1. Petrova

1 2 3 4 5


поглавље 1

1 Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranim došljacima, rasejanim po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitaniji;
2 Po providjenju Boga Oca, svetinjom Duha dovedenim u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir.
3 Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za živu nadu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih,
4 Za nasledstvo nepropadljivo, koje neće istruhnuti ni uvenuti, sačuvano na nebesima za vas,
5 Koje je sila Božija verom sačuvala za spasenje, pripravljeno da se javi u poslednje vreme;
6 Kome radujte se, premda ste sad malo (gde je potrebno) žalosni u različnim napastima,
7 Da se kušanje vaše vere mnogo vrednije od zlata propadljivog koje se kuša ognjem nadje na hvalu i čast i slavu, kad se pokaže Isus Hristos;
8 Kog ne videvši ljubite i kog sad ne gledajući no verujući Ga radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom.
9 Primajući kraj svoje vere, spasenje dušama.
10 Koje spasenje tražiše i ispitivaše za nj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše;
11 Ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše Duh Hristov u njima, napred svedočeći za Hristove muke i za slave po tome;
12 Kojima se otkri da ne samim sebi nego nama služahu ovim što vam se sad javi po onima koji vam propovediše jevandjelje poslanim s neba Duhom Svetim, u koje andjeli žele zaviriti.
13 Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svog uma budite trezni, i zacelo se nadajte blagodati koja će vam se prineti kad dodje Isus Hristos.
14 Kao poslušna deca, ne vladajući se po prvim željama u svom neznanju,
15 Nego po Svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju.
16 Jer je pisano: Budite sveti, jer sam ja svet.
17 I ako zovete Ocem Onog koji, ne gledajući ko je ko, sudi svakome po delu, provodite vreme svog življenja sa strahom,
18 Znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnog svog življenja, koje ste videli od otaca;
19 Nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlenog i prečistog jagnjeta;
20 Koji je odredjen još pre postanja sveta, a javio se u poslednja vremena vas radi,
21 Koji kroz Njega verujete Boga koji Ga podiže iz mrtvih, i dade Mu slavu, da bi vaša vera i nadanje bilo u Boga.
22 Duše svoje očistivši u poslušanju istine Duhom za bratoljublje nedvolično, od čistog srca ljubite dobro jedan drugog,
23 Kao prerodjeni ne od semena koje trune, nego od onog koje ne trune, rečju Živog Boga, koja ostaje doveka.
24 Jer je svako telo kao trava, i svaka slava čovečija kao cvet travni: osuši se trava, i cvet njen otpade;
25 Ali reč Gospodnja osaje doveka. A ovo je reč što je objavljena medju vama.
поглавље 2

