Ýakubyň haty

1 2 3 4 5

Chapter 1

1 Hudaýyň hem-de Reb Isa Mesihiň guly bolan meniň tarapymdan, ýagny Ýakubyň tarapyndan dagynyk on iki taýpa dogaýy salam bolsun.
2 Eý doganlar, dürli synaglara uçranyňyzda, muny uly begenç saýyň,
3 çünki imanyňyzyň barlanmagynyň çydam döredýänligini bilýänsiňiz.
4 Kämil hem doly bolup, hiç bir ýetmeziňiz bolmaz ýaly, çydam işiňi kämil etmelidir.
5 Siziň biriňize akyldarlyk ýetmezlik edýän bolsa, ol hemmelere jomartlyk bilen käýemän berýän Hudaýdan dilesin, oňa berler.
6 Ol iman bilen dilesin, hiç hili şübhe etmesin, sebäbi şübhe edýän adam ýel bilen çaýkalyp, eýläk-beýläk kowlup ýören deňiz tolkuny ýalydyr.
7 Çünki bu adam Rebden bir zat alaryn diýip pikir etmesin.
8 Ol bütin ýollarynda durnuksyz ikigöwünli adamdyr.
9 Pes dogan öz belentligi bilen, döwletli hem öz pesligi bilen magtansyn,
10 çünki baýlyk otuň güli ýaly geçip gider.
11 Sebäbi Gün jöwza bilen dogup, oty guradar, onuň güli dökülip, görki gaçar. Döwletli-de şeýdip öz ugruna solup geçer.
12 Synaga çydaýan adam bagtlydyr, sebäbi ol synagdan geçenden soň, Rebbiň Özüni söýenlere wada eden ýaşaýyş täjini alar.
13 Synalanda hiç kim: «Men Hudaý tarapyn synalýaryn» diýmesin, çünki Hudaý erbetlik bilen synalýan däldir. Onuň özi hem hiç kimi synaýan däldir.
14 Ýöne her kes öz höwesleri tarapyndan çekilip, aldanan mahaly synalýandyr.
15 Onsoň höwes bogaz bolup, günäni dogurýandyr; günä hem ýetişenden soň ölümi dogurýandyr.
16 Eý, söýgüli doganlarym, aldanmaň!
17 Ähli oňat, kämil sowgat ýokardan, nurlar Atasyndan inýändir. Onda ne üýtgeme, ne-de çalşyk kölegesi bardyr.
18 Onuň mahluklarynyň ilkinji miwesi bolmagymyz üçin, Ol bizi Öz islegine görä, hakykat sözi bilen ýaratdy.
19 Eý, söýgüli doganlarym, şoňa görä, her adam eşitmekde çalt, geplemekde assa, gaharlanmakda assa bolsun.
20 Sebäbi adamyň gahary Hudaýyň talap edýän dogrulygyny emele getirmez.
21 Şoňa görä hem her hili hapalygy, her hili ýamanlygyň galyndysyny taşlap, özüňizde ekilen, janyňyzy gutarmaklygy başarýan sözi ýumşaklyk bilen kabul ediň.
22 Ýöne diňe özüni aldaýan diňleýji däl-de, sözi ýerine ýetiriji boluň.
23 Çünki kim sözi diňläp, ony ýerine ýetirmese, ol öz tebigy keşbini aýnada synlaýan adama meňzeşdir:
24 ol öz-özüni synlap gidýär-de, nähilidigini şobada unudýar.
25 Emma kim kämil kanuna, azatlyk kanunyna ýakyndan seretse, huşsuz diňleýji bolman, işe amal ediji bolup, onda dursa, ol öz edenlerinde bagtly bolar.
26 Kimdir biri özüni dindar saýyp, dilini saklaman, göwnüni aldaýan bolsa, onuň dindarlygy biderekdir.
27 Ata Hudaýyň ýanynda sap, tegmiltsiz dindarlyk budur: ýetimleri, dul hatynlary muşakgatlarynda idemek, özüňi dünýäden çirksiz saklamak.
Chapter 2

