Isahluko 1

1 Hayi, uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo, Ongemiyo endleleni yaboni, Ongahlaliyo embuthweni yabagxeki!
2 Yena unonelela umyalelo kaYehova; Ucamanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku:
3 Unjengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi, Onika isiqhamo sawo ngexesha lawo, Ogqabi lawo lingabuniyo; Konke akwenzayo kophumelela.
4 Abanjalo abangendawo; Bona banjengomququ ophetshethwa ngumoya.
5 Ngenxa yoko abangendawo abanakuma emgwebeni, Naboni ebandleni lamalungisa.
6 Ngokuba uYehova uyayazi indlela yamalungisa; Ke yona indlela yabangendawo iya kudaka.
Isahluko 2

1 Yini na ukuba iintlanga zenze imbuthumbuthu, Izizwe zicamange into engeyakonto?
2 Ookumkani behlabathi bazimisile, Izidwangube zabhunga NgoYehova nangoMthanjiswa wakhe;
3 Besithi, Masiziqhawule iimbophelelo zabo, Sizilahle izintya zabo kuthi.
4 Ohleli emazulwini uyahleka, INkosi iyabagculela.
5 Iya kwandula ithethe kubo ngomsindo wayo, Ibakhwankqise ngokuvutha kwayo.
6 Ithi, Mna ke ndimmisile ukumkani wam Phezu kweZiyon, intaba yam engcwele.
7 Athi yena, Ndiya kuwuvakalisa ummiselo: UYehova uthe kum, UnguNyana wam wena; Mna namhla ndikuzele.
8 Cela kum, ndikunike iintlanga zibe lilifa lakho, Iziphelo zehlabathi zibe zezakho.
9 Uya kuzivikiva ngentonga yentsimbi, Uzihlekeze, zinge zizitya zodongwe.
10 Ngoko ke, nina bokumkani, qiqani; Bagwebi basehlabathini, yalekani.
11 Mkhonzeni uYehova nisoyika, Gcobani nithuthumela.
12 Mangeni uNyana, hleze aqumbe, nitshabalale endleleni, Ngokuba ungahle uvuthe umsindo wakhe. Hayi, uyolo lwabo bonke abazimela ngaye!
Isahluko 3

1 Umhobe kaDavide, ekubalekeni kwakhe kuAbhisalom unyana wakhe. Yehova, hayi, ukuba baninzi kwabandibandezelayo! Baninzi abasukela phezulu kum.
2 Baninzi abathi kumphefumlo wam, Akunalusindiso kuThixo. (Phakamisani.)
3 Ke wena, Yehova, uyingweletshetshe kum, Uluzuko lwam, umphakamisi wentloko yam.
4 Ndidanduluka kuYehova ngezwi lam, Andiphendule entabeni yakhe engcwele. (Phakamisani.)
5 Ndalala phantsi, ndalala ubuthongo; Ndavuka, ngokuba uYehova endixhasa.
6 Andizoyiki izigidi zabantu Abakhe uluhlu lokulwa ngeenxa zonke kum.
7 Khawusuk’ ume, Yehova; ndisindise, Thixo wam; Ngokuba uzibetha zonke iintshaba zam emhlathini; Amazinyo abangendawo uyawaphula.
8 Usindiso lolukaYehova: Mayibe phezu kwabantu bakho intsikelelo yakho. (Phakamisani.)
Isahluko 4

1 Umhobe kaDavide, ekubalekeni kwakhe kuAbhisalom unyana wakhe. Yehova, hayi, ukuba baninzi kwabandibandezelayo! Baninzi abasukela phezulu kum.
2 Baninzi abathi kumphefumlo wam, Akunalusindiso kuThixo. (Phakamisani.)
3 Ke wena, Yehova, uyingweletshetshe kum, Uluzuko lwam, umphakamisi wentloko yam.
4 Ndidanduluka kuYehova ngezwi lam, Andiphendule entabeni yakhe engcwele. (Phakamisani.)
5 Ndalala phantsi, ndalala ubuthongo; Ndavuka, ngokuba uYehova endixhasa.
6 Andizoyiki izigidi zabantu Abakhe uluhlu lokulwa ngeenxa zonke kum.
7 Khawusuk’ ume, Yehova; ndisindise, Thixo wam; Ngokuba uzibetha zonke iintshaba zam emhlathini; Amazinyo abangendawo uyawaphula.
8 Usindiso lolukaYehova: Mayibe phezu kwabantu bakho intsikelelo yakho. (Phakamisani.)
Isahluko 5

1 Kumongameli: ngogwali. Umhobe kaDavide. Wabekele indlebe amazwi am, Yehova, Kuqonde ukucamanga kwam.
2 Libazele indlebe izwi lokuzibika kwam, Kumkani wam, Thixo wam; Ngokuba ndithandaza kuwe.
3 Yehova, uya kuliva izwi lam kwakusasa, Kwakusasa ndiya kuwusingisa kuwe umthandazo wam, ndibonisele.
4 Ngokuba wena akunguThixo onanze okungendawo, Akanakuphambukela kuwe onobubi.
5 Abanakuma abaqhayisi phambi kwamehlo akho; Uyabathiya bonke abasebenzi bobutshinga.
6 Uyabatshabalalisa abathetha amanga; Indoda enegazi nenkohliso ilisikizi kuYehova.
7 Ke mna, ndinokungena endlwini yakho ngenceba yakho eninzi, Ndiqubude, ndibhekise etempileni yakho engcwele ngokukoyika.
8 Yehova, ndikhaphe ngobulungisa bakho ngenxa yabandilaleleyo; Yilungelelanise indlela yakho phambi kwam.
9 Ngokuba emlonyeni wabo akukho nto imiyo, Umbilini wabo ngumeyeliselo; Lingcwaba elivuliweyo umqala wabo; Bathetha okugudileyo ngolwimi lwabo.
10 Bathwalise ityala, Thixo; Makatshitshe amaqhinga abo; Elukreqweni lwabo oluninzi batyhale, Ngokuba bakuphikisile.
11 Mabavuye bonke abazimela ngawe, Bamemelele ngonaphakade, ubakhusele; Badlamke ngawe abalithandayo igama lakho.
12 Ngokuba wena uyalisikelela ilungisa, Yehova, Ulihlanganisele ngenkoliseko njengekhaka.
Isahluko 6

1 Kumongameli wokubethelwa izinto ezineentambo: ngelamadoda ilizwi. Umhobe kaDavide. Yehova, musa ukundohlwaya unomsindo, Ungandithethisi unobushushu.
2 Ndibabale, Yehova, ngokuba ndintshwenyile; Ndiphilise, Yehova, ngokuba ekhwankqisiwe amathambo am.
3 Umphefumlo wam ukhwankqiswe kakhulu; Ke wena, Yehova, koda kube nini na?
4 Buya, Yehova, uwuhlangule umphefumlo wam; Ndisindise ngenxa yenceba yakho.
5 Ngokuba ekufeni akusekho kukukhumbula; Kwelabafileyo ngubani na osenokubulela kuwe?
6 Ndidiniwe kukugcuma kwam; Ndiludadisa ubusuku bonke ukhuko lwam, Ndiwenza manzi umandlalo wam ngeenyembezi zam.
7 Lonakele kukukhathazeka iliso lam; Laluphele ngenxa yababandezeli bam bonke.
8 Sukani kum, nina nonke basebenzi bobutshinga; Ngokuba uYehova ulivile ilizwi lokulila kwam.
9 Ukuvile uYehova ukutarhuzisa kwam; UYehova umthandazo wam uyawamkela.
10 Ziya kudana, zikhwankqe kakhulu, zonke iintshaba zam; Ziya kubuyiswa zidanile ngephanyazo.
Isahluko 7

1 Ishigayon kaDavide, awayivumayo kuYehova ngenxa yamazwi kaKushi, umBhenjamin. Yehova, Thixo wam, ndizimela ngawe; Ndisindise kubo bonke abandisukelayo, undihlangule,
2 Hleze bawuqwenge njengengonyama umphefumlo wam, Bawudlavule, kungekho mhlanguli.
3 Yehova, Thixo wam, ukuba ndithe ndenza oku, Ukuba kukho ubugqwetha ezandleni zam,
4 Ukuba ndimphethe kakubi obexolelene nam, Ndambhunyula ondibandezele kungekho sizathu:
5 Maluwusukele utshaba umphefumlo wam, luwufumane, Lubunyashele phantsi ubomi bam, Uzuko lwam lululalise eluthulini. (Phakamisani.)
6 Khawusuk’ ume, Yehova, unomsindo, Kuphakamele ukuphuphuma komsindo wabandibandezelayo; Uvuke, undikhawulele; wena umise umgwebo.
7 Ibandla lezizwe malikungqonge; Ubuyele phezulu phezu kwalo.
8 UYehova uya kugweba phakathi kwezizwe. Lithethe ityala lam, Yehova, ngobulungisa bam, nangokugqibelela kwam okukum.
9 Mabuphele ububi babangendawo, ulizimase ilungisa; Ungumcikidi weentliziyo nezintso, Thixo wobulungisa.
10 Ingweletshetshe yam inoThixo, Umsindisi wabantliziyo zithe tye.
11 UThixo ngumgwebi olilungisa; UnguThixo obhavuma yonke imihla.
12 Ukuba ongendawo uthe akabuya, ulilolile ikrele lakhe; Usityedile isaphetha sakhe, wasilungisa.
13 Uzibhekise kuye izixhobo zokufa, Uzenze zanomlilo iintolo zakhe.
14 Yabona, yena unenimba yobutshinga; Ukhawule ububi, wazala ubuxoki;
15 Umbe umhadi, wawugomba; Weyela esihogweni awasisebenzayo.
16 Ububi bakhe bobuyela entlokweni yakhe, Naselukakayini lwakhe kufike ukugonyamela kwakhe.
17 Ndiya kubulela kuYehova ngokobulungisa bakhe, Ndivume ngendumiso kwigama likaYehova ophezu konke.
Isahluko 8

1 Kumongameli: ngolwaseGati. Umhobe kaDavide. Yehova, Nkosi yethu, Hayi, ubungangamsha begama lakho ehlabathini lonke! Wena uwambathise amazulu ngendili yakho.
2 Emlonyeni wabantwana nabanyayo useke amandla, Ngenxa yababandezeli bakho, Ukuze udambise utshaba nophindezelayo.
3 Xa ndilikhangelayo izulu lakho, umsebenzi weminwe yakho, Inyanga neenkwenkwezi ozimisileyo:
4 Uyintoni na umntu lo, le nto umkhumbulelayo? Unyana womntu, le nto umvelelayo?
5 Umsilelise kancinane ebuThixweni, Wamthi jize ngobuqaqawuli nangobungangamela.
6 Umphathise ubukhosi phezu kwemisebenzi yezandla zakho, Zonke izinto uzibeke phantsi kweenyawo zakhe:
7 Impahla emfutshane, neenkomo zonke ziphelele, Kwaneenyamakazi zonke;
8 Iintaka zezulu, neentlanzi zolwandle, Into ehamba ngeendlela zolwandle.
9 Yehova, Nkosi yethu, Hayi, ubungangamsha begama lakho ehlabathini lonke!
Isahluko 9

1 Kumongameli: ngemute-labhen, Umhobe kaDavide. Ndiya kubulela kuYehova ngentliziyo yam yonke; Ndiya kuyibalisa yonke imisebenzi yakho ebalulekileyo.
2 Ndiya kuvuya ndidlamke ngawe; Ndiya kulibethela uhadi igama lakho, Wena usenyangweni.
3 Ekubuyeni kweentshaba zam umva, Ziyawa, zibhubhe ebusweni bakho.
4 Ngokuba ulifezile ityala lam nebango lam: Uhleli etroneni ungumgwebi olilungisa.
5 Uzikhalimele iintlanga, wabatshabalalisa abangendawo; Igama lazo ulicimile ngonaphakade kanaphakade.
6 Iintshaba zona zigqibele, yangamanxuwa kwaphela; Imizi uyinyothule, Yadaka inkumbulo yayo yona.
7 Ke yena uYehova uhleli ngonaphakade, Uyizinzisele ugwebo itrone yakhe.
8 Uya kugweba yena kwelimiweyo ngobulungisa, Agwebe phakathi kwezizwe ngokuthe tye.
9 UYehova makabe yingxonde kotyunyuziweyo, Ingxonde ngamaxesha engxingongo;
10 Bakholose ngawe abalaziyo igama lakho; Ngokuba akubashiyanga abakuquqelayo wena, Yehova.
11 Vumani ngendumiso kuYehova ohlala eZiyon; Xelani ezizweni izenzo zakhe ezincamisileyo;
12 Ukuba umphindezeli wamagazi ubakhumbule, Akakulibalanga ukukhala kwabalulamileyo.
13 Ndibabale, Yehova; Zibone iintsizi zam ezikhoyo ngabandithiyayo, Mphakamisi wam emasangweni okufa;
14 Ukuze ndibalise yonke indumiso yakho, Emasangweni entombi uZiyon, Ndigcobe ngosindiso lwakho.
15 Iintlanga zitshone esihogweni ezasenzayo, Emnatheni ezawugqumelayo kubanjiswe kwaolwazo unyawo.
16 Uzazisile uYehova; wenza umgwebo, Emthiyela ngomsebenzi wezandla zakhe ongendawo. (Bethani uhadi ngofefe. Phakamisani.)
17 Baya kubuyela kwelabafileyo abangendawo, Kwaiintlanga zonke ezimlibalayo uThixo;
18 Ngokuba aliyi kuhlala lilityalwa ihlwempu, Ithemba leentsizana aliyi kudaka ngonaphakade.
19 Khawusuk’ ume, Yehova; malungangcwangushi uluntu, Mazigwetywe iintlanga phambi kwakho,
20 Zimisele ukoyika, Yehova, Zazi iintlanga ukuba ziluluntu kuphela. (Phakamisani.)
Isahluko 10

1 Yini na ukuba umele mgama, Yehova, Uzifihle ngamaxesha engxingongo?
2 Ngokukratsha kwabangendawo bayatsha abaziintsizana; Babanjiswa ngamayelenqe abawacingileyo.
3 Ngokuba ongendawo uyaqhayisa ngeminqweno yomphefumlo wakhe. Nolibawa wahlukene noYehova, wamgiba.
4 Ongendawo ngobuchi bakhe uthi, Akasayi kubuza. Yonke iminkqangiyelo yakhe ithi, Akukho Thixo.
5 Ziqinile iindlela zakhe ngamaxesha onke; Ziphakamile izigwebo zakho, zikude kuye; Bonke ababandezeli bakhe uyabafuthela.
6 Uthi entliziyweni yakhe, Andisayi kushukunyiswa; Izizukulwana ngezizukulwana, ndingongayi kuba sebubini.
7 Umlomo wakhe uzele kukushwabula nokukhohlisa nokuxinezela. Ngaphantsi kolwimi lwakhe bububi nobutshinga.
8 Uhlala emilaleleni yeengqili, Agwinte omsulwa entsithelweni; Amehlo akhe azonda oludwayi.
9 Ulalela entsithelweni njengengonyama eludadeni wayo; Ulalela ukuba axwile emke nosizana; Uxwila emke nolusizana, elutsala ngomnatha wakhe.
10 Uyabuthuma, uyabunguzela, Bawele ezinzitsheni zakhe abaziindwayi.
11 Uthi entliziyweni yakhe, UThixo ulibele, Ubusithelisile ubuso bakhe, akabonanga nento.
12 Khawusuk’ ume, Yehova, phakamisa isandla sakho, Thixo. Musa ukubalibala abalulamileyo.
13 Kungenxa yani na ukuba ongendawo amgibe uThixo, Athi entliziyweni yakhe, Akuyi kubuza?
14 Ubonile wena; ngokuba uyabubona ububi nenkathazo, ububeke esandleni sakho; Uzinikela kuwe oludwayi; Ungumncedi weenkedama wena.
15 Yaphula ingalo yongendawo; Onobubi, mbuze okungendawo kwakhe, kungasali nento.
16 UYehova nguKumkani ngonaphakade kanaphakade; Zitshabalele iintlanga, azabakho ehlabathini lakhe.
17 Umnqweno wabalulamileyo uwuvile, Yehova; Wazizimasa iintliziyo zabo, wayibaza indlebe yakho,
18 Ukuba ugwebe ityala lenkedama noxinzelelweyo, Angabi sabangcangcazelisa umntu wasehlabathini.
Isahluko 11

1 Kumongameli. EkaDavide. Ndizimela ngoYehova; Ningathini na ukuthi kumphefumlo wam, Balekela entabeni yakho njengentaka?
2 Ngokuba nabo abangendawo begoba isaphetha, Bezilungisile iintolo zabo entanjeni, Ukuba batole besithele kwabantliziyo zithe tye.
3 Xa iziseko zithe zagungxulwa, Ilungisa linokuthini na?
4 UYehova, ulotempile yakhe iyingcwele, UYehova, ulotrone yakhe isemazulwini, Amehlo akhe ayababona, iinkophe zakhe ziyabacikida oonyana babantu.
5 UYehova uyalicikida ilungisa; Ke yena ongendawo nothanda ukugonyamela, umthiyile umphefumlo wakhe.
6 Uya kubanisela abangendawo imigibe; Umlilo, nesulfure, nomoya olulophu, yindebe yabo abayabelweyo;
7 Ngokuba lilungisa uYehova; uthanda imisebenzi yobulungisa; Othe tye uya kububona ubuso bakhe.
Isahluko 12

1 Kumongameli: ngelamadoda ilizwi. Umhobe kaDavide. Sindisa, Yehova, ngokuba uphelile owenceba, Ngokuba bathe shwaka abanyanisileyo koonyana babantu.
2 Bathetha inkohlakalo omnye nomnye; Bathetha ngomlomo ogudileyo, nangentliziyo embaxa.
3 Ngamana uYehova angayinqumla yonke imilebe yomlomo ogudileyo, Ulwimi oluthetha izinto ezinkulu;
4 Abathe, Ulwimi lwethu siyalupheza; Imilomo yethu yeyethu; ngubani na oyinkosi kuthi?
5 Ngenxa yokubhuqwa kweentsizana, ngenxa yokuncwina kwamahlwempu, Ndiya kusuka ndime ngoku, utsho uYehova; Ndiya kumbeka elusindisweni lowo ululangazelelayo.
6 Amazwi kaYehova ngamazwi acocekileyo, Yisilivere enyibilikiselwe eziko, yela emhlabeni, Ehluzwe kasixhenxe.
7 Wena, Yehova, uya kubagcina, Uya kubalondoloza kwesi sizukulwana ngonaphakade.
8 Abangendawo bahambahamba ngeenxa zonke, Xa kuphakanyiswe abangeni phakathi koonyana babantu.
Isahluko 13

1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Kunini na, Yehova, undilibele kwaphela? Kunini na ubusithelisa ubuso bakho kum?
2 Kunini na ndicebacebisana nomphefumlo wam, Ndinesingqala entliziyweni yam imini le? Kunini na lundiphakamele utshaba lwam?
3 Bheka undiphendule, Yehova, Thixo wam; Khanyisa amehlo am, hleze ndilale ukufa;
4 Hleze utshaba lwam luthi, Ndimeyisile; Bagcobe abandibandezelayo, xa ndithe ndashukunyiswa.
5 Mna ndikholose ngenceba yakho, Mayigcobe intliziyo yam ngosindiso lwakho.
6 Ndiya kuvuma kuYehova, Ngokuba endiphethe kakuhle.
Isahluko 14

1 Kumongameli. EkaDavide. Sithi isidenge entliziyweni yaso, Akukho Thixo. Bonakalisile, balisikizi ngeentlondi zabo; Akukho wenza okulungileyo.
2 UYehova esemazulwini uqondele koonyana babantu, Ukubona ukuba ukho na oqiqayo, Oquqela kuThixo.
3 Bonke batyekile, bayimbozisa bephelele; Akukho wenza okulungileyo, Akukho nokuba abe mnye.
4 Abanakwazi na bonke abasebenzi bobutshinga, Abathi, bebadla abantu bam, bathi badla isonka, Bangamnquli uYehova?
5 Apho bankwantya benkwantyile; Ngokuba uThixo usesizukulwaneni samalungisa.
6 Icebo losizana ningalidanisa, Kodwa uYehova ulihlathi lalo.
7 Akwaba bekuvela eZiyon ukusindiswa kwamaSirayeli! Ekubabuyiseni kukaYehova abantu bakhe ekuthinjweni, Wogcoba uYakobi, avuye uSirayeli.
Isahluko 15

1 Umhobe kaDavide. Yehova, ngubani na owophambukela ententeni yakho? Ngubani na owohlala entabeni yakho engcwele?
2 Ngohamba ngokugqibeleleyo, esenza ubulungisa, Othetha inyaniso ngentliziyo yakhe.
3 Ngongahlebiyo ngolwimi lwakhe, Ongamenziyo into embi uwabo, Ongamngcikiviyo ummelwane wakhe;
4 Odelekileyo, ecekiseka, kwawakhe amehlo, Obazukisayo ke bona abamoyikayo uYehova; Ofunga, angajiki, nokuba kubi kuye,
5 Ongayinikeliyo imali yakhe ukuba adle abantu ngayo, Ongenakugaqelwa ngaye omsulwa. Okwenzayo oko akayi kuza ashukunyiswe naphakade.
Isahluko 16

1 Eyona iligugu likaDavide. Ndigcine, Thixo, ngokuba ndizimela ngawe.
2 Ndithe kuYehova, UyiNkosi yam, Andinanto indilungeleyo ngaphezu kwakho.
3 Ndithe kwabangcwele abasehlabathini, Bona bazizinhanha apho, kukhona konke endikunanzileyo.
4 Ziya kwanda iimbulaleko zabo bamananisa ngathixo wumbi uYehova. Andiyi kuyithulula iminikelo yabo ethululwayo yegazi; Andiyi kuwaphatha amagama abo ngomlomo wam.
5 NguYehova isahlulo endasabelwayo, nendebe endayabelwayo; Ulenze banzi ilifa lam.
6 Amacandelo andiwele ezindaweni ezimnandi; Hee! Ndide ndaba nelifa elihle.
7 Ndiya kumbonga uYehova ondinike icebo; Nasebusuku ziyandithethisa izintso zam.
8 Ndimmisile uYehova phambi kwam amaxesha onke; Ngokuba esekunene kum nje, andiyi kushukunyiswa.
9 Ngako oko iyavuya intliziyo yam, luyagcoba uzuko lwam: Nenyama yam iya kuhlala ikholosile.
10 Ngokuba akuyi kuwushiya umphefumlo wam kwelabafileyo; Akuyi kumyekela owakho wenceba ukuba abonane nesihogo.
11 Uya kundazisa umendo wobomi; Ebusweni bakho yinzaliseko yemivuyo; Ekunene kwakho yimihlali ngonaphakade.
Isahluko 17

1 Umthandazo kaDavide. Buve, Yehova, ubulungisa; kubazele indlebe ukuhlahlamba kwam; Wubekele indlebe umthandazo wam, ongengamlomo ukhohlisayo.
2 Ibango lam malivele ebusweni bakho, Amehlo akho akhangele ngokuthe tye.
3 Uyicikidile intliziyo yam; undivelele ebusuku; Undinyibilikisile, akwafumana nto; Ndiyinkqangiyele into embi, ayiyi kuwugqitha umlomo wam.
4 Malunga nemisebenzi yabantu, ngelizwi lomlomo wakho, Mna ndizigcinile, andangena kwiindlela zamanyangaza.
5 Imikhondo yam ibambe iindlela zakho, Azashukuma iinyawo zam.
6 Mna ndinqula wena, ngokuba undiphendula, Thixo; Ndithobele indlebe yakho, kuve ukuthetha kwam.
7 Zibalule iinceba zakho, wena wabasindisayo abazimela ngawe, Ngesandla sakho sokunene, ngenxa yabasukela phezulu kubo.
8 Ndigcine njengeliso, njengokhozo lwalo, Ndisithelise ngesithunzi samaphiko akho,
9 Phambi kwabangendawo abandibhuqayo, Phambi kweentshaba zam ngokwasemphefumlweni ezindingungelayo.
10 Zithe fithi kukutyeba; Ngomlomo wazo zithetha ngekratshi.
11 Zindijikelezile ngoku ekuhambeni kwam; Amehlo azo ziwamisele ukundinqumela emhlabeni.
12 Ukufana kwazo kunjengengonyama engxamele ukuqwenga, Kunjengengonyama entsha ihleli entsithelweni.
13 Khawusuk’ ume, Yehova, Uyihlangabeze, uyiwise yona; Wusindise umphefumlo wam kongendawo ngekrele lakho;
14 Kubafo, ngesandla sakho, Yehova, Kubafo beli phakade, abasahlulo sikobu bomi; Osizalisileyo isisu sabo ngeengqwebo zakho; Bakholisile ngoonyana, Ukuphuphuma kwabo bakushiya neentsapho zabo.
15 Mna ndiya kububona ubuso bakho ndisebulungiseni; Ndiya kwaneliswa sisithomo sakho ekuvukeni kwam.
Isahluko 18

1 Kumongameli. Eyomkhonzi kaYehova. EkaDavide, owawathethayo kuYehova amazwi ale ngoma, mhlenikweni uYehova wamhlangulayo esandleni seentshaba zakhe zonke nasesandleni sikaSawule; wathi: Ndikuthanda ngembilini yam, Yehova, lomelelo lwam.
2 Yehova, ngxondorha yam, mboniselo yam, msindisi wam, Thixo wam, liwa lam endizimela ngalo, Ngweletshetshe yam, luphondo losindiso lwam, ngxonde yam!
3 Ndinqula uYehova ongowokudunyiswa, Ndiyasindiswa ezintshabeni zam.
4 Izintya zokufa zandijikela; Imilambo yobutshijolo yandidandathekisa.
5 Izintya zelabafileyo zandibhijela; Izirhintyelo zokufa zabetha kum.
6 Ekubandezelekeni kwam ndanqula uYehova, Ndazibika kuThixo wam; Waliva etempileni yakhe izwi lam, Ukuzibika kwam kwafika phambi kwakhe ezindlebeni zakhe.
7 Lahexa ke lanyikima ihlabathi, Iziseko zeentaba zagungqa, Zahexa, ngokuba enomsindo.
8 Kwathi thaphu umsi emathatheni akhe, Wadla umlilo, uphuma emlonyeni wakhe, Kwavutha amalahle ephuma kuwo.
9 Wawathoba amazulu, wehla, Yangamafu amnyama phantsi kweenyawo zakhe.
10 Wakhwela ekerubhini, waphaphazela, Wee tshwebelele ngamaphiko omoya.
11 Wamisa ubumnyama baba lisithe lakhe, umnquba wakhe ngeenxa zonke kuye; Ubumnyama bamanzi, iingqimba zamafu.
12 Ekukhanyeni okuphambi kwakhe, kwatyhoboza emafini akhe Isiphango samatye, namalahle omlilo.
13 Wadudumisa ezulwini uYehova, Ophezu konke walikhupha ilizwi lakhe. Yasisiphango samatye namalahle omlilo.
14 Wathuma iintolo zakhe, wabaphangalalisa; Yamininzi imibane, wabadubaduba.
15 Imiphantsi yamanzi yabonakala, Kwatyhileka iziseko zelimiweyo Ngokukhalima kwakho, Yehova, Ngokufutha komoya womsindo wakho.
16 Wolula isandla ephezulu, wandibamba, Wandirhola emanzini amaninzi.
17 Wandihlangula elutshabeni lwam olunamandla, Kwabandithiyileyo, ngokuba bebomelele kunam.
18 Bandifikela ngemini yokusindeka kwam, UYehova wandixhasa.
19 Wandikhuphela endaweni ebanzi, Wandihlangula, ngokuba endithandile.
20 UYehova wandiphatha kakuhle ngokobulungisa bam, Wandibuyisela ngokobunyulu bezandla zam.
21 Ngokuba ndizigcina iindlela zikaYehova, Andemka ngokungendawo kuThixo wam.
22 Ngokuba onke amasiko akhe aphambi kwam, Nemimiselo yakhe andiyisusi kum;
23 Ndaye ndingogqibeleleyo kuye, Ndazigcina, andaba nabugwenxa,
24 Wandibuyisela ke uYehova ngokobulungisa bam, Ngokobunyulu bezandla zam phambi kwamehlo akhe.
25 Kowenceba uzenza owenceba, Kwigorha eligqibeleleyo uzenza ogqibeleleyo;
26 Kozenze nyulu uzenza onyulu, Kojibilizayo uzenza onobuqhokolo.
27 Ngokuba wena uyabasindisa abantu ababandezelekileyo, Uwathobe amehlo aqwayingileyo.
28 Ngokuba uyasilumeka isibane sam wena; UYehova uThixo wam uyabukhanyisela ubumnyama bam.
29 Ngokuba ngawe ndigila amajarha, NgoThixo wam ndiqabela ezindongeni.
30 UThixo yena, igqibelele indlela yakhe; Ilizwi likaYehova linyibilikisiwe, Uyingweletshetshe kubo bonke abazimela ngaye.
31 Ngokuba ngubani na onguThixo, ingenguye uYehova? Ngubani na oliliwa, ingenguThixo wethu?
32 UloThixo undibhinqise ubukroti, Uyigqibelelisileyo indlela yam;
33 Uzifanisayo iinyawo zam nezamaxhamakazi, Undimisayo emimangweni yam:
34 Uzifundisayo ukulwa izandla zam, Zityede isaphetha sobhedu iingalo zam.
35 Undinikileyo ingweletshetshe yosindiso lwakho: Sandixhasa isandla sakho sokunene; Ululamo lwakho lwandikhulisa.
36 Wawenzela indawo ebanzi amanyathela am phantsi kwam, Amaxhwele am akahexa.
37 Ndazisukela iintshaba zam, ndazifumana; Andabuya zada zaphela.
38 Ndaziqoba; azaba nakuvuka, Zawa phantsi kweenyawo zam.
39 Wandibhinqisa ubukroti ekulweni, Wabaguqisa phantsi kwam abasukela phezulu kum;
40 Wandinika ikhosi leentshaba zam, Abandithiyayo ndababhangisa.
41 Bazibika, akwabakho msindisi; Bazibika kuYehova, akabaphendula.
42 Ndabacola, banjengothuli phambi komoya, Ndabaphalaza njengodaka lwezitrato.
43 Wandisiza ekubambaneni kwabantu, Wandimisa ndayintloko yeentlanga; Abantu ebe ndingabazi bandikhonza.
44 Besave ngeendlebe, bandithobela, Oonyana bolunye uhlanga bahanahanisa kum;
45 Oonyana bolunye uhlanga bantshwenya, Baphuma bengcangcazela ekuvingcelweni kwabo.
46 UYehova uhleli; lelokubongwa iliwa lam, Aphakanyiswe uThixo ondisindisayo.
47 UloThixo wandinika impindezelo, Uzikhandaniselayo izizwe phantsi kwam;
48 Undisiza ezintshabeni zam; Ewe, wena undiphakamisayo kwabasukela phezulu kum, Undihlangule kumfo ogonyamelayo.
49 Ngenxa yoko ndiya kubulela kuwe, Yehova, phakathi kweentlanga, Ndivume kwigama lakho.
50 Ulokhulisa iintsindiso zokumkani wakhe: Wenzayo inceba kumthanjiswa wakhe, KuDavide, nakwimbewu yakhe kude kuse ephakadeni.
Isahluko 19

1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Izulu libalisa uzuko lukaThixo, Saye isibhakabhaka sixela umsebenzi wezandla zakhe.
2 Imini impompozelela imini intetho, Ubusuku buxelela ubusuku ukwazi.
3 Akukho ntetho, akukho mazwi, Apho singavakaliyo isandi sawo.
4 Intambo yawo yokulinganisa iphume yaya ehlabathini lonke, Kwaba seziphelweni zelimiweyo ukukhuluma kwawo. Ilanga ulimisele intente kuwo,
5 Lona linjengomyeni ke ephuma egumbini lakhe; Linemihlali njengegorha, ukugidima ngomendo walo.
6 Kusesiphelweni sezulu ukuphuma kwalo, Ukujikeleza kwalo kusa eziphelweni zalo; Akukho nto inokusithela ebushushwini balo.
7 Umyalelo kaYehova ugqibelele, ubuyisa umphefumlo; Isingqino sikaYehova sinyanisekile, sinika isiyatha ubulumko.
8 Izimiselo zikaYehova zithe tye, zivuyisa intliziyo; Umthetho kaYehova unyulu, ukhanyisela amehlo.
9 Ukoyika uYehova kucocekile, kumi ngonaphakade; Izigwebo zikaYehova ziyinyaniso, zibubulungisa kwaphela.
10 Zinokunqweneleka kunegolide zona, nakunengcwengiweyo eninzi; Zimnandi kunobusi, kunencindi yobusi.
11 Zikwamkhanyisela umkhonzi wakho; Ekuzigcineni mkhulu umvuzo.
12 Ukulahleka, ngubani na okuqondayo? Ndenze msulwa kokusitheleyo.
13 Kwanasekukhukhumaleni mnqande umkhonzi wakho; Makungandilawuli; ukuze ndandule ukuba ngogqibeleleyo, Ndibe msulwa ekukreqeni okukhulu.
14 Makakholeke amazwi omlomo wam, nezicamango zentliziyo yam, Phambi kwakho, Yehova, liwa lam, mkhululi wam.
Isahluko 20

1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ngamana wakuphendula uYehova ngemini yembandezelo, Ngamana lakusa engxondeni igama likaThixo kaYakobi!
2 Wakuthumela uncedo lwasengcweleni, Wakuxhasa eseZiyon!
3 Wayikhumbula yonke iminikelo yakho yokudla, Wawafumana etyebile amadini akho anyukayo! (Phakamisani.)
4 Wakunika ngokwentliziyo yakho, Walizalisa lonke icebo lakho!
5 Singamemelela ngosindiso lwakho, Siphakamise iibhanile zethu egameni loThixo wethu; Azizalise uYehova zonke izicelo zakho.
6 Ndiyazi ngoku ukuba uYehova ngumsindisi womthanjiswa wakhe; Uya kumphendula emazulwini akhe angcwele Ngobugorha obusindisayo besandla sakhe sokunene.
7 Abanye bakhankanya iinqwelo zokulwa, abanye bakhankanye amahashe, Ke thina sikhankanya igama likaYehova uThixo wethu.
8 Bona baguqile bawa; Thina siphakamile sema.
9 Yehova, sindisa; Ukumkani asiphendule ngemini yokubiza kwethu.
Isahluko 21

1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Yehova, uvuyile ngamandla akho ukumkani, Asikuko nokuba uyagcoba ngosindiso lwakho!
2 Umnike umnqweno wentliziyo yakhe Akwasilandula isicelo somlomo wakhe. (Phakamisani.)
3 Ngokuba umkhawulela ngeentsikelelo zokulungileyo, Umthwesa isithsaba segolide engcwengekileyo.
4 Wacela ubomi kuwe, wampha, Wamnika imihla emide ngonaphakade kanaphakade.
5 Lukhulu uzuko lwakhe ngosindiso lwakho; Ubeka phezu kwakhe indili nobungangamela.
6 Ngokuba umenze waba yintsikelelo ngonaphakade, Umvuyisa ngovuyo ebusweni bakho.
7 Ngokuba ukumkani ukholose ngoYehova, Ngenceba yOsenyangweni akayi kushukunyiswa.
8 Isandla sakho siya kuzifumana zonke iintshaba zakho, Esokunene sakho siya kubafumana abakuthiyayo.
9 Uya kubenza babe njengeziko lomlilo, wakubonakala. UYehova uya kubaginya ngomsindo wakhe, Nomlilo ubadle.
10 Uya kusitshabalalisa isiqhamo sabo emhlabeni, Imbewu yabo koonyana babantu.
11 Ngokuba bakuthobela ububi, Bacinga iyelenqe; abayi kufeza nto.
12 Ngokuba uya kubenza bakunikele umhlana; Ngesaphetha sakho uya kuxuna iintolo zakho ebusweni babo.
13 Phakama, Yehova, ngamandla akho; Siya kuvuma sibethe uhadi ngobugorha bakho.
Isahluko 22

