Kološanima

1 2 3 4


поглавље 1

1 Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista i brata Timotija,
2 Svetima koji su u Kolosima i vernoj braći u Hristu Isusu: blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
3 Zahvaljujemo Bogu i Ocu Gospoda svog Isusa Hrista, moleći se svagda za vas,
4 Čuvši veru vašu u Hrista Isusa, i ljubav koju imate k svima svetima,
5 Za nadu ostavljenu vama na nebesima, za koju napred čuste u reči istine jevandjelja,
6 Koje je u vama, kao i u svemu svetu, i plodno je i raste, kao i u vama, od onog dana kako čuste i razumeste blagodat Božiju u istini,
7 Kao što i doznaste od Epafrasa, ljubaznog našeg drugara u služenju, koji je za vas verni sluga Hristov,
8 Koji nam i javi vašu ljubav u duhu.
9 Toga radi i mi od onog dana kako čusmo ne prestajemo za vas moliti se Bogu i iskati da se ispunite poznanjem volje Njegove u svakoj premudrosti i razumu duhovnom,
10 Da živite pristojno Bogu na svako ugadjanje i u svakom dobrom delu da budete plodni, i da rastete u poznanju Božijem,
11 Jačajući svakom snagom po sili slave Njegove, i u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću;
12 Zahvaljujući Bogu i Ocu, koji nas prizva u deo nasledstva svetih u videlu;
13 Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premesti nas u carstvo Sina ljubavi svoje,
14 U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom i oproštenje greha;
15 Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rodjen pre svake tvari.
16 Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda.
17 I On je pre svega, i sve je u Njemu.
18 I On je glava telu crkve, koji je početak i prvorodjeni iz mrtvih, da bude On u svemu prvi;
19 Jer bi volja Očeva da se u Nj useli sva punina,
20 I kroza Nj da primiri sve sa sobom, umirivši krvlju krsta Njegova, kroza Nj sve, bilo na zemlji ili na nebu.
21 I vas koji ste nekad bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlim delima,
22 A sad vas primiri u telu mesa Njegovog smrću Njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede preda se;
23 Ako samo ostanete u veri utemeljeni i tvrdi, i nepokretni od nade jevandjelja, koje čuste, koje je propovedano svoj tvari pod nebom, kome ja Pavle postadoh sluga.
24 Sad se radujem u svom stradanju za vas, i dovršujem nedostatak nevolja Hristovih na telu svom za telo Njegovo koje je crkva,
25 Kojoj ja postadoh sluga po naredbi Božijoj koja mi je dana medju vama da ispunim reč Božiju,
26 Tajnu koja je bila sakrivena od postanja sveta i naraštaja, a sad se javi svetima Njegovim,
27 Kojima Bog naumi pokazati kako je bogata slava tajne ove medju neznabošcima, koje je Hristos u vama, nada slave;
28 Kog mi propovedamo savetujući svakog čoveka, i učeći svakoj premudrosti, da pokažemo svakog čoveka savršenog u Hristu Isusu.
29 Zašto se i trudim i borim po Njegovoj moći koja u meni silno čini.
поглавље 2

1 Hoću dakle da vi znate koliku borbu imam za vas i za one što su u Laodikiji i u Jerapolju, i za sve koji ne videše lice moje u telu,
2 Da se uteše srca njihova, i da se stegnu u ljubavi, i u svakom bogatstvu punog razuma, na poznanje tajne Boga i Oca i Hrista,
3 U kojoj je sve blago premudrosti i razuma skriveno.
4 A ovo govorim, da vas niko ne prevari slatkim rečima.
5 Jer ako telom i nisam kod vas, ali sam duhom s vama, radujući se i videći vaš red i tvrdju vaše vere u Hrista.
6 Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u Njemu,
7 Ukorenjeni i nazidani u Njemu i utvrdjeni verom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.
8 Braćo! Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu.
9 Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno.
10 I da budete ispunjeni u Njemu koji je glava svakom poglavarstvu i vlasti;
11 U kome i obrezani biste obrezanjem nerukotvorenim, odbacivši telo greha mesnih obrezanjem Hristovim;
12 Zakopavši se s Njim krštenjem, u kome s Njim i ustaste verom sile Boga koji Ga vaskrsnu iz mrtvih.
13 I vas koji ste bili mrtvi u gresima i u neobrezanju tela svog, oživeo je s Njim, poklonivši nam sve grehe,
14 I izbrisavši pismo uredbe koja beše protiv nas, i to uzevši sa srede prikova ga na krstu;
15 I svukavši poglavarstva i vlasti izvede ih na ugled slobodno, i pobedi ih na njemu.
16 Da vas dakle niko ne osudjuje za jelo ili za piće, ili za kakav praznik, ili za mladine, ili za subote;
17 Koje je sve bilo sen od onog što htede da dodje, i telo je Hristovo.
18 Niko da vas ne vara po svojoj volji izabranom poniznošću i službom andjela, istražujući i šta ne vide, i uzalud nadimajući se umom tela svog,
19 A ne držeći se glave, iz koje je sve telo s pomoću zglavaka i sveza sastavljeno, i raste za rast Božji.
20 Ako dakle umreste s Hristom stihijama sveta, zašto se kao živeći u svetu prepirete:
21 Ne dohvati se, ne okusi, ne opipaj; koje je sve na pogibao onome koji čini,
22 Po zapovestima i naukama ljudskim?
23 Koje je samo po reči premudrost samovoljno izbrane službe i poniznosti i neštedjenja tela, ne za čast kakvu, za punjenje tela.
поглавље 3