1 Eý doganlar! Rebbimiz Isa Mesihiň ― şöhrat Rebbiniň imanyny ýüz görme bilen saklamaň.
2 Sebäbi üýşen ýeriňize bir adam altyn ýüzük, nepis eşik bilen gelse, bir garyp hem kirli eşik bilen gelse,
3 siz nepis eşik geýnen adama seredip: «Sen bu ýerde rahat otur», garyba bolsa: «Sen ol ýerde dur» ýa-da: «Bu ýerde aýak astymda otur» diýseňiz,
4 Onda öz araňyzda parh goýmaýarsyňyzmy? Erbet pikirli höküm çykaryjylar bolmaýarsyňyzmy?
5 Eý, söýgüli doganlarym, gulak asyň, Hudaý dünýä garyplaryny imana baý bolmaklyga, Özüni söýenlere wada eden Patyşalygynyň mirasdarlygyna saýlamadymy?
6 Emma siz garyplary äsgermezlik etdiňiz. Baýlar size sütem etmeýärmi? Sizi diwanlar öňüne süýremeýärmi?
7 Size dakylan ýagşy ada dil ýetirmeýärmi?
8 Patyşalyk kanunyny «Goňşyňy özüň ýaly söý» diýen Ýazga görä çyndan ýerine ýetirseňiz, ýagşy edersiňiz.
9 Eger-de ýüz görseňiz, günä edersiňiz, kanun sizi jenaýatçy hökmünde ýazgarar.
10 Çünki kim tutuş kanuny berjaý edip-de, diňe bir zatda büdrese, ol hemmesinde ýazykly bolar.
11 Çünki «Zyna etme» diýen «Adam öldürme» hem diýendir. Indi sen zyna etmän, ýöne adam öldürseň, onda kanuna garşy jenaýatçy bolarsyň.
12 Üstlerinden azatlyk kanuny boýunça höküm çykaryljaklar ýaly şeýle sözläp, şeýle ediň.
13 Çünki rehim etmedige höküm rehim etmez. Rehim höküme garşy magtanýandyr.
14 Eý doganlar, biriniň amallary ýokka, imanym bar diýmeginiň näme peýdasy bar? Ony ol iman saklap bilermi?
15 Bir erkek dogan ýa bir aýal dogan ýalaňaç, gündelik iýmite zarka,
16 siziň biriňiz olara: «Asuda gidiň-de, ýylynyň, doýuň» diýse, ýöne bedene gerekli zatlary bermeseňiz, näme peýdasy bar?
17 Şeýle, iman-da amallary ýok bolsa, öz-özünden ölüdir.
18 Biri diýer: «Seniň imanyň bar, meniň amallarym bar. Sen imanyňy amalsyz maňa görkez, men-de saňa imanymy amallarym bilen görkezeýin».
19 Sen Hudaýyň birligine ynanýarsyň; ýagşy edýärsiň; jynlar hem ynanýar, sandyraşýar.
20 Eý, akylsyz adam, amalsyz imanyň ölüdigini bilmek isleýärsiňmi?
21 Atamyz Ybraýym ogly Yshagy gurbanlyk edilýän ýerde bagyş edip, amallary bilen aklanmadymy?
22 Ana, görýärsiň, iman onuň amallary bilen işledi, iman onuň amallary arkaly kämilleşdi.
23 Şeýlelik bilen, «Ybraýym Hudaýa iman getirdi, bu oňa dogrulyk saýyldy» diýen Ýazgy-da ýerine ýetip, oňa Hudaýyň dosty diýildi.
24 Ine, görýärsiňiz, adam diňe bir iman bilen däl, amallary bilen aklanýar.
25 Kemçin Rahaw-da çaparlary myhman alyp, olary başga ýoldan iberip, amallary bilen aklanmadymy?
26 Sebäbi bedeniň ruhsuz öli bolşy ýaly, iman hem amallar bolmasa ölüdir.
Chapter 3