1 Kumongameli: ngeyelexhama lesifingo. Umhobe kaDavide. Thixo wam, Thixo wam, undilahleleni na? Ukude ngani na ekusindisweni kwam, nasemazwini okubonga kwam?
2 Thixo wam, ndiyabiza emini, ungaphenduli; Nasebusuku ndiyabiza, andithozanyiswa noko.
3 Ungcwele ke wena, Ungulohlala ezindumisweni zakwaSirayeli.
4 Oobawo bakholosa ngawe, Bakholosa, wabasiza;
5 Bakhala kuwe, basinda; Bakholosa ngawe, abadana.
6 Ke mna ndingumbungu, andimntu; Ndisisingcikivo soluntu, into edelekileyo ebantwini.
7 Bonke abandibonayo bayandigculela; Bayasineka, bahlunguzela intloko;
8 Bathi, Makazilahlele kuYehova, amsize, Amhlangule kaloku, ngokuba emthandile.
9 Ewe, nguwe umtyhobozisi wam esizalweni, Inkolosisi yam ndisemabeleni kama.
10 Ndalahlelwa kuwe kwasesizalweni; Kwasembilinini kama ubunguThixo wam.
11 Musa ukuba kude nam, ngokuba isondele imbandezelo, Ngokuba akukho mncedi.
12 Ndingqongwe ziinkunzi ezininzi, Ndihlanganyelwe zeziziimbalasane zaseBhashan.
13 Zindakhamele umlomo wazo, Njengengonyama eqwengayo, egqumayo.
14 Ndiphalele njengamanzi, Ahlukene onke amathambo am; Yanjengomthwebeba intliziyo yam, Inyibilikile phakathi kwezibilini zam.
15 Omile njengegophe amandla am, Ulwimi lwam lunamathele ekhuhlangubeni lam; Undibeka eluthulini lokufa.
16 Ngokuba izinja zindirhawule, Ibandla labenzi bokubi lindingungele; Bagqobhoza izandla zam neenyawo zam.
17 Ndinokuwabala onke amathambo am; Bona bayandijonga, bayandibonela,
18 Babelana ngeengubo zam, Isambatho sam basenzela amaqashiso.
19 Ke wena, Yehova, musa ukuba kude; Mandla am, khawuleza undincede.
20 Wuhlangule ekreleni umphefumlo wam, Okuphela kwawo, ethupheni lenja.
21 Ndisindise emlonyeni wengonyama, Nasezimpondweni zenqu uya kundiphendula.
22 Ndiya kulazisa igama lakho kubazalwana bam, Ndikudumise phakathi kwebandla, ndithi,
23 Nina nimoyikayo uYehova, mdumiseni; Nonke, mbewu kaYakobi, mzukiseni, Nimhlonele nina, mbewu yonke kaSirayeli.
24 Kuba azidelekanga, azibanga nazothe kuye iintsizi zolusizana; Akabusithelisanga ubuso bakhe kuye; Ekuzibikeni kwakhe kuye waphulaphula.
25 Ivela kuwe indumiso yam ebandleni elikhulu; Nezibhambathiso zam ndiya kuzizalisa phambi kwabamoyikayo.
26 Baya kudla abalulamileyo, bahluthe; Baya kudumisa uYehova abamngxamelayo. Ngamana yaphila intliziyo yenu ngonaphakade!
27 Ziya kukhumbula zibuyele kuYehova zonke iziphelo zehlabathi, Iqubude phambi kwakhe yonke imizalwane yeentlanga:
28 Ngokuba bobukaYehova ubukumkani, Nguye umlawuli ezintlangeni.
29 Baya kudla, baqubude, bonke abatyebileyo behlabathi; Baya kuguqa phambi kwakhe bonke abatshona eluthulini, Abangawugciniyo umphefumlo wabo.
30 Imbewu iya kumkhonza; Kuya kubaliselwa isizukulwana ngayo iNkosi.
31 Baya kuza baxele ubulungisa bayo Kubantu abaza kuzalwa, ukuba oko ukwenzile.
Isahluko 23


1

1 Umhobe kaDavide. UYehova ngumalusi wam, andisweli lutho.
2 Wenza ukuba mandibuthe emakriweni aluhlaza; Undithundezela emanzini angawokuphumla.
3 Uyawubuyisa umphefumlo wam; Undikhaphela ezindleleni zobulungisa ngenxa yegama lakhe.
4 Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, Andiyi koyika bubi, ngokuba unam wena; Intonga yakho, umsimelelo wakho, uyandithuthuzela.
5 Undilungisela isithebe phambi kwababandezeli bam, Uyithambisa ngeoli intloko yam, Indebe yam iyaphalala.
6 Inene, ndiya kulandelwa kokulungileyo nenceba Yonke imihla yobomi bam, Ndihlale endlwini kaYehova Imihla emide.
Isahluko 24

1 Umhobe kaDavide. LelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo, Elimiweyo, nabahleli kulo;
2 Ngokuba yena waliseka phezu kweelwandle, Walizinzisa phezu kwemilambo.
3 Ngubani na onokunyuka aye entabeni kaYehova? Ngubani na onokuma endaweni yakhe engcwele?
4 Ngozandla zimsulwa, ontliziyo inyulu, Ongawuphakamiseli kwinkohlakalo umphefumlo wakhe, Ongafungiyo ngenkohliso.
5 Uya kwamkela intsikelelo kuYehova, Nobulungisa kuThixo ongumsindisi wakhe.
6 Siso eso isizukulwana sabamngxameleyo, Sababufunayo ubuso bakho, Thixo kaYakobi.(phakamisani.)
7 Phakamisani iintloko zenu, masango; Niziphakamise, minyango yaphakade, Angene uKumkani wozuko.
8 Ngubani na ke lo Kumkani wozuko? NguYehova onamandla, oligorha; NguYehova, igorha emfazweni.
9 Phakamisani iintloko zenu, masango, Niziphakamise, minyango yaphakade, Angene lo Kumkani wozuko.
10 Ngubani na ke yena uKumkani wozuko? NguYehova wemikhosi, Nguye lo Kumkani wozuko. (Phakamisani.)
Isahluko 25

1 EkaDavide. Ndiwuphakamisela kuwe, Yehova, umphefumlo wam.
2 Thixo wam, ndikholose ngawe, Mandingadani; Mazingandivuyeleli iintshaba zam.
3 Ewe, bonke abo bakuthembayo abayi kudana; Kuya kudana abo banginiza ngelize.
4 Ndazise iindlela zakho, Yehova, Ndifundise umendo wakho.
5 Ndinyathelise enyanisweni yakho, undifundise; Ngokuba unguThixo ongumsindisi wam; Ndithembe wena yonke imihla.
6 Khumbula iimfesane zakho, Yehova, neenceba zakho; Ngokuba kususela kwaphakade zikho.
7 Musa ukuzikhumbula izono zobutsha bam, nokreqo lwam; Ndikhumbule ngokwenceba yakho wena, Ngenxa yokulunga kwakho, Yehova.
8 Ulungile, uthe tye uYehova; Ngenxa yoko uyabayalela indlela aboni.
9 Uyabanyathelisa abalulamileyo emasikweni akhe, Abafundise abalulamileyo indlela yakhe.
10 Zonke iindlela zikaYehova ziyinceba nenyaniso, Kwabagcina umnqophiso wakhe nezingqino zakhe.
11 Ngenxa yegama lakho, Yehova, xolela ubugwenxa bam, Ngokuba bukhulu bona.
12 Ngubani na ke umntu omoyikayo uYehova? Womyalela indlela aya kuyinyula.
13 Umphefumlo wakhe wohlala wonwabile, Imbewu yakhe ilidle ilifa ilizwe.
14 Ukucweya kukaYehova kunabamoyikayo; Ubazisa umnqophiso wakhe.
15 Amehlo am ahlala emi kuYehova, Ngokuba nguye ozirholayo eluthanjeni iinyawo zam.
16 Ndibheke, undibabale, Ngokuba ndindodwa, ndibandezelekile.
17 Iimbandezelo zentliziyo yam ziphangalalisiwe; Ndikhuphe ekucuthekeni kwam.
18 Khangela ukucinezeleka kwam nokwaphuka kwam, Uxolele zonke izono zam.
19 Zikhangele iintshaba zam, ngokuba zininzi; Zindithiye ngentiyo egonyamelayo.
20 Wugcine umphefumlo wam, undihlangule; Mandingadani, ngokuba ndizimela ngawe.
21 Ukugqibelela nokuthi tye makundilondoloze, Ngokuba ndithembele kuwe.
22 Khulula uSirayeli, Thixo, Ezimbandezelweni zakhe zonke.
Isahluko 26

1 EkaDavide. Lithethe ityala lam, Yehova, ngokuba mna ndihambe engqibelelweni yam, Ndakholosa ngoYehova, andahexa.
2 Ndicikide, Yehova, undilinge; Nyibilikisa izintso zam nentliziyo yam.
3 Ngokuba inceba yakho iphambi kwamehlo am, Ndihamba enyanisweni yakho.
4 Andihlali namadoda akhohlakeleyo, Andihambi nabanyhwalazi.
5 Ndilithiyile ibandla labenzi bobubi, Andihlali nabangendawo.
6 Ndizihlamba kokumsulwa izandla zam, Ndisiphahle isibingelelo sakho, Yehova,
7 Ukuba ndivakalise izwi lokubulela, Ndibalise ngayo yonke imisebenzi yakho ebalulekileyo.
8 Yehova, ndiyalithanda ikhaya eliyindlu yakho, Nendawo yokuhlala kozuko lwakho.
9 Musa ukuwubuthela umphefumlo wam ndawonye naboni, Ubomi bam ndawonye namadoda anamagazi;
10 Wona azandla zinamanyala, Wona ezokunene zawo zizeleyo zizicengo.
11 Mna ke okwam ndihamba engqibelelweni yam; Ndikhulule, undibabale.
12 Unyawo lwam lumi endaweni ebanzi; Ndimbonga uYehova ndisemabandleni.
Isahluko 27

1 EkaDavide. NguYehova umkhanyiseli wam nomsindisi wam, ndiya koyika bani na? NguYehova inqaba yobomi bam, ndiya kunkwantya ngabani na?
2 Bakusondela kum abenzi bobubi ukuba badle inyama yam, Bakuza ababandezeli bam neentshaba zam kum, bakhubeka bawa bona.
3 Bendingafanelana ndirhawulwe ngumkhosi isuka ingoyiki intliziyo yam; Bendingafanelana ndiphakanyelwe yimfazwe, ndisuka ndithembe noko.
4 Ndicele nto-nye kuYehova, ndifuna yona: Ukuba ndihlale endlwini kaYehova yonke imihla yobomi bam, Ndibone ubuhle bukaYehova, ndiphicothe etempileni yakhe.
5 Ngokuba undigusha emnqubeni wakhe ngemini yobubi, Undisithelisa esitheni lentente yakhe, Undimisa eweni.
6 Ngoku ke iya kuphakama intloko yam phezu kweentshaba zam ezindijikelezayo, Ndibingelele ententeni yakhe imibingelelo yokuduma, Ndivume, ndibethe uhadi kuYehova.
7 Yiva, Yehova, ndakubiza ngezwi lam; Ndibabale, undiphendule.
8 Intliziyo yam ithi kuwe, kweli uthi, Funani ubuso bam, Ubuso bakho, Yehova, ndiya kubufuna.
9 Musa ukubusithelisa ubuso bakho kum; Musa ukumgila umkhonzi wakho ngomsindo; Uluncedo lwam, musa ukundilahla; Musa ukundishiya, Thixo ondisindisayo.
10 Ngokuba ubawo noma bandishiyile, Wesuka uYehova wandichola.
11 Ndiyalele, Yehova, indlela yakho, Ndikhaphe emendweni othe tye, ngenxa yabandilaleleyo.
12 Musa ukundinikela elitheni labandibandezelayo, Ngokuba ndiphakanyelwe ngamangqina axokayo, nabafutha ukugonyamela.
13 Ndinge ndiphelelwe, koko bendikholwa kukuba ndokubona ukulunga kukaYehova Ezweni lobu bomi.
14 Thembela kuYehova; Yomelela, ikhaliphe intliziyo yakho, Uthembele kuYehova.
Isahluko 28

1 EkaDavide. Ndidanduluka kuwe, Yehova; Liwa lam, musa ukuzenza isithulu; Hleze, wakuthi cwaka kum, Ndifane nabahla baye emhadini.
2 Yiva izwi lokukhunga kwam ekuzibikeni kwam kuwe, Ekuziphakamiseleni kwam izandla zam kwingcwele kangcwele.
3 Musa ukundiqweqwedisa nabangendawo, Nabenzi bobutshinga; Abathetha uxolo kummelwane wabo, Benobubi ezintliziyweni zabo.
4 Banike ngokwemisebenzi yabo, ngokobubi beentlondi zabo; Banike ngokwezenzo zezandla zabo; Babuyisele ngokwempatho yabo.
5 Ekubeni bengayiqondi imisebenzi kaYehova, Nezenzo zezandla zakhe, Uya kubagungxula, angabakhi.
6 Makabongwe uYehova, Kuba elivile ilizwi lokukhunga kwam.
7 NguYehova amandla am nengweletshetshe yam; Yakholosa ngaye intliziyo yam, ndancedeka. Iyadlamka ke intliziyo yam, Ndiyamdumisa ngengoma yam.
8 UYehova ungamandla kubo; Uligwiba losindiso kumthanjiswa wakhe yena.
9 Sindisa abantu bakho, Usikelele ilifa lakho, Ubaluse, ubathwale kude kuse ephakadeni.
Isahluko 29

1 Umhobe kaDavide. Mnikeni uYehova, nina nyana bakaThixo, Mnikeni uYehova uzuko namandla.
2 Mnikeni uYehova uzuko lwegama lakhe; Qubudani kuYehova nivethe ezingcwele.
3 Izwi likaYehova liphezu kwamanzi; UThixo wozuko uyadudumisa, KwauYehova phezu kwamanzi amaninzi.
4 Izwi likaYehova linamandla, Izwi likaYehova linobungangamela;
5 Izwi likaYehova laphula imisedare, UYehova waphula imisedare yaseLebhanon.
6 Uyidlobisa njengenkonyana, ILebhanon neSiriyon njengethole lenqu.
7 Izwi likaYehova lilenyise okwamalangatye omlilo,
8 Izwi likaYehova liyenza isaqhwithi intlango, UYehova uyenza isaqhwithi intlango yaseKadeshe.
9 Izwi likaYehova lizuzisa amaxhamakazi, Lihlube amahlathi; Etempileni yakhe into yonke iphela ithi, Luzuko!
10 UYehova wahlala kunogumbe, UYehova uhleli enguKumkani ngonaphakade.
11 UYehova uya kubanika abantu bakhe amandla; UYehova uya kubasikelela abantu bakhe ngoxolo.
Isahluko 30

1 Umhobe: ingoma yokusungulwa kwayo indlu. EkaDavide. Ndiya kukuphakamisa, Yehova, kuba undirholile wandinyusa, Akwazivuyisa iintshaba zam ngam.
2 Yehova, Thixo wam, Ndazibika kuwe, wandiphilisa;
3 Yehova, uwunyusile kwelabafileyo umphefumlo wam, Wandidlisa ubomi, ukuba ndingehli ndiye emhadini.
4 Mbetheleni uhadi uYehova, nina bakhe benceba, Nibulele isikhumbuzo sakhe esingcwele,
5 Ngokuba yinto yephanyazo umsindo wakhe, Itarhu lakhe liyinto yobomi; Ngokuhlwa kulalisa ukulila, Kusasa kubakho ukumemelela.
6 Ke mna ndathi ebunqobeni bam, Andiyi kushukunyiswa naphakade.
7 Yehova, enkolosekweni yakho ubuyiqinisile intaba yam; Ubusithelisile ubuso bakho, ndakhwankqiswa.
8 Ndadanduluka kuwe, Yehova, Ndakhunga kuYehova:
9 Ndathi, Kukho nzuzo yani na egazini lam, ekuhleni kwam ndiye esihogweni? Lokudumisa na uthuli? loyixela na inyaniso yakho?
10 Yiva, Yehova, undibabale; Yehova, yiba ngumncedi wam.
11 Wakuguqula ukulila kwam, kwaba kukuqamba; Wandikhulula ezirhwexayo, wandibhinqisa uvuyo,
12 Ukuze uzuko lwam luvume ngawe, lungathi cwaka. Yehova, Thixo wam, ndiya kubulela kuwe ngonaphakade.
Isahluko 31

1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ndizimela ngawe, Yehova, mandingaze ndidaniswe; Ndisize ngobulungisa bakho.
2 Ndithobele indlebe yakho, ungxame undihlangule; Yiba liliwa eliligwiba kum, Indlu yemboniselo yokundisindisa.
3 Ngokuba ingxondorha yam nemboniselo yam nguwe; Ngenxa yegama lakho uya kundikhapha undithundeze.
4 Uya kundirhola esibatheni ababesigqumele mna, Ngokuba uyinqaba yam.
5 Ndiwuyaleza umoya wam esandleni sakho; Uyandikhulula, Yehova, Thixo wenyaniso.
6 Ndibathiyile abagcine amampunge angento yanto. Ndikholose ngoYehova mna.
7 Ndiya kugcoba ndivuye ngenceba yakho, Ngenxa enokuba uzibonile iintsizi zam, Wazazi iingxingongo zomphefumlo wam;
8 Akwandivingcela ngesandla seentshaba, Wazimisa endaweni ebanzi iinyawo zam.
9 Ndibabale, Yehova, ngokuba ndibandezelekile; Lonakele kukukhathazeka iliso lam, nomphefumlo wam, nesisu sam;
10 Ngokuba buphelile sisingqala ubomi bam, Neminyaka yam kukuncwina; Ayagexa amandla am ngobugwenxa bam, Namathambo am aluphele.
11 Ngenxa yababandezeli bam bonke ndaba sisingcikivo, Ngokukodwa kubamelwane bam; ndaba yinto yokunkwantyisa kwabandaziyo; Abandibonayo ngaphandle baya ndibaleka.
12 Ndilityelwe njengomfi ongasakhunjulwayo; Ndinjengesitya esiza kulahlwa.
13 Ngokuba ndive intlebendwane yabaninzi, Ukunxunguphala ngeenxa zonke. Ekugquguleni kwabo ngam, Bankqangiyela ukuthabatha umphefumlo wam.
14 Ke mna ndikholose ngawe, Yehova; Ndithi, UnguThixo wam wena.
15 Asesandleni sakho amaxesha am; Ndihlangule esandleni seentshaba zam nakwabandisukelayo.
16 Khanyisa ubuso bakho phezu komkhonzi wakho; Ndisindise ngenceba yakho.
17 Yehova, andiyi kudana, ngokuba ndinqula wena; Makudane abangendawo, bathi cwaka kwelabafileyo.
18 Mawubotshwe umlomo wobuxoki, Othetha ngelungisa ngokusa, Unekratshi, udela.
19 Hayi, ubukhulu bokulunga kwakho, obuqwebele abakoyikayo, Obenzela abazimela ngawe, ebusweni boonyana babantu!
20 Ubasithelisa esitheni lobuso bakho kumayelenqe abantu; Uyabagusha emnqubeni ekubambaneni kweelwimi.
21 Makabongwe uYehova, Ngokuba endenzele inceba ebalulekileyo emzini onqabileyo.
22 Ke mna ndathi ekuphakuzeleni kwam, Ndinqanyulwe andabakho emehlweni akho. Waliva noko izwi lokukhunga kwam ekuzibikeni kwam kuwe.
23 Thandani uYehova, nonke nina bakhe benceba; NguYehova umlondolozi wabanyanisileyo, Umphindezeli ngokukhulu kowenza ngekratshi.
24 Yomelelani, ikhaliphe intliziyo yenu Nonke nina nithembele kuYehova.
Isahluko 32

1 EkaDavide. Eyokuqiqa. Hayi, uyolo lwakhe olukreqo luxolelweyo, osono siselelweyo!
2 Hayi, uyolo lomntu angabubaleliyo uYehova kuye ubugwenxa, Ekungekho kukhohlisa emoyeni wakhe!
3 Ndithi ndakuthi cwaka, aluphale amathambo am Ngokubhonga kwam imihla yonke.
4 Ngokuba imini nobusuku, besinzima phezu kwam isandla sakho, Baguquka ubumanzi bam, baba kukubalela kwasehlotyeni. (Phakamisani.)
5 Ndikwazisile isono sam, ubugwenxa bam andabugquma; Ndathi, Ndoluvuma ukreqo lwam kuYehova; Wabuxolela ke wena ubugwenxa besono sam. (Phakamisani.)
6 Ngenxa yoko mabathandaze kuwe bonke abenceba ngexesha lokukufumana; Inene, ekukhukuleni kwamanzi amaninzi Akayi kufika kubo.
7 Wena uyindawo yokuzimela kwam; uyandilondoloza embandezelweni, Undingqonge ngomemelelo lokusiza. (Phakamisani.)
8 Ndiya kukuqiqisa ndikuyalele indlela owohamba ngayo: Ndiya kukucebisa, iliso lam likuwe.
9 Musani ukuba njengamahashe, njengoondlebende, ukungabi nangqondo; Abazivatho zingumkhala, neentambo zokubabopha umlomo; Bengenazo abasayi kusondela kuwe.
10 Mkhulu umvandedwa wongendawo; Ke okholosa ngoYehova, yena uya kumjikela ngenceba.
11 Vuyani kuYehova, nigcobe, nina malungisa, Nimemelele, nina nonke bantliziyo zithe tye.
Isahluko 33

1 Memelelani kuYehova, nina malungisa; Ibafanele abathe tye indumiso.
2 Bulelani kuYehova ngohadi, Mbetheleni umrhubhe ontambo zilishumi.
3 Mvumeleni ingoma entsha, Nilungise ukubetha ngelokuduma;
4 Nokuba lithe tye ilizwi likaYehova, Konke akwenzayo kuthembekile.
5 Ngumthandi wobulungisa nokusesikweni, Lizele ihlabathi yinceba kaYehova.
6 Lenzeka ngelizwi likaYehova izulu, Umkhosi walo lonke ngomoya womlomo wakhe.
7 Ulobutha njengemfumba amanzi olwandle, Ulobeka koovimba amanzi enzonzobila.
8 Malimoyike uYehova lonke ihlabathi, Bamhlonele bonke abemi belimiweyo;
9 Ngokuba wathetha, kwabakho; Wawisa umthetho yena, kwema.
10 UYehova ulitshitshisile icebo leentlanga; Uzalele iingcinga zezizwe.
11 Icebo likaYehova limi ngonaphakade, Iingcinga zentliziyo yakhe kwizizukulwana ngezizukulwana.
12 Hayi, uyolo lohlanga oluThixo walo unguYehova; Lwabantu abanyulileyo, baba lilifa kuye.
13 Uqondele esemazulwini uYehova; Uyababona bonke oonyana babantu;
14 Esendaweni yakhe yokuhlala, wondele Kubemi bonke behlabathi:
15 Ulobumba ngakunye intliziyo yabo, Uloqonda zonke izenzo zabo.
16 Akukho kumkani osindiswa yimpi enkulu; Igorha alihlangulwa ngamandla alo amakhulu.
17 Liyaxoka ihashe ukuba lingasindisa, Nangamandla alo amakhulu alinakusiza.
18 Yabona, iliso likaYehova likubo abamoyikayo, Abalindele inceba yakhe,
19 Ukuba awuhlangule ekufeni umphefumlo wabo, Abagcine ngexesha lendlala.
20 Umphefumlo wethu ulindele kuYehova; Nguye uncedo lwethu, nengweletshetshe yethu.
21 Ngokuba iya kuvuya ngaye intliziyo yethu, Sikholosile nje ngegama lakhe elingcwele.
22 Inceba yakho mayibe phezu kwethu, Yehova, Njengoko sikulindeleyo kuwe.
Isahluko 34

1 EkaDavide; oko wazenza ophambene ingqondo phambi koAbhimeleki, waza yena wamgxotha, wahamba. Ndiya kumbonga uYehova ngamaxesha onke, Ihlale isemlonyeni wam indumiso yakhe.
2 Uya kuqhayisa umphefumlo wam ngoYehova; Bova abalulamileyo, bavuye.
3 Menzeni mkhulu kunye nam uYehova, Siliphakamise kunye igama lakhe.
4 Ndamfuna uYehova, wandiphendula; Wandihlangula kwiinto zonke endinxunguphala zizo.
5 Babheka kuye, bakhazimla; Ubuso babo ababa nazintloni.
6 Usizana lwadanduluka, weva uYehova, Walusindisa ezimbandezelweni zalo zonke.
7 Isithunywa sikaYehova sibangqinga ngeenxa zonke abamoyikayo, Sibahlangule.
8 Yivani, nibone ukuba ulungile uYehova. Hayi, uyolo lomfo ozimela ngaye!
9 Moyikeni uYehova, nina bangcwele bakhe, Ngokuba abanakuswela abamoyikayo.
10 Iingonyama ezintsha ziyaswela, zilambe; Ke bona abamfunayo uYehova abasweli nanye into elungileyo.
11 Yizani, bonyana, phulaphulani kum; Ndonifundisa ukoyika uYehova.
12 Ngubani na umntu obungxameleyo ubomi, Othanda imihla yokubona okulungileyo?
13 Gcina ulwimi lwakho ebubini, Umlomo wakho ungathethi nkohliso.
14 Suka ebubini, wenze okulungileyo; Funa uxolo, uluphuthume.
15 Amehlo kaYehova akumalungisa, Iindlebe zakhe zisekuzibikeni kwawo.
16 Ubuso bukaYehova bujonge abenzi bokubi, Ukuba akunqumle ehlabathini ukukhunjulwa kwabo.
17 Akhala, weva uYehova; Wawahlangula ezimbandezelweni zawo zonke.
18 Usondele uYehova kwabantliziyo zaphukileyo, Abasindise abamoya utyumkileyo.
19 Buninzi ububi obulihlelayo ilungisa, Ke uYehova ulihlangula kubo bonke.
20 Uyawagcina onke amathambo alo, Akwaphuki nalinye kuwo.
21 Ububi buyambulala ongendawo; Abathiyi belungisa bayalithwala ityala.
22 UYehova uyawukhulula umphefumlo wabakhonzi bakhe, Bangathwali tyala bonke abazimela ngaye.
Isahluko 35

1 EkaDavide. Bambana, Yehova, nababambana nam. Yilwa nabalwa nam.
2 Qubula ikhaka nengweletshetshe, Usuk’ume undincede.
3 Rhola umkhonto, uvingce indlela yabandisukelayo; Yithi kumphefumlo wam, Ndilusindiso lwakho.
4 Mabadane, bahlazeke, abazungula umphefumlo wam; Mababuye umva babe neentloni abacinga ububi ngam.
5 Mababe njengomququ phambi komoya, Sibatyhale isithunywa sikaYehova, bawe.
6 Indlela yabo mayibe mnyama, ibe buthelezi, Sibasukele isithunywa sikaYehova.
7 Ngokuba basigqumele mna isibatha sabo ngelize; Bawumbela isihogo umphefumlo wam ngelize.
8 Mayimfikele intshabalalo engazi; Sibambise yena isibatha sakhe awasigqumayo, Eyele kuso ngesithonga.
9 Wogcoba ke umphefumlo wam kuYehova, Ube nemihlali ngosindiso lwakhe.
10 Onke amathambo am aya kuthi, Yehova, ngubani na onjengawe, Mhlanguli wosizana kowomeleleyo kunalo, Kwausizana nehlwempu kumxhakamfuli walo?
11 Kusuke kwema amangqina angenakulungisa, Andibuza into endingayaziyo,
12 Bandibuyekeza ngobubi esikhundleni sokulungileyo; Uxhwalekile umphefumlo wam.
13 Ke mna, xa babesifa, iingubo zam bezizezirhwexayo; Ndawucinezela umphefumlo wam ngokuzila ukudla; Umthandazo wam wabuyela esifubeni sam.
14 Ndaziphatha njengokungathi unguwethu, njengokungathi ungumzalwana kum, ukuhamba-hamba kwam; Ndanga ndingombambazelela unina, ukuthobeka kwam, ndinezimnyama zokuzila.
15 Ke ekuqhwaleleni kwam avuya, ahlangana, Ahlangana ngam amagxidolo, nendingabaziyo, Bandihlalela ngentlamba, abayeka.
16 Ngokweentshembenxa ezizihiba ngenxa yesonka, Banditshixizela amazinyo.
17 Nkosi, kunini na ubonela? Buyisa umphefumlo wam kwiintshabalaliso zabo, Okuphela kwawo ezingonyameni.
18 Ndiya kubulela kuwe ebandleni elikhulu, Ebantwini abaninzi ndiya kukudumisa.
19 Mazingandivuyeleli iintshaba zam ngobuxoki, Bangatyandelani ngoshiyi abandithiyayo ngelize:
20 Ngokuba abathethi luxolo; Bacinga amazwi enkohliso ngabanyhamnyhekileyo belizwe.
21 Bayandisinekela, Bathi, Tshotsho! Tshotsho! Abonile amehlo ethu.
22 Ubonile, Yehova; musa ukuba sisithulu; Nkosi, musa ukuba kude kum.
23 Zivuse, uphaphe ngenxa yebango lam, Thixo wam, Nkosi yam, ngenxa yento esibambene ngayo.
24 Lithethe ityala lam ngokobulungisa bakho, Yehova Thixo wam; Mabangandivuyeleli;
25 Mabangathi entliziyweni yabo, Tshotsho! Nantso into ebe siyfuna! Mabangathi, Simginyile.
26 Mabadane, babe neentloni kunye Abavuyela ububi bam; Bambathe ukudana nehlazo Abazikhulisayo kunam.
27 Mabamemelele, bavuye, abananze ubulungisa bam, Bahlale besithi, Makabe mkhulu uYehova, Ulonanze uxolo lomkhonzi wakhe.
28 Ulwimi lwam luya kuxela ubulungisa bakho Nendumiso yakho, imihla yonke.
Isahluko 36

1 Kumongameli. Eyomkhonzi kaYehova. EkaDavide. Ongendawo unezihlabo zokreqo entliziyweni yakhe ngaphakathi, ezithi, Akukho koyika Thixo emehlweni akhe,
2 Ngokuba zithetha kuye ngokugudileyo emehlweni akhe, Zide zimfumanise ubugwenxa bakhe, zimthiye.
3 Amazwi omlomo wakhe abubutshinga nenkohliso; Uyekile ukwenza ngokuqiqa nangokulungisa.
4 Ucinga ubutshinga elukhukweni lwakhe; Uzimisa endleleni engalungileyo; Akabucekisi ububi.
5 Yehova, inceba yakho ifikelela ezulwini, Ukuthembeka kwakho esibhakabhakeni.
6 Ubulungisa bakho bunjengeentaba zikaThixo; Izigwebo zakho zingamanzi enzonzobila; Usindisa umntu neenkomo, Yehova.
7 Hayi, ixabiso lenceba yakho, Thixo! Oonyana babantu bazimela ngethunzi lamaphiko akho.
8 Bayahluthiswa kukutyeba kwendlu yakho; Ubaseza emlanjeni weziyolo zakho.
9 Ngokuba likuwe ithende lobomi; Ekukhanyeni kwakho sibona ukukhanya.
10 Bolulele inceba yakho abakwaziyo, Ubolulele ubulungisa bakho abantliziyo zithe tye.
11 Malungandinyatheli unyawo lonekratshi. Singandiphekuzi isandla sabangendawo.
12 Nabo bewile abasebenzi bobutshinga; Batyhalwe bawa, ababa nakuvuka.
Isahluko 37

1 EkaDavide. Musa ukuzivuthisa ngomsindo ngabenzi bobubi; Musa ukubamonela abenzi bobugqwetha.
2 Ngokuba baya kusikwa kamsinyane njengengca, Babune njengohlaza oluphumayo.
3 Kholosa ngoYehova, wenze okulungileyo; Lime ilizwe, ulandelane nokuthembeka.
4 Ziyolise ngoYehova; Wokunika okunqwenelwa yintliziyo yakho.
5 Yiyekele kuYehova indlela yakho, Ukholose ngaye; wokwenzela,
6 Abuvelise njengokukhanya ubulungisa bakho, Nebango lakho njengemini enkulu.
7 Yithi cwaka kuYehova, ulindele kuye; Musa ukuzivuthisa ngomsindo ngonempumelelo ngendlela yakhe, Ngomntu ofeza amayelenqe.
8 Lahla umsindo, ushiye ubushushu; Musa ukuzivuthisa ngomsindo, kuba oko kusingisa ekwenzeni ububi kuphela.
9 Ngokuba abenzi bobubi baya kunqunyulwa; Ke bona abamthembayo uYehova, baya kulidla ilifa ilizwe.
10 Kusaya kuba mzuzwana, angabikho ongendawo; Uthi wakuyikhangela indawo yakhe, angabikho.
11 Ke bona abalulamileyo baya kulidla ilifa ilizwe, Baziyolise ngobuninzi boxolo.
12 Ongendawo ulenzela amayelenqe ilungisa, Ulitshixizela amazinyo akhe.
13 INkosi iyamhleka, Ngokuba ibona ukuba iyeza imini yakhe.
14 Barhole ikrele abangendawo, bagobe isaphetha sabo, Ukuba bawise usizana nehlwempu, Basike abandlela zithe tye.
15 Ikrele labo liya kungena kwakweyabo intliziyo, Zaphuke izaphetha zabo.
16 Ilungile intwana elinayo ilungisa, Kunentabalala abanayo abangendawo abaninzi:
17 Ngokuba iingalo zabangendawo ziya kwaphulwa; NguYehova umxhasi wamalungisa.
18 NguYehova umazi wemihla yabagqibeleleyo, Nelifa labo liya kuba ngunaphakade.
19 Abayi kudana ngexesha lobubi; Baya kuhlutha ngeemini zendlala:
20 Ngokuba abangendawo bayatshabalala; Iintshaba zikaYehova zinjengobuhle bamadlelo; Ziya kuphela njengomsi, ziphele.
21 Uyaboleka ongendawo, angabuyisi; Ke lona ilungisa liyababala, liphe.
22 Ngokuba abasikelelweyo nguye baya kulidla ilifa ilizwe, Banqanyulwe abatshabhisiweyo nguye.
23 Amanyathela omfo aqiniswa nguYehova, Ayithande indlela yakhe.
24 Ewile, akayi kuqungquluza, Ngokuba nguYehova umxhasi wesandla sakhe.
25 Ndaka ndamtsha, kungokunje ndimdala; Ukanti andizanga ndilibone ilungisa lishiywa, Nembewu yalo ivukela ukutya.
26 Imihla yonke liyababala, liboleke abanye; Nembewu yalo iyintsikelelo.
27 Suka ebubini, wenze okulungileyo, Uhlale ngonaphakade.
28 Ngokuba uYehova uthanda okusesikweni, Angabashiyi abenceba bakhe; Bagciniwe ngonaphakade: Ke yona imbewu yongendawo iyanqanyulwa.
29 Amalungisa aya kulidla ilifa ilizwe, Ahlale kulo ngonaphakade.
30 Umlomo welungisa uxela ubulumko, Nolwimi lwalo luthetha okusesikweni.
31 Umyalelo woThixo walo usentliziyweni yalo; Akayi kuhexa amanyathela alo.
32 Ongendawo uyalilalela ilungisa, Ufuna ukulibulala.
33 UYehova akalinikeli esandleni sakhe, Angaligwebi ekuthethweni kwetyala lalo.
34 Thembela kuYehova, ugcine indlela yakhe; Wokuphakamisa, ulidle ilifa ilizwe; Ekunqanyulweni kongendawo wobonela.
35 Ndimbonile ongendawo, oyingqwangangqwili, Exanda njengomthi omilileyo, uluhlaza;
36 Kwadlula umntu, nanko engasekho; Ndamfuna, akafumaneka.
37 Gcina ogqibeleleyo, ukhangele othe tye; Ngokuba izivela-mva zezomntu woxolo.
38 Ke bona abangendawo batshatyalaliswa kuphele; Izivela-mva zongendawo ziyanqanyulwa.
39 Usindiso lwamalungisa luphuma kuYehova; Uligwiba lawo ngexesha lembandezelo.
40 UYehova uyawanceda, awasindise, Awasindise kongendawo, awasindise, Ngokuba azimela ngaye.
Isahluko 38

