1. Timoteju

1 2 3 4 5 6


поглавље 1

1 Od Pavla, apostola Isusa Hrista, po zapovesti Boga, Spasa našeg i Gospoda Isusa Hrista, nade naše,
2 Timotiju, pravom sinu u veri, blagodat, milost, mir od Boga Oca našeg i Hrista Isusa, Gospoda našeg.
3 Kao što te molih da ostaneš u Efesu, kad idjah u Makedoniju, da zapovediš nekima da ne uče drugačije,
4 Niti da gledaju na laži i na teftere od plemena kojima nema kraja, i koji pre čine prepiranja negoli Božji napredak u veri.
5 A namera je zapovesti ljubav od čistog srca i dobre savesti i vere nelicemerne;
6 U kojima neki pogrešivši svrnuše u prazne govore,
7 I hteli bi da budu zakonici, a ne razumeju ni šta govore, ni šta utvrdjuju.
8 A znamo da je zakon dobar ako ga ko drži kao što treba.
9 Znajući ovo da pravedniku zakon nije postavljen, nego bezakonicima i nepokornima i bezbožnicima i grešnicima, nepravednima i poganima, krvnicima oca i matere, krvnicima ljudskim,
10 Kurvarima, muželožnicima, ljudokradicama, lažljivcima, kletvoprestupnicima, i ako šta ima protivno zdravoj nauci,
11 Po jevandjelju slave blaženog Boga, koje je meni povereno.
12 I zahvaljujem Hristu Isusu, Gospodu našem, koji mi daje moć, što me za vernog primi i postavi me u službu,
13 Koji sam pre bio hulnik i gonitelj i siledžija; ali bih pomilovan, jer ne znajući učinih, u neverstvu.
14 Ali se još većma umnoži blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s verom i ljubavi u Hristu Isusu.
15 Istinita je reč i svakog primanja dostojna da Hristos Isus dodje na svet da spase grešnike, od kojih sam prvi ja.
16 Ali toga radi ja bih pomilovan da na meni prvom pokaže sve trpljenje Isus Hristos za ugled onima koji Mu hoće verovati za život večni.
17 A Caru večnom, Neraspadljivom, koji se ne vidi, jedinom premudrom Bogu čast i slava va vek veka. Amin.
18 Ovu pak zapovest predajem ti, sine Timotije, po predjašnjim proroštvima za tebe: da ratuješ u u njima dobar rat,
19 Imajući veru i dobru savest, koju neki odbacivši otpadoše od vere;
20 Medju kojima su Imenej i Aleksandar koje predadoh sotoni da se nauče ne huliti.
поглавље 2

1 Molim, dakle, pre svega da se čine iskanja, molitve, moljenja, zahvaljivanja za sve ljude,
2 Za careve, i za sve koji su u vlasti, da tihi i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti i poštenju.
3 Jer je ovo dobro i prijatno pred Spasiteljem našim Bogom,
4 Koji hoće da se svi ljudi spasu, i da dodju u poznanje istine.
5 Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus,
6 Koji sebe dade u otkup za sve, za svedočanstvo u svoje vreme,
7 Za koje sam postavljen propovednik i apostol (istinu govorim u Hristu, ne lažem), učitelj neznabožaca, u veri i istini.
8 Hoću, dakle, da molitve čine ljudi na svakome mestu, podižući svete ruke bez gneva i premišljanja.
9 Tako i žene u pristojnom odelu, sa stidom i poštenjem da ukrašuju sebe, ne pletenicama, ni zlatom, ili biserom, ili haljinama skupocenim,
10 Nego dobrim delima kao što se pristoji ženama koje se obećavaju pobožnosti.
11 Žena na miru da se uči sa svakom pokornošću.
12 Ali ženi ne dopuštam da uči niti da vlada mužem, nego da bude mirna.
13 Jer je Adam najpre sazdan pa onda Eva;
14 I Adam se ne prevari, a žena prevarivši se postade prestupnica;
15 Ali će se spasti radjanjem dece, ako ostane u veri i ljubavi i u svetinji s poštenjem.
поглавље 3