1 Eý doganlar! Köpüňiz mugallym bolmaň, çünki biziň örän agyr höküm aljakdygymyzy bilýänsiňiz.
2 Sebäbi hemmämiz köp büdreýäris. Kim gepinde büdremese, kämil adam bolup, bütin bedeni-de jylawlamagy başarar.
3 Bize atlaryň boýun bolmagy üçin, agzyna agyzzyryk salyp, olaryň bütin göwresini dolandyrýarys.
4 Ine, şeýle uly hem güýçli ýeller bilen kowulýan gämiler-de, bir iňňän kiçi rul bilen gämiçiniň islän ugruna öwrülýär.
5 Dil hem bir kiçijik agza bolup, uly zatlar bilen öwünýändir. Kiçijik uçgun nähili uly jeňňeli tutaşdyryp goýberýär!
6 Dil otdur, azgynçylyk dünýäsidir. Dil agzalarymyzyň arasynda tutuş bedeni kirledýändir, dowzahdan lowurdap, tebigatyň gidişini lowurdadýandyr.
7 Çünki her bir tebigat, hem haýwanlaryňky, hem guşlaryňky, hem süýrenijileriňki, hem deňiz haýwanlarynyňky adamzat tebigaty arkaly eldeki edilendir we edilýändir.
8 Dile bolsa adamlaryň hiç biri erk edip bilýän däldir. Ol durnuksyz erbetlikdir, öldüriji awudan doludyr.
9 Biz onuň bilen Ata Hudaýa alkyş okaýarys, onuň bilen Hudaý keşbine görä ýaradylan adamlara-da gargaýarys.
10 Alkyş, gargyş bir agyzdan çykýar. Eý doganlar, bu beýle bolmaly däldir.
11 Çeşme ajy hem süýji suwy bir gözden çykarýarmy?
12 Eý doganlar, injir agajy zeýtun ýa bir üzüm şahasy injir berip bilermi? Bir çeşme hem şor, hem süýji suw berip bilmez.
13 Siziň araňyzda akyldar, düşünjeli kim? Ol öz amallaryny oňat ýaşama bilen akyldarlykdan gelen ýumşaklykda görkezsin.
14 Eger-de ýüregiňizde ajy içigaralyk, igenjeňlik bar bolsa, onda magtanmaň, hakykata garşy ýalan sözlemäň.
15 Bu ýokardan inen akyldarlyk däl-de, dünýä, tebigata, iblise degişli akyldarlykdyr.
16 Çünki nirede içigaralyk, igenjeňlik bar bolsa, ol ýerde başbozarlyk, her hili erbet iş hem bardyr.
17 Emma Gökden inen akyldarlyk ilki bilen, sap, ondan soň-da parahatlyk söýüji, mylaýym, diýenediji, rehimden, oňat miwelerden doly, ýüz görmezek we ikiýüzlülikden halasdyr.
1
8
Parahatlyk döredýänler dogrulyk miwesini parahatlykda ekýändir.
Chapter 4

1 Araňyza uruşlar, dawalar nireden girýär? Agzalaryňyzda uruşýan höweslerden dälmi?
2 Siz isleýärsiňiz, ýöne gazanmaýarsyňyz; öldürýärsiňiz, içigaralyk edýärsiňiz, ýöne hiç bir zada ýetip bilmeýärsiňiz; dawalaşýarsyňyz, uruşýarsyňyz; gazanmaýarsyňyz, çünki dilemeýärsiňiz.
3 Dileýärsiňiz, ýöne hiç zat almaýarsyňyz, çünki höwesleriňize sarp etmek üçin erbet dileýärsiňiz.
4 Eý zynahorlar, dünýä dostlugynyň Hudaýa duşmançylykdygyny bilmeýärsiňizmi? Dünýäniň dosty bolmak isleýän adam özüni Hudaýa duşman edýändir.
5 Ýa-da: «Bizde mesgen tutan Ruh gabanjaňlyk bilen küýseýändir» diýen Ýazgy ýöne ýerden aýdýandyr öýdýärsiňizmi?
6 Ol iňňän uly merhemet berýändir. Şonuň üçin hem: «Hudaý tekepbirlere garşy durýandyr, kiçigöwünlilere bolsa merhemet edýändir» diýýär.
7 Indi Hudaýa boýun boluň. Iblise garşy duruň, ol sizden gaçar.
8 Hudaýa ýakynlaşyň, Ol hem size ýakynlaşar. Eý günäkärler, eliňizi arassalaň, eý ikigöwünliler, ýüregiňizi saplaň.
9 Gussa çekiň, ýas tutup aglaň; gülkiňiz ýasa, şatlygyňyz gaýga öwrülsin.
10 Rebbiň huzurynda peseliň, Ol sizi beýgelder.
11 Eý doganlar, biri-biriňizi ýamanlamaň. Kim doganyny ýamanlaýan ýa doganyna höküm edýän bolsa, ol kanuny ýamanlaýandyr, Mukaddes Kanuna höküm edýändir. Sen kanuna höküm etseň, onda kanuny berjaý edýän däl, oňa höküm edýänsiň.
12 Kanun çykaryjy, höküm ediji birdir, Ol gutarmagy hem heläk etmegi başarýandyr. Başga adamlara höküm eder ýaly, sen kim?
13 Hany indi: «Bu gün ýa ertir pylan şähere gitjek, bir ýyly ol ýerde geçirjek, alyş-beriş etjek, pul gazanjak» diýýänler.
14 Eý, ertirki günüň näme getirjegini bilmeýänler, ýaşaýşyňyz näme? Ol bir az wagt görnüp, ondan soň ýitirim bolýan bugdur.
15 Munuň deregine: «Reb islese, ýaşarys, muny ýa ony ederis» diýmelisiňiz.
16 Emma siz öz öwünjeňligiňiz bilen magtanýarsyňyz. Beýle magtanmalaryň bary erbetdir.
17 Kim ýagşylyk etmegi bilip-de, etmeýän bolsa, ol günäkärdir.
Chapter 5