1 Umhobe kaDavide: eyokukhumbuza. Yehova, musa ukundohlwaya unoburhalarhume, Ungandithethisi unobushushu:
2 Ngokuba iintolo zakho zitshone kum, Sehla kanzima kum isandla sakho.
3 Akukho ndawo iphilileyo enyameni yam, ngenxa yokubhavuma kwakho; Akukho kuphila emathanjeni am, ngenxa yezono zam.
4 Ngokuba ubugwenxa bam bugqithile entlokweni yam, Bundisinda njengomthwalo onzima.
5 Iyanuka, iyabhiqiza imivumbo yam, Ngenxa yokumatha kwam.
6 Ndiyapenapena, ndisibekeke kakhulu; Yonke imini ndihamba-hamba ngezimnyama zokuzila.
7 Ngokuba kuyatshisa emihlubulweni yam, Akukho ndawo iphilileyo enyameni yam.
8 Ndiqobekile, ndityumkile kakhulu; Ndibhongiswa kukugcuma kwentliziyo yam.
9 Nkosi yam, uphambi kwakho wonke umnqweno wam, Nokuncwina kwam akusithele kuwe.
10 Iphaphu lam liyabetha, ndiphelelwe ngamandla; Ukukhanya kwamehlo am, nako oko, akukho kum.
11 Abandithandayo nowethu bamele mgama ekubethweni kwam, Nezalamane zam zimi kude.
12 Bandithiyele abafuna umphefumlo wam; Abangxamele ukuba ndihlelwe bububi bathetha izinto zokweyelisela, Bacamanga inkohliso imini yonke.
13 Ke mna ndinjengesithulu, andiva; Njengesidenge esingawuvuliyo umlomo waso.
14 Ndinjengomntu ongeva nto, Omlomo ungenakuthethisa.
15 Ngokuba ndilindele kuwe, Yehova; Kuya kuphendula wena, Nkosi yam, Thixo wam,
16 Ngokuba ndithi, Hleze bandivuyelele Bona abo bangazikhulisayo kum ekutyibilikeni konyawo lwam.
17 Ngokuba ndihlalele ukujingxela, Umvandedwa wam uphambi kwam amaxesha onke.
18 Ngokuba ndiya kubuxela ubugwenxa bam; Ndinesithukuthezi ngenxa yesono sam.
19 Ke zona iintshaba zam ziphilile, ziziimfidi; Baninzi abandithiyileyo bexoka;
20 Abandibuyekeza ngobubi esikhundleni sokulungileyo Bayandichasa, ngenxa yokuphuthuma kwam okulungileyo.
21 Musa ukundishiya, Yehova; Thixo wam, musa ukuba kude nam.
22 Khawuleza undincede, Nkosi yam, Msindisi wam.
Isahluko 39

1 Kumongameli, kuYedutun. Umhobe kaDavide. Ndathi, Ndiya kuzigcina iindlela zam, Ndingoni ngolwimi lwam; Ndiya kuwugcina ngokuwubopha umlomo wam, Xa ongendawo asephambi kwam.
2 Ndaba sisidenge, ndathozama, Ndazisulungisa nakokulungileyo; Wagxobha-gxobheka umvandedwa wam.
3 Yaba nobushushu intliziyo yam phakathi kwam, Ekucamangeni kwam wavutha umlilo. Ndathetha ke ngolwimi lwam,
4 Ndathi, Ndazise, Yehova, isiphelo sam, Nomlinganiso wemihla yam, into oyiyo; Mandikwazi ukunqamka kwam, into okuyiyo.
5 Yabona, uyenze imihla yam yangangobubanzi besandla; Nobomi bam bunjengento engento phambi kwakho; Ngumphunga nje bonke abantu, nakuba bemi. (Phakamisani.)
6 Uhamba-hamba umntu enjengesithunzi nje kodwa; Baxokozela ngomphunga nje kodwa; Bafumba, bengazi ukuba ngubani na oya kukuhlanganisa.
7 Ngoku ndiya kuthembela kwintoni na, Nkosi yam? Ukulinda kwam kukuwe.
8 Ndihlangule elukreqweni lwam lonke; Musa ukundimisela ingcikivo yesidenge.
9 Ndisisidenge, umlomo wam andiwuvuli, Ngokuba oko kwenziwe nguwe.
10 Sisuse kum isibetho sakho; Mna ndiyaphela kukutyundyutha kwesandla sakho.
11 Wakumthethisa umntu ngezohlwayo ngenxa yobugwenxa, Uyasonakalisa njengenundu isoya sakhe; Bangumphunga nje kodwa bonke abantu. (Phakamisani.)
12 Yiva umthandazo wam, Yehova, Kubekele indlebe ukuzibika kwam. Musa ukuthi tu ezinyembezini zam; Ngokuba ndingumphambukeli kuwe, Undwendwe, njengoobawo bonke.
13 Bheka phaya, ungandikhangeli, khendincumeze, Ndingekemki ndingabi sabakho.
Isahluko 40

1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ndathembela, ndithembele kuYehova, Wathoba, wakuva ukuzibika kwam.
2 Wandirhola emhadini wentshabalalo, naseludakeni lomgxobhozo, Wazimisa eliweni iinyawo zam, wakuqinisa ukunyathela kwam.
3 Wabeka emlonyeni wam ingoma entsha, indumiso kuThixo wethu; Abaninzi bayabona, boyike, Bakholose ngoYehova.
4 Hayi, uyolo lwendoda emenze uYehova inkoloseko yayo, Ingabheki kwabagwagwisayo, nakubanxaxhi abanamanga!
5 Yehova, Thixo wam, wena wenze okuninzi ngemisebenzi yakho ebalulekileyo, Nangeengcinga zakho kuthi; Akukho nto inokulinganiswa nawe; Okanye bendiya kuyixela, ndithethe ngayo; Ke ziyinkohla engenakubalwa.
6 Akunanze mbingelelo namnikelo wakudla; Iindlebe zam uzivulile; Akubizi dini linyukayo nadini lasono.
7 Ndaza ndathi, Yabona, Ndiyeza; encwadini esongwayo kubhaliwe ngam.
8 Ukwenza okulikholo kuwe, Thixo wam, ndikunanzile; Nomyalelo wakho usezibilinini zam ngaphakathi.
9 Ndashumayela iindaba ezilungileyo zobulungisa ebandleni elikhulu; Yabona, andiwuthintelanga umlomo wam; Yehova, wena uyazi.
10 Ubulungisa bakho andibugqumanga phakathi kwentliziyo yam; Ndakukhankanya ukuthembeka kwakho nosindiso lwakho; Andiyikhanyelanga inceba yakho nenyaniso yakho ebandleni elikhulu.
11 Wena, Yehova, akuyi kuzithintela iimfesane zakho kum; Inceba yakho nenyaniso yakho iya kuhlala indilondoloza.
12 Ngokuba zindijikele izinto ezimbi, ezide azaba nakubalwa; Bundifikele ubugwenxa bam, andinakubukhangela; Buninzi kuneenwele zentloko yam; Ndimkelwe yintliziyo.
13 Ngamana, Yehova, wandihlangula; Yehova, wakhawuleza wandinceda!
14 Mabadane babe neentloni kuphele Abazungula umphefumlo wam ukuze bawuphephethe; Mababuye muva bahlazeke
15 Mabamangaliswe ngumvuzo wehlazo labo Abathi kum, Tshotsho! Tshotsho!
16 Mababe nemihlali bavuye ngawe bonke abakufunayo, Abaluthandayo usindiso lwakho bahlale besithi, Makenziwe mkhulu uYehova.
17 Mna ke ndilusizana, ndilihlwempu; INkosi iya kundikhumbulela. Umncedi wam nomsindisi wam nguwe; Thixo wam, musa ukulibala.
Isahluko 41

1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Hayi, uyolo lwalowo unyamekela ihlwempu! Ngomhla wobubi uYehova uya kumhlangula.
2 UYehova uya kumlondoloza amgcine, aphile. Kuya kuthiwa unoyolo yena ehlabathini; Ungamnikeli elitheni leentshaba zakhe.
3 UYehova uya kumxhasa elukhukweni lobulwelwe; Uya kuluguqula ukhuko lwakhe lonke esifeni sakhe.
4 Ndithi mna, Yehova, tarhu; Philisa umphefumlo wam, ngokuba ndonile kuwe.
5 Iintshaba zam zithetha kakubi ngam; Zithi, Uya kufa nini na, lidake igama lakhe?
6 Nothe weza kundilunguza, uthetha into ekhohlakeleyo; Intliziyo yakhe ibutha ubutshinga; Uphuma phandle, abuthethe.
7 Basebezelana ngam bonke abandithiyayo; Bacinga ububi ngam.
8 Bathi, Unanyekwe bubutshijolo, Engoleleyo nje, akayi kubuya avuke.
9 Kwanendoda ebixolelene nam, ebe ndikholose ngayo, Ebisidla isonka sam, indiphakamisele isithende sayo.
10 Wena Yehova, ndibabale, undiphakamise, Ndibabuyekeze.
11 Ndazi ngale nto, ukuba undinonelele, Yokokuba lungenakundidumela utshaba lwam.
12 Mna ekugqibeleleni kwam uyandixhasa, Undimisa phambi kwakho ngonaphakade.
13 Makabongwe uYehova, uThixo kaSirayeli, kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni. Amen, amen.
Isahluko 42

1 Kumongameli: eyokuqiqa; eyoonyana bakaKora. Njengexhama elitsalela emifuleni yamanzi, Wenjenjalo ukutsalela kuwe, Thixo, umphefumlo wam.
2 Umphefumlo wam unxanela uThixo, uThixo ophilileyo; Ndiya kufika nini na, ndibonakale ebusweni bukaThixo?
3 Iinyembezi zam zaba kukudla kwam imini nobusuku, Bakuthi kum imihla yonke, Uphi na uThixo wakho?
4 Ndikhumbula oku, ndiwuphalazela kum umphefumlo wam, Ukuhamba kwam nezihlwele ndisiya endlwini kaThixo, Sinezwi lokumemelela nokubulela, siyingxokolo evuyayo.
5 Kungani na ukuba usibekeke, mphefumlo wam; Kungani na ukuba ugule ngaphakathi kwam? Lindela kuThixo, ngokuba ndisaya kubuya ndibulele kuye, Olusindiso lobuso bam, noThixo wam.
6 Thixo wam, umphefumlo wam usibekekile kum; ngenxa yoko ndikhumbula wena Ezweni laseYordan, nakweleHermon, entabeni yeMitsare.
7 Amanzi anzongonzongo abiza amanzi anzongonzongo ngesandi seengxangxasi zakho; Onke amaza akho alwayo, amaza akho agugumayo, adlule phezu kwam.
8 Emini uYehova uya kuyiwisela umthetho inceba yakhe, Nasebusuku ukuvuma ngaye kunam, Ukuthandaza kuThixo wobomi bam.
9 Ndithi ke kuThixo oyingxondorha yam, Undilibele ngani na? Ndihambelani na ngezimnyama zokuzila ngokuxina kotshaba?
10 Ngento ephehlayo emathanjeni am, bayandingcikiva abandibandezelayo, Ngokuthi kwabo kum imihla yonke, Uphi na uThixo wakho?
11 Kungani na ukuba usibekeke, mphefumlo wam; Kungani na ukuba ugule ngaphakathi kwam? Lindela kuThixo, ngokuba ndisaya kubuya ndibulele kuye, Olusindiso lobuso bam, noThixo wam.
Isahluko 43

1 Lithethe ityala lam, Thixo, ubambane ngenxa yam nohlanga olungenanceba; Ndisindise endodeni ekhohlisayo, enobugqwetha.
2 Ngokuba unguThixo oyinqaba yam; undihlambelani na? Ndihambelani na ngezimnyama zokuzila, ngokuxina kotshaba?
3 Thuma ukukhanya kwakho nenyaniso yakho, zindikhaphe, Zindise entabeni yakho engcwele, Naseminqubeni yakho.
4 Ndoya ke esibingelelweni sikaThixo, KuThixo wovuyo lwam olugcobayo, Ndibulele kuwe ngohadi, Thixo onguThixo wam.
5 Kungani na ukuba usibekeke, mphefumlo wam? Kungani na ukuba ugule ngaphakathi kwam? Lindela kuThixo, ngokuba ndisaya kubuya ndibulele kuye, Olusindiso lobuso bam, noThixo wam.
Isahluko 44

1 Kumongameli: eyoonyana bakaKora: eyokuqiqa. Thixo, sivile ngeendlebe zethu, oobawo basibalisela, Ngomsebenzi owawenza ngemihla yabo, ngemihla yamandulo:
2 Okokuba isandla sakho sagqogqa iintlanga, sabatyala bona; Saviva izizwe, sabanabisa bona.
3 Ngokuba abalihluthanga ilizwe ngekrele labo, Abazisindisanga ngengalo yabo; Sisandla sakho sokunene, nengalo yakho, nokukhanya kobuso bakho; Ngokuba wawunesisa kubo.
4 Wena unguKumkani wam, Thixo; Yitsho lubekho usindiso kuYakobi.
5 Ngawe sobangqula abasibandezelayo; Egameni lakho sobagqusha abasukela phezulu kuthi.
6 Ngokuba andikholose ngasaphetha sam; Andisindiswa ngakrele lam.
7 Hayi! Nguwe osisindisayo kwabasibandezelayo, Ubadanise abasithiyileyo.
8 NgoThixo sidumisa imihla yonke, Sibulele kwigama lakho ngonaphakade. (Phakamisani.)
9 Noko ke usihlambile, usihlazile, Akwaphuma nemikhosi yethu.
10 Usibuyise umva phambi kombandezeli; Abasithiyileyo basiphangile okwabo.
11 Wasinikela njengeegusha ezidliwayo; Wasichitha-chitha ezintlangeni;
12 Wathengisa ngabantu bakho, akwazuza, Akwalinyusa ixabiso labo.
13 Wasenza isingcikivo kubamelwane bethu, Isigculelo nesicukucezo kwabasijikelezileyo.
14 Wasenza umzekelo ezintlangeni, Abokuhlunguzelelwa intloko ezizweni.
15 Yonke imihla ihlazo lam liphambi kwam, Nokudana kobuso bam kundigubungele,
16 Ngenxa yezwi lomngcikivi nomnyelisi, Ngenxa yokukhangela kotshaba nomphindezeli.
17 Oko konke kusifikele, asikulibalanga wena, Asixokanga emnqophisweni wakho;
18 Ayibuyanga umva intliziyo yethu, Ukunyathela kwethu akuthanga gu bucala emendweni wakho;
19 Ukuba usityumze endaweni yeempungutye, Usigubungele ngethunzi lokufa.
20 Ukuba besililibele igama loThixo wethu, Sazolulela kuthixo wasemzini izandla zethu,
21 Ubengayi kuyigoca-goca na uThixo loo nto, Ngokuba ezazi iindawo ezifihlakeleyo zentliziyo?
22 Hayi, Ngenxa yakho sibulawa imihla yonke; Kuthiwa siziigusha zokuxhelwa.
23 Vuka, ulaleleni na, Nkosi yam? Qabuka, ungasihlambi kuphele.
24 Ubusitheliselani na ubuso bakho, Ukulibale ukucinezelwa kwethu, nokuxinwa kwethu?
25 Ngokuba usibekeke eluthulini umphefumlo wethu, Sanamathela emhlabeni isisu sethu.
26 Khawusuk’ ume usincede, Usikhulule ngenxa yenceba yakho.
Isahluko 45

1 Kumongameli: ngeyeenyibiba. Eyoonyana bakaKora; eyokuqiqa. Ingoma yeentanda. Intliziyo yam iphuphuma ilizwi elihle, Ndisithi, Into endiyenzayo isingise kukumkani; Ulwimi lwam lusiba lombhali okhawulezayo.
2 Umhle wamhle ngaphezu koonyana babantu; Kugalelwe ubumnandi emlonyeni wakho; Ngenxa yoko ukusikelele uThixo wakho ngonaphakade.
3 Bhinqa ikrele lakho ethangeni, gorha, Bhinqa indili yakho nobungangamela bakho.
4 Tyhudisa, ukhwele uhambe, unobungangamela bakho, Ngenxa yenyaniso, nolulamo olunobulungisa. Sikuyale ngezinto ezoyikekayo isandla sakho sokunene.
5 Iintolo zakho zitsolile; Kuya kuwa izizwe phantsi kwakho; Zitsolile entliziyweni yeentshaba zokumkani.
6 Itrone yakho, itrone kaThixo, ingunaphakade kanaphakade; Yintonga ethe tye intonga yobukumkani bakho.
7 Uthanda ubulungisa, uthiye okungendawo; Ngenxa yoko ukuthambisile uThixo, uThixo wakho, Ngeoli yemihlali ngaphezu kwabalingane bakho.
8 Ziyimore nehaloti nekasiya iingubo zakho zonke; Emabhotweni eempondo zeendlovu uhadi lukuvuyisile.
9 Kukho iintombi zokumkani phakathi kwabathandekayo bakho; Ukumkanikazi umi ngasekunene kwakho, Enxibe igolide ecikizekileyo yakwaOfire.
10 Yiva, ntombi, ubone, uthobe indlebe yakho, Ubalibale abantu bakowenu, nendlu kayihlo;
11 Akubunqwenela ubunzwakazi bakho ukumkani, Woqubuda kuye, ngokuba eyinkosi yakho.
12 Intombi enguTire, izityebi zabantu, Ziya kukuncekelela ngomnikelo.
13 Bubuyokoyoko bodwa intombi yokumkani kweliphakathi igumbi. Isambatho sayo sesilukwe igolide.
14 Isiwa kukumkani ineengubo ezimfakamfele; Ziyilandela iintombi ezingowayo, Zisiwa kuwe,
15 Zisiwa ngovuyo nangomgcobo, Zingene ebhotweni lokumkani.
16 Endaweni yooyihlo iya kuba ngoonyana bakho; Uya kubamisa babe ngabathetheli ehlabathini lonke.
17 Ndiya kulikhankanya igama lakho kwizizukulwana ngezizukulwana zonke; Ngenxa yoko izizwe ziya kubulela kuwe ngonaphakade kanaphakade.
Isahluko 46

1 Kumongameli: eyoonyana bakaKora; ngeyeentombi. Ingoma. UThixo ulihlathi, uligwiba kuthi; Ezimbandezelweni ufumaneke eluncedo kunene.
2 Ngenxa yoko asoyiki ekuphendukeni kwehlabathi, Ekudilikeleni kweentaba esazulwini solwandle.
3 Makagqume alephuze amanzi alo, Iintaba zinyikime ngokukratsha kwalo. (Phakamisani.)
4 Kukho umlambo ozibhaxa zivuyisa umzi kaThixo, Ingcwele yeminquba yOsenyangweni.
5 UThixo uphakathi kwawo, awushukunyiswa; UThixo uyawunceda kwasekuzeni kokusa.
6 Ziyaxokozela iintlanga, ziyashukuma izikumkani: Ukhupha izwi lakhe, linyibilike ihlabathi.
7 UYehova wemikhosi unathi, Ingxonde yethu nguThixo kaYakobi. (Phakamisani.)
8 Yizani nikhangele imisebenzi kaYehova: Owenze iziphanziso ehlabathini;
9 Ulophelisa iimfazwe kude kuse eziphelweni zehlabathi; Waphula isaphetha, angqumze umkhonto, Atshise iinqwelo zokulwa ngomlilo.
10 Yekani, nazi ukuba ndinguThixo mna. Ndiya kuphakanyiswa ezintlangeni, ndiya kuphakanyiswa ehlabathini.
11 UYehova wemikhosi unathi, Ingxonde yethu nguThixo kaYakobi. (Phakamisani.)
Isahluko 47

1 Kumongameli; eyoonyana bakaKora. Umhobe. Nonke zizwe, bethani izandla, Dumani kuThixo ngezwi lokumemelela.
2 Ngokuba uYehova Osenyangweni uyoyikeka; Ngukumkani omkhulu ehlabathini lonke.
3 Uzikhandanisela phantsi kwethu izizwe, Izizwe phantsi kweenyawo zethu.
4 Usinyulela ilifa lethu, Iqhayiya likaYakobi awamthandayo. (Phakamisani.)
5 UThixo unyukile, kudunywa; Unyukile uYehova, kuhlokoma isigodlo.
6 Mbetheleni uhadi uThixo, mbetheleni, Mbetheleni uhadi uKumkani wethu, mbetheleni!
7 Ngokuba uKumkani wehlabathi lonke nguThixo; Mbetheleni ngeyokuqiqa.
8 UThixo nguKumkani weentlanga; UThixo uhleli etroneni yakhe engcwele.
9 Amanene ezizwe ahlanganisene, Abantu boThixo ka-Abraham; Ngokuba iingweletshetshe zehlabathi zezikaThixo; Unyusiwe kakhulu yena.
Isahluko 48

1 Ingoma. Umhobe. Eyoonyana babaKora. Mkhulu uYehova, engowokudunyiswa kunene Emzini kaThixo wethu, entabeni yakhe engcwele.
2 Intle ukuphakama kwayo, yimihlali yehla bathi lonke Intaba yaseZiyon, intlomo yasentla, Umzi woKumkani omkhulu.
3 UThixo, ezingxandeni zawo ezinde, Wazelwa ukuba yingxonde.
4 Kuba nabo ookumkani babenqophisene, Bawela beza kunye;
5 Bakuthi ukubona, abakhuluma; Bakhwankqa, babaleka buphuthuphuthu;
6 Babanjwa khona kukuthuthumela, Kukuzibhijabhija njengozalayo.
7 Ngomoya wasempumalanga Uyazivitha iinqanawa zaseTarshishe.
8 Njengoko sikuvileyo, sibone kunjalo Emzini kaYehova wemikhosi, emzini kaThixo wethu: UThixo uyawuzinzisa ngonaphakade. (Phakamisani.)
9 Sayikhumbula, Thixo, inceba yakho Phakathi kwetempile yakho.
10 Njengoko linjalo igama lakho, Thixo, Lunjalo udumiso lwakho, Kwesa eziphelweni zehlabathi; Isandla sakho sokunene sizele bubulungisa.
11 Mayivuye intaba yaseZiyon, Agcobe amagxamesi akwaYuda, Ngenxa yezigwebo zakho.
12 Yijikelezeni iZiyon, niyizunguleze; Zibaleni iinqaba zayo ezinde.
13 Gqalani ungqameko lomsele wayo; Candani ezingxandeni zayo ezinde; Ukuze nibalisele isizukulwana esizayo,
14 Ukuba lo Thixo nguThixo wethu ngonaphakade kanaphakade, Yena uya kusikhapha kude kuse ekufeni.
Isahluko 49

1 Kumongameli: eyoonyana bakaKora. Umhobe. Yivani oku, nina nonke zizwe; Bekani indlebe, nina nonke, bemi beli phakade,
2 Nina nyana boluntu, nani nyana bamadoda, Nina zityebi, nani mahlwempu kunye.
3 Umlomo wam uza kuthetha ubulumko; Nokucamanga kwentliziyo yam kukuqonda.
4 Ndiya kuyithobela emzekelisweni indlebe yam, Ndiya kuyivulela ngohadi intsonkotha yam.
5 Ndoyikelani na emihleni yobubi, Xa ubugwenxa babandibambisayo bundijikelayo?
6 Abo bakholose ngemfuyo yabo, Baqhayisa ngobuninzi bobutyebi babo.
7 Akukho bani unokukhulula umzalwana; Akanakumnika uThixo isicamagusho ngaye
8 (Sinqabile isikhululo somphefumlo wabo, Masincanywe ngonaphakade),
9 Sokuba ahlale esidla ubomi ngamaxesha onke, Angasiboni isihogo.
10 Ngokuba ubona izilumko zibhubha, Bedaka kunye abanyabileyo nezityhakala, Bayishiye nabanye imfuyo yabo.
11 Imbilini yabo ithi izindlu zabo zingunaphakade. Iminquba yabo ikwizizukulwana ngezizukulwana; Bayithiya imihlaba yabo ngamagama abo.
12 Ke umntu enobuhandiba akanakuhlala, Ufana neenkomo ezi zitshabalalayo.
13 Yiyo le indlela yabanyabileyo, Neyabo babalandelayo, bekholiswa ngumlomo wabo. (Phakamisani.)
14 Babuthe ngokweegusha kwelabafileyo; Ukufa kuyabalusa; Abathe tye bayabanyathela kwakusa; Isithomo sabo abo siyonakala kwelabafileyo, singabi nandawo yakuhlala.
15 Kodwa uThixo uya kuwukhulula umphefumlo wam esandleni selabafileyo, Ngokuba eya kundithabatha. (Phakamisani.)
16 Musa ukoyika, yakuba sisityebi indoda, Bakwanda ubuqaqawuli bendlu yayo:
17 Ngokuba ekufeni kwayo ayiyi kuthabatha nento, Aluyi kuhla emva kwayo uzuko lwayo.
18 Nakuba umntu ekudleni kwakhe ubomi ebewusikelela umphefumlo wakhe, Bekudumisa ngokuzichwayithisa kwakho,
19 Uya kuya noko esizukulwaneni sooyise; Abayikukubona ukukhanya naphakade.
20 Ke umntu onobuhandiba, abe engaqondi, Ufana neenkomo ezi zitshabalalayo.
Isahluko 50

1 Umhobe ka-Asafu. UThixo, uThixo uYehova uyathetha; Uyalibiza ihlabathi, ethabathela ekuphumeni kwelanga esisa ekutshoneni kwalo.
2 EZiyon, ukuphela kweenzwana, Uyakhazimla uThixo.
3 Uyeza uThixo wethu, akayi kuthi cwaka. Kudla umlilo phambi kwakhe, Ngeenxa zonke kuye sisaqhwithi esikhulu.
4 Ubiza izulu phezulu, Nehlabathi, ukuba agwebe phakathi kwabantu bakhe.
5 Uthi, Bahlanganiseleni kum abam benceba, Abenze umnqophiso nam ngombingelelo.
6 Izulu lixela ubulungisa bakhe, Ngokuba uThixo eza kugweba yena. (Phakamisani.)
7 Yivani, bantu bam, ndithethe; Sirayeli, ndiqononondise kuwe; NdinguThixo, uThixo wakho.
8 Andikohlwayi ngenxa yemibingelelo yakho, Namadini akho anyukayo aphambi kwam amaxesha onke.
9 Andiyi kuthabatha zinkunzi zankomo endlwini yakho, Nazinkunzi zabhokhwe esibayeni sakho.
10 Ngokuba zezam zonke iinyamakazi zehlathi, Neenkomo ezisezintabeni eziliwaka.
11 Iintaka zonke zasezintabeni ndiyazazi, Nento edakasa endle inam.
12 Ukuba bendilambile, ndibe ndingayi kukuxelela; Ngokuba lelam elimiweyo nenzaliseko yalo.
13 Ndidle inyama yeenkunzi eziziimbalasane na? Ndisele igazi leenkunzi zeebhokhwe na?
14 Bingelela kuYehova umbulelo, Uzizalise kOsenyangweni izibhambathiso zakho;
15 Ubize mna ngemini yembandezelo, Ndikuhlangule, undizukise.
16 Ke kongendawo uthi uThixo, Useke phi na wena ukuxela ummiselo wam, Uwuphathe ngomlomo wakho umnqophiso wam,
17 Uyithiyile nje intethiso wena, Uwaphose nje amazwi am emva kwakho?
18 Xa ubona isela, ukholana nalo, Wabelane nabakrexezi.
19 Umlomo wakho uwuyekela ebubini; Ulwimi lwakho luthungela inkohliso;
20 Uthi uhlale uthethe ngomzalwana wakho, Uhlaze umntwana kanyoko.
21 Uzenzile ezo nto, ndathi tu, Waba ndinjengawe. Ndiya kukohlwaya ndizicwangcise emehlweni akho.
22 Khaniqonde ke oko, nina bamlibalayo uThixo, Hleze ndiqwenge, kungabikho uhlangulayo.
23 Obingelela umbulelo uyandizukisa, Alungise indlela, Endombonisa kuyo usindiso lukaThixo.
Isahluko 51

1 Kumongameli. Umhobe kaDavide: ekuzeni kukaNatan umprofeti kuye, emveni kokuba ebengene uBhatshebha. Tarhu, Thixo, ngokwenceba yakho! Ngokobuninzi benceba yakho, cima ukreqo lwam!
2 Nd’ixovule kunene, busuke ubugwenxa bam, Undihlambulule esonweni sam.
3 Ngokuba ndiyalwazi mna ukreqo lwam, Nesono sam siphambi kwam ngamaxesha onke.
4 Ndonile kuwe, kuwe wedwa, Ndenza okubi emehlweni akho; Ukuze ube lilungisa ekuthetheni kwakho, Ucace ekugwebeni kwakho.
5 Uyabona, ndizalelwe ebugwenxeni, Ndakhawulwa nguma esonweni.
6 Uyabona, ufuna inyaniso ezintsweni, Esitheni undazisa ubulumko.
7 Ndihlambulule isono ngehisope, ndihlambuluke; Ndixovule, ndibe mhlophe kunekhephu;
8 Ndivise imihlali nemivuyo, Agcobe amathambo owacolileyo.
9 Sithelisa ubuso bakho ezonweni zam, Ubucime bonke ubugwenxa bam.
10 Dala phakathi kwam, Thixo, intliziyo ehlambulukileyo, Uhlaziye umoya oqinisekileyo phakathi kwam.
11 Musa ukundilahla ebusweni bakho, UMoya wakho oyiNgcwele ungamsusi kum.
12 Buyisela kum imihlali yosindiso lwakho, Undixhase ngomoya wentumekelelo.
13 Ndobafundisa abangendawo iindlela zakho, Babuyele kuwe aboni.
14 Ndihlangule emagazini, Thixo, Thixo ondisindisayo; Lomemelela ngobulungisa bakho ulwimi lwam.
15 Nkosi yam, vula imilebe yomlomo wam, Uyixele indumiso yakho umlomo wam.
16 Ngokuba akunanze mibingelelo, bendiya kukunika; Akalikholo kuwe amadini anyukayo.
17 Imibingelelo kaThixo ngumoya owaphukileyo, Intliziyo eyaphukileyo, etyumkileyo, Thixo, akuyi kuyidela.
18 Yenzele okulungileyo iZiyon ngokukholekileyo kuwe; Yakha iindonga zeYerusalem.
19 Kuya kwandula ukuba mnandi kuwe imibingelelo yobulungisa, amadini apheleleyo; Ziya kwandula ukunyuswa iinkunzi ezintsha zeenkomo esibingelelweni sakho.
Isahluko 52

1 Kumongameli. Eyokuqiqa: ekaDavide: oko uDowegi umEdom waya waxelela uSawule, wathi kuye, UDavide ungene endlwini ka-Ahimeleki. Uqhayiselani na ngobubi, wena gorha? Inceba kaThixo ikho imihla yonke.
2 Ulwimi lwakho lucinga ukweyelisela, Njengesitshetshe sokuguya iindevu esiloliweyo, wena mkhohlisi.
3 Uthanda okubi kunokulungileyo; Ubuxoki, kunokuthetha ubulungisa. (Phakamisani.)
4 Uthanda onke amazwi aginyayo, Lulwimindini lukhohlisayo.
5 Naye uThixo uya kukudiliza kuphele; Uva kukuxwila, akuncothule ententeni, Akudonyule ezweni labaphilileyo. (Phakamisani.)
6 Obona amalungisa, oyike, Amhleke, athi,
7 Nanko umfo ongamenzanga igwiba lakhe uThixo, Owakholosa ngobuninzi bobutyebi bakhe, Waba nengcwangu ekweyeliseleni kwakhe.
8 Ke mna ndinjengomnquma oluhlaza endlwini kaThixo; Ndikholose ngenceba kaThixo ngonaphakade kanaphakade.
9 Ndiya kubulela kuwe ngonaphakade, kuba ukwenzile oku; Ndiya kuthemba igama lakho, ngokuba lilungile, phambi kwabenceba bakho.
Isahluko 53

1 Kumongameli: ngeyokhuzo. Eyokuqiqa; ekaDavide. Sithi isidenge entliziyweni yaso, Akukho Thixo. Bonakalisile, balisikizi ngobugqwetha babo; Akukho wenza okulungileyo.
2 UThixo esemazulwini uqondele koonyana babantu, Ukubona ukuba ukho na oqiqayo, Ofuna uThixo.
3 Bonke babuye umva, bayimbozisa bephelele; Akukho wenza okulungileyo, Akukho nokuba abe mnye.
4 Abanakwazi na abasebenzi bobutshinga, Abathi, bebadla abantu bam, bathi badla isonka, Bangamnquli uThixo?
5 Apho bankwantya benkwantyile, phofu kungekho nto inkwantyisayo; Ngokuba uThixo wawathi saa amathambo omngqingi wakho; Wabadanisa, ngokuba uThixo ebebacekisile.
6 Akwaba bekuvela eZiyon ukusindiswa kwamaSirayeli! Ekubuyiseni kukaThixo abantu bakhe ekuthinjweni, Wogcoba uYakobi, avuye uSirayeli.
Isahluko 54

1 Eyokubethelwa ngezinto ezineentambo. Kumongameli. Eyokuqiqa. EkaDavide: ekufikeni kwabaseZifi, bathi kuSawule, UDavide akazimele phakathi kwethu na? Thixo, ndisindise ngegama lakho, Uligwebe ityala lam ngobugorha bakho.
2 Thixo, yiva umthandazo wam; Wabekele indlebe amazwi omlomo wam.
3 Ngokuba abasemzini basukela phezulu kum, Nabanobungqwangangqwili bafuna umphefumlo wam; Abammisi uThixo phambi kwabo. (Phakamisani.)
4 Yabona, uThixo ngumncedi wam; INkosi yam ikwabasekela umphefumlo wam.
5 Uya kubuyisela ububi kwabandilalelayo; Ngenyaniso yakho babhangise.
6 Ndiya kubingelela kuwe ngokuqhutywa yintliziyo; Ndiya kubulela kwigama lakho, Yehova, kuba lilungile.
7 Ngokuba lindihlangule embandezelweni yonke; Iliso lam libonela iintshaba zam.
Isahluko 55

1 Kumongameli. Eyokubethelwa ngezinto ezineentambo. Eyokuqiqa: ekaDavide. Wubekele indlebe umthandazo wam, Thixo, Musa ukuzifihla esikhungweni sam.
2 Ndibazele indlebe undiphendule. Ndiyaphaphatheka ekucamngceni kwam, ndincwine,
3 Ngenxa yelizwi lotshaba, Ngenxa yokuxinzelelwa phantsi ngabangendawo; Ngokuba zindiqengqela ubutshinga, Ziyandisukela ngomsindo.
4 Intliziyo yam iyazibhija-bhija phakathi kwam; Izothuso zokufa zindiwele.
5 Ukoyika nokuthuthumela kundingene; Ndigutyungelwe kukududuzela.
6 Ndathi, Andaba bendinamaphiko njengehobe! Bendiya kubaleka ndiye ndihlale!
7 Nanko ndibalekela kude, Ndilalise entlango. (Phakamisani.)
8 Bendiya kukhawuleza, ndisinde Emoyeni ovuthuzayo naseluqhwitheleni.
9 Tshabalalisa, Nkosi yam, yahlula ulwimi lwazo; Ngokuba ndibone ukugonyamela nokubambana phakathi komzi.
10 Imini nobusuku bajikeleza ezindongeni zawo; Ubutshinga nokwaphula kuphakathi kwawo;
11 Ukweyelisela kuphakathi kwawo; Endaweni yembutho yawo akusuki ukuxinezela nokukhohlisa.
12 Ngokuba asilutshaba olu lundingcikivayo; Bendiya kukuthwala oko. Asingondithiyileyo lo uzikhulisayo kum; Bendiya kusithela kuye.
13 Nguwe, mntu ubungumlingane wam, Ikholwane lam endazana nalo,
14 Ebesicweya kamnandi, Siye endlwini kaThixo silihlokondiba eligcobayo.
15 Ukufa makubaqubule, Mabehle baye kwelabafileyo besaphilile; Ngokuba ububi busemizini yabo phakathi kwabo.
16 Mna ndinqula uThixo; UYehova uya kundisindisa.
17 Ngokuhlwa, nakusasa, nasemini enkulu ndiya kucamngca, ndincwine; Uya kuliva izwi lam.
18 Uwukhulula umphefumlo wam unoxolo, ukuze bangasondeli kum, Ngokuba baninzi abandichasayo.
19 UThixo uya kuva, abaphendule, Uselokwamandulo ehleli, (Phakamisani.) Abo bangenanguquko, Bangamoyikiyo uThixo.
20 Babasa isandla abaxolelene nabo; Bahlambela umnqophiso wabo;
21 Ubuthelezi njengamasi umlomo wabo, Ke yimfazwe intliziyo yabo. Athambile amazwi abongaphezu kweoli, Kanti aziintlangothi zekrele.
22 Umthwalo wakho wulahlele kuYehova; yena wokuzimasa; Akayi kuliyekela ilungisa lishukunyiswe naphakade.
23 Wena ke, Thixo, uya kubahlisela emngxunyeni wesihogo. Abantu bamagazi nenkohliso abayi kuyiqingathisa imihla yabo; Ke mna ndikholose ngawe.
Isahluko 56