1 Ako dakle vaskrsnuste s Hristom, tražite ono što je gore gde Hristos sedi s desne strane Boga.
2 Mislite o onome što je gore a ne što je na zemlji.
3 Jer umreste, i vaš je život sakriven s Hristom u Bogu.
4 A kad se javi Hristos, život vaš, onda ćete se i vi s Njime javiti u slavi.
5 Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji: kurvarstvo, nečistotu, slast, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo;
6 Za koje ide gnev Božji na sinove protivljenja;
7 U kojima i vi nekada hodjaste kad živeste medju njima.
8 A sad odbacite i vi to sve: gnev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne reči iz usta svojih.
9 Ne lažite jedan na drugog; svucite starog čoveka s delima njegovim,
10 I obucite novog, koje se obnavlja za poznanje po obličju Onog koji ga je sazdao:
11 Gde nema Grka ni Jevrejina, obrezanja ni neobrezanja, divljaka ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego sve i u svemu Hristos.
12 Obucite se dakle kao izbrani Božiji, sveti i ljubazni, u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost, i trpljenje,
13 Snoseći jedan drugog, i opraštajući jedan drugom ako ima ko tužbu na koga: kao što je i Hristos vama oprostio tako i vi.
14 A svrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva.
15 I mir Božji da vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u jednom telu, i zahvalni budite.
16 Reč Hristova se bogato useli medju vas, u svakoj premudrosti učeći i savetujući sami sebe sa psalmima i pojanjem i pesmama duhovnim, u blagodati pevajući u srcima svojim Gospodu.
17 I sve šta god činite rečju ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista hvaleći Boga i Oca kroza Nj.
18 Žene! Slušajte svoje muževe kao što treba u Gospodu.
19 Muževi! Ljubite žene svoje i ne srdite se na njih.
20 Deco! Slušajte roditelje svoje u svačemu; jer je ovo ugodno Gospodu.
21 Očevi! Ne razdražujte dece svoje, da ne gube volje.
22 Sluge! Slušajte u svemu svoje telesne gospodare, ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugadjate, nego u prostoti srca, bojeći se Boga,
23 I sve šta god činite, od srca činite kao Gospodu, a ne kao ljudima:
24 Znajući da ćete od Gospoda primiti platu nasledstva; jer Gospodu Hristu služite.
25 A koji skrivi primiće šta je skrivio: i nema gledanja ko je ko.
поглавље 4

1 Gospodari! Pravdu i jednakost činite slugama znajući da i vi imate Gospodara na nebesima.
2 Da vam se ne dosadi molitva; i stražite u njoj sa zahvaljivanjem.
3 Moleći se i za nas ujedno da nam Bog otvori vrata reči, da propovedamo tajnu Hristovu, za koju sam i svezan,
4 Da je javim kao što mi treba govoriti.
5 Mudro živite prema onima koji su napolju, pazeći na vreme.
6 Reč vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena, da znate kako vam svakome treba odgovarati.
7 Za mene kazaće vam sve Tihik ljubazni brat i verni sluga i drugar u Gospodu,
8 Kog poslah k vama za to isto, da razbere ko ste vi, i da uteši srca vaša,
9 S Onisimom vernim i ljubaznim bratom našim, koji je od vas. Oni će vam sve kazati kako je ovde.
10 Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u sužanjstvu, i Marko, nećak Varnavin, za kog primiste zapovesti (ako dodje k vama, primite ga);
11 I Isus, prozvani Just, koji su iz obrezanja. Ovo su jednini moji pomagači u carstvu Božijem koji mi biše uteha.
12 Pozdravlja vas Epafras, koji je od vas, sluga Isusa Hrista; on se jednako trudi za vas u molitvama da budete savršeni i ispunjeni svakom voljom Božijom.
13 Jer ja svedočim za njega da ima veliku revnost i brigu za vas i za one koji su u Laodikiji i u Jerapolju.
14 Pozdravlja vas Luka lekar ljubazni, i Dimas.
15 Pozdravite braću u Laodikiji, i Nimfana i domaću crkvu njegovu.
16 I kad se ova poslanica pročita kod vas, učinite da se pročita i u laodikijskoj crkvi, i onu što je pisana u Laodikiju da i vi pročitate.
17 I kažite Arhipu: Gledaj na službu koju si primio u Gospodu da je dovršiš.
18 Pozdrav mojom rukom Pavlovom. Opominjite se mojih okova. Blagodat sa svima vama. Amin.