koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine.
25 Zato odbacite laž, i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim; jer smo udi jedan drugom.
26 Gnevite se i ne grešite; sunce da ne zadje u gnevu vašem.
27 Niti dajte mesta djavolu.
28 Koji je krao više da ne krade, nego još da se trudi, čineći dobro rukama svojim da ima šta davati potrebnome.
29 Nikakva rdjava reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo šta je dobro za napredovanje vere, da da blagodat onima koji slušaju.
30 I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja.
31 Svaka gorčina, i gnev, i ljutina, i vika, i hula, da se uzme od vas, sa svakom pakošću.
32 A budite jedan drugom blagi, milostivi, praštajući jedan drugom, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama.
поглавље 5

1 Ugledajte se dakle na Boga, kao ljubazna deca,
2 I živite u ljubavi, kao što je i Hristos ljubio nas, i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris.
3 A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje medju vama, kao što se pristoji svetima;
4 Tako i sramotne i lude reči, ili šale, što se ne pristoji; nego još zahvaljivanje.
5 Jer ovo da znate da nijedan kurvar, ili nečist, ili tvrdica (koji je idolopoklonik), neće imati dela u carstvu Hrista i Boga.
6 Niko da vas ne vara praznim rečima; jer ovih radi ide gnev Božji na sinove nepokornosti.
7 Ne bivajte dakle zajedničari njihovi.
8 Jer bejaste nekada tama, a sad ste videlo u Gospodu: kao deca videla živite;
9 Jer je rod duhovni u svakoj dobroti i pravdi i istini.
10 Istražujte šta je Bogu ugodno.
11 I ne pristajte na bezrodna dela tame, nego još karajte.
12 Jer je sramno i govoriti šta oni tajno čine.
13 A sve za šta se kara, videlo objavljuje; jer sve što se objavljuje, videlo je;
14 Zato govori: Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih, i obasjaće te Hristos.
15 Gledajte dakle da uredno živite ne kao nemudri, nego kao mudri;
16 Pazite na vreme, jer su dani zli,
17 Toga radi ne budite nerazumni, nego poznajte šta je volja Božija.
18 I ne opijajte se vinom u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom,
19 Govoreći medju sobom u psalmima i pojanju i pesmama duhovnim, pevajući i pripevajući u srcima svojim Gospodu;
20 Zahvaljujući za svašta u ime Gospoda našeg Isusa Hrista Bogu i Ocu;
21 Slušajući se medju sobom u strahu Božijem.
22 Žene! Slušajte svoje muževe kao Gospoda.
23 Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tela.
24 No kao što crkva sluša Hrista tako i žene svoje muževe u svemu.
25 Muževi! Ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju,
26 Da je osveti očistivši je kupanjem vodenim u reči;
27 Da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takvog čega, nego da bude sveta i bez mane.
28 Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja telesa; jer koji ljubi svoju ženu, sebe samog ljubi.
29 Jer niko ne omrznu kad na svoje telo, nego ga hrani i greje, kao i Gospod crkvu.
30 Jer smo udi tela njegovog, od mesa Njegovog, i od kostiju Njegovih.
31 Toga radi ostaviće čovek oca svog i mater, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo.
32 Tajna je ovo velika; a ja govorim za Hrista i za crkvu.
33 Ali i vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i sebe samog; a žena da se boji svog muža.
поглавље 6

1 Deco! Slušajte svoje roditelje u Gospodu: jer je ovo pravo.
2 Poštuj oca svog i mater: ovo je prva zapovest s obećanjem:
3 Da ti blago bude, i da živiš dugo na zemlji.
4 I vi očevi! Ne razdražujte decu svoju, nego ih gajite u nauci i u strahu Gospodnjem.
5 Sluge! Slušajte gospodare svoje po telu, sa strahom i drhtanjem, u prostoti srca svog, kao i Hrista;
6 Ne samo pred očima radeći kao ljudima da ugadjate, nego kao sluge Hristove, tvoreći volju Božiju od srca.
7 Dragovoljno služite, kao Gospodu a ne kao ljudima,
8 Znajući da svaki što učini dobro ono će i primiti od Gospoda, bio rob ili slobodnjak.
9 I vi gospodari, tako činite njima ostavljajući pretnje, znajući da je i vama samim i njima Gospodar na nebesima, i On ne gleda ko je ko.
10 A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine Njegove.
11 Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva djavolskog:
12 Jer naš rat nije s krvlju i s telom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovog sveta, s duhovima pakosti ispod neba.
13 Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se.
14 Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde,
15 I obuvši noge u pripravu jevandjelja mira;
16 A svrh svega uzmite štit vere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strele nečastivog;
17 I kacigu spasenja uzmite, i mač duhovni koji je reč Božija.
18 I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite sa svakim trpljenjem i molitvom za sve svete,
19 I za mene, da mi se da reč kad otvorim usta svoja, da obznanim sa slobodom tajnu jevandjelja,
20 Za koje sam poslanik u okovima, da u Njemu govorim slobodno, kao što mi se pristoji.
21 A da i vi znate kako sam ja i šta radim, sve će vam kazati Tihik, ljubazni brat i verni sluga u Gospodu,
22 Kog poslah k vama za to isto da znate kako smo mi, i da uteši srca vaša.
23 Mir braći i ljubav s verom od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista.
24 Blagodat sa svima koji ljube Gospoda našeg Isusa Hrista jednako. Amin.