1 Kumongameli; ngeyehobe elithe cwaka phakathi kwabakude. EkaDavide. Eliligugu. Ukubanjwa kwakhe ngamaFilisti eGati. Ndibabale, Thixo, ngokuba abantu bendizonda; Bandixinile, besilwa yonke imini;
2 Abandilalelayo bandizonda yonke imini, Ngokuba baninzi abalwa nam beziphakamisile.
3 Mhlana ndinxunguphalayo mna, Ndokholosa ngawe.
4 Ndiya kulidumisa ngoThixo ilizwi lakhe, Ndikholose ngoThixo, ndingoyiki; Inokundenza ntoni na inyama?
5 Yonke imini bayawaphambanisa amazwi am; Zingam zonke iingcinga zabo zobubi.
6 Baqukene, babonisele, Bona bagcine izithende zam, Ngokokuba belinde umphefumlo wam.
7 Bengamatshinga nje, bosinda na? Zihlise ngomsindo izizwe, Thixo.
8 Ukuphalaphala kwam ukubhalile wena; Yitha iinyembezi zam entsubeni yakho; Azisencwadini yakho na?
9 Ziya kubuya umva ke iintshaba zam, mhlana ndibizayo; Ndiyakwazi oku, ukuba uThixo unam.
10 Ndilidumisa ngoThixo ilizwi, Ndilidumisa ngoYehova ilizwi.
11 Ndikholose ngoThixo, ndingoyiki; Unokundenza ntoni na umntu?
12 Ziphezu kwam, Thixo, izibhambathiso zakho; Ndiya kuyizalisa kuwe imibingelelo yombulelo.
13 Ngokuba uwuhlangule ekufeni umphefumlo wam, Iinyawo zam ekukhubekeni, Ukuba ndihambe phambi koThixo Ekukhanyeni kobomi.
Isahluko 57

1 Kumongameli; ngethi, Ungonakalisi. EkaDavide. Eliligugu: ekumbalekeni kwakhe uSawule emqolombeni. Ndibabale, Thixo, ndibabale; Ngokuba uzimela ngawe umphefumlo wam; Ndizimela esithunzini samaphiko akho, Kude kudlule inkxwaleko.
2 Ndinqula uThixo Osenyangweni, UThixo ondifezelayo.
3 Uya kuthuma esemazulwini andisindise, Emngcikiva nje ondizondayo; (Phakamisani.) UThixo uya kuthuma inceba yakhe nenyaniso yakhe.
4 Umphefumlo wam uphakathi kweengonyama; Ndiya kulala phantsi nabafutha umlilo, Oonyana babantu abamazinyo aziintshuntshe neentolo, Ulwimi lwabo lulikrele elibukhali.
5 Ziphakamisele ngaphezu kwamazulu, Thixo, Lube phezu kwehlabathi lonke uzuko lwakho.
6 Isibatha basilungisele iinyawo zam; Bawugobile umphefumlo wam; Bandimbela isihogo, Beyela kuso ngokwabo. (Phakamisani.)
7 Izimasekile intliziyo yam, Thixo, izimasekile intliziyo yam; Ndiya kuvuma, ndiya kubetha uhadi.
8 Vuka, luzuko lwam! Vukani, mrhubhe nohadi! Ndiya kusiphangela isifingo.
9 Ndiya kubulela kuwe phakathi kwezizwe, Nkosi yam; Ndiya kukubethela uhadi phakathi kwezizwe.
10 Ngokuba inkulu, yada yaya ezulwini, inceba yakho; Yada yesa esibhakabhakeni inyaniso yakho.
11 Ziphakamisele ngaphezu kwezulu, Thixo, Lube phezu kwehlabathi lonke uzuko lwakho.
Isahluko 58

1 Kumongameli; ngethi, Ungonakalisi. EkaDavide. Eliligugu: ekumbalekeni kwakhe uSawule emqolombeni. Ndibabale, Thixo, ndibabale; Ngokuba uzimela ngawe umphefumlo wam; Ndizimela esithunzini samaphiko akho, Kude kudlule inkxwaleko.
2 Ndinqula uThixo Osenyangweni, UThixo ondifezelayo.
3 Uya kuthuma esemazulwini andisindise, Emngcikiva nje ondizondayo; (Phakamisani.) UThixo uya kuthuma inceba yakhe nenyaniso yakhe.
4 Umphefumlo wam uphakathi kweengonyama; Ndiya kulala phantsi nabafutha umlilo, Oonyana babantu abamazinyo aziintshuntshe neentolo, Ulwimi lwabo lulikrele elibukhali.
5 Ziphakamisele ngaphezu kwamazulu, Thixo, Lube phezu kwehlabathi lonke uzuko lwakho.
6 Isibatha basilungisele iinyawo zam; Bawugobile umphefumlo wam; Bandimbela isihogo, Beyela kuso ngokwabo. (Phakamisani.)
7 Izimasekile intliziyo yam, Thixo, izimasekile intliziyo yam; Ndiya kuvuma, ndiya kubetha uhadi.
8 Vuka, luzuko lwam! Vukani, mrhubhe nohadi! Ndiya kusiphangela isifingo.
9 Ndiya kubulela kuwe phakathi kwezizwe, Nkosi yam; Ndiya kukubethela uhadi phakathi kwezizwe.
10 Ngokuba inkulu, yada yaya ezulwini, inceba yakho; Yada yesa esibhakabhakeni inyaniso yakho.
11 Ziphakamisele ngaphezu kwezulu, Thixo, Lube phezu kwehlabathi lonke uzuko lwakho.
Isahluko 59

1 Kumongameli; ngethi, Ungonakalisi. EkaDavide. Eliligugu: ekuthumeleni kukaSawule, bayilinda indlu ukuba bambulale. Ndihlangule ezintshabeni zam, Thixo wam, Ndise engxondeni kwabasukela phezulu kum.
2 Ndihlangule kubasebenzi bobutshinga; Ndisindise ebantwini abanamagazi.
3 Ngokuba nabo bewulalela umphefumlo wam; Baqukana ngam abanamandla, Kungekho lukreqo kum, kungekho sono kum, Yehova.
4 Ndingenabugwenxa nje, bagidime baxhoba. Vuka, undikhawulele, ubone.
5 Wena Yehova, Thixo wemikhosi, Thixo kaSirayeli, Phapha, uzivelele zonke iintlanga; Musa ukubayeka bonke abanginizayo bengabagqithi. (Phakamisani.)
6 Bayabuya ngokuhlwa, bayavungama njengezinja, Bawuhamba-hambe umzi.
7 Nabo belephuza amagwebu ngomlomo; Ngamakrele emlonyeni wabo; Ngokuba bathi, Kuva bani na?
8 Wena, Yehova, uyabahleka, Uyazigculela zonke iintlanga.
9 Mandla am, ndiva kulindela kuwe; Ngokuba uThixo uyingxonde yam.
10 UThixo wam uya kundikhawulela ngenceba yakhe; UThixo uya kundibonisa abandilaleleyo.
11 Musa ukubabulala, hleze balibale abantu bakowethu; Babhadulise ngamandla akho, ubawise, Ngweletshetshe yethu, Nkosi yethu.
12 Isono somlomo wabo lilizwi lemilebe yomlomo wabo; Mababanjiswe likratshi labo, Nangenxa yokushwabula nokuhanahanisa abakuthethayo.
13 Bagqibe ngobushushu; gqiba, bangabi sabakho; Baqonde ukuba uThixo ngumlawuli kwaYakobi, Wesa eziphelweni zehlabathi. (Phakamisani.)
14 Bayabuya ngokuhlwa, bayavungama njengezinja, Bawuhamba-hambe umzi.
15 Bona babhadulela ukudla; Ukuba bathe abahlutha, balala apho.
16 Ke mna, ndiya kuvuma ngamandla akho, Ndimemelele kwakusasa ngenceba yakho, Kuba ubuyingxonde kum, Nendawo endisabela kuyo ngemini yokubandezelwa kwam.
17 Mandla am, ndiya kukubethela uhadi; Ngokuba uThixo yingxonde yam, nguThixo wam onenceba.
Isahluko 60

1 Kumongameli; ngeyenyibiba yesingqino. Eliligugu. EkaDavide. Eyokufundisa: ekulweni kwakhe nama-Aram phakathi kweMilambo nama-Aram aseTsobha; wabuya uYowabhi, wawabulala amaEdom emfuleni wetyuwa, amawaka alishumi elinamabini. Thixo, usihlambile, wasichitha, Waqumba; ngamana wasibuyisa.
2 Ulinyikimisile ilizwe, ulikrazule; Philisa iintanda zalo ngokuba lishukuma.
3 Ubabonisile abantu bakho into elukhuni, Usiseze iwayini ehexisayo.
4 Ubanike ibhanile abakoyikayo, Ukuba bayiphakamise ngenxa yenyaniso. (Phakamisani.)
5 Ukuze zihlangulwe iintanda zakho, Sindisa ngesandla sakho sokunene, undiphendule.
6 UThixo uthethe engcwele: mandivuyelele, Ndimabe uShekem, ndiyilinganisele intili yaseSukoti.
7 Ngowam uGiliyadi, ngowam uManase, UEfrayim sisigcina-ntloko sam, UYuda yintonga yam yommiselo;
8 UMowabhi sisitya sam sokuhlambela, Ndiyiphosa kuEdom imbadada yam; Filisti, nkqangaza wena ngam.
9 Ngubani na owondisa emzini wamandla? Ngubani na owondikhaphela kwaEdom?
10 Asinguwe na, kwawena Thixo, osihlambileyo? Akwaphuma, Thixo, nemikhosi yethu.
11 Sincede kumbandezeli wethu; Alunto yanto usindiso lomntu.
12 NgoThixo siya kweyisa, Wobagqusha yena ababandezeli bethu.
Isahluko 61

1 Kumongameli; eyokubethelwa ngezinto ezineentambo. EkaDavide. Kuve, Thixo, ukuhlahlamba kwam; Wubazele indlebe umthandazo wam.
2 Ndidanduluka kuwe ndisesiphelweni sehlabathi, ekutyhafeni kwentliziyo yam; Ndikhaphele eweni elisemalengalengeni kum.
3 Ngokuba ulihlathi lam, Uyinqaba ende eliqele phambi kotshaba.
4 Ndiya kuphambukela ententeni yakho ngonaphakade, Ndiya kuzimela ngesithe lamaphiko akho. (Phakamisani.)
5 Ngokuba wena, Thixo, uzivile izibhambathiso zam; Ubanike ilifa abaloyikayo igama lakho.
6 Uya kongeza imihla emihleni yokumkani; Iminyaka yakhe iya kuba njengezizukulwana ngezizukulwana;
7 Uya kuhlala ngonaphakade phambi koThixo; Mmisele inceba nenyaniso, ukuba zimlondoloze.
8 Kukhona ndiya kulibethela uhadi igama lakho ngonaphakade, Ndizizalise izibhambathiso zam imihla ngemihla.
Isahluko 62

1 Kumongameli. KuYedutun. Umhobe kaDavide. Uthozamele kuThixo kwaphela umphefumlo wam; Kuvela kuye ukusindiswa kwam.
2 Nguye kwaphela iliwa lam, umsindisi wam, Ingxonde yam; andiyi kushukunyiswa kakhulu.
3 Kunini na nisuka indulumbane emntwini? Kunini na nimncinitha nonke niphela, enjengodonga oluzimkayo, enjengothango oluwayo?
4 Bagqibe kwelokuba bamtyhale bamsuse ekuphakameni kwakhe kuphele; Bakholene namanga; Basikelela elowo ngomlomo, embilinini yabo bayatshabhisa. (Phakamisani.)
5 Thozamela kuThixo yedwa, mphefumlo wam, Ngokuba livela kuye ithemba lam.
6 Nguye kwaphela iliwa lam, umsindisi wam, Ingxonde yam; andiyi kushukunyiswa.
7 KunoThixo ukusindiswa kwam nozuko lwam; Iliwa lokunqaba kwam nehlathi lam likuThixo.
8 Kholosani ngaye ngamaxesha onke, nina bantu; Phalazani intliziyo yenu phambi kwakhe. UThixo ulihlathi kuthi. (Phakamisani.)
9 Bangumphunga kwaphela onyana boluntu, ngamanga oonyana bamadoda; Esikalini bangenyuka, Bangumphunga bephelele.
10 Musani ukukholosa ngokudla abantu, Ningazenzi into engeyanto ngento exhakamfuliweyo. Yakwanda imfuyo, musani ukuyinyamekela.
11 Uthethe nto-nye uThixo, Ezi zinto zimbini ndizivile: Ukuba amandla ngakaThixo,
12 Nenceba yeyakho, Nkosi yam; Ngokuba uyababuyekeza, elowo ngokwezenzo zakhe.
Isahluko 63

1 Umhobe kaDavide: oko ebesentlango yakwaYuda. Thixo, unguThixo wam, ndiya kukuquqela kwakusasa, Umphefumlo wam unxanele wena; inyama yam iyakulangazelela Ezweni elingumqwebedu, elibharhileyo, eligenamanzi.
2 Ndenjenjalo ukukhangela kuwe engcweleni, Ukuba ndibone amandla akho nobuqaqawuli bakho.
3 Ngokuba inceba yakho ilungile ngaphezu kobomi, Umlomo wam uya kukuncoma.
4 Ndiya kwenjenjalo ukukubonga lo gama ndihleliyo, Ndiphakamise izandla zam egameni lakho.
5 Umphefumlo wam uhluthi umongo namanqatha; Ngemilebe yomlomo wam omemelelayo uya kukudumisa umlomo wam,
6 Ndakukukhumbula emandlalweni wam, Emilindweni yobusuku ndicamanga ngawe.
7 Ngokuba uluncedo kum, Ndinokumemelela esithunzini samaphiko akho.
8 Umphefumlo wam uthene mbende nawe; Isandla sakho sokunene sindibambile.
9 Ke bona bafuna umphefumlo wam ukuze batshabalale, Baya kutshona kwezisezantsi iindawo zehlabathi.
10 Baphalazelwa emandleni ekrele; Baba sisabelo seempungutye.
11 Ke yena ukumkani uya kuvuya ngoThixo; Baya kuqhayisa abo bonke bafunga yena; Ngokuba uya kuvingcwa umlomo wabathetha ubuxoki.
Isahluko 64

1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Live, Thixo, izwi lam ekukhalazeni kwam; Ekunkwantyiseni kotshaba bulondoloze ubomi bam.
2 Ndisithelise egquguleni labanobubi, Ehlokondibeni labasebenzi bobutshinga;
3 Abalulola njengekrele ulwimi lwabo, Abaxuna iintolo zabo, amazwi akrakra,
4 Bamtole ogqibeleleyo besentsithelweni; Bamtola ngesiquphe, bangoyiki.
5 Bazomelezela ilizwi elibi, Bagqiba kwelokuba bafihle izirhintyelo, Bathi, Singabonwa ngubani na?
6 Baceba ubugqwetha; Baligqibile icebo abalicebileyo; Imbilini yendoda nentliziyo yayo yinzulu.
7 Ke uThixo uyabatola ngotolo; Amanxeba abo abakho ngesiquphe.
8 Baya kukhutyekiswa, lufikele kwabona ulwimi lwabo; Bayahlunguzela intloko bonke abababonayo.
9 Basuka boyike bonke abantu, Bawuxele umsebenzi kaThixo, Basiqiqe isenzo sakhe.
10 Liya kuvuya ilungisa ngoYehova, lizimele ngaye, Baqhayise bonke abantliziyo zithe tye.
Isahluko 65

1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ingoma. Ukuthozama kuyindumiso kuwe, Thixo, eZiyon; Sizaliswa kuwe isibhambathiso.
2 Wena mphulaphuli wemithandazo, Iza kuwe inyama yonke.
3 Zindoyisile nje iindawo zobugwenxa, Ukreqo lwethu uyaluxolela wena ngocamagushelo.
4 Hayi, uyolo lomnyulayo, umsondeze Ukuba ahlale ezintendelezweni zakho! Siya kuzihluthisa ngokulunga kwendlu yakho, Kwetempile yakho engcwele.
5 Usiphendula ngezenzo ezoyikekayo zobulungisa, Thixo osisindisayo; Nkoloseko yeziphelo zonke zehlabathi, neyolwandle olukude;
6 Ulozinzisa iintaba ngamandla akhe, Ebhinqe ubugorha;
7 Ulodambisa ukugquma kweelwandle, ukugquma kwamaza azo, Nokuxokozela kwezizwe.
8 Bayayoyika imiqondiso yakho abemi beziphelo zehlabathi. Umemelelisa ukuvela kokusa nokuhlwa.
9 Uwuvelele umhlaba, wawunyela, Wawutyebisa kakhulu. Umjelo kaThixo uzele ngamanzi: Walungisa ingqolowa yabo, ngokuba uwenjenje ukuwulungisa.
10 Useza ihluthe imisele yawo; Unyakamisa imiqela yawo. Uthambisa ngeziphango; Usikelela izilimo zawo.
11 Uwuthwesile umnyaka wokulunga kwakho, Imikhondo yakho itsitsa ukutyeba.
12 Ayatsitsa amakriwa entlango, Iinduli zizibhinqise umgcobo.
13 Amadlelo anxibe imihlambi yeenkomo; Iintili zambethe ingqolowa. Yonke into iyaduma, yonke into iyavuma.
Isahluko 66

1 Kumongameli. Ingoma. Umhobe. Dumani kuThixo, nonke hlabathi,
2 Lubetheleni uhadi uzuko lwegama lakhe, Mzukiseni, mdumiseni.
3 Yithini kuThixo, Hayi, ukoyikeka kwemisebenzi yakho! Ngenxa yobuninzi bamandla akho ziya kuhanahanisa kuwe iintshaba zakho.
4 Lonke ihlabathi liya kukunqula, Bakubethele uhadi; Balibethele uhadi igama lakho. (Phakamisani.)
5 Yizani, nibone imisebenzi emikhulu kaThixo, Engowoyikekayo ekwenzeni kwakhe koonyana babantu.
6 Waluguqula ulwandle lwayinto eyomileyo; Bawuwela umlambo ngeenyawo; Apho savuya ngaye.
7 Ulolawula ngobugorha bakhe ngonaphakade; Amehlo akhe ayabonisela ezintlangeni; Abaziinjubaqa mabangaziphakamisi. (Phakamisani.)
8 Mbongeni, zizwe, uThixo wethu, Nivakalise ilizwi lendumiso yakhe.
9 Ulomisa umphefumlo wethu ebomini, Akalunikela unyawo lwethu ekutyibilikeni.
10 Ngokuba usicikidile, Thixo; Usinyibilikisile njengokunyibilikiswa kwesilivere;
11 Usingenise emboniselweni; Ubeke uxinzelelo esinqeni sethu;
12 Ukhwelise abantu entlokweni yethu; Singene emlilweni nasemanzini; Waza wasikhuphela endaweni enendyebo.
13 Ndiya kungena endlwini yakho ndinamadini anyukayo; Ndiya kuzizalisa kuwe izibhambathiso zam,
14 Eyazivulelayo imilebe yomlomo wam, Owazithethayo umlomo wam ekubandezelweni kwam.
15 Ndiya kunyusela kuwe amadini anyukayo eemvana ezityebileyo, Ndawonye nesiqhumiso seenkunzi zeegusha; Ndiya kwenza aweenkomo ndawonye naweenkunzi zeebhokhwe. (Phakamisani.)
16 Yizani, nive, ndinixelele, nonke nina bamoyikayo uThixo, Oko akwenzele umphefumlo wam.
17 Ndadanduluka kuye ngomlomo wam; Kwaye ukubonga kuphantsi kolwimi lwam.
18 Ukuba bendisekeleze ubutshinga ngentliziyo yam, INkosi yam ibingayi kuphulaphula.
19 Hayi ke, uThixo uphulaphule, Ulibazele indlebe ilizwi lomthandazo wam.
20 Makabongwe uThixo, Yena ungawugxothanga umthandazo wam, Nobubele bakhe kum.
Isahluko 67

1 Kumongameli; eyokubethelwa ngezinto ezineentambo. Umhobe. Ingoma. Ngamana uThixo wasibabala, wasisikelela, Wabukhanyisa ubuso bakhe kuthi; (Phakamisani.)
2 Ukuze yaziwe ehlabathini indlela yakho, Usindiso lwakho ezintlangeni zonke.
3 Ngamana zabulela izizwe kuwe, Thixo, Zabulela izizwe kuwe zonke ziphela;
4 Zavuya zamemelela izizwe: Ngokuba uya kugweba phakathi kwezizwe ngokuthe tye, Uzikhaphe izizwe ehlabathini. (Phakamisani.)
5 Ngamana zabulela izizwe kuwe, Thixo, Zabulela izizwe kuwe zonke ziphela.
6 Umhlaba uyivelisile indyebo yawo; Uya kusisikelela uThixo, uThixo wethu;
7 Uya kusisikelela uThixo, Zimoyike zonke iziphelo zehlabathi.
Isahluko 68

1 Kumongameli; ekaDavide. Umhobe. Ingoma. Makasuk’ eme uThixo, zibe ziintsali iintshaba zakhe, Basabe ebusweni bakhe abamthiyayo.
2 Njengokuphetshethwa komsi, baphephethe; Njengokunyibilika komthwebeba phambi komlilo, Mabadake ngokunjalo abangendawo ebusweni bukaThixo.
3 Ke wona amalungisa makavuye, adlamke phambi koThixo, Abe nemihlali, enemivuyo.
4 Vumani kuThixo, libetheleni uhadi igama lakhe; Menzeleni umendo ophakamileyo, ulokhwela ecanda ezinkqantosini, Ogama lakhe linguYehova; nidlamke phambi kwakhe.
5 Uyise weenkedama, umthetheleli wabahlolokazi, NguThixo ekhayeni lakhe elingcwele.
6 UThixo nguhlalisa endlwini ababebodwa, Ngukhuphela enywebeni ababanjiweyo; Ngabaziinjubaqa bodwa abahlala kwelibalelelweyo.
7 Thixo, ekuphumeni kwakho uphambi kwabantu bakho, Ekunyatheleni kwakho enkangala, (Phakamisani.)
8 Lanyikima ihlabathi, Lavuza izulu ebusweni bukaThixo, ISinayi leya ebusweni bukaThixo, uThixo kaSirayeli.
9 Walitshiza ngemvula eninzi yesisa sakho, Thixo, ilifa lakho; Lakubharha, walizimasa wena.
10 Wahlala khona umhlambi wakho, Wamlungisela olusizana ngokulunga kwakho, Thixo.
11 INkosi iya kukhupha izwi elinamandla, Ube mkhulu umkhosi weentokazi ezishumayela iindaba ezilungileyo.
12 Ookumkani bemikhosi baya kusaba besabile; Intokazi esele ekhaya iya kuwaba amaxhoba.
13 Nakulala phantsi phakathi kweentlanti, Noxelisa amaphiko evukuthu alekwe ngesilivere, Neentsiba zalo ezalekwe ngegolide ebengezelayo.
14 Ekubadubadubeni kukaSomandla ookumkani kulo, Koba mhlophe ngowekhephu eTsalimon.
15 Yintaba kaThixo intaba yaseBhashan, Yintaba encopho zininzi intaba yaseBhashan.
16 Niyigxeleshelani na, zintaba zincopho zininzi, Intaba ayinqweneleyo uThixo ukuba ahlale kuyo? Ewe, uYehova uya kuhlala kuyo ngonaphakade.
17 Iinqwelo zokulwa zikaThixo zizigidi, ngamawaka-waka; INkosi ikuzo; yiSinayi ebungcweleni,
18 Unyuke waya phezulu, uthimbe abathinjwa, Uthabathe izipho phakathi kwabantu, Naphakathi kwabaziinjubaqa, ukuba ahlale uYehova uThixo khona.
19 Mayibongwe iNkosi; Ithwala imithwalo yethu imihla ngemihla; NguThixo umsindisi wethu. (Phakamisani.
20 Yena uThixo kuthi nguThixo wosindiso, KokukaYehova, iNkosi yethu, ukukhupha ekufeni.
21 Kodwa uThixo uya kuyiphalusa intloko yeentshaba zakhe, Nentloko enesihlwitha yohambayo kwizigqitho zakhe.
22 Yathi iNkosi, Ndiya kuzibuyisa eBhashan, Ndiya kuzibuyisa iintshaba zakho ezinzulwini zolwandle;
23 Ukuze uziphaluse, unyawo lwakho lusegazini, Nolwimi lwezinja zakho lube nesabelo salo ezintshabeni.
24 Bakubona ukunyathela kwakho, Thixo, Ukunyathela koThixo wam, koKumkani wam, esebungcweleni.
25 Phambili ziimvumi, ngasemva ngababethi bohadi, Emacaleni ziintombi ezibetha iingqongqo.
26 Emabandleni bongani uThixo, INkosi, nina basemthonjeni wakwaSirayeli.
27 Balapho ooBhenjamin, inci yabo, umphathi wabo, Abathetheli bakwaYuda, ihlokondiba labo; Abathetheli bakwaZebhulon, abathetheli bakwaNafetali.
28 UThixo wakho wakuwisela umthetho wokuba uqine; Kuqinise, Thixo, oko usenzeleyo.
29 Bevela etempileni yakho eyongamele iYerusalem, Ookumkani mabeze nezithabathaba kuwe.
30 Khalimela amarhamncwa asengcongolweni, Umhlambi weenkunzi eziziimbalasane, kunye namathole ezizwe, Ukuze baziwise benezijungqe zesilivere. Wazibhangisa izizwe eziyithandayo imfazwe.
31 Kovela amanono eYiputa; UKushi wozolulela msinya izandla zakhe kuThixo.
32 Zikumkani zehlabathi, vumani kuThixo, Niyibethele uhadi iNkosi; (Phakamisani.)
33 Ekhwela ecanda emazulwini awo amazulu amandulo; Nanko elikhupha ilizwi lakhe, ilizwi elinamandla.
34 Mnikeni amandla uThixo; Buphezu koSirayeli ubungangamsha bakhe; Asesibhakabhakeni amandla akhe.
35 UloThixo woyikekayo ezingcweleni zakho. UloThixo kaSirayeli, ubanikayo amandla nokomelela abantu. Makabongwe uThixo.
Isahluko 69

1 Kumongameli; ngeyeenyibiba. EkaDavide. Ndisindise, Thixo; Ngokuba amanzi andifikele, ada eza emphefumlweni.
2 Nditshonile eludakeni olunzulu, akukho kuma; Ndingene emmbithini onamanzi, umsinga uyandintywilisela.
3 Ndidiniwe kukudanduluka; womile umqala wam; Aphelile amehlo am; mna ndilindele kuThixo.
4 Abandithiyayo ngelize baninzi ngaphezu kweenwele zentloko yam; Baninzi abandibangisayo, abaziintshaba zam bexoka; Into endingayiphanganga bathi mandiyibuyise.
5 Thixo, wena uyakwazi ukumatha kwam; Namatyala am akanakugushwa kuwe.
6 Mabangadani ngam abakuthembayo, Nkosi yam, Yehova wemikhosi; Mabangangcikivwa ngam abakufunayo, Thixo kaSirayeli.
7 Ngokuba ndithwele ingcikivo ngenxa yakho; Ihlazo libugqubuthele ubuso bam;
8 Ndingowasemzini kubazalwana bam; Ndingowolunye uhlanga kubantwana bakama:
9 Ngokuba lindidlile ikhwele ngenxa yendlu yakho: Iingcikivo zabakungcikivayo ziwe phezu kwam.
10 Mna, umphefumlo wam walila, uzila ukudla; Oko kwaba yingcikivo kum.
11 Iingubo zam zaba zezirhwexayo, Ndaba yinto yokuzekelisa kubo.
12 Bathetha ngam abahleli esangweni; Ndiyingoma yamanxila.
13 Ke mna ndithandaza kuwe, Yehova, ngexesha elikholekileyo: Thixo, ngobuninzi benceba yakho, Ndiphendule ngenyaniso yosindiso lwakho.
14 Ndihlangule eludakeni, ndingatshoni; Mandihlangulwe kwabandithiyayo nasemimbithini enamanzi.
15 Mawungandintywiliseli umsinga wamanzi; Ingandiginyi inzulu; Iqula malingandivingceli ngomlomo walo
16 Ndiphendule, Yehova, ngokuba ilungile inceba yakho, Ngangobuninzi bemfesane yakho ndibheke.
17 Musa ukubusithelisa ubuso bakho kumkhonzi wakho, Ngokuba ndibandezelekile; khawuleza undiphendule.
18 Sondela emphefumlweni wam, uwukhulule; Ngenxa yeentshaba zam ndikhulule.
19 Wena uyakwazi ukungcikivwa kwam, nokudaniswa kwam, nokuhlazwa kwam; Baphambi kwakho bonke abandibandezelayo.
20 Ingcikivo yaphula intliziyo yam, ndaphantsa ukufa; Ndathemba ukukhuzwa, akwabakho; Nokuthuthuzelwa, andakufumana.
21 Ukudla bandinika inyongo; Ekunxanweni kwam bandiseza iviniga.
22 Isithebe sabo phambi kwabo masibe ngumgibe; Sibe sisirhintyelo kwabanemasi.
23 Makabe mnyama amehlo abo, bangaboni, Usigxadazelise isinqe sabo amaxesha onke.
24 Baphalazele ngobhavumo lwakho, Kubafikele ukuvutha komsindo wakho.
25 Ingqili yabo mayibe senkangala, Ezintenteni zabo kungahlali mntu;
26 Ngokuba bayamsukela obethwe nguwe, Bancokole ngomvandedwa wobahlabileyo wena.
27 Yongeza ubugwenxa ebugwenxeni babo, Bangangeni ebulungi senibakho.
28 Mabacinywe encwadini yobomi, Bangabhalwa namalungisa.
29 Ke mna ndilusizana, ndinomvandedwa; Usindiso lwakho, Thixo, malundise engxondeni.
30 Ndiya kulidumisa igama likaThixo ngokuvuma, Ndilenze likhulu ngokubulela.
31 Oko kuya kukholeka kuYehova ngaphezu kweenkunzi ezintsha, Ezineempondo neempuphu.
32 Bebona abalulamileyo, bovuya; Nina bamquqelayo uThixo, intliziyo yenu mayiphile.
33 Ngokuba uYehova uyaweva amahlwempu, Akabadeli ababanjiweyo bakhe.
34 Malimdumise izulu nomhlaba, Ulwandle nento yonke enambuzelayo kulo.
35 Ngokuba uThixo uya kuyisindisa iZiyon, ayakhe imizi yakwaYuda, Bahlale khona, bayime;
36 Ilidle ilifa imbewu yabakhonzi bakhe; Bahlale kuyo abalithandayo igama lakhe.
Isahluko 70

1 Kumongameli; ekaDavide; eyokukhumbuza. Thixo, khawuleza undihlangule; Yehova, khawuleza undincede.
2 Mabadane babe neentloni abawufunayo umphefumlo wam; Mababuye umva bahlazeke abananze ukuba ndihlelwe bububi;
3 Mababuye ngenxa yomvuzo wedano labo Abathi, Tshotsho! Tshotsho!
4 Mababe nemihlali bavuye ngawe bonke abakuquqelayo; Abaluthandayo usindiso lwakho Mabahlale besithi, Makenziwe mkhulu uThixo.
5 Ke mna ndilusizana, ndilihlwempu; Thixo, khawuleza uze kum. Umncedi wam nomsindisi wam nguwe; Yehova, musa ukulibala.
Isahluko 71

1 Ndizimela ngawe, Yehova, Mandingaze ndidane naphakade:
2 Ngobulungisa bakho ndihlangule, ndisize; Ndithobele indlebe yakho, undisindise.
3 Yiba liliwa elilikhaya kum, ndize kulo ngamaxesha onke. Uwise umthetho wokuba ndisindiswe, Ngokuba ingxondorha yam nemboniselo yam nguwe.
4 Thixo wam, ndisize esandleni songendawo, Esandleni sogqwethayo nosisibhovubhovu.
5 Ngokuba ulithemba lam, Nkosi yam, Yehova, Inkoloseko yam kwasebuncinaneni bam.
6 Ndixhaswe nguwe kwasesizalweni; Nguwe owandityhobozisayo ezibilinini zikama. Indumiso yam ingawe ngamaxesha onke.
7 Ndinjengesimanga kwabaninzi; Ke wena ulihlathi lam elinqabileyo.
8 Umlomo wam uya kuzala yindumiso yakho, Sisihombo sakho imini yonke.
9 Musa ukundilahla ngexesha lobuxhego; Musa ukundishiya akuphela amandla am.
10 Ngokuba zithetha ngam iintshaba zam; Abawulindayo umphefumlo wam bayacebisana,
11 Besithi, UThixo umlahlile; Msukeleni nimbambe, ngokuba akukho mhlanguli.
12 Thixo, musa ukuba kude kum; Thixo wam, khawuleza undincede.
13 Mabadane, bagqitywe, abawuchasayo umphefumlo wam, Bathiwe wambu yingcikivo nehlazo abafuna ukuba ndihlelwe bububi.
14 Ke mna ndiya kuhlala ndilindile, Ndongeze endumisweni yakho yonke.
15 Umlomo wam uya kubalisa ngemisebenzi yobulungisa bakho, Neyosindiso lwakho imini yonke, ngokuba ndingawazi amanani ayo.
16 Ndiya kuza nemisebenzi yobugorha beNkosi uYehova; Ndiya kukhankanya ubulungisa bakho, bakho wedwa.
17 Thixo, undifundisile kwasebuncinaneni bam; Unangoku ndiyayixela imisebenzi yakho ebalulekileyo.
18 Thixo, musa ukundishiya kude kuye ebuxhegweni nasezimvini; Ndide ndiyixele ingalo yakho kwisizukulwana esitsha, Nobugorha bakho kubo bonke abaya kuza.
19 Thixo, ubulungisa bakho buye bafika phezulu; Wena uzenzayo izinto ezinkulu, Thixo, ngubani na onjengawe?
20 Wena, usibonisileyo iimbandezelo ezininzi ezinobubi, Uya kubuya usiphilise, Ubuye usirhole ezinzonzobileni zamanzi ehlabathi;
21 Uya kubandisa ubukhulu bam, Ubuye wena undithuthuzele.
22 Ndiya kuyibulela nokuyibulela kuwe ngomrhubhe Inyaniso yakho, Thixo wam; Ndiya kukubethela uhadi, Ngcwele kaSirayeli.
23 Uya kumemelela umlomo wam, ndakukubethela uhadi, Nomphefumlo wam owukhululeyo;
24 Nolwimi lwam luya kuxela ubulungisa bakho imini yonke, Ngokuba bedanile beneentloni abafuna ukuba ndihlelwe bububi.
Isahluko 72