1 Istinita je reč: ako ko vladičanstvo želi dobru stvar želi.
2 Ali vladika treba da je bez mane, jedne žene muž, trezan, pametan, pošten, gostoljubiv, vredan da uči;
3 Ne pijanica, ne bojac, ne lakom, nego krotak, miran, ne srebroljubac;
4 Koji svojim domom dobro upravlja, koji ima poslušnu decu sa svakim poštenjem;
5 A ako ko ne ume svojim domom upravljati, kako će se moći starati za crkvu Božiju?
6 Ne novokršten, da se ne bi naduo, i upao u sud djavolji.
7 A valja da ima i dobro svedočanstvo od onih koji su napolju, da ne bi upao u sramotu i u zamku djavolju.
8 Tako i djakoni treba da budu pošteni, ne dvojezični, ne koji mnogo vina piju, ne lakomi na dobitak pogan,
9 Koji imaju tajnu vere u čistoj savesti.
10 A i ovi da se kušaju najpre, pa onda da služe, ako su bez mane.
11 Tako i žene treba da su poštene, ne koje opadaju, trezne, verne u svemu.
12 Djakoni da bivaju jedinih žena muževi, koji dobro upravljaju decom i svojim domovima.
13 Jer koji dobro služe oni dobijaju sebi dobar postup, i veliku slobodu u veri Isusa Hrista.
14 Ovo ti pišem nadajući se da ću skoro doći k tebi.
15 Ako li se zabavim, da znaš kako treba živeti u domu Božijem, koji je crkva Boga Živoga, stup i tvrdja istine.
16 I, kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: Bog se javi u telu, opravda se u Duhu, pokaza se andjelima, propovedi se neznabošcima, verova se na svetu, uznese se u slavi.
поглавље 4

1 A Duh razgovetno govori da će u poslednja vremena odstupiti neki od vere slušajući lažne duhove i nauke djavolske,
2 U licemerju laža, žigosanih na svojoj savesti,
3 Koji zabranjuju ženiti se, i zapovedaju uzdržavati se od jela koja Bog stvori za jelo sa zahvalnošću vernima i onima koji poznaše istinu.
4 Jer je svako stvorenje Božije dobro i ništa nije na odmet kad se prima sa zahvalnošću.
5 Jer se osvećuje rečju Božijom i molitvom.
6 Ovo sve kazujući braći bićeš dobar sluga Isusa Hrista, odgajen rečima vere i dobrom naukom koju si primio.
7 A poganih i bapskih gatalica kloni se; a obučavaj se u pobožnosti.
8 Jer telesno obučavanje malo je korisno, a pobožnost je korisna za svašta, imajući obećanje života sadašnjeg i onog koji ide.
9 Ovo je istinita reč i dostojna svakog primanja.
10 Jer se zato i trudimo i bivamo sramotni, jer se uzdamo u Boga Živog, koji je Spasitelj svim ljudima, a osobito vernima.
11 Ovo zapovedaj i uči.
12 Niko da ne postane nemarljiv za tvoju mladost; nego budi ugled vernima u reči, u življenju, u ljubavi, u duhu, u veri, u čistoti.
13 Dokle dodjem pazi na čitanje, utešavanje i učenje.
14 Ne pusti u nemar dar u sebi koji ti je dan po proroštvu metnuvši starešine ruke na tebe.
15 U ovom se poučavaj, u ovom stoj, da se napredak tvoj pokaže u svemu.
16 Pazi na sebe i na nauku, i stoj u tome; jer ovo čineći spašćeš i samog sebe i one koji te slušaju.
поглавље 5

