1. Jovanova

1 2 3 4 5


поглавље 1

1 Šta beše ispočetka, šta čusmo, šta videsmo očima svojim, šta razmotrismo i ruke naše opipaše, o reči života:
2 I život se javi, i videsmo, i svedočimo, i javljamo vam život večni, koji beše u Oca, i javi se nama;
3 Šta videsmo i čusmo to javljamo vama da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovim Isusom Hristom.
4 I ovo vam pišemo da radost vaša bude ispunjena.
5 I ovo je obećanje koje čusmo od Njega i javljamo vama, da je Bog videlo, i tame u Njemu nema nikakve.
6 Ako kažemo da imamo zajednicu s Njim a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine.
7 Ako li u videlu hodimo, kao što je On sam u videlu, imamo zajednicu jedan s drugim, i krv Isusa Hrista, Sina Njegovog, očišćava nas od svakog greha.
8 Ako kažemo da greha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama.
9 Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde.
10 Ako kažemo da ne sagrešismo, gradimo Ga lažom, i reč Njegova nije u nama.
поглавље 2

1 Dečice moja! Ovo vam pišem da ne grešite; i ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista pravednika,
2 I On očišća grehe naše, i ne samo naše nego i svega sveta.
3 I po tom razumemo da Ga poznasmo, ako zapovesti Njegove držimo.
4 Koji govori: Poznajem Ga, a zapovesti Njegove ne drži, laža je, i u njemu istine nema;
5 A koji drži reč Njegovu, u njemu je zaista ljubav Božija savršena; po tom poznajemo da smo u Njemu.
6 Koji govori da u Njemu stoji, i taj treba tako da hodi kao što je On hodio.
7 Ljubazni! Ne pišem vam nove zapovesti, nego zapovest staru koju imaste ispočetka. Zapovest stara jeste reč koju čuste ispočetka.
8 Opet vam pišem novu zapovest, koja je zaista u Njemu i u vama; jer tama prolazi, i videlo pravo već svetli.
9 Koji govori da je u videlu, a mrzi na svog brata, još je u tami.
10 Koji ljubi brata svog, u videlu živi, i sablazni u njemu nema.
11 A koji mrzi na svog brata, u tami je, i u tami hodi, i ne zna kud ide, jer mu tama zaslepi oči.
12 Pišem vam, dečice, da vam se opraštaju gresi imena Njegovog radi.
13 Pišem vam, oci, jer poznaste Onog koji nema početka. Pišem vam, mladići, jer nadvladaste nečastivog. Pišem vam, deco, jer poznaste Oca.
14 Pisah vam, oci, jer poznaste Onog koji je od početka. Pisah vam, mladići, jer ste jaki, i reč Božija u vama stoji, i nadvladaste nečastivog.
15 Ne ljubite svet ni što je na svetu. Ako ko ljubi svet, nema ljubavi Očeve u njemu.
16 Jer sve što je na svetu, telesna želja, i želja očiju, i ponos života, nije od Oca, nego je od ovog sveta.
17 I svet prolazi i želja njegova; a koji tvori volju Božiju ostaje doveka.
18 Deco! Poslednje je vreme, i kao što čuste da će doći antihrist, i sad mnogi antihristi postaše; po tom poznajemo da je poslednji čas.
19 Od nas izidjoše, ali ne biše od nas: kad bi bili od nas onda bi ostali s nama; ali da se jave da nisu svi od nas.
20 I vi imate pomazanje od Svetoga, i znate sve.
21 Ne pisah vam kao da ne znate istine, nego što je znate, i znate da nikakva laž nije od istine.
22 Ko je lažljivac osim onog koji odriče da Isus nije Hristos? Ovo je antihrist, koji se odriče Oca i Sina.
23 Koji se god odriče Sina ni Oca nema; a koji priznaje Sina, i Oca ima.
24 Vi, dakle, što čuste ispočetka u vama neka stoji; ako u vama ostane što čuste ispočetka, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu.
25 I ovo je obećanje koje nam On obeća, život večni.
26 Ovo vam pisah za one koji vas varaju.
27 I vi pomazanje što primiste od Njega, u vama stoji, i ne trebujete da vas ko uči; nego kako vas to samo pomazanje uči u svemu, i istinito je, i nije laž, i kao što vas nauči ostanite u njemu.
28 I sad, dečice, ostanite u Njemu da imamo slobodu kad se javi, i da se ne osramotimo pred Njim o Njegovom dolasku.
29 Ako znate da je pravednik, poznajte da je svaki koji tvori pravdu od Njega rodjen.
поглавље 3