1 EkaSolomon. Thixo, mnike ukumkani imigwebo yakho, Mnike unyana wokumkani ubulungisa bakho.
2 Makagwebe ebantwini bakho ngobulungisa, Nakwabaziintsizana zakho ngokwesiko.
3 Iintaba mazibathwalele uxolo abantu, Kwaneenduli zibathwalele ebulungiseni.
4 Makagwebe ityala labaziintsizana ebantwini, Asindise oonyana bamahlwempu, Abatyumze abacudisi.
5 Mabakoyike, ukuhlala elihleliyo ilanga Kwanenyanga, izizukulwana ngezizukulwana.
6 Makehle njengemvula ehla phezu kotyani obusikwayo, Njengeziphango, njengemvula emathontsi makhulu, emhlabeni.
7 Malityatyambe ngemihla yakhe ilungisa, Nobuninzi boxolo, ide ingabi sabakho inyanga.
8 Makaphathe ubukhosi ethabathela elwandle ase elwandle, Ethabathela kuwo uMlambo ase eziphelweni zehlabathi.
9 Baya kuguqa phambi kwakhe abemi bomqwebedu, Zikhothe uthuli iintshaba zakhe.
10 Ookumkani baseTarshishe nabeziqithi baya kunika iminikelo; Ookumkani bakwaShebha nabakwaSebha baya kusondeza isithabathaba;
11 Baqubude kuye bonke ookumkani, Zimkhonze sonke iintlanga.
12 Ngokuba uya kulihlangula ihlwempu elizibikayo, Nabaziintsizana abangenaluncedo;
13 Abenzele inceba abasweleyo nabangamahlwempu; Asindise imiphefumlo yamahlwempu;
14 Akhulule imiphefumlo yawo ekuxinezelweni nasekugonyamelweni; Linqabile emehlweni akhe igazi lawo.
15 Uya kuphila anikwe igolide yakwaShebha, Bahlale bemthandazela, Bamsikelele imini yonke.
16 Makubekho intabalala yengqolowa ezweni, ise encotsheni yeentaba; Ukuqhama kwayo makurhashaze njengeLebhanon; Mabatyatyambe emizini yabo njengemifuno yomhlaba.
17 Malibe ngunaphakade igama lakhe; Malivelise amagatya igama lakhe phambi kwelanga, Bazisikelele ngaye; Mazithi zonke iintlanga ungonoyolo.
18 Makabongwe uYehova uThixo, uThixo kaSirayeli. Ulomenzi wemisebenzi ebalulekileyo yena yedwa.
19 Malisikelelwe igama lakhe elizukileyo ngonaphakade, Lizale lonke ihlabathi luzuko lwakhe. Amen, amen.
20 Iphelile imithandazo kaDavide unyana kaYese.
Isahluko 73

1 Umhobe ka-Asafu. Ulungile kwaphela uThixo kuSirayeli, Kwabantliziyo zinyulu.
2 Ke mna, beziphantse ukumka iinyawo zam; Gcwizi ukutyibilika ukunyathela kwam;
3 Ngokuba bendibamonela abaqhayisayo, Ndakukubona ukuphumelela kwabangendawo.
4 Ngokuba abanazintlungu ekufeni kwabo; Baphilile, batyebile umzimba wabo;
5 Ebubini babantu abakho bona; Abakhathazwa njengabanye abantu.
6 Ngako oko intamo yabo inxitywe ikratshi; Ukugonyamela kubathe wambu ngokwengubo.
7 Amehlo abo avelile kukutyeba; Amabhongo eentliziyo zabo aphumela phandle.
8 Bahlalela ngentlamba, bathetha ngokubandezela, benobubi; Bathetha iindumbisa zamazwi.
9 Bawubeka ezulwini umlomo wabo, Ulwimi lwabo luhamba emhlabeni wonke.
10 Ngako oko abantu babo babuyela apha; Bafinca amanzi amaninzi.
11 Bathi, Unokuthini na ukwazi uThixo? Kukho ukwazi na kOsenyangweni?
12 Yabona abangendawo abaya Banokuchulumacha ngonaphakade, bandile ngokutyeba.
13 Sifumane sayiqaqambisa intliziyo yethu kanti, Sazihlamba izandla zethu ngokuba msulwa;
14 Ndakhathazeka imini yonke, Ukohlwaywa kwethu kwaba kokwemiso yonke.
15 Ukuba bendithe, Ndiya kwenjenjalo ukuthetha, Yabona, ngendinginizile kwisizukulwana soonyana bakho.
16 Ndathi ke ndakucinga ukuba ndikwazi oko, Kwayinkohla emehlweni am;
17 Ndada ndaya kungena ezingcweleni zikaThixo, Ndakugqala ke ukuphela kwabo.
18 Inene, ubamise ezindaweni ezibuthelezi, Wabawisa baba yintshabalala.
19 Hayi, ukuphanziswa kwabo ngephanyazo; Baphelile, bagqityiwe kukukhwankqa.
20 Njengephupha ekuqabukeni komntu, Ekuvukeni kwakho, Nkosi, wowudela umfanekiso wabo.
21 Ukuba ndithe ndabindeka intliziyo, Ndahlabeka ezintsweni,
22 Ndoba ke ndisisityhakala, ndingenakwazi; Ndoba ke ndisisilo kuwe.
23 Mna ke ndihlala ndinawe; Undibambile ngesandla sam sokunene;
24 Uya kundikhapha ngecebo lakho. Undithabathe emveni koku, ndibe nozuko.
25 Ndinabani na emazulwini? Ukuba wena ungowam, andilinanze nganto ihlabathi.
26 Ingaphela inyama yam nentliziyo yam: Iliwa lentliziyo yam, nesabelo sam, nguThixo ngonaphakade.
27 Ngokuba, yabona, abanyawukileyo kuwe baya kudaka; Uyababhangisa bonke abahenyuzayo, bemke kuwe.
28 Mna ke, ukusondela kuThixo kulungile kum, Ndiyenza ihlathi lam iNkosi uYehova, Ukuze ndiyibalise yonke imisebenzi yakhe.
Isahluko 74

1 Eyokuqiqa; eka-Asafu. Yini na Thixo, ukuba uhlale usihlambile, Uqhume umsindo wakho kwizimvu zedlelo lakho?
2 Likhumbule ibandla lakho olithengileyo kwakudala, Olikhululeyo, laba sisizwe selifa lakho; Intaba yaseZiyon, ohleli kuyo.
3 Phakamisa ukunyathela kwakho, ukuya kumanxuwa ahlala ehleli: Utshaba luvive into yonke engcweleni.
4 Babharhula ababandezeli bakho endaweni yokuhlangana phakathi; Bamisa eyabo imiqondiso, yaba yiyo eyimiqondiso.
5 Kwanga kungenelwe Intshinyela yemithi ngezixengxe.
6 Kungoku, uqoqo lwayo lonke Balucanda ngamazembe neengxobonga.
7 Bayifaka umlilo ingcwele yakho; Bawuhlambela ngokuwuwisela emhlabeni umnquba wegama lakho.
8 Bathi ezintliziyweni zabo, Siya kubanyanzelela phantsi kuphele; Bazitshisile zonke iindawo zikaThixo zokuhlangana ezweni apha.
9 Imiqondiso yethu asiyiboni, Akusekho mprofeti; Kuthi akukho waziyo ukuba koda kuse phi na kunjalo.
10 Kunini na, Thixo, umbandezeli engcikiva? Utshaba luhleli luligiba igama lakho?
11 Usifinyezeleni na isandla sakho, nesokunene sakho? Sirhole esifubeni sakho, ulugqibe.
12 Ke uThixo nguKumkani wam kwakumandulo, Ulosebenza usindiso phakathi kwehlabathi lonke.
13 Nguwe owahlula ulwandle ngamandla akho, Owaphula iintloko zeengwenya emanzini.
14 Nguwe owaxhaxha iintloko zeleviyatan, Wazinika zakukudla kubantu, kubemi bomqwebedu.
15 Nguwe owagqobhoza yayimithombo, yayimilanjana; Nguwe owomisa imilambo engomiyo.
16 Yeyakho imini, bobakho nobusuku; Nguwe owalungisa ukukhanya nelanga.
17 Nguwe owamisa yonke imida yehlabathi; Ihlobo, nobusika, nguwe owazibumbayo ezo zinto.
18 Khumbula oku; utshaba lungcikiva uYehova, Abantu abanobudenge baligibile igama lakho.
19 Musa ukuwunikela erhamncweni umphefumlo wehobe lakho; Ungahlali uwulibele umhlambi wakho oziintsizana.
20 Bheka emnqophisweni, Ngokuba iindawo ezimnyama zelizwe zizele zizindlu zogonyamelo.
21 Makangabuyi otyumkileyo ehlazisiwe; Makalidumise igama lakho olusizana nolihlwempu.
22 Khawusuk’ ume, Thixo, ubambane nababambene nawe; Khumbula ukukungcikiva kwesidenge yonke imini.
23 Musa ukulilibala izwi lababandezeli bakho, Ukungxola kwabasukela phezulu kuwe, okuhlala kunyuka.
Isahluko 75

1 Kumongameli; ngethi, Ungonakalisi. Umhobe ka-Asafu. Ingoma. Siyabulela kuwe, Thixo, siyabulela; Lisondele igama lakho; Babalisa imisebenzi yakho ebalulekileyo.
2 Ngokuba uthi, Ndiya kwenza ngexesha elimisiweyo, Mna ndiya kugweba ngokuthe tye.
3 Liyetha amandla ihlabathi, nabemi balo; Ke mna, ndizizinzisile iintsika zalo. (Phakamisani.)
4 Ndithi kubaqhayisi, Musani ukuqhayisa; Nakwabangendawo, Musani ukuphakamisa uphondo;
5 Musani ukuluphakamisela phezulu uphondo lwenu, Ningathethi ngokusa, nolule intamo.
6 Ngokuba ugwebo aluveli empumalanga nasentshonalanga, Nasentlango yeentaba.
7 Hayi, nguThixo ogwebayo; Uyamthoba lo, amphakamise lowa.
8 Ngokuba indebe isesandleni sikaYehova, Iphuphuma igwebu lewayini, izele yephithikeziweyo. Uthulula kuyo; ewe, iintlenga zayo Ziya kuselwa zifincwe ngabangendawo bonke behlabathi.
9 Ke mna ndiya kushumayela ngonaphakade, Ndiya kuvuma kuThixo kaYakobi;
10 Zonke iimpondo zabangendawo ndiya kuzixakaxa, Iimpondo zelungisa ziya kuphakanyiswa.
Isahluko 76

1 Kumongameli; eyokubethelwa ngezinto ezineentambo. Umhobe ka-Asafu. Ingoma. Waziwa kwaYuda uThixo, Likhulu kwaSirayeli igama lakhe.
2 Umnquba wakhe waba seSalem, Nekhaya lakhe eZiyon.
3 Wayaphula apho imibane yesaphetha, Ingweletshetshe, nekrele, nezixhobo zemfazwe. (Phakamisani.)
4 Ukhanyile, uyingangamsha ngaphezu kweentaba zokuqwenga.
5 Babhunyulwe abantliziyo iyimbalasane, Balala umlala kanye, Akazifumana izandla zawo onke amakroti.
6 Ekukhalimeni kwakho, Thixo kaYakobi, Kwasindwa bubuthongo iinqwelo zokulwa namahashe.
7 Unguwena wena woyikekayo; Ngubani na onokuma phambi kwakho, wakuba nomsindo?
8 Emazulwini usivakalisile isigwebo; Loyika ihlabathi, lazola,
9 Ekusukeni kukaThixo ukuba agwebe, Abasindise bonke abalulamileyo behlabathi. (Phakamisani.)
10 Ngokuba ubushushu bomntu buya kuba ngumbulelo kuwe; Uya kuwabhinqa amasalela obushushu.
11 Bhambathisani, nisizalise isibhambathiso kuYehova uThixo wenu; Bonke abamngqongileyo mabeze nezithabathaba kofanele kukoyikwa.
12 Uya kunqumla ukufutha kweenganga, Uyoyikeka kookumkani behlabathi.
Isahluko 77

1 Kumongameli. KuYedutun. Eka-Asafu. Umhobe. Izwi lam lisingisa kuThixo, ndikhala; Izwi lam lisingisa kuThixo, ukuba andibekele indlebe.
2 Ngemini yokubandezelwa kwam ndiquqela eNkosini yam; Isandla sam solukile ebusuku, asaqoba; Awavuma ukuthuthuzeleka umphefumlo wam.
3 Ndikhumbula uThixo, ndincwine; Ndithelekelele, utyhafe umoya wam. (Phakamisani.)
4 Uzibambile iinkophe zamehlo am, Ndikhandiwe, andaba nakuthetha.
5 Ndicinga ngemihla yamandulo, Iminyaka yasephakadeni;
6 Ndiya kukhumbula ebusuku ukubetha kwam uhadi; Ndithetha nentliziyo yam, uphengulula umoya wam.
7 Ndithi, Iya kundihlamba ngonaphakade na iNkosi yam, Ingabi saphinda iphathe ngetarhu na?
8 Iphele yaphela na inceba yayo? Sigqibele na isithembiso sayo kwisizukulwana ngesizukulwana?
9 UThixo ukulibele na ukubabala? Uyivingcele ngomsindo kusini na imfesane yakhe? (Phakamisani.)
10 Ndide ndithi ke, Sisifo sam esi; Yiminyaka yesandla sokunene sOsenyangweni.
11 Ndikhankanya izenzo ezincamisayo zikaYehova; Ngokuba ndikhumbula imisebenzi yakho ebalulekileyo yamandulo.
12 Ndicamanga ngako konke ukusebenza kwakho, Ndithelekelele ngezenzo zakho zonke ezincamisayo.
13 Thixo, isebungcweleni indlela yakho; Ngubani na onguthixo omkhulu njengoThixo wethu?
14 UnguloThixo, wenza ngokubalulekileyo; Wawazisa amandla akho ezizweni,
15 Wabakhulula ngengalo abantu bakho, Oonyana bakaYakobi noYosefu. (Phakamisani.)
16 Akubona amanzi, Thixo, Akubona amanzi, azibhija-bhija, Ewe, agungqa amanzi enzonzobila;
17 Amafu engqingqwa aphalaza amanzi, Isibhakabhaka savakalisa isandi; Ewe, iintolo zakho zahamba-hamba.
18 Izwi lendudumo yakho laba sesaqhwithini, Imibane yalikhanyisa elimiweyo, Lagungqa lanyikima ihlabathi.
19 Yaba selwandle indlela yakho, Nomendo wakho waba semanzini amaninzi; Awaziwa umkhondo wakho.
20 Wabakhokela njengezimvu abantu bakho, Ngesandla sooMoses noAron.
Isahluko 78

1 Eyokuqiqa ka-Asafu. Wubekeleni indlebe umyalelo wam, bantu bakowethu, Wathobeleni indlebe amazwi omlomo wam.
2 Ndiya kuwuvula umlomo wam ngomzekeliso; Ndiya kumpompozisa iintsonkotha zamandulo;
3 Esakuvayo sakwazi, Abasibaliselayo oobawo.
4 Asiyi kukugusha koonyana babo; Sobalisela isizukulwana esizayo iindumiso zikaYehova, Namandla akhe, nemisebenzi yakhe ebalulekileyo awayenzayo.
5 Wamisa isingqiniso kwaYakobi, Wabeka umyalelo kwaSirayeli, Awawumisela oobawo, Ukuba bawazise oonyana babo;
6 Ukuze siwazi isizukulwana esizayo, oonyana abaza kuzalwa, Basuke babalisele ababo oonyana;
7 Bayame ngoThixo, Bangazilibali izenzo ezincamisayo zikaThixo, Bayilondoloze imithetho yakhe:
8 Bangabi njengooyise, Isizukulwana esiyinjubaqa, esineenkani, Isizukulwana esingayilungisanga intliziyo yaso, Esimoya unganyanisanga kuThixo.
9 Oonyana bakaEfrayim, bexhobile, beziintoli ezinezaphetha, Bajika ngemini yemfazwe.
10 Abawugcinanga umnqophiso kaThixo, Abavumanga ukuhamba ngomyalelo wakhe;
11 Bazilibala izenzo zakhe ezincamisayo, Nezibalulekileyo zakhe awababonisayo.
12 Phambi kooyise wenza ngokubalulekileyo Ezweni lamaYiputa, emhlabeni waseTsohan.
13 Waludabula ulwandle, wabaweza, Wawamisa amanzi njengemfumba.
14 Wabakhapha ngelifu emini, Ngokukhanya komlilo ubusuku bonke,
15 Walicanda iliwa entlango, Wabaseza amanzi anzongonzongo kakhulu;
16 Wavelisa imiqukuqela yamanzi engxondorheni, Wahlisa amanzi njengemilambo.
17 Baqokela noko ukona kuye, Nokumphikisa Osenyangweni emqwebedwini.
18 Bamlinga uThixo ngentliziyo yabo, Ngokuwubizela umphefumlo wabo ukudla.
19 Bathetha ngoThixo, bathi, Unako na uThixo ukulungisa isithebe entlango?
20 Yabona, walibetha iliwa, abaleka amanzi, Yakhukula nemilanjana; Woba nako na nokubanika ukutya, Nokubalungiselela inyama abantu bakhe?
21 Weva ke uThixo, waphuphuma umsindo wakhe, Watsha umlilo kwaYakobi, Kwenyuka kwaya umsindo kwaSirayeli;
22 Ngokuba bengakholwanga kuThixo, Bengakholosanga ngosindiso lwakhe.
23 Waziwisela ke umthetho iingqimba zamafu ngaphezulu, Wazivula iingcango zezulu;
24 Wabanisela ngemana ukuze badle, Wabanika ingqolowa yasezulwini.
25 Umntu wadla isonka sOnamandla; Wabathumela umphako bada badikwa.
26 Wandulula umoya wasempumalanga ezulwini, Wawuqhuba ngamandla akhe umoya wasezantsi;
27 Wabanisela inyama njengothuli, Neentaka ezinamaphiko njengentlabathi yolwandle;
28 Yawa phakathi kweminquba yabo, Ngeenxa zonke emakhayeni abo.
29 Badla, bahlutha kakhulu, Wabazisela ke inkanuko yabo.
30 Bengekashenxi enkanukweni yabo, Kusekho ukudla kwabo emlonyeni wabo:
31 Kwenyuka umsindo kaThixo waya kubo, Wabulala phakathi kwabatyebileyo babo, Wawawisa amadodana akwaSirayeli.
32 Kuyo yonke loo nto bahambisa ngokona, Abakholwa yimisebenzi yakhe ebalulekileyo.
33 Wayiphelisa ke imihla yabo njengomphunga, Neminyaka yabo ngokukhwankqisa.
34 Xa wathi wababulala, bamquqela; Babuya bamquqela uThixo ngenyameko,
35 Bakhumbula ukuba uThixo uliliwa labo, UThixo Osenyangweni ungumkhululi wabo.
36 Ke bamthomalalisa ngomlomo wabo, Bamxokisa ngolwimi lwabo;
37 Intliziyo yabo ayaqina kuye, Abanyaniseka emnqophisweni wakhe.
38 Ke yena unemfesane, Uxolela ubugwenxa ngocamagushelo, akonakalisi; Wawubuyisa futhi umsindo wakhe, Akabuxhoxha bonke ubushushu bakhe.
39 Wakhumbula ukuba bayinyama, Bangumoya omkayo, ongabuyiyo.
40 Kukangaphi bemphikisa entlango, Bemenza buhlungu enkangala!
41 Babuya bamlinga uThixo, Bamenzakalisa oyiNgcwele wakwaSirayeli.
42 Abasikhumbula isandla sakhe, Imini awabakhulula ngayo embandezelweni;
43 Awamisa ngayo imiqondiso yakhe eYiputa, Nezimanga zakhe emhlabeni waseTsohan.
44 Wayiguqula imijelo yabo, yaba ligazi, Ababa nakuyisela imiqukuqela yabo yamanzi.
45 Wathumela kubo iingcongconi, zabadla; Namasele, abatshabalalisa.
46 Izilimo zabo wazinika iinkumbi ezinqunquthayo, Ukuxelenga kwabo wakunika iinkumbi ezandayo.
47 Wawubulala ngesichotho umdiliya wabo, Nemithombe yabo ngomkhenkce.
48 Wayinikela kwisichotho imfuyo yabo, Nemihlambi yabo ngemibane.
49 Wathumela kubo ukuvutha komsindo wakhe, Ukuphuphuma kwawo, nokubhavuma, nembandezelo, Ibutho lezithunywa zobubi.
50 Wawulungelelanisela umendo umsindo wakhe, Akawunqanda ekufeni umphefumlo wabo, Wabunikela ubomi babo kwindyikitya yokufa.
51 Wababulala bonke abamazibulo eYiputa, Iintlahlela zamandla obudoda ezintenteni zakwaHam.
52 Abantu bakhe wabafudusa njengezimvu, Wabaqhuba njengomhlambi entlango;
53 Wabakhapha bekholosile, bengankwantyi; Ke zona iintshaba zabo lwazigubungela ulwandle
54 Wabazisa emdeni wakhe ongcwele, Kule ntaba sayizuzayo isandla sakhe sokunene.
55 Wagxotha iintlanga ebusweni babo, Wazenzela amaqashiso zalilifa elicandiweyo; Izizwe zakwaSirayeli wazihlalisa ezintenteni zazo.
56 Kodwa bamlinga, bamphikisa uThixo Osenyangweni, Abazigcina izingqiniso zakhe,
57 Babuya unuva, banginiza njengooyise. Bajika njengesaphetha esikhohlisayo.
58 Bamqumbisa ngeziganga zabo, Bamkhweletisa ngemifanekiso yabo eqingqiweyo.
59 Weva uThixo, waphuphuma umsindo, Wawacekisa kakhulu amaSirayeli;
60 Wawulahla umnquba waseShilo, Intente abeyimise esintwini;
61 Wawanikela ekuthinjweni amandla akhe, Isihombo sakhe esandleni sombandezeli.
62 Wabanikela abantu bakhe kwikrele, Umsindo wakhe waphuphumela ilifa lakhe.
63 Amadodana abo adliwa ngumlilo, Iintombi zabo azagcotyelwa.
64 Ababingeleli babo bawa likrele, Abahlolokazi babo abalila.
65 Yaza yavuka njengobelele iNkosi, Njengegorha elimemeleliswa yiwayini.
66 Yababetha ngasemva ababandezeli bayo, Yabenza ingcikivo engunaphakade.
67 Yayicekisa intente yakwaYosefu, Ayasinyula isizwe sakwaEfrayim.
68 Yanyula isizwe sakwaYuda, Intaba yaseZiyon eyayithandayo.
69 Yayakha njengokuphakama kwezulu ingcwele yakhe, Njengomhlaba lo awusekileyo ngonaphakade.
70 Yanyula uDavide umkhonzi wayo, Yamthabatha ezibayeni zezimvu;
71 Yamthabatha elandela izimvu ezanyisayo, Yamzisa ukuba aluse kwaYakobi abantu bayo, KwaSirayeli ilifa layo.
72 Wabalusa ke ngengqibelelo yentliziyo yakhe, Wabakhapha ngokwazi kwezandla zakhe.
Isahluko 79

1 Umhobe ka-Asafu. Thixo, iintlanga zingene elifeni lakho, Ziyenze inqambi itempile yakho engcwele; Ziyenze yayimiwewe iYerusalem.
2 Izidumbu zabakhonzi bakho zizinike iintaka zezulu ukuba zizidle, Nenyama yabakho benceba ziyinike amarhamncwa elizwe.
3 Ziliphalazile igazi labo njengamanzi ngeenxa zonke eYerusalem; Akwabakho mngcwabi.
4 Senziwe ingcikivo kubamelwane bethu, Isigculelo nesicukucezo kwabasingqongileyo.
5 Kunini na, Yehova, uhleli uqumbile? Liya kuvutha njengomlilo na ikhwele lakho?
6 Phalaza ubushushu bakho ezintlangeni ezingakwaziyo, Ezikumkanini ezingalinquliyo igama lakho.
7 Ngokuba zimdlile uYakobi, Zalenza inxuwa ikhaya lakhe.
8 Musa ukubukhumbula kuthi ubugwenxa bamanyange ethu, Mayingxame isikhawulele imfesane yakho: Ngokuba siswele kakhulu.
9 Sincede, Thixo ongumsindisi wethu, ngenxa yozuko lwegama lakho, Usihlangule, uzixolele ngocamagushelo izono zethu ngenxa yegama lakho.
10 Yini na ukuba iintlanga zithi kuthi, Uphi na uThixo wabo? Makwazeke ezintlangeni, emehlweni ethu, Ukuphindezelwa kwegazi labakhonzi bakho eliphalaziweyo.
11 Makuze phambi kwakho ukugcuma kwamakhonkxwa; Ngokobukhulu bengalo yakho basalise oonyana bokufa.
12 Yibuyisele kubamelwane bethu kasixhenxe esondweni lengubo yabo Ingcikivo yabo, abakungcikive ngayo, Nkosi.
13 Ke thina bantu bakho, zimvu zaluswa nguwe, Siya kubulela kuwe ngonaphakade, Sibalise ngendumiso yakho kwizizukulwana ngezizukulwana.
Isahluko 80

1 Kumongameli; ngeyeenyibiba ezingqinisayo. Ka-Asafu. Umhobe. Ulomalusi kaSirayeli, beka indlebe! Uloqhuba uYosefu njengezimvu, Ulohlala ezikerubhini, bengezela!
2 Phambi koEfrayim noBhenjamin noManase, Vusa ubugorha bakho, Uze kusisindisa.
3 Thixo, sibuyise, Ukhanyise ubuso bakho, sisindiswe.
4 Yehova, Thixo wemikhosi, Kunini na uqhuma umsindo wakho ekuthandazeni kwabantu bakho?
5 Ubadlisa isonka seenyembezi, Wabaseza iinyembezi ngemilinganiso.
6 Usenze into abaxabana ngayo abamelwane bethu; Iintshaba zethu ziyasigculela.
7 Thixo wemikhosi, sibuyise, Ukhanyise ubuso bakho, sisindiswe.
8 Wanyothula umdiliya eYiputa, Wagxotha iintlanga, wawutyala;
9 Wahlahla phambi kwawo, Wendelisa iingcambu, wazalisa ilizwe.
10 Zagutyungelwa iintaba ngumthunzi wawo, Nemisedare kaThixo ngamasebe awo.
11 Wasa amasebe awo elwandle, Namagatya awo kuwo uMlambo.
12 Uzityhobozeleni na iintango zawo, Ukuze bawukhe bonke abadlula ngendlela?
13 Ingulube yasehlathini iyawubhuqa, Nento edakasa endle iyawudla.
14 Thixo wemikhosi, khawubuye, Uqondele usemazulwini, ubone, Uwuvelele lo mdiliya.
15 Yikhusele into esiyityeleyo isandla sakho sokunene, Unyana lo uzizimaseleyo ngokwakho.
16 Utshisiwe ngumlilo, uhlahliwe; Bayadaka ngokusongela kobuso bakho.
17 Isandla sakho masibe phezu komfo wesandla sakho sokunene, Phezu koonyana babantu, ozizimaseleyo ngokwakho.
18 Asiyi kumka kuwe; Siphilise, silinqule igama lakho.
19 Yehova, Thixo wemikhosi, sibuyise, Ukhanyise ubuso bakho, sisindiswe.
Isahluko 81

1 Kumongameli; ngolwaseGati. Ka-Asafu. Memelelani kuThixo, igwiba lethu, Dumani kuThixo kaYakobi.
2 Hlabani ingoma, nibethe ingqongqo, Uhadi olumnandi, kunye nomrhubhe.
3 Vuthelani isigodlo ukuthwasa kwenyanga, Nokuhlangana kwenyanga, ngemini yomthendeleko wethu.
4 Ngokuba ngummiselo lowo kuSirayeli, Lisiko likaThixo kaYakobi.
5 Sisingqiniso awasimisayo kwaYosefu, Ekucandeni kwakhe ezweni laseYiputa; Ndeva intetho endingayaziyo.
6 Ndawususa umthwalo egxalabeni lakhe; Izandla zakhe zasuka ezingobozini zokuthwala.
7 Embandezelweni wadanduluka wena, ndakuhlangula; Ndakuphendula esitheni leendudumo, Ndakuvavanya emanzini aseMeribha. (Phakamisani.)
8 Ndathi, Yivani, bantu bam, ndiqononondise kuni; Sirayeli, ukuba unokuphulaphula kum!
9 Makungabikho thixo wasemzini kuwe; Unganquli thixo wolunye uhlanga.
10 Ndim uYehova uThixo wakho, Okunyusileyo elizweni laseYiputa. Yakhamisa, ndiwuzalise umlomo wakho.
11 Ke abantu bam abaliva izwi lam, USirayeli akandivumanga.
12 Ndabanikela ebungqoleni beentliziyo zabo; Bahamba ngawabo amaqhinga.
13 Akwaba abantu bam bebendiva, Akwaba uSirayeli ubehamba ngendlela yam!
14 Bendiya kuzithoba kamsinya iintshaba zabo, Ndisibuyisele phezu kwababandezeli babo isandla sam.
15 Abamthiyayo uYehova bebeya kuhanahanisa kuye, Libe ngunaphakade ixesha labo.
16 Bendiya kubadlisa ingqolowa etyebileyo, Ndibahluthise ngobusi etsilini.
Isahluko 82

1 Umhobe ka-Asafu. UThixo umi ebandleni likaThixo, Ugweba phakathi koothixo; uthi,
2 Kunini na nigweba ngobugqwetha, Nibanonelela abangendawo? (Phakamisani.)
3 Thethani ityala losweleyo nelenkedama, Gwebelani olusizana nolihlwempu.
4 Sizani osweleyo nolihlwempu, Bahlanguleni esandleni sabangendawo.
5 Abazi, abaqondi, Bahamba-hamba emnyameni; Ziyashukuma zonke iziseko zehlabathi.
6 Ndithe mna, Ningoothixo, Ningoonyana bOsenyangweni nonke niphela.
7 Noko niya kufa njengomntu, Niwe njengomnye kubathetheli.
8 Khawusuk’ ume, Thixo, gweba ehlabathini; Ngokuba uya kuzidla ilifa wena zonke iintlanga.
Isahluko 83

1 Ingoma. Umhobe ka-Asafu. Thixo, musa ukuthi cwaka, Musa ukuthi tu, musa ukuzola, Thixo.
2 Ngokuba nanzo iintshaba zakho zixokozela; Abakuthiyayo baphakamisa intloko.
3 Bagqugula igqugula elinobuqhophololo ngabantu bakho, Bacebisane ngabagushiweyo nguwe.
4 Bathi, Yizani sibethe bee shwaka, bangabi luhlanga, Lingabi sakhunjulwa igama likaSirayeli.
5 Ngokuba bacebisana ngantliziyo-nye, Benza umnqophiso ngawe:
6 Iintente zakwaEdom nezakwaIshmayeli, AmaMowabhi namaHagari,
7 AmaGebhali nama-Amon nama-Amaleki, AmaFilisti kunye nabemi baseTire;
8 Nama-Asiriya athelele kubo, Baba yingalo koonyana bakaLote. (Phakamisani.)
9 Yenza kubo njengoko wenza ngako kumaMidiyan, NakuSisera, nakuYabhin esihlanjeni seKishon.
10 Batshabalala e-Endore, Baba ngumgquba wokugalelwa emhlabeni.
11 Benze bona, amanene abo ke, babe njengo-Orebhe nanjengoZebhe; Zonke iinkosi zabo zibe njengoZebha nanjengoTsalimuna;
12 Bona bathi, Masiwahluthe abe ngawethu amakhaya kaThixo.
13 Thixo wam, benze babe njengesaqhwithi, Njengomququ phambi komoya.
14 Njengomlilo odla ihlathi, Njengedangatye lilenya intaba,
15 Yenjenjalo ukubasukela ngoqhwithela lwakho, Ubakhwankqise ngomoya wakho ovuthuzayo.
16 Buzalise ubuso babo ngehlazo, Balifune igama lakho, Yehova.
17 Mabadane bakhwankqiswe ngonaphakade, Babe neentloni, badake;
18 Bazi ukuba wena, ugama linguYehova, unguwe wedwa Osenyangweni phezu kwehlabathi lonke.
Isahluko 84

1 Kumongameli; ngolwaseGati. Eyoonyana bakaKora. Umhobe. Hayi, ukuthandeka kweminquba yakho, Yehova wemikhosi!
2 Umphefumlo wam ulangazelela, uyaphela kukuzilangazelela, iintendelezo zikaYehova; Intliziyo yam nenyama yam imemelela kuThixo ophilileyo.
3 Intakana le ifumene ikhaya; Inkonjane izifumanele indlu, Apho izalela khona amathole ayo: Izibingelelo zakho, Yehova wemikhosi, Kumkani wam, Thixo wam.
4 Hayi, uyolo lwabahlala endlwini yakho! Basaya kukudumisa. (Phakamisani.)
5 Hayi, uyolo lwabantu abamandla akuwe, Abakhumbula umendo oya eZiyon!
6 Bephumela entilini yemithi yeBhaka, Bayenza ibe nemithombo; Ewe, imvula iyithi wambu ngentsikelelo.
7 Baya besomelela ngokomelela; Babonakala phambi koThixo eZiyon, bathi,
8 Yehova, Thixo wemikhosi, Wuve umthandazo wam, Wubekele indlebe, Thixo kaYakobi. (Phakamisani.)
9 Khangela, Thixo, ngweletshetshe yethu, Ubukhangele ubuso bomthanjiswa wakho.
10 Ngokuba imini enye ezintendelezweni zakho ilungile kunewaka; Ndinyule ukuba semnyango endlwini kaThixo wam, Kunokuhlala ngaphakathi kweentente zokungendawo.
11 Ngokuba ulilanga, uyingweletshetshe uYehova uThixo, UYehova uyababala azukise; Abahamba ngokugqibeleleyo akabavimbi nto ilungileyo.
12 Yehova wemikhosi, Hayi, uyolo lomntu okholose ngawe!
Isahluko 85

1 Kumongameli; eyoonyana bakaKora. Umhobe. Yehova, wabe unetarhu kwilizwe lakho. Ububabuyisa abathinjwa bakaYakobi;
2 Ububuxolela ubugwenxa babantu bakho, Ubuziselela zonke izono zabo. (Phakamisani.)
3 Ubuwufinyeza umsindo wakho ophuphumayo, Ububuya ekuvutheni komsindo wakho.
4 Sibuyise, Thixo ongumsindisi wethu, Uyisuse ingqumbo yakho kuthi.
5 Uya kusiqumbela ngonaphakade na? Umsindo wakho uya kuwolulela kwizizukulwana ngezizukulwana na?
6 Akuyi kubuya usiphilise na, Abantu bakho bavuye ngawe?
7 Sibonise inceba yakho, Yehova, Siphe usindiso lwakho.
8 Mandive oko aya kukuthetha uThixo, uYehova; Hayi, uthetha uxolo kubantu bakhe nakwabakhe benceba; Mabangabuyeli ke ekunyabeni kwabo.
9 Inene, usindiso lwakhe lusondele kwabamoyikayo, Ukuze luhlale uzuko ezweni lakowethu.
10 Kuya kuqubisana inceba nenyaniso, Kuya kwangana ubulungisa noxolo.
11 Inyaniso iya kuntshula emhlabeni, Ubulungisa buqondele busemazulwini.
12 Kananjalo uYehova uya kusinika okulungileyo, Ilizwe lethu lisinike indyebo yalo.
13 Ubulungisa buya kuhamba phambi kwakhe, Buyigqale ngentliziyo indlela yokunyathela kwakhe.
Isahluko 86

