1. Solunjanima

1 2 3 4 5


поглавље 1

1 Od Pavla i Silvana i Timotija, crkvi solunskoj u Bogu Ocu i Gospodu Isusu Hristu: blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
2 Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući vas u molitvama svojim,
3 I spominjući bez prestanka vaše delo vere, i trud ljubavi, i trpljenje nade Gospoda našeg Isusa Hrista, pred Bogom i Ocem našim,
4 Znajući, braćo ljubazna, od Boga izbor vaš.
5 Jer jevandjelje naše ne bi k vama samo u reči nego i u sili i u Duhu Svetom, i u velikom priznanju, kao što znate kakvi bismo medju vama vas radi.
6 I vi se ugledaste na nas i na Gospoda primivši reč u velikoj nevolji s radošću Duha Svetog,
7 Tako da postadoste ugled svima koji veruju u Makedoniji i u Ahaji.
8 Jer se od vas proču reč Gospodnja ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego i u svako mesto izidje vera vaša u Boga tako da nam nije potrebno šta govoriti.
9 Jer oni obznanjuju za vas kakav ulazak imasmo k vama, i kako se obratiste Bogu od idola, da služite Bogu Živom i Istinitom,
10 I da čekate Sina Njegovog s nebesa kog vaskrse iz mrtvih, Isusa, koji nas izbavlja od gneva koji će doći.
поглавље 2

1 Jer sami znate, braćo, ulazak naš k vama da ne bi uzalud;
2 Nego postradavši pre i osramoćeni bivši, kao što znate, u Filibi, oslobodismo se u Bogu svom kazivati vama jevandjelje Božije s velikom borbom.
3 Jer uteha naša nije od prevare, ni od nečistote, ni u lukavstvu;
4 Nego kako nas okuša Bog da smo verni da primimo jevandjelje, tako govorimo, ne kao ljudima ugadjajući nego Bogu koji kuša srca naša.
5 Jer nikad iz laskanja ne govorismo k vama, kao što znate, niti iz uzroka lakomstva: Bog je svedok;
6 Niti tražeći od ljudi slave, ni od vas, ni od drugih.
7 Mogli smo vam biti na dosadu, kao Hristovi apostoli; ali bismo krotki medju vama, kao što dojilica neguje svoju decu.
8 Tako smo vas rado imali da smo gotovi bili dati vam ne samo jevandjelje Božije, nego i duše svoje, jer ste nam omileli.
9 Jer pamtite, braćo, trud naš i posao: jer dan i noć radeći da ne dosadismo nijednom od vas, propovedasmo vam jevandjelje Božije.
10 Vi ste svedoci i Bog kako sveti i pravedni i bez krivice bismo vama koji verujete,
11 Kao što znate da svakog od vas kao otac decu svoju
12 Molismo i utešavasmo, i svedočismo vam da živite kao što se pristoji Bogu, koji vas je prizvao u svoje carstvo i slavu.
13 Toga radi i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka što vi primivši od nas reč čuvenja Božijeg primiste ne kao reč čovečiju, nego (kao što zaista jeste) reč Božiju, koja i čini u vama koji verujete.
14 Jer vi, braćo, prodjoste kao crkve Božije koje su u Judeji u Hristu Isusu; jer tako i vi postradaste od svog roda kao i oni od Jevreja,
15 Koji ubiše i Gospoda Isusa i proroke Njegove, i koji nas isteraše, i Bogu ne ugodiše, i koji se svim ljudima protive,
16 I zabranjuju nam kazivati neznabošcima da se spasu; da ispune grehe svoje svagda; ali naposletku dodje gnev na njih.
17 A mi, braćo, osirotivši za vama neko vreme licem a ne srcem, većma hićasmo da vidimo lice vaše s velikom željom.
18 Zato htedosmo da dodjemo k vama, ja Pavle jednom i drugom, i zabrani nam sotona.
19 Jer ko je naša nada ili radost, ili venac slave? Niste li i vi pred Gospodom našim Isusom Hristom o Njegovom dolasku?
20 Jer ste vi naša slava i radost.
поглавље 3

