2. Timoteju

1 2 3 4


поглавље 1

1 Od Pavla, apostola Isusa Hrista po volji Božijoj za obećanje života u Isusu Hristu,
2 Timotiju, ljubaznom sinu, blagodat, milost, mir od Boga Oca i Hrista Isusa, Gospoda našeg.
3 Zahvaljujem Bogu kome služim od praroditelja čistom savesti, što bez prestanka imam spomen za tebe u molitvama svojim dan i noć,
4 Želeći da te vidim, opominjući se suza tvojih, da se radosti ispunim;
5 Opominjući se nelicemerne u tebi vere koja se useli najpre u babu tvoju Loidu i u mater tvoju Evnikiju; a uveren sam da je i u tebi;
6 Zaradi kog uzroka napominjem ti da podgrevaš dar Božji koji je u tebi kako sam metnuo ruke svoje na tebe.
7 Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote.
8 Ne postidi se, dakle, svedočanstva Gospoda našeg Isusa Hrista, ni mene sužnja Njegovog; nego postradaj s jevandjeljem Hristovim po sili Boga,
9 Koji nas spase i prizva zvanjem svetim, ne po delima našim, nego po svojoj naredbi i blagodati, koja nam je dana u Hristu Isusu pre vremena večnih;
10 A sad se pokaza u dolasku Spasitelja našeg Isusa Hrista, koji raskopa smrt, i obasja život i neraspadljivost jevandjeljem;
11 Za koje sam ja postavljen apostol i učitelj neznabožaca.
12 Zaradi kog uzroka i ovo stradam; ali se ne stidim, jer znam kome verovah, i uveren sam da je kadar amanet moj sačuvati za dan onaj.
13 Imaj u pameti obraz zdravih reči koje si čuo od mene, u veri i ljubavi Hrista Isusa.
14 Dobri amanet sačuvaj Duhom Svetim koji živi u nama.
15 Znaš ovo da se odvratiše od mene svi u Aziji, medju kojima i Figel i Ermogen.
16 A Gospod da da milost Onisiforovom domu; jer me mnogo puta uteši, i okova mojih ne postide se;
17 Nego došavši u Rim potraži me još s većim staranjem i nadje.
18 Da da njemu Gospod da nadje milost u Gospoda u dan onaj. I u Efesu koliko mi posluži, ti znaš dobro.
поглавље 2

1 Ti dakle, sine moj, jačaj u blagodati Isusa Hrista;
2 I šta si čuo od mene pred mnogim svedocima, ono predaj vernim ljudima, koji će biti vredni i druge naučiti.
3 Ti dakle trpi zlo kao dobar vojnik Isusa hrista;
4 Jer se nikakav vojnik ne zapleće u trgovine ovog sveta da ugodi vojvodi.
5 Ako i vojuje, ne dobija venac ako pravo ne vojuje.
6 Radin koji se trudi najpre treba da okusi od roda.
7 Razumi šta govorim; a Gospod da ti da razum u svemu.
8 Opominji se Gospoda Isusa Hrista koji usta iz mrtvih, od semena Davidovog, po jevandjelju mom,
9 U kome trpim zlo do samih okova kao zločinac; ali se reč Božija ne veže.
10 Zato trpim sve izbranih radi da i oni dobiju spasenje u Hristu Isusu sa slavom večnom.
11 Istinita je reč: ako s Njim umresmo, to ćemo s Njim i oživeti.
12 Ako trpimo, s Njim ćemo i carovati. Ako se odreknemo, i On će se nas odreći.
13 Ako ne verujemo, On ostaje veran; jer se sam sebe ne može odreći.
14 Ovo napominji, i posvedoči pred Gospodom da se ne prepiru, koje ništa ne pomaže, nego smeta one koji slušaju.
15 Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom, kao radin koji se nema šta stideti, i pravo upravlja rečju istine.
16 A poganih praznih razgovora kloni se; jer najviše pomažu u bezbožnosti,
17 I reč njihova kao živina toči: medju kojima je Imenej i Filit,
18 Koji u istini pogrešiše govoreći da je vaskrsenje već bilo; i smetaju veru nekih.
19 Tvrdo dakle stoji temelj Božji imajući ovaj pečat: Pozna Gospod svoje; i: Da odstupi od nepravde svaki koji spominje ime Gospodnje.
20 A u velikom domu nisu sudi samo zlatni i srebrni, nego i drveni i zemljani: i jedni za čast, a jedni za sramotu.
21 Ako dakle ko očisti sebe od ovog, biće sud za čast, osvećen, i potreban domaćinu, pripravljen za svako dobro delo.
22 Beži od želja mladosti, a drži se pravde, vere, ljubavi, mira, sa svima koji prizivaju Gospoda od čistog srca;
23 A ludih i praznih zapitkivanja kloni se znajući da radjaju svadje.
24 A sluga Gospodnji ne treba da se svadja, nego da bude krotak k svima, poučljiv, koji nepravdu može podnositi,
25 I s krotošću poučavati one koji se protive: eda bi im kako Bog dao pokajanje za poznanje istine,
26 I da se iskopaju iz zamke djavola, koji ih je ulovio žive za svoju volju.
поглавље 3