1 Umthandazo kaDavide. Thoba indlebe yakho, Yehova, ndiphendule, Ngokuba ndilusizana, ndilihlwempu.
2 Wugcine umphefumlo wam, ngokuba ndingowenceba; Msindise, wena Thixo wam, umkhonzi wakho, Lo ukholose ngawe.
3 Ndibabale, Nkosi yam, Ngokuba ndidanduluka kuwe yonke imini.
4 Wuvuyise umphefumlo womkhonzi wakho, Ngokuba umphefumlo wam ndiwuphakamisela kuwe, Nkosi yam;
5 Ngokuba ulungile wena, Nkosi yam, uxolela; Umkhulu ngenceba kubo bonke abakunqulayo.
6 Wubekele indlebe umthandazo wam, Yehova, Ulibazele indlebe izwi lokutarhuzisa kwam.
7 Ngemini yokubandezelwa kwam ndinqula wena, Ngokuba uya kundiphendula.
8 Akukho unjengawe, Nkosi yam, phakathi koothixo; Akukho zenzo zinjengezakho.
9 Zonke iintlanga owazenzayo ziya kuza ziqubude phambi kwakho, Nkosi yam, Zizukise igama lakho.
10 Ngokuba umkhulu, wenza imisebenzi ebalulekileyo, UnguThixo wena wedwa.
11 Ndiyalele, Yehova, indlela yakho, Ndihambe ngenyaniso yakho; Yibandakanye intliziyo yam ukuba ndiloyike igama lakho.
12 Ndiya kubulela kuwe, Nkosi yam, Thixo wam, ngentliziyo yonke, Ndilizukise igama lakho ngonaphakade:
13 Ngokuba inceba yakho ibe inkulu kum; Wawuhlangula umphefumlo wam kwelingaphantsi labafileyo.
14 Thixo, abakhukhumali basukele phezulu kum; Ibandla labanobungqwangangqwili lifuna umphefumlo wam; Abakumisi wena phambi kwabo.
15 Ke wena, Nkosi yam, unguThixo onemfesane, onobabalo, Ozeka kade umsindo, omkhulu ngenceba nenyaniso.
16 Ndibheke, undibabale; Mphe amandla akho umkhonzi wakho, Umsindise unyana womkhonzazana wakho.
17 Ndenzele umqondiso wokulungileyo, Bawubone abandithiyayo, badane, Kuba wena, Yehova, undincedile, wandithuthuzela.
Isahluko 87

1 Eyoonyana bakaKora. Umhobe. Ingoma. Useko alusekileyo lusezintabeni ezingcwele;
2 Amasango eZiyon uYehova uwathanda Ngaphezu kweminquba yonke kaYakobi.
3 Kuthethwa iinto ezizukileyo ngawe, Mzi kaThixo. (Phakamisani.)
4 ORahabhi noBhabheli ndiya kubakhankanyela kwabandaziyo; Nalo elamaFilisti nelaseTire, kunye nelakwaKushi, Aba bazalelwe khona.
5 Ngokusingisele kwiZiyon, kuya kuthiwa, Lo, nalo, uzalelwe kuyo, Abe yena Osenyangweni eyizinzisa.
6 UYehova uya kubala, ekuzibhaleni izizwi, athi, Abaya bazalelwe khona: (Phakamisani.)
7 Baze, bevuma beqamba, bathi, Yonke imithombo yam ikuwe.
Isahluko 88

1 Ingoma; umhobe woonyana bakaKora; kumongameli; ngosizi, ngelidambileyo. Owokuqiqa kaHeman umEzra. Yehova, Thixo ongumsindisi wam, Mhlenikweni ndikhalayo ebusuku phambi kwakho,
2 Mawuze phambi kwakho umthandazo wam; Thoba indlebe yakho ekuhlahlambeni kwam.
3 Ngokuba umphefumlo wam uhluthi zizinto ezimbi, Ubomi bam bufike kwelabafileyo.
4 Ndibalelwe kwabahla baye emhadini, Ndisuke ndanjengomfo ongenamandla
5 Ndingumkhululwa phakathi kwabafileyo, Njengababuleweyo, belele engcwabeni, Ongasabakhumbuliyo; Bona banqunyulweyo esandleni sakho.
6 Undibeke emhadini ongaphantsi, Ezindaweni ezimnyama, ezinzulwini.
7 Ubushushu bakho bundishicilele, Undithobele onke amaza akho alwayo. (Phakamisani.)
8 Ubashenxisele kude kum abo ndazana nabo, Undenze isikizi kubo; Ndivalelwe, andinakuphuma.
9 Iliso lam liyaphela yingcinezelo. Ndidanduluka kuwe, Yehova, yonke imini, Ndizolulela kuwe izandla zam.
10 Uya kuyenzela abafileyo na imisebenzi ebalulekileyo? Kuya kuvuka abangasekhoyo, kusini na, babulele kuwe? (Phakamisani.)
11 Ibaliswa engcwabeni na inceba yakho? Enzonzobileni na, ukunyanisa kwakho?
12 Yaziswa emnyameni na imisebenzi yakho ebalulekileyo? Baziswa ezweni lokulibala na ubulungisa bakho?
13 Ke mna, Yehova, ndizibika kuwe, Kwakusasa umthandazo wam wokuhlangabeza.
14 Uwuhlambelani na, Yehova, umphefumlo wam? Ubusitheliselani na ubuso bakho kum?
15 Ndilusizana, ndiyinto efayo kwasebuncinaneni bam, Ndithwele izothuso zakho, lindikhohlile.
16 Kugqithe phezu kwamukuvutha kwakho, Izidandathekiso zakho zindibhangisile;
17 Zindijikelezile njengamanzi imini yonke, Zindizungulezile kwaphela.
18 Umsusile kum ondithandayo nonguwethu; Abo ndazana nabo babubumnyama.
Isahluko 89

1 Eyokuqiqa kaEtan, umEzra. Iinceba zikaYehova ndiya kuvuma ngazo ngonaphakade, Kwizizukulwana ngezizukulwana ndiya kwazisa ukuthembeka kwakho ngomlomo wam.
2 Ngokuba ndithi, Yakheka ngonaphakade inceba; Amazulu, uya kukuzinzisa kuwo ukuthembeka kwakho.
3 Wathi, Ndenze umnqophiso nomnyulwa wam, Ndifungile kuDavide umkhonzi wam:
4 Ndiya kuyizimasa ngonaphakade imbewu yakho, Ndiyakhe itrone yakho kwisizukulwana ngesizukulwana. (Phakamisani.)
5 Amazulu abulela imisebenzi yakho ebalulekileyo, Yehova, Nokuthembeka kwakho ebandleni labangcwele.
6 Ngokuba ngubani na esibhakabhakeni olingana noYehova? Ngubani na ofana noYehova phakathi koonyana bakaThixo.
7 UThixo ongowokungcangcazelelwa ebhungeni elikhulu labangcwele, Ongofanelwe kukoyikwa ngaphezu kwabo bonke abamngqongileyo?
8 Yehova, Thixo wemikhosi, Ngubani na onjengawe, oluqilima, Yehova? Ukuthembeka kwakho kukungqongile.
9 Nguwena mlawuli wekratshi lolwandle; Ekuphakameni kwamaza alo uyawadambisa.
10 Nguwena mtyumzi kaRahabhi njengongxwelerhiweyo, Wazithi saa iintshaba zakho ngengalo yakho eqinileyo.
11 Lelakho izulu, likwalelakho ihlabathi; Elimiweyo nenzaliseko yalo lasekwa nguwe.
12 Umntla nomzantsi wadalwa nguwe; ITabhore neHermon zimemelela ngegama lakho.
13 Yeyakho ingalo enobugorha; Sithe nkqi isandla sakho, siphakamile esokunene sakho.
14 Ummiso wetrone yakho bubulungisa nokusesikweni; Inceba nenyaniso ilungiselela phambi kwakho.
15 Hayi, uyolo lwabantu abakwaziyo ukuduma! Baya kuhamba ekukhanyeni kobuso bakho, Yehova.
16 Baya kugcoba egameni lakho imini yonke, Baphakame ngobulungisa bakho.
17 Ngokuba isihombo samandla abo nguwe; Ekuthandeni kwakho, uphondo lwethu luphakamile.
18 Ngokuba ikuYehova ingweletshetshe yethu, UkoyiNgcwele kaSirayeli ukumkani wethu.
19 Wakha wathetha ngombono kowenceba wakho, wathi, Ndibeke uncedo egorheni, Ndiphakamise indodana ebantwini.
20 Ndifumene uDavide umkhonzi wam; Ndimthambisile ngeoli yam engcwele,
21 Esiya kuqinisela kuye isandla sam, Nengalo yam imkhaliphise.
22 Utshaba aluyi kumqubula; Nonyana wobugqwetha akayi kumcinezela.
23 Ndiya kubaqoba phambi kwakhe ababandezeli bakhe, Ndibaxabele abamthiyayo.
24 Inyaniso yam nenceba yam inaye; Luya kuphakama uphondo lwakhe egameni lam.
25 Ndiya kusisa elwandle isandla sakhe, EMilanjeni esokunene sakhe.
26 Yena ukundibiza wothi, UnguBawo, UnguThixo wam, neliwa lokundisindisa.
27 Kananjalo mna ndiya kumenza owamazibulo, Osenyangweni kookumkani behlabathi.
28 Ndiya kumgcinela inceba yam ngonaphakade, Umnqophiso wam unyanise kuye;
29 Ndiyimise ngonaphakade imbewu yakhe, Netrone yakhe ibe njengemihla yamazulu.
30 Ukuba bathe oonyana bakhe bawulahla umyalelo wam, Abahamba ngamasiko am;
31 Ukuba bathe bayihlambela imimiselo yam, Abayigcina imithetho yam:
32 Ndoluvelela ukreqo lwabo ngentonga, Nobugwenxa babo ngemivumbo.
33 Ke yona inceba yam andiyi kuyaphula kuye, Ndingaxoki ekuthembekeni kwam.
34 Andiyi kuwuhlambela umnqophiso wam, Ndiyijike into ephume emlonyeni wam.
35 Ndibufunge kwakanye ubungcwele bam, ndathi, Inene, andiyi kumxokisa uDavide;
36 Imbewu yakhe iya kubakho ngonaphakade, Netrone yakhe njengelanga phambi kwam.
37 Iya kuqiniseka njengenyanga ngonaphakade; Ingqina lasesibhakabhakeni lithembekile. (Phakamisani.)
38 Kwawena umhlambile, umcekisile, Umphuphumele ngomsindo umthanjiswa wakho;
39 Uthe nethe ngumnqophiso womkhonzi wakho; Usidyobhile emhlabeni isithsaba sakhe.
40 Uzityhobozile zonke iintango zakhe, Uzenze inxuwa iinqaba zakhe.
41 Bayamphanga bonke abadlula ngendlela, Waba yingcikivo kubamelwane bakhe.
42 Usiphakamisile isandla sokunene sabambandezelayo, Uzivuyisile zonke iintshaba zakhe.
43 Wabuyisa nokubuyisa uhlangothi lwekrele lakhe, Akwammisa emfazweni.
44 Umsusile enkazimlweni yakhe, Uyikhahlele emhlabeni itrone yakhe,
45 Uyinqumle imihla yobutsha bakhe, Wamthi wambu ngokudana. (Phakamisani.)
46 Kunini na, Yehova, uhleli uzisithelisile, Busitsha njengomlilo ubushushu bakho?
47 Khumbula ukunqamka kwam, into okuyiyo! Ubadaleleni na, baba yinto engento bonke oonyana babantu?
48 Yiyiphi na indoda ehleliyo, engayi kukubona ukufa, Enokuwusindisa umphefumlo wayo esandleni selabafileyo? (Phakamisani.)
49 Ziphi na iinceba zakho zangaphambili, Nkosi yam, Owamfungela zona uDavide ngokuthembeka kwakho?
50 Khumbula, Nkosi yam, ukungcikiveka kwabakhonzi bakho; Ndithwele esifubeni sam zonke izizwe ezininzi,
51 Ezingcikivayo, ziziintshaba zakho, Yehova; Ezingcikiva amanyathela omthanjiswa wakho.
52 Makabongwe uYehova ngonaphakade. Amen, amen.
Isahluko 90

1 Umthandazo kaMoses, umfo wakwaThixo. Nkosi yam, ulikhaya wena kuthi, Isizukulwana ngesizukulwana.
2 Kungekazalwa zintaba, Ungekavelisi mhlaba, nazwe limiweyo, Kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni, wena unguThixo.
3 Umbuyisela umntu eluthulini, Uthi, Buyani, nyana babantu.
4 Ngokuba iwaka leminyaka emehlweni akho Linjengemini yezolo, xa idluleyo, Linjengomlindo wasebusuku.
5 Uyabakhukulisa, balale; Ngengomso babuya bahlume njengotyani.
6 Ngomso butyatyamba, bubuye buhlume; Ngokuhlwa buyasikwa bome.
7 Ngokuba siyaphela ngumsindo wakho, Sikhwankqiswe bubushushu bakho.
8 Ububeke ubugwenxa bethu phambi kwakho, Nesibufihlileyo ububeka ekukhanyiseleni kobuso bakho.
9 Ngokuba yonke imihla yethu isangene ngokuphuphuma komsindo wakho, Siyiphelisile iminyaka yethu njengentsebezo.
10 Imihla yeminyaka yethu iseminyakeni engamashumi asixhenxe; Ukuba ithe yaba mininzi kakhulu, iba yiminyaka emashumi asibhozo, Libe ke iqhayiya layo likukwaphuka nokungabi nto yanto, Ngokuba ithe phe yakhawuleza, saphaphazela semka.
11 Ngubani na owaziyo amandla omsindo wakho, Nokuphuphuma kwawo, ngoko ufanele ukoyikwa ngako?
12 Sazise kanye ukuyibala imihla yethu, Ukuze sizuze intliziyo elumkileyo.
13 Buya, Yehova, kunini na? Uzohlwaye ngenxa yabakhonzi bakho.
14 Sihluthise kwakusasa ngenceba yakho, Simemelele, sivuye yonke imihla yethu.
15 Sivuyise ngangemihla owasicinezela ngayo. Ngangeminyaka esabona ububi ngayo.
16 Mayibonakale kubakhonzi bakho imisebenzi yakho, Nobungangamela bakho koonyana babo.
17 Ubumnandi bukaYehova mabube phezu kwethu. Zimasa isenzo sezandla zethu phezu kwethu, Isenzo sezandla zethu usizimase sona.
Isahluko 91

1 Ohleli esitheni lOsenyangweni, Azilalise emthunzini kaSomandla,
2 Uthi kuYehova, Hlathi lam, Mboniselo yam, Thixo wam, endikholose ngaye!
3 Ngokuba ngokwakhe uya kukuhlangula emgibeni womthiyeli, Endyikityeni yokufa eyeyelisayo.
4 Wokugubungela ngeentsiba zakhe, Uzimele phantsi kwamaphiko akhe. Likhaka, yingweletshetshe inyaniso yakhe.
5 Akuyi koyikiswa zizothuso ebusuku, Nalutolo lubaleka emini;
6 Nandyikitya yakufa ihamba esithokothokweni, Nasifo sibhubhisayo, sibhuqa emini enkulu.
7 Kungawa iwaka ecaleni kwakho, Isigidi ngasekunene kwakho, Kodwa kungasondeli nto kuwe.
8 Wokhangela ngamehlo akho odwa, Ukubonele ukubuyekezwa kwabangendawo.
9 Ngokuba nguwe, Yehova, ihlathi lam. Umenze Osenyangweni ikhaya lakho.
10 Akuyi kuqubisana bubi nawe. Kungafiki sibetho ententeni yakho.
11 Ngokuba izithunywa zakhe uziwisele umthetho ngawe, Ukuba zikugcine ezindleleni zakho zonke.
12 Zokuthwala wena ngezandla zozibini, Hleze ubetheke ngonyawo lwakho etyeni.
13 Wonyathela phezu kwengonyama nephimpi, Uyinyashe ingonyama entsha nenamba ngeenyawo.
14 Ngokuba enamathele kum, ndomsiza; Ndimse engxondeni, ngokuba elazi igama lam.
15 Wondibiza, ndiphendule, Ndoba naye embandezelweni; Ndomhlangula, ndimzukise;
16 Ndimanelise ngemihla emide, Ndimbonise ukusindisa kwam.
Isahluko 92

1 Umhobe; ingoma, ngemini yesabatha. Kulungile ukubulela kuYehova, Nokulibethela uhadi igama lakho, Wena usenyangweni;
2 Ukuyixela kwakusasa inceba yakho, Nokunyanisa kwakho ebusuku,
3 Ngoweentambo ezilishumi nangomrhubhe, Ngokulubetha uhadi ngofefe.
4 Ngokuba uyandivuyisa, Yehova, ngomsebenzi wakho, Ngezenzo zezandla zakho ndinokumemelela.
5 Azizikhulu izenzo zakho, Yehova! Zinzulu kakhulu iingcinga zakho.
6 Isityhakala asinakwazi; Isinyabi asikuqondi oko.
7 Ekudubuleni kongendawo njengomfuno, Ekutyatyambeni kwabasebenzi bonke bobutshinga, Kukuze batshabalale ngonaphakade.
8 Ke wena, Yehova, ungophezulu ngonaphakade.
9 Ngokuba uyabona, iintshaba zakho, Yehova, Ngokuba uyabona, iintshaba zakho ziva kutshabalala; Baya kuchithwa-chithwa bonke abasebenzi bobutshinga.
10 Uyaluphakamisa uphondo lwam njengolwenqu; Ndigalelwe ioli entsha.
11 Iliso lam liyababonela abandilalelayo, Indlebe yam iyabeva abasukela phezulu kum benobubi.
12 Amalungisa aya kudubula njengesundu, Aya kukhula njengomsedare weLebhanon.
13 Etyelwe nje endlwini kaYehova, Aya kutyatyamba ezintendelezweni zoThixo wethu.
14 Aya kuhluma eselenezimvi, Aya kuba etyebile, eluhlaza;
15 Ukuze axele ukuba uthe tye uYehova, Uliwa lam, kungekho bugqwetha kuye.
Isahluko 93

1 UYehova ungukumkani, uzambathise ubungangamsha; UYehova uzambathise, ubhinqe, amandla; Lizinzile ke elimiweyo, alinakushukunyiswa.
2 Kususela koko, izinzile itrone yakho; Kususela kwaphakade, ukho wena.
3 Imilambo iphakamisile, Yehova, Imilambo iphakamise isandi sayo, Imilambo iphakamise ingxolo yayo.
4 Ngaphezu kwezandi zamanzi amaninzi Angangamsha, ngaphezu kwamaza alwayo olwandle, Unobungangamsha phezulu uYehova.
5 Izingqiniso zakho zinyanise kunene, Ubungcwele buyifanele indlu yakho, Yehova, imihla emide.
Isahluko 94

1 Thixo wempindezelo, Yehova, Thixo wempindezelo, bengezela!
2 Phakama, Mgwebi wehlabathi! Babuyisele impatho yabo abanekratshi.
3 Kunini na abangendawo, Yehova, Kunini na abangendawo bevuyelela?
4 Balephuza amagwebu, bathetha ngokusa, Bayandolosa bonke abasebenzi bobutshinga.
5 Batyumza abantu bakho, Yehova, Bacinezela ilifa lakho.
6 Babulala umhlolokazi nowasemzini, Bancinitha inkedama.
7 Bathi ke, Akaboni uYehova, Akagqali uThixo kaYakobi.
8 Qondani, nina bazizityhakala ebantwini; Nina zinyabi, niya kuqiqa nini na?
9 Omilisele indlebe, akayi kuva na? Obumbe iliso, akayi kukhangela na?
10 Umthethisi weentlanga akayi kohlwaya na, Ulofundisa abantu ukwazi?
11 UYehova ngumazi weengcinga zabantu, Ukuba zingumphunga.
12 Hayi, uyolo lwendoda oyithethisayo, Yehova, Oyifundisayo ngomyalelo wakho;
13 Ukuba uyizolise eziminini zobubi, Ade ambelwe isihogo ongendawo.
14 Ngokuba uYehova akabalahli abantu bakhe, Akalishiyi ilifa lakhe.
15 Ngokuba isiko liya kubuyela ebulungiseni, Balilandele bonke abantliziyo zithe tye.
16 Ngubani na oya kusukela phezulu kubo abanobubi, ngenxa yam? Ngubani na oya kumelana nabasebenzi bobutshinga, ngenxa yam?
17 Koko uYehova abe luncedo lwam, Umphefumlo wam unge uhle msinya, waya apho kuthiwa cwaka khona.
18 Ukuba ndithi, Lwatyibilika unyawo lwam, Isuka inceba yakho, Yehova, indixhase.
19 Ebuninzini beengcinga-ngcinga zam ngaphakathi kwam, Iintuthuzelo zakho ziyawuyolisa umphefumlo wam.
20 Ingaqhelana nawe na itrone yolweyeliselo, Ebumba ububi ngommiselo?
21 Bahlanganyela umphefumlo welungisa, Baligwebe igazi elimsulwa.
22 Kanti ke uYehova uyingxonde kum, UThixo wam liliwa endizimela ngalo.
23 Ububuyisela phezu kwabo ubutshinga babo, Uba bhangisa ngobubi babo; Uya kubabhangisa uYehova, uThixo wethu.
Isahluko 95

1 Yizani simemelele kuYehova, Sidume kwiliwa lokusindiswa kwethu.
2 Masize phambi kobuso bakhe sinombulelo, Masidume kuye ngeengoma.
3 Ngokuba uThixo omkhulu nguYehova, NguKumkani omkhulu ngaphezu koothixo bonke.
4 Uzisesandleni sakhe iingontsingontsi zehlabathi, Neencopho zeentaba zezakhe.
5 Ulolwakhe ulwandle, nguyena walwenzayo; Nomhlaba owomileyo zawubumba izandla zakhe.
6 Yizani, masiqubude, siguqe, Sithobe phambi koYehova umenzi wethu.
7 Ngokuba nguThixo wethu yena, Thina ke singabantu bokwaluswa nguye, nezimvu zesandla sakhe. Namhla, ukuba ninokuliva izwi lakhe,
8 Musani ukuyenza lukhuni intliziyo yenu, njengaseMeribha, Njengemini yaseMasa entlango;
9 Oko bandilingayo ooyihlo. Bandicikida, bewubona umsebenzi wam.
10 Iminyaka yaba ngamashumi amane ndikruqukile sesi sizukulwana, Ndathi, Ngabantu abantliziyo zindwendwayo, Abazazi iindlela zam bona;
11 Endada ndafunga ndinomsindo, ukuthi, Inene, abasayi kungena ekuphumleni kwam.
Isahluko 96

1 Vumani kuYehova ingoma entsha, Vumani kuYehova, nonke hlabathi.
2 Vumani kuYehova, bongani igama lakhe, Shumayelani iimini ngeemini iindaba ezilungileyo zosindiso lwakhe.
3 Balisani ezintlangeni uzuko lwakhe, Balisani ezizweni zonke imisebenzi yakhe ebalulekileyo;
4 Ngokuba mkhulu uYehova, engowokudunyiswa kunene; Uyoyikeka yena ngaphezu koothixo bonke.
5 Ngokuba bonke oothixo bezizwe abanto zanto; UYehova yena wenza amazulu.
6 Yindili nobungangamela phambi kwakhe, Ngamandla nokuhomba engcweleni yakhe.
7 Mnikeni uYehova, nina mizalwane yezizwe, Mnikeni uYehova uzuko namandla;
8 Mnikeni uYehova uzuko lwegama lakhe; Thwalani umnikelo, nize ezintendelezweni zakhe.
9 Mnquleni uYehova, nivethe ezingcwele, Thuthumelani phambi kwakhe, nonke hlabathi.
10 Yithini ezintlangeni, UYehova ngukumkani, Liya kuzinza ngoko elimiweyo, lingashukumi, Uya kugweba phakathi kwezizwe ngokuthe tye.
11 Liya kuvuya izulu, Ligcobe ihlabathi; Luya kugquma ulwandle, nenzaliseko yalo.
12 Liya kudlamka ilizwe, nento yonke ekulo, Ize imemelele yonke imithi yehlathi
13 Phambi koYehova, ngokuba esiza, Ngokuba esiza kugweba ihlabathi. Uya kuligweba elimiweyo ngobulungisa, Nezizwe ngokunyanisa kwakhe.
Isahluko 97

1 UYehova ngukumkani; liyagcoba ihlabathi, Ziyavuya iziqithi ezininzi.
2 Ngamafu nesithokothoko ngeenxa zonke kuye, Bubulungisa nokusesikweni ummiso wetrone yakhe.
3 Kuhamba umlilo phambi kwakhe; Ulenya ababandezeli bakhe ngeenxa zonke.
4 Ikhanyisa elimiweyo imibane yakhe; Uyabona umhlaba, uzibhija-bhije.
5 Iintaba zinyibilika njengomthwebeba phambi koYehova, Phambi kweNkosi yehlabathi lonke.
6 Izulu lixela ubulungisa bakhe, Zilubone uzuko lwakhe zonke izizwe.
7 Badanile bonke abakhonza umfanekiso oqingqiweyo, Abaqhayisa ngeento ezingento; Bayamnqula bonke oothixo.
8 Iyeva, iyavuya iZiyon, Ziyagcoba iintombi zakwaYuda, Ngenxa yemigwebo yakho, Yehova.
9 Ngokuba nguwe, Yehova, Osenyangweni phezu kwehlabathi lonke; Unyukile kunene ngaphezu koothixo bonke.
10 Bathandi bakaYehova, kuthiyeni okubi. Umgcini wemiphefumlo yabenceba bakhe Uya kubahlangula esandleni sabangendawo.
11 Ukukhanya likuhlwayelelwe ilungisa, Novuyo baluhlwayelelwe abantliziyo zithe tye.
12 Vuyani ngoYehova, malungisa, Nibulele isikhumbuzo sakhe esingcwele.
Isahluko 98

1 Umhobe. Vumani kuYehova ingoma entsha, Ngokuba wenze imisebenzi ebalulekileyo; Simzuzele uloyiso isandla sakhe sokunene, nengalo yakhe engcwele.
2 Ulwazisile uYehova usindiso lwakhe, Ubutyhilile emehlweni eentlanga ubulungisa bakhe.
3 Ukhumbule inceba yakhe nokunyanisa kwakhe kwindlu kaSirayeli; Zilubonile zonke iziphelo zehlabathi usindiso loThixo wethu.
4 Dumani kuYehova, nonke hlabathi, Gqobhokelani ekumemeleleni, nibethe uhadi.
5 Mbetheleni uhadi uYehova, Uhadi nelizwi lengoma;
6 Ngamaxilongo nezwi lesigodlo Dumani phambi koKumkani uYehova.
7 Malugqume ulwandle nenzaliseko yalo, Elimiweyo nabemi balo.
8 Imilambo mayibethe izandla, Zimemelele kunye iintaba
9 Phambi koYehova, ngokuba esiza kugweba ihlabathi. Uya kuligweba elimiweyo ngobulungisa, Izizwe ngokuthe tye.
Isahluko 99

1 UYehova nguKumkani, ziyagungqa izizwe; Ulohlala ekerubhini, liyashukuma ihlabathi.
2 UYehova mkhulu eZiyon; Uphakamile ngaphezu kwezizwe zonke.
3 Baya kulibulela igama lakho elikhulu eloyikekayo; Ngokuba ungcwele yena.
4 Amandla okumkani athanda okusesikweni; Uwazimasile wena ngokuthe tye; Wenze okusesikweni nobulungisa kwaYakobi wena.
5 Mphakamiseni uYehova, uThixo wethu, Niqubude esitulweni seenyawo zakhe; Ngokuba ungcwele yena.
6 OoMoses noAron phakathi kwababingeleli bakhe, NoSamuweli phakathi kwabalinqulayo igama lakhe, Baye bebiza kuYehova, wabaphendula yena.
7 Wathetha kubo esemqulwini welifu; Bazigcina izingqino zakhe, Nommiselo awabanika wona.
8 Yehova, Thixo wethu, wabaphendula wena, Waba nguThixo oxolelayo kubo, Ongoziphindezelayo iintlondi zabo.
9 Mphakamiseni uYehova, uThixo wethu, Niqubude entabeni yakhe engcwele; Ngokuba ungcwele uYehova uThixo wethu.
Isahluko 100

1 Umhobe wombingelelo wokubulela. Dumani kuYehova, nonke hlabathi.
2 Mkhonzeni uYehova nivuya; Yizani phambi kwakhe nimemelela.
3 Yazini ukuba uYehova nguThixo yena; Wasenza yena, asisithi; Singabantu bakhe nezimvu ezaluswa nguye.
4 Ngenani emasangweni akhe nibulela, Ezintendelezweni zakhe nidumisa; Bulelani kuye, bongani igama lakhe.
5 Ngokuba uYehova ulungile, Inceba yakhe ingunaphakade, Ukunyaniseka kwakhe kukwizizukulwana ngezizukulwana.
Isahluko 101

1 EkaDavide. Umhobe. Ndiya kuvuma ngenceba nangomgwebo; Ndiya kukubethela uhadi, Yehova.
2 Ndiya kuqiqa indlela yengqibelelo; Uya kuza nini na kum? Ndiya kuhamba ngengqibelelo yentliziyo yam Phakathi kwendlu yam.
3 Andiyi kubeka phambi kwamehlo am Nto inobutshijolo. Ukwenza ngokunxaxha ndikuthiyile, Akuyi kunamathela kum.
4 Intliziyo ejibilizayo iya kukhwelela kude kum; Into embi andiyi kuyazi.
5 Omhlebayo ummelwane wakhe ngasese, Lowo ndiya kumbhangisa. Omehlo aqwayingileyo, ontliziyo igungubeleyo, Lowo andinakumthwala.
6 Amehlo am akwabanyanisayo ezweni, Ukuba bandiphahle; Ohamba ngendlela yengqibelelo, Lowo makandilungiselele.
7 Akayi kuhlala phakathi kwendlu yam Owenza inkohliso; Othetha ubuxoki akayi kuqina Phambi kwamehlo am.
8 Imiso ngemiso, ndiya kubabhangisa Bonke abangendawo belizwe, Ukuze ndibanqumle emzini kaYehova Bonke abasebenzi bobutshinga.
Isahluko 102

1 Umthandazo wolusizana xa atyhafileyo, ephalaza iinkalazo zakhe phambi koYehova. Yehova, wuve umthandazo wam, Kufike kuwe ukuzibika kwam.
2 Musa ukubusithelisa ubuso bakho kum ngemini yokubandezelwa kwam, Ndithobele indlebe yakho; Ngemini endidanduluka ngayo khawuleza undiphendule.
3 Ngokuba iyaphela imihla yam njengomsi; Amathambo am avutha njengeziko.
4 Ibethwe yoma njengomfuno intliziyo yam, Ngokuba ndilibele nokudla ukudla kwam.
5 Ngenxa yezwi lokugcuma kwam Amathambo am atshele enyameni yam.
6 Ndifana nengcwangube yentlango, Ndinjengesikhova sasemanxoweni.
7 Andilali; Ndinjengentaka eyodwa phezu kwendlu.
8 Imini yonke ziyandingcikiva iintshaba zam, Abandigezelayo bathuka ngam.
9 Ngokuba ndidle uthuthu njengesonka, Into endiyiselayo ndiyiphithikeze nezililo,
10 Ngenxa yokubhabhama kwakho noburhalarhume bakho; Ngokuba undifunqule wandilahla.
11 Imihla yam injengokoluka kwamathunzi; Mna ndomile njengomfuno.
12 Ke wena, Yehova, uhleli ngonaphakade, Inkumbuzo yakho ikwizizukulwana ngezizukulwana.
13 Uya kusuk’ ume, uyiphathe iZiyon ngemfesane; Ngokuba lixesha lokuyibabala eli, ngokuba lifikile ixesha elimisiweyo.
14 Ngokuba abakhonzi bakho bakholiswe ngamatye ayo, Uthuli lwayo banofefe ngalo.
15 Ziya kuloyika iintlanga igama likaYehova, Nookumkani bonke behlabathi ubuqaqawuli bakho;
16 Ngokuba eyakhile iZiyon uYehova, Wabonakala ebuqaqawulini bakhe.
17 Uwubhekile umthandazo wabachushuluzayo, Akawudela umthandazo wabo.
18 Oko kuya kubhalelwa isizukulwana esizayo, Abantu abaza kudalwa badumise uYehova.
19 Ngokuba uqondele, esendaweni yakhe ephezulu engcwele; Wondela ehlabathini esemazulwini uYehova,
20 Ukuba akuve ukugcuma kwabakhonkxiweyo, Abakhulule oonyana bokufa;
21 Bancokole eZiyon ngegama likaYehova, Ngendumiso yakhe eYerusalem;
22 Ekubuthelaneni kwezizwe ndawonye, Nezikumkani, ukuba zikhonze uYehova.
23 Uwathobile endleleni amandla am, Uyinqamle imihla yam.
24 Ndithi, Thixo wam, musa ukundisusa phakathi kwemihla yam. Ikwizizukulwana ngezizukulwana iminyaka yakho.
25 Waliseka kudala ihlabathi; Lisisenzo sezandla zakho izulu.
26 Ezo zinto ziya kudaka, wena ke ume; Zona zonke ziya konakala njengengubo, Wozigugisa njengesambatho, ziguge;
27 Ke wena uhleli unguwe, Iminyaka yakho ayinakuphela.
28 Oonyana babakhonzi bakho baya kuhlala, Imbewu yabo izimaseke phambi kwakho.
Isahluko 103

1 EkaDavide. Mbonge uYehova, mphefumlo wam, Ilibonge igama lakhe elingcwele into yonke engaphakathi kwam.
2 Mbonge uYehova, mphefumlo wam, Ungayilibali yonke impatho yakhe entle:
3 Uloxolela bonke ubugwenxa bakho; Ulophilisa zonke izifo zakho;
4 Ulokhulula ubomi bakho esihogweni, Akuthi jize ngenceba nemfesane;
5 Lo uwuzalisayo umlomo wakho ngento elungileyo, Buhlaziyeke ubutsha bakho njengobokhozi.
6 NguYehova umenzi wemisebenzi yobulungisa, Nezigwebo ngenxa yabacudisiweyo bonke;
7 Umazisi weendlela zakhe kuMoses, Wezenzo zakhe ezincamisayo koonyana bakaSirayeli.
8 Unemfesane enobabalo uYehova, Uzeka kade umsindo, mkhulu ngenceba.
9 Akaphiki kuphele, Akawugcini umsindo ngonaphakade.
10 Akenzi kuthi ngokwezono zethu, Akasiphathi ngokobugwenxa bethu;
11 Ngokuba injengokuphakama kwezulu phezu komhlaba, Ukuba namandla, inceba yakhe kwabamoyikayo;
12 Kunjengokuba kude kwempumalanga entshonalanga, Ukulukhwelelisa kwakhe kuthi ukreqo lwethu;
13 Kunjengokusikwa yimfesane koyise kubantwana, Ukusikwa yimfesane kukaYehova kwabamoyikayo.
14 Ngokuba uyakwazi yena ukubunjwa kwethu, Ekhumbula ukuba siluthuli.
15 Hayi, umntu! Injengotyani imihla yakhe; Njengentyantyambo yasendle, kunjalo ukutyatyamba kwakhe.
16 Xa uthe umoya wadlula kuyo, ayibikho, Ingabi sazana nayo indawo yayo.
17 Ke yona inceba kaYehova ikwabamoyikayo, kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni, Nobulungisa bakhe bukoonyana boonyana;
18 Kwabawugcinileyo umnqophiso wakhe, Kwabazikhumbulayo iziyalezo zakhe ukuba bazenze.
19 UYehova uyizinzisile emazulwini itrone yakhe, Ubukumkani bakhe bulawula into yonke.
20 Mbongeni uYehova, nina zithunywa zakhe, Magorha omeleleyo, alenzayo ilizwi lakhe, Ephulaphula isandi selizwi lakhe.
21 Mbongeni uYehova, nonke mikhosi yakhe, Balungiseleli bakhe, benzi bokuthanda kwakhe.
22 Mbongeni uYehova, nonke zenzo zakhe, Ezindaweni zonke zobukumkani bakhe. Mbonge uYehova, mphefumlo wam.
Isahluko 104