1 Starca ne karaj, nego mu govori kao ocu; momcima kao braći;
2 Staricama kao materama; mladima kao sestrama, sa svakom čistotom.
3 Udovice poštuj, koje su prave udovice.
4 Ako li koja udovica ima decu ili unučad, da se uče najpre svoj dom poštovati, i zajam vraćati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom.
5 A prava udovica i usamljena uzda se u Boga, i živi u molitvama i u moljenju dan i noć.
6 A koja živi u sladostima, živa je umrla.
7 I ovo zapovedaj, da budu bez mane.
8 Ako li ko za svoje, a osobito za domaće, ne promišlja, odrekao se vere, i gori je od neznabošca.
9 A udovica da se ne prima mladja od šezdeset godina, i koja je bila jednom mužu žena;
10 I koja ima svedočanstvo u dobrim delima, ako je decu odgajila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakim dobrim delom.
11 A mladih udovica prodji se; jer kad pobesne protiv Hrista, hoće da se udaju,
12 I imaju greh što prvu veru odbaciše.
13 A k tome i besposlene uče se skitati po kućama, ne samo pak besposlene, nego i jezične i sveznale, pa govore šta ne treba.
14 Hoću, dakle, da se mlade udovice udaju, decu radjaju, kuću kuće, a nikakav uzrok da ne daju protivniku za huljenje.
15 Jer se, evo, neke okrenuše za sotonom.
16 Ako koji verni ili verna ima udovice, neka se stara za njih, i da ne dosadjuju crkvi da one koje su prave udovice može zadovoljiti.
17 A sveštenicima koji se dobro staraju da se daje dvoguba čast, a osobito onima koji se trude u reči i u nauci.
18 Jer pismo govori: Volu koji vrše ne zavezuj usta, i: Radin je dostojan svoje plate.
19 Na sveštenika ne primaj tužbe, osim kad imaju dva ili tri svedoka.
20 A koji greše pokaraj ih pred svima, da i drugi imaju strah.
21 Zaklinjem te pred Bogom i Gospodom Isusom Hristom i izabranim Njegovim andjelima da ovo držiš bez licemerja, ne čineći ništa po hateru.
22 Ruku odmah ne meći ni na koga, niti pristaj u tudje grehe. Drži sebe čista.
23 Više ne pij vode, nego pij po malo vina, želuca radi svog i čestih svojih bolesti.
24 A nekih su ljudi gresi poznati koji napred vode na sud, a nekih idu za njima.
25 Tako su i dobra dela poznata, i koja su drugačija ne mogu se sakriti.
поглавље 6

1 Robovi koji su god pod jarmom da pokazuju svaku čast svojim gospodarima, da se ne huli na ime Božije i na nauku.
2 A koji imaju krštene gospodare, da ne postaju nemarljivi za njih što su braća, nego još bolje da služe, jer su verni i ljubazni, zajedničari u blagodati. Ovo uči i savetuj.
3 Ako li ko drugačije uči, i ne pristaje na zdrave reči Gospoda našeg Isusa Hrista i na nauku pobožnu,
4 Nadu se ne znajući ništa, nego bolujući od zapitkivanja i praznih prepiranja, oda šta postaje zavist, svadja, huljenje, zle misli,
5 Zaludna prepiranja onakvih ljudi koji imaju um izopačen i nemaju istine, koji misle da je pobožnost trgovina. Kloni se takvih.
6 Ali jeste velika trgovina pobožnost sa zadovoljstvom.
7 Jer ništa ne donesosmo na ovaj svet, dakle ne možemo ništa ni odneti.
8 A kad imamo hranu i odeću, ovim da budemo dovoljni.
9 A koji hoće da se obogate oni upadaju u napasti i zamke, i u mnoge lude škodljive želje, koje potapaju čoveka u propast i pogibao.
10 Jer je koren svih zala srebroljublje kome neki predavši se zadjoše od vere i na sebe navukoše muke velike.
11 A ti, o čoveče Božiji! Beži od ovog, a idi za pravdom, pobožnosti, verom, ljubavi, trpljenjem, krotosti.
12 Bori se u dobroj borbi vere, muči se za večni život na koji si i pozvan, i priznao si dobro priznanje pred mnogim svedocima.
13 Zapovedam ti pred Bogom koji sve oživljuje, i Hristom Isusom koji svedoči za vladanja Pontija Pilata dobro priznanje,
14 Da držiš zapovest čistu i nezazornu do dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista,
15 Koji će u svoje vreme pokazati, Blaženi i jedini Silni Car nad carevima i Gospodar nad gospodarima,
16 Koji sam ima besmrtnost, i živi u svetlosti kojoj se ne može pristupiti, kog niko od ljudi nije video, niti može videti, kome čast i država večna. Amin.
17 Bogatima na ovom svetu zapovedaj da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga Živoga, koji nam sve daje izobilno za užitak;
18 Neka dobro čine, neka se bogate u dobrim delima, neka budu podašni, zajednični,
19 Sabirajući sebi temelj dobar za unapredak, da prime život večni.
20 O Timotije! Sačuvaj što ti je predano, kloni se poganih, praznih razgovora i prepiranja lažno nazvanog razuma,
21 Kojim se neki hvaleći otpadoše od vere. Blagodat s tobom. Amin.