1 Odbacite dakle svaku pakost i svaku prevaru i licemerje i zavist i sva opadanja,
2 I budite željni razumnog i pravog mleka, kao novorodjena deca, da o njemu uzrastete za spasenje;
3 Jer okusiste da je blag Gospod.
4 A kad dodjete k Njemu, kao kamenu živom, koji je, istina, od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran:
5 I vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi duhovni, koji su Bogu povoljni, kroz Isusa Hrista.
6 Jer u pismu stoji napisano: Evo mećem u Sionu kamen krajeugalan izbrani, i skupoceni; i ko Njega veruje neće se postideti.
7 Vama, dakle, koji verujete čast je; a onima koji se protive kamen koji odbaciše zidari on posta glava od ugla, i kamen spoticanja i stena sablazni:
8 Na koji se i spotiču koji se protive reči, na šta su i odredjeni.
9 A vi ste izbrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobrodetelji Onog koji vas dozva iz tame k čudnom videlu svom;
10 Koji nekad ne bejaste narod, a sad ste narod Božji; koji ne bejaste pomilovani, a sad ste pomilovani.
11 Ljubazni! Molim vas, kao došljake i goste, da se čuvate od telesnih želja, koje vojuju na dušu.
12 A vladajte se dobro medju neznabošcima, da bi za ono za šta vas opadaju kao zločince, videvši vaša dobra dela, hvalili Boga u dan pohodjenja.
13 Budite dakle pokorni svakoj vlasti čovečijoj, Gospoda radi: ako caru, kao gospodaru;
14 Ako li knezovima, kao njegovim poslanicima za osvetu zločincima, a za hvalu dobrotvorima.
15 Jer je tako volja Božija da dobrim delima zadržavate neznanje bezumnih ljudi.
16 Kao slobodni, a ne kao da biste imali slobodu za pokrivač pakosti, nego kao sluge Božije.
17 Poštujte svakog: braću ljubite, Boga se bojte, cara poštujte.
18 Sluge! Budite pokorni sa svakim strahom gospodarima ne samo dobrima i krotkima nego i zlima.
19 Jer je ovo ugodno pred Bogom ako Boga radi podnese ko žalosti, stradajući na pravdi.
20 Jer kakva je hvala ako za krivicu muke trpite? Nego ako dobro čineći muke trpite, ovo je ugodno pred Bogom.
21 Jer ste na to i pozvani, jer i Hristos postrada za nas, i nama ostavi ugled da idemo Njegovim tragom:
22 Koji greha ne učini, niti se nadje prevara u ustima Njegovim;
23 Koji ne psova kad Ga psovaše; ne preti kad strada; nego se oslanjaše na Onog koji pravo sudi;
24 Koji grehe naše sam iznese na telu svom na drvo, da za grehe umremo, i za pravdu živimo; kog se ranom isceliste.
25 Jer bejaste kao izgubljene ovce, koje nemaju pastira; no sad se obratiste k pastiru i vladici duša svojih.
поглавље 3

1 A tako i vi žene budite pokorne svojim muževima, da ako koji i ne veruju reči ženskim življenjem bez reči da se dobiju,
2 Kad vide čisto življenje vaše sa strahom;
3 Vaša lepota da ne bude spolja u pletenju kose, i u udaranju zlata, i oblačenju haljina;
4 Nego u tajnom čoveku srca, u jednakosti krotkog i tihog duha, što je pred Bogom mnogoceno.
5 Jer se tako nekad ukrašavahu i svete žene, koje se uzdahu u Boga i pokoravahu se svojim muževima.
6 Kao što Sara slušaše Avrama, i zvaše ga gospodarem; koje ste vi kćeri postale, ako činite dobro, i ne bojite se nikakvog straha.
7 Tako i vi muževi živite sa svojim ženama po razumu, i poštujte ih kao slabiji ženski sud, i kao sunaslednice blagodati života, da se ne smetu molitve vaše.
8 A najposle budite svi složni, žalostivi, bratoljubivi, milostivi, ponizni;
9 Ne vraćajte zla za zlo, ni psovke za psovku; nego nasuprot blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani da nasledite blagoslov.
10 Jer koji je rad da živi i da vidi dane dobre, neka zadrži jezik svoj od zla, i usne svoje, da ne govore prevare;
11 Neka se ukloni od zla, i neka učini dobro; neka traži mir i neka se drži njega.
12 Jer oči Gospodnje gledaju na pravednike, i uši Njegove na molitvu njihovu; a lice Gospodnje na one koji zlo čine da ih istrebi sa zemlje.
13 I ko može vama nauditi ako uzidete za dobrim?
14 Nego ako i stradate pravde radi, blaženi ste. Ali straha njihovog ne bojte se, niti se plašite;
15 Nego Gospoda Boga svetite u srcima svojim. A budite svagda gotovi na odgovor svakome koji vas zapita za vaše nadanje.
16 S krotošću i strahom imajte dobru savest, da ako vas opadaju za šta kao zločince da se postide oni što kude vaše dobro življenje po Hristu.
17 Jer je bolje, ako hoće volja Božija, da stradate dobro čineći, negoli zlo čineći.
18 Jer i Hristos jedanput za grehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede k Bogu, ubijen, istina, bivši telom, no oživevši Duhom;
19 Kojim sišavši propoveda i duhovima koji su u tamnici,
20 Koji nekad ne hteše da slušaju kad ih očekivaše Božije trpljenje u vreme Nojevo, kad se gradjaše kovčeg, u kome malo, to jeste osam duša, ostade od vode.
21 Za spomen toga i nas sad spasava krštenje, ali ne pranje telesne nečistote, nego obećanje dobre savesti Bogu vaskrsenjem Isusa Hrista.
22 Koji je s desne strane Bogu, otišavši na nebo, i slušaju Ga andjeli i vlasti i sile.
поглавље 4