1 Mbonge uYehova, mphefumlo wam. Yehova, Thixo wam, umkhulu kakhulu; Wambethe indili nobungangamela.
2 Ulothi wambu ukukhanya njengengubo. Ulolaneka izulu njengelengalenga lentente;
3 Ulohlanganisa emanzini imiqadi yamagumbi akhe aphezulu; Ulowenza amafu inqwelo yakhe, Ulohamba ngamaphiko omoya;
4 Ulowenza izithunywa zakhe imimoya, Abalungiseleli bakhe umlilo olenyayo.
5 Waliseka ihlabathi phezu kwemimiso yalo, Ukuba lingashukunyiswa naphakade kanaphakade.
6 Waligubungela ngamanzi anzongonzongo njengesambatho, Ema amanzi phezu kweentaba.
7 Ekukhalimeni kwakho asaba, Ezwini lendudumo yakho abaleka buphuthuphuthu;
8 Kwenyuka iintaba, kwehla izihlambo, Aya kuloo ndawo ubuwasekele yona.
9 Wamisa umda ukuba angegqithi, Angabuye awugubungele umhlaba.
10 Ulothuma imithombo iye ezihlanjeni; Ihamba phakathi kweentaba;
11 Iseza zonke iinyamakazi zasendle; Amaesile asendle aqabula inxano lawo.
12 Kuhlala phezu kwayo iintaka zezulu, Zitsholoza phakathi kwamasebe;
13 Uloseza iintaba kumagumbi akhe aphezulu; Uyahlutha umhlaba ziziqhamo zezenzo zakho.
14 Ulontshulisela iinkomo utyani, Nomfuno wokunceda umntu; Ukuze kuphume isonka emhlabeni.
15 Iwayini iyivuyise intliziyo yomntu; Bukhazimle ubuso ngeoli, Isonka siyixhase intliziyo yomntu.
16 Iyahlutha imithi kaYehova, Imisedare yaseLebhanon awayityalayo,
17 Apho zakhela khona iintaka; Ingwamza, isemisipresini indlu yayo.
18 Iintaba zona ezo ziphakamileyo zezamagogo, Amawa azimela iimbila.
19 Inyanga wayenzela amaxesha ayo, Ilanga liyakwazi ukutshona kwalo.
20 Wenza ubumnyama wena, kube sebusuku, Ashukume ngabo onke amarhamncwa ehlathi.
21 Iingonyama ezintsha zigqumela ukuqwenga, Zifuna ukudla kwazo kuThixo.
22 Lakuthi chapha ilanga, ziyahlanganisana, Zibuthume ezikhundleni zazo.
23 Uyaphuma umntu aye emsebenzini wakhe Nasenkonzweni yakhe, ahlwise.
24 Hayi, ukuba zininzi izenzo zakho, Yehova! Zonke ziphela uzenze ngobululumko; Uzele umhlaba zizidalwa zakho.
25 Nalo ulwandle lulukhulu, lubanzi ngeenxa zombini; Kulapho kuzinambuzane zingenakubalwa, Ezincinane kwanezikhulu izinto eziphilileyo.
26 Kulapho kuhamba iinqanawa; Nango umnenga owawubumbela ukudlala kulo.
27 Zonke ezo nto ziphela zikhangele kuwe, Ukuba uzinike ukudla kwazo ngexesha elililo.
28 Uyazinika, ziyachola; Uyasivula isandla sakho, ziyahlutha kokulungileyo.
29 Uyabusithelisa ubuso bakho, ziyakhwankqiswa; Uyawuhlanganisa umoya wazo, ziphume umphefumlo, Zibuyele eluthulini lwazo.
30 Uthuma umoya wakho, ziyadalwa, Ubuhlaziye ubuso bomhlaba.
31 Ubuqaqawuli bukaYehova mabube ngunaphakade; UYehova makavuye ngezenzo zakhe;
32 Ulobheka emhlabeni, uzamazame; Uchukumisa iintaba, ziqhume.
33 Ndiya kuvuma kuYehova lo gama ndidla ubomi, Ndiya kumbethela uhadi uThixo wam ekubeni ndingokhoyo.
34 Makube nencasa kuye ukucamngca kwam; Mna ndiya kuvuya ngoYehova.
35 Mabagqitywe ehlabathini aboni, Bangabi sabakho abangendawo. Mbonge uYehova, mphefumlo wam, Haleluya!
Isahluko 105

1 Bulelani kuYehova, nqulani igama lakhe; Yazisani ezizweni izenzo zakhe ezincamisileyo.
2 Vumani kuye, mbetheleni uhadi; Xoxani ngemisebenzi yakhe yonke ebalulekileyo.
3 Qhayisani ngegama lakhe elingcwele; Mayivuye intliziyo yabamquqelayo uYehova.
4 Ngxamelani uYehova namandla akhe; Funani ubuso bakhe ngamaxesha onke.
5 Khumbulani imisebenzi yakhe ebalulekileyo awayenzayo, Izimanga zakhe, nezigwebo zomlomo wakhe,
6 Mbewu ka-Abraham, yomkhonzi wakhe, Nyana bakaYakobi, banyulwa bakhe.
7 NguYehova uThixo wethu yena; Zisehlabathini lonke izigwebo zakhe.
8 Uwukhumbula ngonaphakade umnqophiso wakhe, Ilizwi awalimisela iwaka lezizukulwana;
9 Awanqophisana ngalo noAbraham, Awalifungela uIsake;
10 Awalimisayo ukuba libe ngummiselo kuYakobi, Libe ngumnqophiso ongunaphakade kuSirayeli;
11 Esithi, Ndikunika ilizwe lakwaKanan, Libe licandelo lelifa lenu;
12 Besengamadoda ambalwa, Bebancinane, bengabaphambukeli kulo.
13 Babehamba besuka kolunye uhlanga, baye kolunye uhlanga, Besuka kobunye ubukumkani, baye kwabanye abantu.
14 Akavumelanga mntu ukuba abacudise, Wohlwaya ookumkani ngenxa yabo;
15 Esithi, Musani ukubachukumisa abathanjiswa bam, Musani ukubaphatha kakubi abaprofeti bam.
16 Wabiza indlala, yeza phezu kwelizwe, Wawaphula wonke umsimelelo osisonka.
17 Wathuma indoda phambi kwabo; Kwathengiswa ngoYosefu, waba likhoboka.
18 Bazicinezela iinyawo zakhe ngamakhamandela, Wafika umphefumlo wakhe esinyithini;
19 Kwada kwalixesha lokufika kwelizwi lakhe, Intetho kaYehova yamnyibilikisa.
20 Ukumkani wathuma, wamkhulula, Umlawuli wezizwe wamvulela;
21 Wamenza inkosi yendlu yakhe, Umlawuli wemfuyo yakhe yonke,
22 Ukuba abakhonkxe abathetheli bakhe ngokuzithandela kwakhe, Amadoda akhe amakhulu awafundise ubulumko.
23 Waza uSirayeli waya eYiputa, UYakobi waphambukela ezweni lakwaHam.
24 Wabaqhamisa kakhulu abantu bakhe, Wabomeleza ngaphezu kwababandezeli babo.
25 Wazijika iintliziyo zabo, ukuba babathiye abantu bakhe, Babaqhathanisele abakhonzi bakhe.
26 Wathuma uMoses, umkhonzi wakhe, NoAron awamnyulayo.
27 Bazenza kubo iindawo zemiqondiso yakhe, Nezimanga zakhe ezweni lakwaHam.
28 Wathumela ubumnyama, kwaba mnyama; Ababa nakuwaphikisa amazwi akhe.
29 Wawaguqula amanzi abo, aba ligazi, Wazibulala iintlanzi zabo.
30 Ilizwe labo lanyakazela amasele Ezingontsini zookumkani babo.
31 Wathetha, zafika izibawu, Iingcongconi, emideni yabo yonke.
32 Wabanika isichotho, saba yimvula; Umlilo walenya ezweni labo.
33 Wayibetha imidiliya yabo nemikhiwane yabo, Wayishwaqa imithi yemida yabo.
34 Wathetha, kwafika iinkumbi ezandayo, Nezikhothululayo, into engenakubalwa;
35 Zayidla imifuno yonke ezweni labo, Zazidla iziqhamo zomhlaba wabo.
36 Waza wababulala bonke abamazibulo ezweni labo, Intlahlela yamandla abo onke.
37 Wabakhupha ke abakhe benesilivere negolide, Akwabakho ukhubekayo ezizweni zakhe.
38 Lavuya iYiputa ekuphumeni kwabo, Ngokuba lifikelwe kukunkwantyisa kwabo.
39 Waneka ilifu lokubasitha, Nomlilo wokukhanyisa ebusuku.
40 Babiza, wazisa izagwityi, Wabahluthisa nangesonka sasezulwini.
41 Wavula iliwa, abaleka amanzi, Ahamba engumlambo emqwebedwini.
42 Ngokuba wakhumbula ilizwi lakhe elingcwele, Wakhumbula uAbraham umkhonzi wakhe.
43 Wabakhupha abantu bakhe benemihlali, Abanyulwa bakhe bememelela.
44 Wabanika amazwe eentlanga, Bayihlutha inzuzo yokwaphuka kwezizwe,
45 Ukuze bayigcine imimiselo yakhe, Bayibambe imiyalelo yakhe. Haleluya!
Isahluko 106

1 Haleluya! Bulelani kuYehova, ngokuba elungile, Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
2 Ngubani na onokuzixela izenzo zobugorha bukaYehova, Onokuyivakalisa yonke indumiso yakhe?
3 Hayi, uyolo lwabaligcinayo isiko, Lwabenza ubulungisa ngamaxesha onke!
4 Ndikhumbule, Yehova, ekwenzeni kwakho isisa kubantu bakho; Ndiyelele ngosindiso lwakho,
5 Ukuze ndibone inyhweba yabanyulwa bakho, Ndivuye ekuvuyeni kohlanga lwakho, Ndiqhayise kunye nelifa lakho.
6 Sonile, thina noobawo; Senze ubugwenxa, senze okungendawo.
7 Oobawo abayiqiqanga eYiputa imisebenzi yakho ebalulekileyo; Ababukhumbulanga ubuninzi beenceba zakho; Baphika elwandle, eLwandle oluBomvu.
8 Wabasindisa ngenxa yegama lakhe, Ukuze abazise ubugorha bakhe.
9 Walukhalimela uLwandle oluBomvu, loma, Wabahambisa emanzini anzongonzongo kwanga kusentlango.
10 Wabasindisa esandleni sobathiyayo, Wabakhulula esandleni sotshaba.
11 Amanzi abagubungela ababandezeli babo, Akwasala namnye kubo.
12 Bakholwa ke ngamazwi akhe, Bayivuma indumiso yakhe.
13 Kanti bahle bazilibala izenzo zakhe, Abalilinda icebo lakhe.
14 Bakhanukile entlango, Bamlinga uThixo enkangala.
15 Wabanika abakubizayo; Wathumela ukungcumbeka emphefumlweni wabo.
16 Bamenzela umona uMoses eminqubeni, NoAron ongcwele kaYehova.
17 Wavuleka umhlaba, wamginya uDatan, Waliselela ibandla lika-Abhiram;
18 Umlilo walitshisa ibandla labo, Amalangatye abalenya abangendawo.
19 Benza ithole eHorebhe, Baqubuda emfanekisweni otyhidiweyo.
20 Balwananisa uzuko lwabo Ngento emilise okwenkomo edla utyani.
21 Bamlibala uThixo, umsindisi wabo, Owenza imisebenzi emikhulu eYiputa;
22 Imisebenzi ebalulekileyo ezweni lakwaHam, Imisebenzi eyoyikekayo eLwandle oluBomvu.
23 Wathi uya kubatshabalalisa, Koko wesukayo uMoses, umnyulwa wakhe, Wema ethubeni phambi kwakhe, Ebuyisa ubushushu bakhe, ukuba angatshabalalisi.
24 Balicekisa ilizwe elinqwenelekayo, Abakholwa lilizwi lakhe,
25 Bakrokra ezintenteni zabo, Abaliphulaphula izwi likaYehova.
26 Wabaphakamisela isandla sakhe, Wafungela ukuba abawise entlango;
27 Ayiwise imbewu yabo phakathi kweentlanga, Abachithachithe emazweni.
28 Bazibandakanya noBhahali-pehore, Badla imibingelelo yabafileyo,
29 Bamqumbisa ngeentlondi zabo; Sagaleleka phakathi kwabo isibetho.
30 Wesuka wema uPinehasi, walamla; Sathintelwa isibetho.
31 Oko kwabalelwa kuye ekuthini bubulungisa Izizukulwana ngezizukulwana kude kuse ephakadeni.
32 Bamqumbisa emanzini aseMeribha, Kwehla ububi kuMoses ngenxa yabo;
33 Ngokuba bawuphikisa umoya wakhe, Waphololoza ke ngomlomo wakhe.
34 Abazitshabalalisa izizwe, Awayethethe ngazo kubo uYehova;
35 Baxubana neentlanga ezo, Bafunda izenzo zazo;
36 Bakhonza izithixo zazo, Yaba sisirhintyelo kubo.
37 Babingelela ngoonyana babo nangeentombi zabo kwiidemon;
38 Baphalaza igazi elimsulwa, Igazi loonyana babo neleentombi zabo, Ababingelela ngabo kwizithixo zakwaKanan; Lahlanjelwa ilizwe ngamagazi.
39 Baba ziinqambi ngezenzo zabo, Bahenyuza ngeentlondi zabo.
40 Wavutha ke umsindo kaYehova kubantu bakhe, Laba lisikizi kuye ilifa lakhe.
41 Wabanikela ezandleni zeentlanga, Balawulwa ngababathiyileyo.
42 Zabaxina iintshaba zabo, Bathotyelwa phantsi kwezandla zazo.
43 Zibe zininzi izihlandlo ebahlangula; Ke bona bamphikisa ngamaqhinga abo, Bonakala bubugwenxa babo.
44 Noko ke wakunonelela ukubandezelwa kwabo, Akuva ukuhlahlamba kwabo.
45 Wawukhumbula ngenxa yabo umnqophiso wakhe, Wazohlwaya ngenxa yobuninzi beenceba zakhe.
46 Wabafumanisa imfesane Phambi kwabo bonke abaye bebathimbile.
47 Sisindise, Yehova, Thixo wethu, Sibuthe ezintlangeni, Ukuze sibulele kwigama lakho elingcwele, Sizingce ngendumiso yakho.
48 Makabongwe uYehova, uThixo kaSirayeli, Kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni. Mabathi bonke abantu, Amen. Haleluya!
Isahluko 107

1 Bulelani kuYehova, ngokuba elungile, Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
2 Mabatsho abakhululwa bakaYehova, Awabakhululayo esandleni sombandezeli;
3 Wababutha emazweni, Empumalanga nasentshonalanga, Entla naselwandle.
4 Badinga entlango, endleleni esenkanga, la, Abafumana mzi wakuhlala.
5 Belambile, benxaniwe, Watyhafa phakathi kwabo umphefumlo wabo.
6 Bakhala ke kuYehova embandezelweni yabo, Wabahlangula ekucuthekeni kwabo;
7 Wabanyathelisa endleleni ethe tye, Ukuba baye kumzi wokuhlala.
8 Mabayibulele kuYehova inceba yakhe, Nemisebenzi yakhe ebalulekileyo koonyana babantu!
9 Kuba ewuhluthisile umphefumlo otshobayo, Wawuzalisa ngokulungileyo umphefumlo olambileyo.
10 Behleli emnyameni nasethunzini lokufa, Bekhonkxwe yimbandezelo nasisinyithi,
11 Ngokuba bephikise amazwi kaThixo, Belitshitshisa icebo lOsenyangweni:
12 Wayithoba intliziyo yabo ngokubasebenzisa kanzima; Bakhubeka, akwabakho mncedi.
13 Bakhala ke kuYehova embandezelweni yabo; Wabasindisa ekucuthekeni kwabo.
14 Wabakhupha emnyameni nasethunzini lokufa, Waziqhawula iimbophelelo zabo.
15 Mabayibulele kuYehova inceba yakhe, Nemisebenzi yakhe ebalulekileyo koonyana babantu!
16 Kuba ezaphule iingcango zobhedu, Wayixakaxa imivalo yesinyithi.
17 Abamathileyo, ngenxa yendlela yokukreqa kwabo, Nangenxa yobugwenxa babo, bacinezelwa;
18 Konke ukudla kwaba lisikizi kumphefumlo wabo, Bafika emasangweni okufa.
19 Bakhala ke kuYehova embandezelweni yabo, Wabasindisa ekucuthekeni kwabo.
20 Wathumela ilizwi lakhe, wabaphilisa, Wabasiza ezihogweni zabo.
21 Mabayibulele kuYehova inceba yakhe, Nemisebenzi yakhe ebalulekileyo koonyana babantu!
22 Mababingelele imibingelelo yombulelo, Bancokole ngezenzo zakhe bememelela.
23 Abaya elwandle ngeenqanawa, Benze ishishini emanzini amaninzi,
24 Bazibona bona izenzo zikaYehova, Nemisebenzi yakhe ebalulekileyo enzulwini.
25 Watsho, wavusa umoya ovuthuzayo, Waphakamisa amaza ayo.
26 Banyuka basinga ezulwini, behla basinga emanzini enzonzobila; Umphefumlo wabo uthe amandla bububi.
27 Bathendeleka, bahexa njengenxila, Butshone bonke ubulumko babo.
28 Bakhala ke kuYehova embandezelweni yabo Wabakhupha ekucuthekeni kwabo.
29 Ukumisile ukuvuthuza, kwathi cwaka, Amaza ayo azola;
30 Bavuya ke, kuba edambile; Wabafikisa echwebeni abalilangazelelayo.
31 Mabayibulele kuYehova inceba yakhe, Nemisebenzi yakhe ebalulekileyo koonyana babantu!
32 Mabamphakamise ebandleni labantu, Bamdumise embuthweni yamadoda amakhulu.
33 Uyenze imilambo yaba yintlango, Namathende amanzi aba ngumhlaba onxaniweyo;
34 Ilizwe elineziqhamo laba leletyuwa, Ngenxa yezinto ezimbi zabemi balo.
35 Uyenze intlango yaba lidike elinamanzi, Ilizwe elingumqwebedu laba ngamathende amanzi.
36 Wabahlalisa khona abalambileyo, Bamisa umzi wokuhlala.
37 Bahlwayela amasimi, batyala izidiliya, Bavelisa iziqhamo, baba nongeniselo.
38 Wabasikelela, banda kunene, Iinkomo zabo akazinciphisa.
39 Bancipha, basibekeka Ngokukhanyangwa bububi nesingqala.
40 Uwagalele ngendelo amanene, Wawadingisa enyanyeni, kungekho ndlela.
41 Walisa engxondeni ihlwempu, kude nengcinezelo, Walenzela imizalwana yanjengomhlambi.
42 Baya kubona abathe tye, bavuye, Bonke ubugqwetha buvale umlomo.
43 Lowo ulumkileyo makazigcine ezi ndawo, Azigqale iinceba zikaYehova.
Isahluko 108

1 Ingoma. Umhobe kaDavide. Izimasekile intliziyo yam, Thixo, Ndiya kuvuma, ndibethe uhadi, Kwanozuko lwam.
2 Vukani, mrhubhe nohadi; Ndiya kusiphangela isifingo.
3 Ndiya kubulela kuwe phakathi kwezizwe, Yehova, Ndikubethele uhadi phakathi kwezizwe.
4 Ngokuba inkulu ngaphezu kwezulu inceba yakho, Yada yesa esibhakabhakeni inyaniso yakho.
5 Ziphakamise ngaphezu kwezulu, Thixo, Bube phezu kwehlabathi lonke ubuqaqawuli bakho.
6 Ukuze zihlangulwe iintanda zakho, Sindisa ngesandla sakho sokunene, undiphendule.
7 UThixo uthethe engcwele; mandivuyelele, Ndimabe uShekem, ndiyilinganisele intili yaseSukoti.
8 Ngowam uGiliyadi, ngowam uManase, UEfrayim sisigcina-ntloko sam, UYuda yintonga yam yommiselo;
9 UMowabhi sisitya sam sokuhlambela, Ndiyiphosa kuEdom imbadada yam; Ndiduma ngelamaFilisti.
10 Ngubani na owondisa emzini onqatyisiweyo, Ngubani na owondikhaphela kwaEdom?
11 Asinguwe na, Thixo, lo usihlambileyo? Akwaphuma, Thixo, nemikhosi yethu.
12 Sincede kumbandezeli wethu; Alunto yanto usindiso lomntu.
13 NgoThixo siya kweyisa, Abagqushe yena ababandezeli bethu.
Isahluko 109

1 Kumongameli; ekaDavide. Umhobe. Thixo wendumiso yam, musa ukuthi tu;
2 Ngokuba bandakhamisele umlomo ongendawo, nomlomo onenkohliso; Bathetha ngam ngolwimi lobuxoki.
3 Bandijikele ngeentetho zentiyo; Balwa nam ngelize.
4 Ekubeni mna ndibathanda, bona bayandichasa, Ndibe mna ndithandaza.
5 Endaweni yobulungisa bandibuyekeza ngobubi; Ekubeni mna ndibathanda, bona bayandithiya.
6 Misa ongendawo, abe ngumveleli wakhe, Eme uSathana ngasekunene kwakhe.
7 Ekuthethweni kwetyala makaphume engongendawo, Nomthandazo wakhe ube sisono.
8 Imihla yakhe mayibe mbalwa, Mabuthatyathwe ngomnye ubuveleli bakhe.
9 Oonyana bakhe mababe ziinkedama, Nomkakhe abe ngumhlolokazi;
10 Babhadule bebhadula oonyana bakhe, becela, Bengqiba, bekude namanxuwa akowabo.
11 Umboleki-mali makakushwankathele konke anako, Abasemzini baphange ukuxelenga kwakhe.
12 Makungabikho wolulela nceba kuye, Kungabikho uzibabalayo iinkedama zakhe.
13 Izivela-mva zakhe mazibe zezokunqunyulwa, Igama lazo licinywe esizukulwaneni esizayo.
14 Mabukhunjulwe nguYehova ubugwenxa booyise, Singacinywa isono sonina.
15 Masibe phambi koYehova ngamaxesha onke, Akunqumle ehlabathini ukukhunjulwa kwabo;
16 Ngenxa enokuba engakukhumbulanga ukwenza inceba, Etshutshise indoda elusizana, Elihlwempu, enentliziyo eyothukileyo, ukuba ayibulale.
17 Ewe, wathanda ukuqalekisa, kwamfikela; Akakufuna ukusikelela, kwakhwelela kude kuye.
18 Wambatha ukuqalekisa kwanga yingubo yakhe, Kwangena embilinini wakhe njengamanzi, Nanjengeoli emathanjeni akhe.
19 Makube njengengubo kuye, azithe wambu ngayo, Kube luqhwemesha, alunxibe amaxesha onke.
20 Nguwo lowo umvuzo wabandichasayo, ophuma kuYehova, Wabathetha okubi ngomphefumlo wam.
21 Ke wena Yehova, Nkosi, ndenzele ngenxa yegama lakho; Ngokokuba ilungile inceba yakho; ndihlangule.
22 Ngokuba ndilusizana, ndilihlwempu, Intliziyo yam ihlatyiwe phakathi kwam.
23 Ndinjengethunzi xa lolukayo, ndiyemka; Ndiphetshethwa njengenkumbi.
24 Amadolo am ayagexa kukuzila ukudla, Nenyama yam ibhityile, tu ukutyeba.
25 Ndithe ndasisingcikivo kubo; Bendibona, bahlunguzela intloko.
26 Ndincede, Yehova, Thixo wam, Ndisindise ngokwenceba yakho;
27 Bazi ukuba sisandla sakho eso, Ukuba kukwenza kwakho, Yehova.
28 Bayaqalekisa aba, uyasikelela wena; Besukile bema, baya kudana; uya kubuya yena umkhonzi wakho.
29 Abandichasayo baya kwambatha ihlazo, Bazithi wambu ukudana njengengubo yokwaleka.
30 Ndiya kubulela kakhulu kuYehova ngomlomo wam, Ndimdumise phakathi kwabaninzi;
31 Kuba emi ekunene kolihlwempu, Ukuba amsindise kwabawugwebayo umphefumlo wakhe.
Isahluko 110

1 EkaDavide. Umhobe. Utsho uYehova eNkosini yam ukuthi, Hlala ngasekunene kwam, Ndide iintshaba zakho ndizenze Isitulo seenyawo zakho.
2 Intonga yamandla akho uya kuyithumela uYehova, ivela eZiyon, esithi, Yiba nobukhosi phakathi kweentshaba zakho.
3 Abantu bakho baya kuzinikela ngeentliziyo, ngemini yakho yokuphuma umkhosi; Bebethe ezingcwele, ekuphumeni kwesifingo, Uza kuwe umbethe womlisela wakho.
4 Ufungile uYehova, akayi kuzohlwaya; uthe, Ungumbingeleli ngonaphakade wena Ngokohlobo lukaMelkitsedeke.
5 INkosi ngasekunene kwakho Iya kuphalusa ookumkani ngemini yomsindo wayo.
6 Iya kugweba phakathi kweentlanga, kuzale zizidumbu; Iphaluse intloko ezweni elibanzi.
7 Endleleni iya kusela emlanjaneni; Ngenxa yoko iya kuphakamisa intloko.
Isahluko 111

1 Haleluya! Ndiya kubulela kuYehova ngentliziyo yonke, Elucweyweni lwabathe tye nasebandleni.
2 Zikhulu izenzo zikaYehova, Zezokungxokwa iintsingiselo zazo zonke.
3 Unendili nobungangamela umsebenzi wakhe, Ubulungisa bakhe bumi ngonaphakade.
4 Uyenzele ukuze ikhunjulwe imisebenzi yakhe ebalulekileyo; Unobabalo nemfesane uYehova.
5 Ubaphe ukudla abamoyikayo; Uwukhumbule ngonaphakade umnqophiso wakhe.
6 Ubabonise abantu bakhe amandla ezenzo zakhe, Ebanika ilifa leentlanga.
7 Izenzo zezandla zakhe ziyinyaniso nesiko; Zithembekile zonke iziyalezo zakhe.
8 Zizimasekile nanini nangonaphakade; Zenziwe ngenyaniso, zithe tye.
9 Ubathumele abantu bakhe inkululeko; Uwumisele ngonaphakade umnqophiso wakhe; Lingcwele, liyoyikeka, igama lakhe.
10 Ingqalo yobulumko kukoyika uYehova, Banengqiqo elungileyo bonke abenza ngako; Indumiso yakhe ihlala imi.
Isahluko 112

1 Haleluya! Hayi, uyolo lomntu omoyikayo uYehova, Oyinoneleleyo kunene imithetho yakhe!
2 Iya kuba nobugorha ehlabathini imbewu yakhe; Isizukulwana sabathe tye sisikelelwe.
3 Bubuncwane nobutyebi endlwini yakhe; Ubulungisa bakhe buhlala bumi.
4 Baphunyelwa kukukhanya ebumnyameni abathe tye, Benobabalo, nemfesane, nobulungisa.
5 Unoyolo umntu obabalayo, aboleke; Uya kuyimisa intetho yakhe ematyaleni.
6 Ngokuba akayi kushukunyiswa naphakade; Uya kuba lilungisa elikhunjulwa ngonaphakade.
7 Akoyikiswa ziindaba ezimbi; Iqinisekile intliziyo yakhe, ikholose ngoYehova.
8 Izimasekile intliziyo yakhe, akoyiki; Uya kuda ababonele ababandezeli bakhe.
9 Uyahlakaza, upha amahlwempu; Ubulungisa bakhe buhlala bumi, Uphondo lwakhe luphakamile, lunozuko.
10 Ongendawo yena uya kukubona, aqumbe, Atshixize amazinyo, anyibilike; Umnqweno wongendawo uyadaka.
Isahluko 113

1 Haleluya! Dumisani, bakhonzi bakaYehova, Dumisani igama likaYehova.
2 Malibongwe igama likaYehova, Kususela ngokunje, kude kuse ephakadeni.
3 Kwasekuphumeni kwelanga kuse ekutshoneni kwalo, Malidunyiswe igama likaYehova.
4 Uphakamile ngaphezu kweentlanga zonke uYehova, Bungaphezulu kwamazulu ubuqaqawuli bakhe.
5 Ngubani na onjengoYehova, uThixo wethu? Ulohlala phezulu;
6 Uloqondela phantsi; Ezulwini nasemhlabeni?
7 Ulomvusa eluthulini osweleyo, Ulomphakamisa ezaleni olihlwempu,
8 Ukuba amhlalise namanene, Amanene abantu bakhe;
9 Ulohlalisa endlwini umfazi ongazaliyo, Abe ngunobantwana ovuyayo. Haleluya!
Isahluko 114

1 Ekuphumeni kukaSirayeli eYiputa, Kwendlu kaYakobi ebantwini abantetho ingaziwayo,
2 UYuda waba yingcwele yakhe, USirayeli waba sisikumkani sakhe.
3 Ulwandle lwabona, lwasaba, IYordan yabuya umva.
4 Iintaba zadloba njengeenkunzi zeegusha; Iinduli, njengamatakane omhlambi.
5 Ubunani na, lulwandlendini, ukuba usabe? Wena Yordan, ukuba ubuye umva?
6 Nina zintaba, ukuba nidlobe njengeenkunzi zeegusha? Nina zinduli, njengamatakane omhlambi?
7 Wena hlabathi, zibhijabhije ebusweni beNkosi, Ebusweni boThixo kaYakobi;
8 Uloguqula iliwa libe lidike lamanzi, Iqhwitha libe yimithombo yamanzi.
Isahluko 115

1 Ungazukisi thina, Yehova, ungazukisi thina; Zukisa igama lakho, Ngenxa yenceba yakho, ngenxa yenyaniso yakho.
2 Yini na ukuba zithi iintlanga, Uphi na kaloku uThixo wabo?
3 UThixo wethu ke usemazulwini, Konke akuthandileyo uyakwenza.
4 Izithixo zazo yisilivere negolide, Zizenzo zezandla zabantu.
5 Zinomlomo nje, azithethi; Zinamehlo nje aziboni;
6 Zineendlebe nje, aziva; Zineempumlo nje, azisezeli.
7 Izandla zazo aziphathi, Iinyawo zazo azihambi; Azidumzeli ngomqala wazo.
8 Boba njengazo abenzi bazo, Bonke abasukuba bekholose ngazo.
9 Wena Sirayeli, kholosa ngoYehova; Uncedo lwabo nengweletshetshe yabo nguye.
10 Nani bendlu ka-Aron, kholosani ngoYehova; Uncedo lwabo nengweletshetshe yabo nguye.
11 Nina boyiki bakaYehova, kholosani ngoYehova; Uncedo lwabo nengweletshetshe yabo nguye.
12 UYehova usikhumbule, wosisikelela; Woyisikelela indlu kaSirayeli, Woyisikelela indlu ka-Aron;
13 Wobasikelela aboyiki bakaYehova, Abancinane kwanabakhulu.
14 UYehova wonandisa nina ngakumbi nangakumbi, Abandise oonyana benu.
15 Nisikelelekile kuYehova, UMenzi wamazulu nowehlabathi.
16 Amazulu ngamazulu kaYehova, Ihlabathi ulinike oonyana babantu.
17 Asingabafileyo abamdumisayo uYehova, Asingabo bonke abehlayo baye kwelokuzola.
18 Thina ke siya kumbonga uYehova, Kususela koku kude kuse ephakadeni. Haleluya!
Isahluko 116

1 Ndiyamthanda, ngokuba uYehova eliva Ilizwi lam, ukutarhuzisa kwam.
2 Ngokuba endithobele indlebe yakhe, Ndiya kumnqula ngemihla yam yonke.
3 Izintya zokufa zandijikela, Iingxingongo zelabafileyo zandifumana, Ndafunyanwa ziimbandezelo nesingqa la.
4 Ndanqula ke igama likaYehova, ndathi, Yehova, ndiya kukhunga, siza umphefumlo wam.
5 UYehova unobabalo, ulilungisa, UThixo wethu unemfesane.
6 Ngumgcini wabazizidenge uYehova; Ndandiswele, wandisindisa.
7 Buyela ekuphumleni kwakho, mphefumlo wam, Ngokuba uYehova ukuphatha kakuhle;
8 Ngokuba ewuhlangule umphefumlo wam ekufeni, Iliso lam ezinyembezini, Unyawo lwam ekungqulekeni.
9 Ndiya kuhamba-hamba phambi koYehova Emazweni abaphilileyo.
10 Ndiyakholwa, xa ndithethayo; Mna ndicinezelekile kunene.
11 Ndathi mna ekuphakuzeleni kwam, Bonke abantu ngamaxoki.
12 Ndingambuyisela ngantoni na uYehova Konke ukundiphatha kwakhe kakuhle?
13 Ndophakamisa indebe yosindiso, Ndinqule igama likaYehova.
14 Ewe, ndozizalisa izibhambathiso zam kuYehova, Phambi kwabantu bakhe bonke kalokunje.
15 Kunqabile emehlweni kaYehova Ukufa kwakhakhe benceba.
16 Okunene, Yehova, ndingumkhonzi wakho, Ndingumkhonzi wakho, unyana womkhonzazana wakho; Uzicombulule iimbophelelo zam.
17 Ndiya kubingelela kuwe umbingelelo wombulelo, Ndinqule igama likaYehova.
18 Ewe, ndiya kuzizalisa izibhambathiso zam kuYehova, Phambi kwabantu bakhe bonke,
19 Ezintendelezweni zendlu kaYehova, Esazulwini sakho, Yerusalem. Haleluya!
Isahluko 117

1 Mdumiseni uYehova, nonke zintlanga, Mncomeni, nonke zizwe.
2 Ngokuba inamandla kuthi inceba yakhe, Inyaniso kaYehova ingunaphakade. Haleluya!
Isahluko 118

1 Bulelani kuYehova, ngokuba elungile, Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
2 Makathi uSirayeli, Ingunaphakade inceba yakhe.
3 Mayithi indlu ka-Aron, Ingunaphakade inceba yakhe.
4 Mabathi abamoyikayo uYehova, Ingunaphakade inceba yakhe.
5 Ndabiza uYehova ndisengxingongweni; Wandiphendula uYehova, wandibeka endaweni ebanzi.
6 UYehova ungakum, andoyiki; Angandenza ntoni na umntu?
7 UYehova ungakum ngokundinceda; Ndiya kubona mna kwabandithiyayo.
8 Kulungile ukuzimela ngoYehova, Ngaphezu kokukholosa ngomntu.
9 Kulungile ukuzimela ngoYehova Ngaphezu kokukholosa ngamanene.
10 Zingafanelana zonke iintlanga zindirhawule: Egameni likaYehova inene ndozinqumla.
11 Zingafanelana zindirhawule zandirhawula: Egameni likaYehova inene ndozinqumla.
12 Zingafanelana zindirhawule njengeenyosi: Zocinywa njengomlilo weentsasa; Egameni likaYehova inene ndozinqumla.
13 Undityhale ngamandla wena ukuba ndiwe; Kodwa uYehova wandinceda.
14 Iqhayiya lam nengoma yam nguYehova, Waba lusindiso kum.
15 Izwi lokumemelela nelosindiso lisezintenteni zamalungisa, lisithi, Isandla sokunene sikaYehova siyeyisa;
16 Isandla sokunene sikaYehova siphakamile; Isandla sokunene sikaYehova siyeyisa.
17 Andiyi kufa, ndiya kudla ubomi, Ndibalise ngezenzo zikaYehova.
18 UYehova undithethise kakhulu, Ke akandinikela ekufeni.
19 Ndivuleleni amasango obulungisa; Ndiya kungena ngawo, ndiya kubulela kuYehova.
20 Nali isango likaYehova, Amalungisa angena ngalo.
21 Ndiyabulela kuwe kuba undiphendule, Waba lusindiso kum.
22 Ilitye abalilahlayo abakhi Laba yintloko yembombo.
23 Kuvele kuYehova oku, Kungumsebenzi obalulekileyo emehlweni ethu.
24 Le yimini ayenzileyo uYehova, Masigcobe sivuye ngayo.
25 Yehova, camagu, khawusindise, Yehova, camagu, khawuhlangule.
26 Makabongwe lo uzayo esegameni likaYehova, Siyanisikelela nina basendlwini kaYehova.
27 UYehova nguThixo, usikhanyisela; Bophelelani umbingelelo womthendeleko ngeentambo, Kude kuye ezimpondweni zesibingelelo.
28 UnguThixo wam, ndiya kubulela kuwe; UnguThixo wam, ndiya kukuphakamisa.
29 Bulelani kuYehova, ngokuba elungile, Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
Isahluko 119