1 Eý döwletliler, başyňyza geljek kynçylyklar üçin aglaň, perýat ediň!
2 Baýlygyňyz çüýräp, eşikleriňizi güýe iýendir.
3 Altynyňyz, kümşüňiz poslandyr, olaryň posy size garşy güwä geçip, etiňizi ot kimin iýer. Siz ahyrky günlerde hazyna ýygnadyňyz.
4 Ine, ekinleriňizi oran işçilere bermän saklan hakyňyz gygyrýar, orakçylaryň perýatlary Hökmürowan Rebbiň gulagyna ýetdi.
5 Siz ýer ýüzünde bolçulykda ýaşap, keýp çekdiňiz, damak çalynýan gün üçin ýüregiňizi semretdiňiz.
6 Size garşy durmasa-da, dogry adamy höküm edip öldürdiňiz.
7 Eý doganlar, Reb gelýänçä, sabyrly boluň. Ine, daýhan irki we soňky ýagşy alýança, ýeriň gymmatly hasyly üçin sabyrly garaşýar.
8 Siz hem sabyrly boluň, ýüregiňizi berkidiň, çünki Rebbiň geler wagty golaýdyr.
9 Eý doganlar, özüňiz höküm edilmez ýaly, biri-biriňizden şikaýat etmäň. Ine, höküm ediji gapynyň agzynda dur.
10 Eý doganlar, görgüde hem sabyrda Rebbiň adyndan geplän pygamberleri görelde ediniň.
11 Biz çydamlylyk görkezenlere bagtly diýýäris. Siz Eýýubyň çydamlylygyny eşitdiňiz, Rebbiň işiniň soňuny-da gördüňiz, çünki Reb köp şepagatly hem rehimdardyr.
12 Eý doganlar, her zatdan öň, höküm astyna düşmez ýaly, Gökden, Ýerden ýa başga zatdan kasam içmäň; diňe «hawaňyz» hawa, «ýoguňyz» ýok bolsun.
13 Araňyzda biri görgi görýärmi? Ol doga etsin. Biriniň keýpi kökmi? Mezmur okasyn.
14 Araňyzda biri syrkawmy? Ol ýygnagyň ýolbaşçylaryny ýanyna çagyrsyn, olar hem Rebbiň adyndan oňa ýag çalyp, onuň üçin doga etsin.
15 Iman dogasy syrkawa şypa berer; Reb ony dikelder. Eger ol günä eden bolsa bagyşlanar.
16 Şypa tapar ýaly, günäleriňizi biri-biriňiziň ýanyňyzda boýun alyp, biri-biriňiz üçin doga ediň. Dogry adamyň yhlasly dogasy gaty güýçlüdir.
17 Ylýas biziňki ýaly duýgulary bolan bir adamdy. Ol ýagyş ýagmasyn diýip, çyndan doga etdi. Şeýlelikde, üç ýyl alty aýlap ýer ýüzüne ýagyş ýagmady.
18 Ol ýene doga etdi ― Gök ýagyş berdi, Ýer öz miwesini getirdi.
19 Eý doganlar, araňyzdan biri hakykatdan azaşsa, biri ony öwürse,
20 onda ol muny bilsin: bir günäkäri ýalňyş ýolundan öwren bir jany ölümden gutaryp, köp günäleriň üstüni basyrar.