1 Kad, dakle, Hristos postrada za nas telom, i vi se tom misli naoružajte: jer koji postrada telom, prestaje od greha,
2 Da ostalo vreme života u telu ne živi više željama čovečijim, nego volji Božijoj.
3 Jer je dosta što smo proteklo vreme života proveli po volji neznabožačkoj, živeći u nečistotama, u slastima, u pijenju i bogomrskim neznaboštvima.
4 Zato se čude što vi ne trčite s njima u to isto neuredno življenje, i hule na vas.
5 Oni će dati odgovor Onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima.
6 Zato se i mrtvima propovedi jevandjelje, da prime sud po čoveku telom, a po Bogu da žive duhom.
7 A svemu se kraj približi. Budite dakle mudri i trezni u molitvama.
8 A pre svega imajte neprestanu ljubav medju sobom; jer ljubav pokriva mnoštvo greha,
9 Budite gostoljubivi medju sobom bez mrmljanja;
10 I služite se medju sobom, svaki darom koji je primio, kao dobri pristavi različne blagodati Božije.
11 Ako ko govori, neka govori kao reči Božije; ako ko služi neka služi kao po moći koju Bog daje: da se u svačemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i država va vek veka. Amin.
12 Ljubazni! Ne čudite se vrućini koja vam se dogadja za kušanje vaše, kao da vam se šta novo dogadja;
13 Nego se radujte što stradate s Hristom, da biste, i kad se javi slava Njegova, imali radost i veselje.
14 Ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama! Jer Duh slave i Boga počiva na vama: oni dakle hule na Nj, a vi Ga proslavljate.
15 Samo da ne postrada koji od vas kao krvnik, ili kao lupež, ili kao zločinac, ili kao onaj koji se meša u tudje poslove;
16 A ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga u ovom dogadjaju.
17 Jer je vreme da se počne sud od kuće Božije; ako li se najpre od vas počne, kakav će biti posledak onima što se protive Božijem jevandjelju?
18 I kad se pravednik jedva spase, bezbožnik i grešnik gde će se javiti?
19 Zato i koji stradaju po volji Božijoj neka Mu kao vernom Tvorcu predadu duše svoje u dobrim delima.
поглавље 5

1 Starešine koje su medju vama molim koji sam i sam starešina i svedok Hristovog stradanja, i imam deo u slavi koja će se javiti:
2 Pasite stado Božije, koje vam je predato, i nadgledajte ga, ne silom, nego dragovoljno, i po Bogu, niti za nepravedne dobitke, nego iz dobrog srca;
3 Niti kao da vladate narodom; nego bivajte ugledi stadu;
4 I kad se javi poglavar pastirski, primićete venac slave koji neće uvenuti.
5 Tako vi mladi slušajte starešine; a svi se slušajte medju sobom, i stecite poniznost; jer se Bog ponositima suproti, a poniženima daje blagodat.
6 Ponizite se, dakle, pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kad dodje vreme.
7 Sve svoje brige bacite na Nj jer se on brine za vas.
8 Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš, djavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere.
9 Branite se od njega tvrdjom u veri, znajući da se takva stradanja dogadjaju vašoj braći po svetu.
10 A Bog svake blagodati, koji vas pozva na večnu svoju slavu u Hristu Isusu, on da vas, pošto malo postradate, savrši, da utvrdi, da ukrepi, da utemelji.
11 Njemu slava i država va vek veka. Amin.
12 Po Silvanu, vašem vernom bratu, kao što mislim, pišem vam ovo malo, savetujući i svedočeći da je ovo prava blagodat Božija u kojoj stojite.
13 Pozdravlja vas crkva s vama izbrana u Vavilonu, i Marko, sin moj.
14 Pozdravite jedan drugog celivom ljubavi. Mir vam svima u Hristu Isusu. Amin.