Sepanýa

1 2 3

Chapter 1

1 Amonyň ogly Ýoşyýanyň Ýahudada patyşalyk sürýän döwründe Kuşynyň ogly, Gedalýanyň agtygy, Amarýanyň çowlugy, Hizikiýanyň ýuwlugy Sefanýa Rebbiň şu sözi geldi.
2 «Ýer ýüzünden bar zady bütinleý syryp-süpürjek.
3 Ynsanu-haýwany, Gökdäki guşlary, Deňizdäki balyklary süpürip taşlajak. Pisleri büdretjek, Ynsany ýer ýüzünden ýok etjek» diýýär Reb.
4 «Ýahuda, hatda Iýerusalima garşy el galdyraryn, Bagal hudaýynyň gullaryny gyraryn, Maňa biwepalyk eden ruhanylary ýok ederin.
5 Tamyň üçeginde asman jisimlerine sežde edýänleri, Rebbe sežde edip, Ondan ant içýänleri, Molek butundan ant içýänleri,
6 Rebden ýüz öwrenleri, Rebbi agtarmaýanlary, Ondan maslahat almaýanlary Bu ýerden ýok ederin».
7 Hökmürowan Rebbiň huzurynda dym! Çünki Rebbiň güni golaýdyr, Reb gurbanlyk taýynlady, Çagyranlaryny päkläp mukaddes etdi.
8 «Şol gurbanlyk güni Men hökümdarlary, şazadalary, Ýat adatlara eýerýänleri jezalandyraryn.
9 Şol gün galp hudaýlara sežde edýänleri, Öz hudaýlarynyň buthanasyny Zulum hem hileden Doldurýanlaryň baryny jezalandyraryn».
10 Reb şeýle diýýär: «Şol gün Balyk derwezesinden ahy-nala, Şäheriň täze böleginden dady-perýat, Baýyrlardan güňleç ses eşidiler.
11 Eý, bazaryň golaýynda ýaşaýanlar, perýat ediň! Ähli söwdagärleriňiz ýok ediler, Kümüş ölçeýänleriňiziň bary gyrlar.
12 Şonda Men Iýerusalimi Çyra bilen agtaryp, Düýbüne çöken şerap löderesi deýin çöküp, Içlerinden: „Reb ne ýagşylyk, ne-de ýamanlyk eder“ Diýip, tekepbirlik edýänleri jezalandyraryn.
13 Mal-mülkleri olja bolar, Jaýlary haraba döner, Jaý salynsalar-da Ýaşamazlar onuň içinde, Üzüm agaçlaryny oturdarlar, Emma olaryň şerabyndan içmezler».
14 Golaýdyr Rebbiň höküm güni, golaýdyr, Ine, ýetip gelýändir ol, Hasratlydyr Rebbiň şol güni, Batyr esger ajy perýat eder.
15 Şol gün – gazap güni, Betbagtçylyk, muşakgat güni, Weýrançylyk we harabalyk güni, Garaňkylyk we gam-gussa güni, Bulutly we tüm garaňkylyk güni bolar.
16 Galalara we beýik diňlere hüjüm edilip, Uruş surnaýy çalnyp, duýduryş beriljek gündür ol.
17 Men ynsanlaryň başyna muşakgat indererin, Olar kör adam kimin ýörärler, Ganlary suw deýin döküler, Bedenleri ders kimin çüýrär, Çünki olar Rebbe garşy günä etdiler.
18 Rebbiň gazaply gününde, Altyn-kümüşleri halas edip bilmez olary, Rebbiň gabanjaňlyk odunda Bütin dünýä ýanyp kül bolar, Çünki Reb ýer ýüzünde ýaşaýanlaryň baryny Gyryp ýok eder.
Chapter 2

1 Toplan, eý, utançsyz millet!
2 Saman külkesi dek sowrulmazyňdan öň, Rebbiň gahar–gazaby üstüňize inmezden öň, Rebbiň gazaply güni gelmezden öň toplan!
3 Rebbiň emrlerini berjaý edýän Ýurduň kiçigöwünlileri, Rebbi agtaryň, Dogruçyllygy we pes pälligi agtaryň, Belki, Rebbiň gazap gününde Gizlenip saklanarsyňyz.
4 Gaza boşap galar, Aşkelon haraba döner, Aşdot günorta çaglary kowlar, Ekron-da köki-damary bilen sogrular.
5 Deňiz ýakasynda ýaşaýan Keret halkynyň dat gününe! Eý, Kengan, piliştliler ýurdy, Reb seniň garşyňa şeýle diýýär: «Ýeke kişini-de galdyrman, seni weýran ederin».
6 Deňiz ýakasyndaky ýurduňyz Çopan örülerine, Süri agyllaryna döner.
7 Ýahudanyň aman galanlary ýurdy eýelärler, Olar örüde sürülerini otararlar, Aşkelon şäherinde agşamlarlar, Hudaýy Reb olary ýatlap, Öňki abadançylyklaryny dikelder.
8 «Halkymy masgaralap, Olaryň ýurdunda men-menlik eden Mowabyň kemsitmelerini, Ammonlaryň sögünçlerini eşitdim».
9 Munuň üçin Ysraýyl Hudaýy Hökmürowan Reb Öz barlygyndan ant içip, şeýle diýýär: «Mowap halkyny Sodom kimin, Ammon halkyny Gomora kimin gyraryn! Bu ýurtlar tikenekli otlardan, duzly çukurlardan dolup, Baky haraba öwrülerler. Aman galan halkym Mowaby, Ammony talar, Gutulan milletim ol ýurtlary eýelär».
10 Olaryň tekepbirligi zerarly şeýle jeza berler, Çünki olar Hökmürowan Rebbiň halkyny kemsidip, Olara garşy men-menlik etdiler.
11 Reb olaryň ýüreklerini ýarar! Ol dünýäniň ähli hudaýlaryny ýok eder, Öz ýaşaýan ýurdunda her millet Rebbe sežde eder.
12 Reb: «Eý, Efiopiýa halky, Senem Meniň gylyjymdan ölersiň» diýýär.
13 Reb demirgazyga garşy el galdyrar, Aşury ýok eder, Ninewäni harabalyga, Çöl deýin ýalazy meýdana öwrer.
14 Ninewe mal-garalaryň ýatagyna, Dürli wagşy haýwanlaryň kürenine öwrüler. Baýguşlar harabaçylykda mesgen tutarlar, Penjirelerden uwlaşarlar, Bosagalaryň öňi weýran bolar, Kedr pürsleri duw-dagyn ediler.
15 Ine, bu zowky-sapada, howpsuzlykda ýaşap: «Ýeke men, menden başga hiç kim ýok» diýen şäherdir. Gör, ol nähili haraba bolup, Wagşy haýwanlaryň sürenine öwrüldi. Gapdalyndan geçýän her kes Ony masgaralap, ellerini salgaýarlar.
Chapter 3