1 I John 3 1. Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Božija nazovemo i budemo; zato svet ne poznaje nas, jer Njega ne pozna.
2 Ljubazni! Sad smo deca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i On, jer ćemo Ga videti kao što jeste.
3 I svaki koji ovu nadu ima na Njega, čisti se, kao i On što je čist.
4 Svaki koji čini greh i bezakonje čini: i greh je bezakonje.
5 I znate da se On javi da grehe naše uzme; i greha u Njemu nema.
6 Koji god u Njemu stoji ne greši; koji god greši ne vide Ga niti Ga pozna.
7 Dečice! Niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je On pravedan;
8 Koji tvori greh od djavola je, jer djavo greši od početka. Zato se javi Sin Božji da raskopa dela djavolja.
9 Koji je god rodjen od Boga ne čini greha, jer Njegovo seme stoji u njemu, i ne može grešiti, jer je rodjen od Boga.
10 Po tome se poznaju deca Božija i deca djavolja: koji god ne tvori pravde, nije od Boga, i koji ne ljubi brata svog.
11 Jer je ovo zapovest, koju čuste ispočetka, da ljubimo jedan drugog.
12 Ne kao što Kain beše od nečastivog i zakla brata svog. I za koji ga uzrok zakla? Jer dela njegova behu zla, a brata mu pravedna.
13 Ne čudite se, braćo moja, ako svet mrzi na vas.
14 Mi znamo da predjosmo iz smrti u život, jer ljubimo braću; jer ko ne ljubi brata ostaje u smrti.
15 Svaki koji mrzi na brata svog krvnik je ljudski; i znate da nijedan krvnik ljudski nema u sebi večni život.
16 Po tom poznasmo ljubav što On za nas dušu svoju položi: mi smo dužni polagati duše za braću.
17 Koji dakle ima bogatstvo ovog sveta, i vidi brata svog u nevolji i zatvori srce svoje od njega, kako ljubav Božija stoji u njemu?
18 Dečice moja! Da se ne ljubimo rečju ni jezikom, nego delom i istinom.
19 I po tom doznajemo da smo od istine, i pred Njim tešimo srca svoja.
20 Jer ako nam zazire srce naše, Bog je veći od srca našeg i zna sve.
21 Ljubazni! Ako nam srce naše ne zazire, slobodu imamo pred Bogom;
22 I šta god zaištemo, primićemo od Njega, jer zapovesti Njegove držimo i činimo šta je Njemu ugodno.
23 I ovo je zapovest Njegova da verujemo u ime Sina Njegovog Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugog kao što nam je dao zapovest.
24 I koji drži zapovesti Njegove u Njemu stoji, i On u njemu. I po tom poznajemo da stoji u nama, po Duhu koga nam je dao.
поглавље 4