1 Ali ovo znaj da će u poslednje dane nastati vremena teška.
2 Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni,
3 Neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, besni, nedobroljubivi,
4 Izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga,
5 Koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njene odrekli. I ovih se kloni.
6 Jer su od ovih oni koji se zavlače po kućama, i robe ženice koje su natovarene gresima i vode ih različne želje,
7 Koje se svagda uče, i nikad ne mogu da dodju k poznanju istine.
8 Kao što se Janije i Jamvrije protiviše Mojsiju, tako se i ovi protive istini, ljudi izopačenog uma, nevešti u veri.
9 Ali neće dugo napredovati; jer će njihovo bezumlje postati javno pred svima, kao i onih što posta.
10 A ti si se ugledao na moju nauku, življenje, nameru, veru, snošenje, ljubav, trpljenje,
11 Proterivanja, stradanja, kakva mi se dogodiše u Antiohiji, i u Ikoniji, i u Listri, kakva proterivanja podnesoh, i od svih me izbavi Gospod.
12 A i svi koji pobožno hoće da žive u Hristu Isusu, biće gonjeni.
13 A zli ljudi i varalice napredovaće na gore, varajući i varajući se.
14 Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povereno, znajući od koga si se naučio,
15 I budući da iz malena umeš sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenje u Hristu Isusu.
16 Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,
17 Da bude savršen čovek Božji, za svako dobro delo pripravljen.
поглавље 4

1 Zaklinjem te, dakle, pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, dolaskom Njegovim i carstvom Njegovim:
2 Propovedaj reč, nastoj u dobro vreme i u nevreme, pokaraj, zapreti, umoli sa svakim snošenjem i učenjem;
3 Jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe,
4 I odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama.
5 A ti budi trezan u svačemu, trpi zlo, učini delo jevandjelista, službu svoju svrši.
6 Jer ja se već žrtvujem, i vreme mog odlaska nasta.
7 Dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah.
8 Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni sudija; ali ne samo meni, nego svima koji se raduju Njegovom dolasku.
9 Postaraj se da dodješ brzo k meni;
10 Jer me Dimas ostavi, omilevši mu sadašnji svet, i otide u Solun; Kriskent u Galatiju, Tit u Dalmaciju; Luka je sam kod mene.
11 Marka uzmi i dovedi ga sa sobom; jer mi je dobar za službu.
12 A Tihika poslao sam u Efes.
13 Kad dodješ donesi mi kabanicu što sam ostavio u Troadi kod Karpa, i knjige, a osobito kožne.
14 Aleksandar kovač mnogo mi zla učini. Da mu Gospod plati po delu njegovom.
15 Čuvaj se i ti od njega; jer se vrlo protivi našim rečima.
16 U prvi moj odgovor niko ne osta sa mnom, nego me svi ostaviše. Da im se ne primi!
17 Ali Gospod bi sa mnom i dade mi pomoć da se kroza me svrši propovedanje, i da čuju svi neznabošci; i izbavih se od usta lavovih.
18 I Gospod će me izbaviti od svakog zlog dela, i sačuvaće me za carstvo svoje nebesko; kome slava va vek veka. Amin.
19 Pozdravi Priskilu i Akilu, i Onisiforov dom.
20 Erast osta u Korintu. A Trofima ostavih u Miletu bolesnog.
21 Postaraj se da dodješ pre zime. Pozdravlja te Euvul, i Pud, i Lin, i Klaudija, i braća sva.
22 Gospod Isus Hristos sa duhom tvojim. Blagodat s vama. Amin.