1 Gozgalaňçy, haram, Zalym şäheriň dat gününe!
2 Ol söze gulak asmady, Öwüt almady, Rebbe bil baglamady, Hudaýyna ýakynlaşmady.
3 Içindäki hökümdarlary Arlaýan arslanlar ýalydyrlar. Häkimleri daňdana deňeç ýeke süňk goýmaýan Aç möjekler kimindirler.
4 Pygamberleri biperwaý, biwepa adamlardyr; Ruhanylary mukaddes zady harama çykardylar, Kanuny harladylar.
5 Onuň içinde bolan Reb dogruçyldyr, Ol hiç haçan adalatsyzlyk etmez. Her gün ir säher bilen Adalatly garaýar Ol Öz halkyna, Emma pis kişi pisligini edip, Utanmany bilmeýär.
6 Reb şeýle diýýär: «Gyrdym Men halklary, Diňlerini weýran etdim, Köçelerini harap etdim, Ondan ötüp-geçýän ýokdur. Şäherleri harabalyga öwrüldi, Ýekeje ynsan-da galmady».
7 Men diýdim: «Siz Menden gorkuň, Öwüt-ündew alyň! Şonda mesgenleri ýok edilmez, Jezalarym başlaryndan inmez». Emma olar öňküleri ýaly, Ähli işlerinde pislikden lezzet aldylar.
8 Munuň üçin Reb şeýle diýýär: «Siz Maňa garaşyň, Halklara höküm etjek günüme çenli garaşyň, Çünki Meniň kararym milletleri toplap, Patyşalyklary bir ýere jemläp, Gaharymy, lowlaýan gazabymy Başlaryndan indermekdir, Gabanjaň gazabymyň ody Bütin dünýäni ýakyp kül eder.
9 Men şonda hemmeleriň Maňa ybadat edip, Agzybirlik bilen Maňa gulluk ederleri ýaly, Milletlere päk dil bererin.
10 Dagynyk bolup, Maňa sygynan halkym Efiopiýa derýasynyň aňry tarapyndan Maňa sadaka getirer.
11 Garşyma eden ähli pis işleri üçin Şol gün halkym utandyrylmaz, Çünki Men özüne buýsanyp, Men-menlik edýänleri araňyzdan aýraryn, Siz mukaddes dagymda Mundan beýläk tekepbirlik etmersiňiz.
12 Iýerusalimde pes päl, Pukara adamlary aman galdyraryn, Olar Maňa bil baglarlar.
13 Ysraýylyň aman galanlary, Nähaklyk etmezler, Ýalan sözlemezler, Agyzlaryndan hileli sözler çykmaz. Olar goýun kimin ýaşyl örülerde ýatarlar, Olary hiç kim gorkuzyp bilmez».
14 Heşelle kak, eý, Siýon gyzy, Batly ses bilen gygyr, eý, Ysraýyl! Bütin kalbyňyz bilen joşup şatlanyň, Eý, Iýerusalim gyzy!
15 Reb siziň garşyňyza jezany ýatyrdy, Duşmanlaryňyzy kowdy. Ysraýyl patyşasy Reb siziň araňyzda, Mundan beýläk betbagtçylykdan gorkmarsyňyz.
16 Şol gün Iýerusalime şeýle diýler: «Gorkma, eý, Siýon, Elleriň gowşamasyn!
17 Hudaýyňyz Reb, Ýeňiş berýän Söweşiji siziň araňyzda, Reb size guwanyp şatlanar, Ol söýgüsinde size täze durmuş berer, Nagmalar bilen Onuň size ýüregi joşar».
18 Reb diýýär: «Baýramçylyk deregine hasrat çekdiňiz, Bu siziň üçin agyr we utançlydyr, Men indi olaryň soňuna nokat goýaryn.
19 Şol gün golaýlaşýar, Men size sütem edenleriň baryna jeza bererin. Agsaklary halas edip, Dagynyk ýesirleri bir ýere toplaryn. Olaryň utanjyny uly hormata öwrüp, Olary bütin dünýäde at-abraýly ederin.
20 Şol wagt Men sizi toplap, öz ýurduňyza getirerin, Çünki Men gözüňiziň alnynda Öňki abadançylygyňyzy dikeldip, Dünýäniň bütin halklarynyň arasynda Size at-abraý we şan-şöhrat gazandyraryn».