1I John 4 1. Ljubazni! Ne verujte svakom duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci izidjoše na svet.
2 Po ovom poznajte Duha Božijeg, i duha lažnog; svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos u telu došao, od Boga je;
3 A svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u telu došao, nije od Boga: i ovaj je antihristov, za kog čuste da će doći, i sad je već na svetu.
4 Vi ste od Boga, dečice, i nadvladaste ih, jer je veći koji je u vama negoli koji je na svetu.
5 Oni su od sveta, zato govore od sveta, i svet ih sluša.
6 Mi smo od Boga; koji poznaje Boga sluša nas, a koji nije od Boga ne sluša nas. Po ovom poznajemo duha istine i duha prevare.
7 Ljubazni! Da ljubimo jedan drugog; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rodjen, i poznaje Boga.
8 A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav.
9 Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog Sina svog Jedinorodnog posla na svet da živimo kroza Nj.
10 U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da On pokaza ljubav k nama, i posla Sina svog da očisti grehe naše.
11 Ljubazni! Kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugog.
12 Boga niko ne vide nikad: ako imamo ljubav medju sobom, Bog u nama stoji, i ljubav je Njegova savršena u nama.
13 Po tom doznajemo da u Njemu stojimo, i On u nama, što nam je dao od Duha svog.
14 I mi videsmo i svedočimo da Otac posla Sina da se spase svet.
15 Koji prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu.
16 I mi poznasmo i verovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji.
17 Tim se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je On i mi smo na svetu ovom.
18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje; jer strah ima muku. A ko se boji nije savršen u ljubavi.
19 Da imamo mi ljubav k Njemu, jer On najpre pokaza ljubav k nama.
20 Ako ko reče: Ja ljubim Boga, a mrzi na brata svog, laža je; jer koji ne ljubi brata svog, koga vidi, kako može ljubiti Boga, koga ne vidi?
21 I ovu zapovest imamo od Njega: Koji ljubi Boga da ljubi i brata svog.
поглавље 5

1 I John 5 1. Koji god veruje da je Isus Hristos, od Boga je rodjen; i koji god ljubi Onog koji je rodio, ljubi i Onog koji je rodjen od Njega.
2 Po tom znamo da ljubimo decu Božiju kad Boga ljubimo i Njegove zapovesti držimo.
3 Jer je ovo ljubav Božija da zapovesti Njegove držimo; i zapovesti Njegove nisu teške.
4 Jer svaki koji je rodjen od Boga pobedjuje svet; i vera je naša ova pobeda koja pobedi svet.
5 Ko je koji svet pobedjuje osim onog koji veruje da je Isus Sin Božji?
6 Ovo je Isus Hristos što dodje vodom i krvlju i Duhom, ne samo vodom nego vodom i krvlju; i Duh je koji svedoči, jer je Duh istina,
7 Jer je troje što svedoči na nebu: Otac, Reč, i Sveti Duh; i ovo je troje jedno.
8 I troje je što svedoči na zemlji: duh, i voda, i krv; i troje je zajedno.
9 Kad primamo svedočanstvo čovečije, svedočanstvo je Božije veće; jer je ovo svedočanstvo Božije što svedoči za Sina svog.
10 Koji veruje Sina Božijeg ima svedočanstvo u sebi; koji ne veruje Bogu načinio Ga je lažom, jer ne verova svedočanstvu koje svedoči Bog za Sina svog.
11 I ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni; i ovaj život večni u Sinu je Njegovom.
12 Ko ima Sina Božijeg ima život; ko nema Sina Božijeg nema život.
13 Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božijeg.
14 I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako šta molimo po volji Njegovoj posluša nas.
15 I kad znamo da nas sluša šta god molimo, znamo da će nam dati šta tražimo od Njega.
16 Ako ko vidi brata svog gde greši greh ne k smrti, neka moli, i daće mu život, onima koji greše ne k smrti. Ima greh k smrti: za taj ne govorim da moli.
17 Svaka je nepravda greh; i ima greh ne k smrti.
18 Znamo da nijedan koji je rodjen od Boga, ne greši, nego koji je rodjen od Boga čuva se, i nečastivi ne dohvata se do njega.
19 Znamo da smo od Boga i sav svet leži u zlu.
20 A znamo da Sin Božji dodje, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni.
21 Dečice! Čuvajte se od neznaboštva. Amin.