1 Zato ne mogući više trpeti naumismo sami ostati u Atini,
2 I poslasmo Timotija, brata svog i slugu Božijeg, i pomagača svog u jevandjelju Hristovom, da vas utvrdi i uteši u veri vašoj;
3 Da se niko ne smete u ovim nevoljama; jer sami znate da smo na to odredjeni.
4 Jer kad bejasmo kod vas kazasmo vam napred da ćemo padati u nevolje, koje i bi, i znate.
5 Toga radi i ja ne mogući više trpeti poslah da poznam veru vašu, da vas kako ne iskuša kušač, i da uzalud ne bude trud naš.
6 A sad kad dodje Timotije k nama od vas i javi nam vašu veru i ljubav, i da imate dobar spomen o nama svagda, želeći nas videti, kao i mi vas,
7 Zato se utešismo, braćo, vama u svakoj žalosti i nevolji svojoj vašom verom;
8 Jer smo mi sad živi kad vi stojite u Gospodu.
9 Jer kakvu hvalu možemo dati Bogu za vas, za svaku radost kojom se radujemo vas radi pred Bogom svojim?
10 Dan i noć molimo se Bogu preizobilno da vidimo lice vaše, i da ispunimo nedostatak vere vaše.
11 A sam Bog i Otac naš i Gospod naš Isus Hristos da upravi put naš k vama.
12 A vas Gospod da umnoži, i da imate izobilnu ljubav jedan k drugom i k svima, kao i mi k vama.
13 Da bi se utvrdila srca vaša bez krivice u svetinji pred Bogom i Ocem našim, za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima svetima Njegovim. Amin.
поглавље 4

1 Dalje, braćo, molimo vas i savetujemo u Hristu Isusu, kao što primiste od nas, kako vam treba živeti i ugadjati Bogu, kao što živite, da bivate sve izobilniji.
2 Jer znate kakve vam zapovesti dadosmo kroz Gospoda Isusa.
3 Jer je ovo volja Božija, svetost vaša, da se čuvate od kurvarstva,
4 I svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u časti,
5 A ne u slasti želja, kao i neznabošci, koji ne poznaju Boga;
6 I da ne prestupate i zakidate u stvari brata svog; jer će Gospod pokajati sve to, kao što vam i pre kazasmo i posvedočismo.
7 Jer Bog nas ne dozva na nečistotu, nego u svetost.
8 Koji dakle odbacuje, ne odbacuje čoveka nego Boga, koji je dao Svetog Duha svog u vas.
9 A za bratoljublje ne treba da vam se piše, jer ste sami od Boga naučeni da se ljubite medju sobom,
10 Jer to činite sa svom braćom po celoj Makedoniji. Ali vas molimo, braćo, da još izobilnije činite,
11 I da se ljubazno starate da ste mirni, i da gledate svoj posao, i da radite svojim rukama, kao što vam zapovedismo;
12 Da se vladate pošteno prema onima što su napolju, i da od njih ništa ne potrebujete.
13 Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nadu;
14 Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s Njim.
15 Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su pomrli.
16 Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom Arhandjelovim, i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre;
17 A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
18 Tako utešavajte jedan drugog ovim rečima.
поглавље 5

1 A za čase i vremena, braćo, nije vam potrebno pisati;
2 Jer sami znate jamačno da će dan Gospodnji doći kao lupež po noći.
3 Jer kad kažu: Mir je, i nema se šta bojati, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bol na trudnu ženu, i neće uteći.
4 Ali vi, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež zastane.
5 Jer ste vi svi sinovi videla i sinovi dana: nismo noći niti tame.
6 Tako dakle da ne spavamo kao i ostali, nego da pazimo i da budemo trezni.
7 Jer koji spavaju, u noći spavaju, i koji se opijaju, u noći se opijaju.
8 Ali mi koji smo sinovi dana da budemo trezni i obučeni u oklop vere i ljubavi, i s kacigom nade spasenja;
9 Jer nas Bog ne postavi za gnev, nego da dobijemo spasenje kroz Gospoda svog Isusa Hrista,
10 Koji umre za nas da mi, stražili ili spavali, zajedno s Njim živimo.
11 Toga radi utešavajte jedan drugog, i popravljajte svaki bližnjeg, kao što i činite.
12 Molimo vas pak, braćo, prepoznajte one koji se trude medju vama, i nastojnike svoje u Gospodu i učitelje svoje,
13 I imajte ih u izobilnoj ljubavi za delo njihovo. Budite mirni medju sobom.
14 Molimo vas pak, braćo, poučavajte neuredne, utešavajte malodušne, branite slabe, snosite svakog.
15 Gledajte da niko ne vraća kome zla za zlo;
16 Nego svagda idite za dobrim, i medju sobom, prema svima.
17 Radujte se svagda.
18 Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija u Hristu Isusu od vas.
19 Duha ne gasite. Proroštva ne prezirite.
20 A sve kušajući dobro držite.
21 Uklanjajte se od svakog zla.
22 A sam Bog mira da posveti vas cele u svačemu;
23 I ceo vaš duh i duša i telo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista.
24 Veran je Onaj koji vas dozva, koji će i učiniti.
25 Braćo! Molite se Bogu za nas.
26 Pozdravite braću svu celivom svetim.
27 Zaklinjem vas Gospodom da pročitate ovu poslanicu pred svom braćom svetom.
28 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s vama. Amin.