1 Hayi, uyolo lwabandlela igqibeleleyo, Bona bahambayo ngomyalelo kaYehova!
2 Hayi, uyolo lwababambe izingqiniso zakhe, Abamquqelayo ngentliziyo epheleleyo!
3 Abasebenzi nokusebenza bugqwetha, Bayahamba ngeendlela zakhe.
4 Uzimisile iziyalezo zakho, Ukuba zigcinwe kunene.
5 Azaba iindlela zam bezibhekiselwe Ukugcina imimiselo yakho!
6 Bendingayi kudana ke Ekubhekeni kwam kwimithetho yakho yonke.
7 Ndiya kubulela kuwe ngentliziyo ethe tye, Ekuzifundeni kwam izigwebo zobulungisa bakho.
8 Ndiya kuyigcina imimiselo yakho, Musa ukundishiya kuphele.
9 Umfana uya kuwuqaqambisa ngantoni na umendo wakhe? Ngokuzigcina ngokwelizwi lakho.
10 Ndiya kuquqela kuwe ngentliziyo yam yonke; Musa ukundilahlekanisa nemithetho yakho.
11 Ndiyibeke intetho yakho entliziyweni yam, Ukuze ndingoni kuwe.
12 Ungowokubongwa, Yehova; Ndifundise imimiselo yakho.
13 Ndiyawabalisa ngemilebe yomlomo wam Onke amasiko omlomo wakho.
14 Ndinemihlali endleleni yezingqiniso zakho, Ngathi kusebuncwaneni bonke.
15 Ndiya kucamngca ngeziyalezo zakho, Ndibheke kumendo wakho.
16 Ndiyaziyolisa ngemimiselo yakho; Andiyi kulilibala ilizwi lakho.
17 Mphathe kakuhle umkhonzi wakho, ndidle ubomi, Ndigcine ilizwi lakho.
18 Vula amehlo am, ukuba ndiyibone Imisebenzi ebalulekileyo yasemyalelweni wakho.
19 Ndingumphambukeli ehlabathini, Musa ukuyisithelisa kum imithetho yakho.
20 Umphefumlo wam ucumkile ngokulangazelela Amasiko akho ngamaxesha onke.
21 Ubakhalimele abakhukhumali, Abaqalekiswa abo, balahlekeneyo nemithetho yakho.
22 Shenxisa imke kum ingcikivo nendelo, Ngokuba ndizibambile izingqiniso zakho.
23 Nangona abathetheli behlala bathethe ngam, Umkhonzi wakho yena ucamngca ngemimiselo yakho.
24 Izingqiniso zakho ziziyoliso zam noko, Zingamaphakathi am.
25 Umphefumlo wam unamathele eluthulini: Ndiphilise ngokwelizwi lakho.
26 Ndizicacisile iindlela zam, wandiphendula; Ndifundise imimisela yakho.
27 Ndiqondise iindlela zeziyalezo zakho, Ndicamngce ngemisebenzi yakho ebalulekileyo.
28 Umphefumlo wam uvuza iinyembezi sisingqala, Ndimise ngokwelizwi lakho.
29 Indlela yobuxoki yisuse kum; Ndibabale umyalelo wakho.
30 Ndiyinyule indlela yokuthembeka; Amasiko akho ndijolise kuwo.
31 Ndinamathele ezingqinisweni zakho; Musa ukundidanisa, Yehova.
32 Ndigidima ngendlela yemithetho yakho, Ngokuba uyenze banzi intliziyo yam.
33 Ndiyalele, Yehova, indlela yemimiselo yakho, Ndiyibambe kuphele.
34 Ndiqondise, ndibambe umyalelo wakho, Ndiwugcine ngentliziyo yonke.
35 Ndinyathelise endleleni yemithetho yakho, Ngokuba ndiyithandile.
36 Intliziyo yam yithobele ezingqinisweni zakho, Ungayithobeli ekubaweni.
37 Dlulisa amehlo am angakhangeli inkohlakalo, Ndiphilise ngeendlela zakho.
38 Zalisa kumkhonzi wakho intetho yakho, Eyokuba bakoyike.
39 Yidlulise ingcikivo yam endinxunguphala yiyo, Ngokuba amasiko akho alungile.
40 Nanku ndilangazelela iziyalezo zakho, Ndiphilise ngobulungisa bakho.
41 Mazize kum iinceba zakho, Yehova, Nosindiso lwakho ngokwentetho yakho;
42 Ndimphendule ngelizwi ondingcikivayo, Ngokuba ndikholose ngelizwi lakho.
43 Musa ukuda ulihluthe emlonyeni wam ilizwi lenyaniso, Ngokuba ndilindele izigwebo zakho;
44 Ndowugcina umyalelo wakho ngamaxesha onke, Ngonaphakade kanaphakade;
45 Ndihamba-hambe endaweni ebanzi, Ngokuba ndifuna iziyalezo zakho.
46 Ndothetha ngezingqiniso zakho phambi kokumkani, Ndingabi nakudana.
47 Ndoziyolisa ngemithetho yakho Endiyithandayo;
48 Ndiziphakamise izandla zam emithethweni yakho endiyithandayo, Ndicamngce ngemimiselo yakho.
49 Khumbula ilizwi lakho kumkhonzi wakho, Ngenxa enokuba undithembise lona.
50 Yiyo le intuthuzelo yam ekucinezelekeni kwam, Yokuba intetho yakho indiphilisile.
51 Abakhukhumali bada bandigxeka kakhulu; Kanti andithi gu bucala emyalelweni wakho.
52 Ndawakhumbula amasiko akho kususela kwanaphakade, Yehova, Ndathuthuzeleka.
53 Ndingenwe ngumsindo oshushu, Ndisenziwa ngabangendawo abalahla umyalelo wakho.
54 Iziingoma kum imimiselo yakho, Endlwini yokuphambukela kwam.
55 Ndilikhumbule ebusuku igama lakho, Yehova, Ndawugcina umyalelo wakho.
56 Ndinikwe oku, Ukuba ndibambe iziyalezo zakho.
57 Isabelo sam, Yehova, ndithi, Sesokuba ndigcine amazwi akho.
58 Ndiya kubongoza ngentliziyo yonke, Ndibabale ngokwentetho yakho.
59 Ndazicingela iindlela zam, Ndazibuyisela iinyawo zam ezingqinisweni zakho.
60 Ndikhawulezile andazila-zila Ukugcina imithetho yakho.
61 Izintya zabangendawo zindithandele, Andiwulibele umyalelo wakhe noko.
62 Ndivuka phakathi kobusuku, ndibulele kuwe, Ngenxa yezigwebo zobulungisa bakho.
63 Ndilidlelane labo bonke abakoyikayo, Nelabazigcinayo iziyalezo zakho.
64 Inceba yakho, Yehova, izalise ihlabathi; Ndifundise imimiselo yakho.
65 Umenzele okulungileyo umkhonzi wakho, Yehova, ngokwelizwi lakho.
66 Ndifundise, ndibe nemvo nokwazi okulungileyo, Ngokuba ndikholwa yimithetho yakho.
67 Ndingekacinezelwa, ndaye ndilahleka; Kungoku ndiyigcinile intetho yakho.
68 Ulungile wena, ulungisa; Ndifundise imimiselo yakho.
69 Abakhukhumali bathungele ubuxoki ngam; Mna ndizibamba ngentliziyo yonke iziyalezo zakho.
70 Ithe fithi kukutyeba intliziyo yabo; Ke mna ndiziyolisa ngomyalelo wakho.
71 Kundilungele okokuba ndacinezelwayo, Ukuze ndiyifunde imimiselo yakho.
72 Ulungile kum umyalelo womlomo wakho, Ngaphezu kwamawaka egolide nesilivere.
73 Izandla zakho zindenzile, zandilungisa; Ndiqondise, ndifunde imithetho yakho.
74 Abakoyikayo bondibona, bavuye, Ngokuba ndilindele elizwini lakho.
75 Ndiyazi, Yehova, ukuba zinobulungisa izigwebo zakho; Undicinezele, phofu uthembekile.
76 Ngamana inceba yakho yaba yeyokundithuthuzela, Njengokwentetho yakho kumkhonzi wakho.
77 Mazize kum iimfesane zakho, ndiphile, Ngokuba umyalelo wakho undiyolisa.
78 Mabadane abakhukhumali, ngokuba bendigobele phantsi ngobuxoki, Mna ndicamngca ngeziyalezo zakho.
79 Mabandibuyele abakoyikayo, Nabazaziyo izingqiniso zakho.
80 Mayigqibelele intliziyo yam emimiselweni yakho, Ukuze ndingadani.
81 Umphefumlo wam uyaphela kukululangazelela usindiso lwakho, Ndilindele elizwini lakho.
82 Amehlo am ayaphela kukulangazelela intetho yakho, Ndisithi, Uya kundithuthuzela nini na?
83 Noko ndithe ndaba njengentsuba emsini; Andiyilibali imimiselo yakho.
84 Zingaphi na iintsuku zomkhonzi wakho? Uya kuda ubagwebe nini na abandisukelayo?
85 Abakhukhumali bandimbele izihogo, Abangenamyalelo wakho.
86 Yonke imithetho yakho ithembekile: Bandisukela ngobuxoki; ndincede.
87 Baphantse ukundigqibela emhlabeni, Ke mna andizilahli iziyalezo zakho.
88 Ndiphilise ngokwenceba yakho, Ndizigcine izingqiniso zomlomo wakho.
89 Lingunaphakade, Yehova, Limi emazulwini ilizwi lakho.
90 Ukuthembeka kwakho kukwizizukulwana ngezizukulwana; Ulizinzisile ihlabathi, lema.
91 Ezo zinto zimele izigwebo zakho nanamhla, Ngokuba iinto zonke zingabakhonzi bakho.
92 Koko umyalelo wakho wandiyolisayo, Ndinge ndaphelayo ekucinezelekeni kwam.
93 Andiyi kuzilibala naphakade iziyalezo zakho, Ngokuba undiphilisile ngazo.
94 Ndingowakho mna, ndisindise, Kuba ndicamanga ngeziyalezo zakho.
95 Abangendawo bandilindile ukuze banditshabalalise; Mna ndigqale izingqiniso zakho.
96 Yonke inzaliseko ndiyibonile apho iphela khona; Ke wona umthetho wakho ngumphangalala omkhulu.
97 Hayi, ukuwuthanda kwam umyalelo wakho! Imini le yonke ndiyacamngca ngawo.
98 Indifundisa ubulumko ngaphezu kweentshaba zam imithetho yakho, Ngokuba yeyam ngonaphakade.
99 Ndinokuqiqa ngaphezu kwabafundisi bam bonke, Ngokuba ngezingqiniso zakho ndiyacamngca.
100 0 Ndinokuqonda ngaphezu kwamadoda amakhulu, Ngokuba ndizibamba iziyalezo zakho.
101 1 Ndizinqandile iinyawo zam kwiindlela zonke ezimbi, Ukuze ndiligcine ilizwi lakho.
102 2 Andisuki emasikweni akho, Ngokuba undiyalile wena.
103 3 Hayi, ukuba mnandi kwentetho yakho ekhuhlangubeni lam! Igqithe nobusi emlonyeni wam.
104 4 Ngeziyalezo zakho ndinokuqonda, Ngenxa yoko ndiwuthiyile wonke umendo wobuxoki.
105 5 Lisisibane seenyawo zam ilizwi lakho, Likukukhanya emendweni wam.
106 6 Ndikufungele, ndikumisile, Ukuzigcina izigwebo zobulungisa bakho.
107 7 Ndide ndacinezeleka kakhulu; Yehova, ndiphilise ngokwelizwi lakho.
108 8 Ngamana wakholeka kuwe, Yehova, umbingelelo wesisa womlomo wam; Ndifundise amasiko akho.
109 9 Umphefumlo wam uhlala usesandleni sam, Ndingawulibali umyalelo wakho.
110 0 Abangendawo bandenzele umgibe, Andiphambukanga eziyalezweni zakho.
111 1 Ndizidle ilifa izingqiniso zakho ngonaphakade, Ngokuba ziyimihlali yentliziyo yam;
112 Intliziyo yam ndiyithobele ekwenzeni imimiselo yakho Ngonaphakade, kuphele.
113 Abambaxa ndiyabathiya, Wona umyalelo wakho ndiyawuthanda.
114 Isithe lam nengweletshetshe yam nguwe, Ndilindele elizwini lakho.
115 Sukani kum, nina benzi beento ezimbi, Ndibambe imithetho yoThixo wam.
116 Ndizimase ngokwelizwi lakho, ndiphile, Ungandidanisi ekulindeni kwam.
117 Ndixhase ndisinde, Ndihlale ndibheke emimiselweni yakho.
118 Ubacukucezile bonke abalahlekana nemimiselo yakho, Ngokuba inkohliso yabo ibubuxoki.
119 Wena ususa bonke abangendawo behlabathi njengentlenga, Ngoko ndiyazithanda izingqiniso zakho.
120 Inyama yam isuka ihambe kukunkwantyiswa nguwe, Ndizoyike izigwebo zakho.
121 Ndenza ngesiko nangobulungisa, Ungandinikeli kwabandicudisayo.
122 Mmele umkhonzi wakho, kulunge; Mabangandicudisi abakhukhumali.
123 Amehlo am ayaphela kukululangazelela usindiso lwakho, Nentetho yobulungisa bakho.
124 Umkhonzi wakho menzele ngokwenceba yakho Undifundise imimiselo yakho.
125 Ndingumkhonzi wakho, ndiqondise, Ndizazi izingqiniso zakho.
126 Lilixa lokuba uYehova enze, Kuba bawaphule umyalelo wakho.
127 Ngenxa yoko ndiyithanda imithetho yakho Ngaphezu kwegolide, nakwengcwengiweyo.
128 Ngenxa yoko ndithi, Zonke iziyalezo zakho zithe tye ngezinto zonke; Wonke umendo wobuxoki ndiwuthiyile.
129 Ziyimisebenzi ebalulekileyo izingqiniso zakho, Ngenxa yoko uzibambile umphefumlo wam.
130 Ukutyhila kwamazwi akho kuyakhanyisa, Kuqondisa abazizidenge.
131 Ndakhamisa umlomo wam, ndakhefuza, Ngokuba ndiyilangazelela imithetho yakho.
132 Ndibheke, undibabale, Ngokwesiko lakho kubathandi begama lakho.
133 Qinisa ukunyathela kwam ngentetho yakho, Mabungabi nagunya kum ubutshinga, nabuphi na.
134 Ndikhulule ekucudiseni komntu, Ndizigcine iziyalezo zakho.
135 Khanyisa ubuso bakho kumkhonzi wakho, Undifundise imimiselo yakho.
136 Ahla imijelo yamanzi amehlo am, Ngenxa yokuba bengawugcini umyalelo wakho.
137 Ulilungisa wena, Yehova, Zithe tye izigwebo zakho.
138 Uzimisile izingqiniso zakho, zanobulungisa, Zaba nokuthembeka kakhulu.
139 Ikhwele lam lindibhangisile, Ngokuba abandibandezelayo bewalibele amazwi akho.
140 Ilizwi lakho linyibilikisiwe njengegolide kunene, Umkhonzi wakho uyalithanda.
141 Ndimncinane, ndideliwe, Noko andizilibali iziyalezo zakho.
142 Ubulungisa bakho bubulungisa obungunaphakade, Umyalelo wakho uyinyaniso.
143 Imbandezelo nengcutheko indifumene, Imithetho yakho iyandiyolisa.
144 Zinobulungisa ngonaphakade izingqiniso zakho, Ndiqondise, ndiphile.
145 Ndikhala ngentliziyo yonke, ndiphendule; Yehova, imimiselo yakho ndiya kuyibamba.
146 Ndikhala kuwe, ndisindise, Ndigcine izingqiniso zakho.
147 Ndakuphangela ukusa, ndazibika, Ndalindela emazwini akho.
148 Amehlo am aphengela imilindo yasebusuku, Ukuze ndicamngce ngentetho yakho.
149 Live ilizwi lam ngokwenceba yakho, Yehova, ndiphilise ngokwamasiko akho.
150 Bayasondela abaphuthuma amanyala, Banyawuka emyalelweni wakho;
151 Usondele wena, Yehova, Yonke imithetho yakho iyinyaniso.
152 Kudala ndisazi ngokwezingqiniso zakho, Ukuba uzisekile ngonaphakade.
153 Khangela ukucinezeleka kwam, undihlangule, Ngokuba ndingawulibali umyalelo wakho.
154 Bambana nobambene nam, undikhulule, Ndiphilise ngokwelizwi lakho.
155 Lunyawukile kwabangendawo usindiso, Ngokuba abayifuni imimiselo yakho.
156 Iimfesane zakho zininzi, Yehova; Ndiphilise ngokwamasiko akho.
157 Baninzi abandisukelayo nabandibandezelayo; Andithi gu bucala ezingqinisweni zakho.
158 Ndababona abatshinizi, ndakruquka, Abo bangayigciniyo intetho yakho.
159 Bona ukuthanda kwam iziyalezo zakho, Yehova, ndiphilise ngokwenceba yakho.
160 Isimbuku selizwi lakho siyinyaniso iphela, Zingunaphakade zonke izigwebo zobulungisa bakho.
161 Abathetheli bandisukela ngelize, Intliziyo yam iyankwantyiswa ngamazwi akho.
162 Ndinemihlali ngentetho yakho, Njengofumene ixhoba elininzi.
163 Ndikuthiyile ukuxoka, lisikizi kum; Ndiyawuthanda umyalelo wakho.
164 Ndikudumisa kasixhenxe ngemini, Ngenxa yezigwebo zobulungisa bakho.
165 Banoxolo olukhulu abawuthandayo umyalelo wakho; Akukho sikhubekiso kubo.
166 Ndikhangela usindiso lwakho, Yehova; Ndenza imithetho yakho.
167 Umphefumlo wam uyazigcina izingqiniso zakho, Ndizithanda kunene.
168 Ndiyazigcina iziyalezo zakho nezingqiniso zakho, Ngokuba zonke iindlela zam ziphambi kwakho.
169 Makusondele phambi kwakho ukuhlahlamba kwam; Yehova, ndiqondise ngokwelizwi lakho.
170 Masifike isikhungo sam phambi kwakho; Ndihlangule ngokwentetho yakho.
171 Umlomo wam mawumpompoze indumiso, Kuba undifundisile imimiselo yakho.
172 Ulwimi lwam luya kuyiphendula intetho yakho, Ngokuba yonke imithetho yakho inobulungisa.
173 Isandla sakho masibe sesokundinceda, Ngokuba ndizinyulele iziyalezo zakho.
174 Ndilangazelela usindiso lwakho, Yehova; Umyalelo wakho uyandiyolisa.
175 Mawuphile umphefumlo wam, ukudumise, Andincede amasiko akho.
176 Ndiya ndimka njengemvu elahlekileyo; mfune umkhonzi wakho, Ngokuba andiyilibali imithetho yakho.
Isahluko 120

1 Ingoma yezinyuko. Engxingongweni yam ndakhala kuYehova, Wandiphendula.
2 Ndathi, Wuhlangule, Yehova, umphefumlo wam emlonyeni oxokayo, Elulwimini olunenkohliso.
3 Makakunike ntoni na, akongeze ntoni na, Lulwimindini lunenkohliso?
4 Iintolo zegorha ezitsolo, Kunye namalahle avuthayo onwele.
5 Athi ke mna! Kuba ndingumphambukeli kwaMesheki, Ndihleli ngasezintenteni zakwaKedare.
6 Umphefumlo wam kade uhleli Nabaluthiyileyo uxolo.
7 Mna ndingowoxolo; Ke ndithi ndakuthetha, bona babe yimfazwe.
Isahluko 121

1 Ingoma yezinyuko. Ndiwaphakamisele ezintabeni na amehlo am? Luya kuvela phi na uncedo lwam?
2 Uncedo lwam luvela kuYehova, UMenzi wezulu nehlabathi.
3 Akayi kukha alunikele unyawo lwakho ekutyibilikeni; Akayi kukha ozele umgcini wakho.
4 Uyabona, akozeli, akalali, UMgcini kaSirayeli.
5 NguYehova umgcini wakho, NguYehova umthunzi wakho ekunene kwakho.
6 Emini ilanga aliyi kukwenzakalisa, Nenyanga ebusuku.
7 UYehova uya kukugcina ebubini bonke, Uya kuwugcina umphefumlo wakho.
8 UYehova uya kukugcina ukuphuma kwakho nokungena kwakho, Kususela ngoku kude kuse ephakadeni.
Isahluko 122

1 Ingoma yezinyuko. KaDavide. Ndavuya bakuthi kum, Masiye endlwini kaYehova.
2 Iinyawo zethu zifike zema Emasangweni akho, Yerusalem;
3 Yerusalem, wena wakhiweyo Ngokomzi ohlangeneyo wamnye;
4 Apho zinyuka ziye khona izizwe, Izizwe zikaYehova; Ibubungqina ke loo nto kwaSirayeli, Ukuba kubulelwe kwigama likaYehova.
5 Kuba khona apho kumiswe iitrone zokugweba, Iitrone zendlu kaDavide.
6 Celelani iYerusalem uxolo; Mababe nokuchulumacha abakuthandayo,
7 Malube luxolo eludongeni lwakho olurhaqileyo, Nokuchulumacha ezingxandeni zakho ezinde.
8 Ngenxa yabazalwana bam nowethu, Makhe ndithethe uxolo ngawe.
9 Ngenxa yendlu kaYehova, uThixo wethu, Ndiya kufuna okukulungeleyo.
Isahluko 123

1 Ingoma yezinyuko. Ulohlala emazulwini, Ndiwaphakamisela kuwe amehlo am.
2 Uyabona, njengokuba amehlo abakhonzi Emi kwisandla seenkosi zabo; Njengokuba amehlo omkhonzazana Emi kwisandla senkosikazi yakhe: Ngokunjalo amehlo ethu akuYehova, uThixo wethu, Ade asibabale.
3 Sibabale, Yehova, sibabale, Ngokuba sanele kakhulu kukudelwa.
4 Umphefumlo wethu wanele kakhulu Kukugculela kwabangakhathalele bani, Nokudela kwabanekratshi.
Isahluko 124

1 Ingoma yezinyuko. KaDavide. Koko uYehova ebengakuthi, Makatsho uSirayeli,
2 Koko uYehova ebengakuthi Ekusukeleni kwabantu phezulu kuthi,
3 Bange beba basiginya sihleli, Ekuvutheni komsindo wabo kuthi;
4 Ange esintywilisele amanzi, Wadlula phezu komphefumlo wethu umsinga;
5 Ange edlule phezu komphefumlo wethu Amanzi akhukumeleyo.
6 Ungowokubongwa uYehova, Ongasinikelanga emazinyweni abo, ukuba siqwengwe.
7 Umphefumlo wethu usindile, njengentaka emgibeni wababambisi; Umgibe uqhawukile, sasinda ke thina.
8 Uncedo lwethu lusegameni likaYehova, UMenzi wezulu nehlabathi.
Isahluko 125

1 Ingoma yezinyuko. Abo bakholosa ngoYehova banjengentaba yaseZiyon: Ayishukumi, ihleli ngonaphakade.
2 IYerusalem ijikelezwe ziintaba; Ke uYehova ubajikelezile naye abantu bakhe, Kususela ngoku kude kuse ephakadeni.
3 Ngokuba ayiyi kuhlala intonga yokungendawo elifeni lamalungisa, Ukuze amalungisa angazisi ebugqwetheni izandla zawo.
4 Yehova, yenza okulungileyo kwabalungileyo, Kwabathe tye ezintliziyweni zabo.
5 Ke bona abathi gu bucala ngeendlela zabo ezimagoso-goso, UYehova makabemkise, kunye nabasebenzi bobutshinga. Malube luxolo kuSirayeli.
Isahluko 126

1 Ingoma yezinyuko. Ekubabuyiseni kukaYehova ababuyayo baseZiyon, Saba njengabaphuphayo;
2 Waza wazala kukuhleka umlomo wethu, Lwazala kukumemelela ulwimi lwethu. Baza bathi phakathi kweentlanga, UYehova ubenzele izinto ezinkulu aba.
3 UYehova usenzele izinto ezinkulu, Saba ngabavuyayo.
4 Buyisa, Yehova, abathinjiweyo bakuthi, Njengemilambo yamanzi yelasezantsi.
5 Abahlwayelayo beneenyembezi Baya kuvuna benokumemelela.
6 Ohamba ahambe elila, Ephethe intlwayelelo, Uyabuya eze ememelela, Ethwele izithungu zakhe.
Isahluko 127

1 Ingoma yezinyuko. KaSolomon. Ukuba akayakhi uYehova indlu, Bafumana besaphuka yiyo abakhi bayo. Ukuba umzi akawugcini uYehova, Ufumana ephaphama owugcinayo.
2 Nifumana nivuka kusasa, Nihlale nisebenza kude kube sebusuku, Nikudla ukudla kokubulaleka; Uyipha intanda yakhe, ilele ubuthongo.
3 Uyabona, ilifa likaYehova ngoonyana, Umvuzo sisiqhamo sesizalo.
4 Njengeentolo esandleni segorha, Banjalo oonyana bobutsha.
5 Hayi, uyolo lomfo ozalise umphongolo wakhe ngabo! Abayi kudana, Xa bathetha neentshaba esangweni.
Isahluko 128

1 Ingoma yezinyuko. Hayi, uyolo lwabantu bonke abamoyikayo uYehova, Abahamba ngeendlela zakhe!
2 Ukuxelenga kwezandla zakho inene uya kukudla, Uya kuba noyolo wena, kulunge kuwe.
3 Umkakho woba njengomdiliya oqhamayo Endlwini yakho ngaphakathi; Oonyana bakho babe njengezithole zomnquma Ngeenxa zonke esithebeni sakho.
4 Yabona, unjalo ukusikelelwa umfo Omoyikayo uYehova.
5 Makakusikelele uYehova eZiyon. Uyibone iYerusalem inenyhweba Yonke imihla yobomi bakho;
6 Ubone abantwana babantwana bakho. Malube luxolo kuSirayeli.
Isahluko 129

1 Ingoma yezinyuko. Kukaninzi bendibandezela kwasebuncinaneni bam, Makatsho uSirayeli;
2 Kukaninzi bendibandezela kwasebuncinaneni bam: Ababanga nakundithini noko.
3 Abalimi balima emhlana kum, Bayolula indima yabo.
4 UYehova ulilungisa, Uzinqumle izintya zabangendawo.
5 Mabadane babuye umva Bonke abayithiyayo iZiyon.
6 Mababe njengengca ephuma phezu kwezindlu, Eyomayo ingekahlumi,
7 Engekasizalisi nesandla sakhe umvuni, Engekalizalisi nesondo lengubo yakhe umbophi wezithungu;
8 Bengekathi nabadlulayo, Intsikelelo kaYehova mayibe kuni; Siyanisikelela egameni likaYehova.
Isahluko 130

1 Ingoma yezinyuko. Ezinzulwini ndinqula wena, Yehova,
2 Nkosi, yiva ilizwi lam. Iindlebe zakho mazilibazele Ilizwi lokutarhuzisa kwam.
3 Ukuba uthe wabunqala ubugwenxa, Yehova, Ngubani na ongaba nokuma, Nkosi?
4 Ngokuba kunawe ukuxolela, Ukuze woyikwe.
5 Ndithembele kuYehova, uthembile umphefumlo wam; Ndilinde ilizwi lakhe.
6 Umphefumlo wam ulindele eNkosini Ngaphezu kwabalinde ukusa, Ewe, abalinde ukusa.
7 Lindela kuYehova, Sirayeli, Ngokuba inceba ikuYehova; Ikuye inkululeko eninzi.
8 Yena ke wowakhulula amaSirayeli Ebugwenxeni bawo bonke.
Isahluko 131

1 Ingoma yezinyuko; kaDavide. Yehova, intliziyo yam ayiphakamile, amehlo am akaqwayingile; Andihambi ezintweni ezinkulu, Eziyimisebenzi ebalulekileyo kum.
2 Inene, ndiwuzolise ndawuthozamisa umphefumlo wam; Unjengomntwana olunyulweyo, ehleli kunina; Unjengomntwana olunyulweyo umphefumlo wam kum.
3 Wena Sirayeli, lindela kuYehova Kususela ngoku kude kuse ephakadeni.
Isahluko 132

1 Ingoma yezinyuko. Yehova, mkhumbulele uDavide Ukucinezeleka kwakhe konke;
2 Yena wamfungelayo uYehova, Wabhambathisa kwimbalasane enguThixo kaYakobi,
3 Esithi, Andiyi kungena ententeni eyindlu yam, Andiyi kunyuka ndiye esililini, emandlalweni wam;
4 Andiyi kuwanika amehlo am ubuthongo, Neenkophe zam ukozela:
5 Ndide ndimfumanele indawo uYehova, Ndiyifumanele umnquba imbalasane kaYakobi.
6 Khangela, sawuva e-Efrata, Sawufumana ezintilini zaseKiriyati-yeharim.
7 Masingene emnqubeni wakhe, Siqubude esihlalweni seenyawo zakhe.
8 Khawusuk’ ume, Yehova, uze ekuphumleni kwakho, Wena netyeya yamandla akho.
9 Ababingeleli bakho mabambathe ubulungisa, Bamemelele abakho benceba.
10 Ngenxa kaDavide umkhonzi wakho, Musa ukubutyhala ubuso bomthanjiswa wakho.
11 UYehova wamfungela uDavide; Inyaniso, akayi kubuya kuloo nto, Esithi, Esiqhameni sezibilini zakho Ndimisa oya kuba setroneni yakho.
12 Ukuba bathe oonyana bakho bawugcina umnqophiso wam, Nesingqiniso sam endibafundisayo: Oonyana babo bothi nabo bahlale Etroneni yakho nanini.
13 Ngokuba uYehova uyinyule iZiyon, Uyinqwenele ukuba ibe likhaya lakhe;
14 Esithi, Nantsi indawo yam yokuphumla kwam nanini; Ndiya kuhlala apha, ngokuba oko ndikunqwenele.
15 Umphako wayo ndiya kuwusikelela kunene; Amahlwempu ayo ndiya kuwahluthisa ngesonka,
16 Ndibambathise ngosindiso ababingeleli bayo, Abenceba bayo bamemelele bememelela.
17 Apho ndiya kumhlumisela uphondo uDavide, Ndiya kumlungisela isibane umthanjiswa wam.
18 Iintshaba zakhe ndiya kuzambathisa udano; Ke phezu kwakhe yena siya kutyatyamba isithsaba sakhe.
Isahluko 133

1 Ingoma yezinyuko; kaDavide. Yabonani, ukuba kuhle, ukuba mnandi, Ukuthi abazalwana bahlale bemxhelo mnye!
2 Kunjengeoli elungileyo entloko, Isihla ezindevini, Ezindevini zika-Aron, Isihla iye emqukumbelweni weengubo zakhe.
3 Kunjengombethe waseHermon, Ohla phezu kweentaba zaseZiyon; Ngokuba uYehova wayimisela khona apho intsikelelo, Ubomi, kude kuse ephakadeni.
Isahluko 134

1 Ingoma yezinyuko. Yabonani, mbongeni uYehova, nonke bakhonzi bakaYehova, Nimiyo endlwini kaYehova ebusuku.
2 Phakamiselani engcweleni izandla zenu, Nimbonge uYehova.
3 Makakusikelele eZiyon uYehova, UMenzi wezulu nehlabathi.
Isahluko 135

1 Haleluya. Dumisani igama likaYehova; Dumisani, nina bakhonzi bakaYehova,
2 Nimiyo endlwini kaYehova, Ezintendelezweni zendlu yoThixo wethu.
3 Dumisani uYehova, ngokuba elungile uYehova; Libetheleni uhadi igama lakhe, ngokuba kumnandi.
4 Ngokuba uYehova unyule uYakobi ukuba abe ngowakhe, Wanyula uSirayeli ukuba abe yinqobo kuye.
5 Ngokuba ndiyazi mna ukuba mkhulu uYehova, INkosi yethu ingaphezu koothixo bonke.
6 Konke akuthandileyo uYehova uya kwenza, Ezulwini nasemhlabeni, Ezilwandle nasemanzini onke enzonzobila.
7 Ulonyusa amafu eziphelweni zehlabathi, Imvula wayenzela imibane; Ulorhola umoya koovimba bakhe.
8 Owawabulalayo amazibulo aseYiputa, Ethabathele ebantwini wesa ezinkomeni;
9 Wathumela imiqondiso nezimanga Phakathi kwakho, Yiputa, KuFaro nakubakhonzi bakhe bonke;
10 Owabulala iintlanga ezinkulu, Wabulala ookumkani abanamandla;
11 OoSihon, ukumkani wama-Amori, No-Ogi, ukumkani waseBhashan, Nezikumkani zonke zakwaKanan;
12 Walinikela ilizwe labo lalilifa, Lalilifa kumaSirayeli, abantu bakhe,
13 Yehova, igama lakho lingunaphakade, Inkumbuzo yakho, Yehova, ikwizizukulwana ngezizukulwana.
14 Ngokuba uYehova uya kugweba phakathi kwabantu bakhe, Azohlwaye ngenxa yabakhonzi bakhe.
15 Izithixo zeentlanga yisilivere negolide, Umsebenzi wezandla zabantu.
16 Zinomlomo nje, azithethi; Zinamehlo nje, aziboni;
17 Zineendlebe nje, aziva; Akukho nento engumoya emlonyeni wazo.
18 Baya kuba njengazo abenzi bazo, Bonke abasukuba bekholose ngazo.
19 Nina ndlu kaSirayeli, bongani uYehova; Nani ndlu ka-Aron, bongani uYehova.
20 Nina ndlu kaLevi, bongani uYehova; Nani boyika uYehova, bongani uYehova.
21 Ngowokubongwa uYehova eZiyon, Ulohlala eYerusalem. Haleluya!
Isahluko 136

1 Bulelani kuYehova, ngokuba elungile: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
2 Bulelani kuThixo woothixo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
3 Bulelani kuNkosi kankosi: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
4 KuloMenzi wemisebenzi ebalulekileyo emikhulu yedwa: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
5 KuloMenzi wezulu ngengqondo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
6 KuloMtwabululi wehlabathi phezu kwamanzi: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
7 KuloMenzi wezikhanyiso ezikhulu: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe;
8 Ilanga lilawule emini: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe;
9 Inyanga neenkwenkwezi zilawule ebusuku: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
10 Kulowabulala amaYiputa kumazibulo awo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
11 Wawakhupha amaSirayeli phakathi kwawo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
12 Ngesandla esithe nkqi, nangengalo eyolukileyo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
13 KuloMgabuli woLwandle oluBomvu, lwagabuka: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
14 Wawaweza amaSirayeli esazulwini salo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
15 Wamvuthululela uFaro nempi yakhe eLwandle oluBomvu: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
16 Kulohambisa abantu bakhe entlango: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
17 Kulowaxabela ookumkani abakhulu: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
18 Wabulala ookumkani abaziingangamsha: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe;
19 USihon, ukumkani wama-Amori: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe;
20 No-Ogi, ukumkani waseBhashan: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
21 Walinikela ilizwe labo laba lilifa: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe,
22 Laba lilifa kuSirayeli umkhonzi wakhe: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
23 Owasikhumbulayo ebuphantsini bethu: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
24 Wasihlangula kwabasibandezelayo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
25 Ulonika into yonke ephilileyo ukudla: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
26 Bulelani kuThixo wamazulu: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
Isahluko 137

1 NgaseMilanjeni yaseBhabheli Sahlala phantsi khona, salila, Sakuyikhumbula iZiyon.
2 Emingculubeni phakathi kwayo Sazixhoma khona iihadi zethu.
3 Ngokuba khona apho abathimbi bethu basibiza Izango zengoma; Abathuthumbisi bethu basibiza uvuyo, Besithi, Sivumeleni ingoma yaseZiyon.
4 Singathini na ukuvuma ingoma kaYehova Emhlabeni wolunye uhlanga?
5 Ukuba ndithe ndakulibala, Yerusalem, Masinyele isandla sam sokunene.
6 Ulwimi lwam malunamathele ekhuhlangubeni lam, Ukuba andithanga ndikukhumbule; Ukuba andithanga ndiyinyuse iYerusalem Ngaphezu kwemivuyo yam yonke.
7 Bakhumbule, Yehova, oonyana bakaEdom, Umhla weYerusalem, Abo bathi, Yidilizeni, yidilizeni Kuse elusekweni lwayo.
8 Ntombi inguBhabheli, wena unyashiweyo; Hayi, uyolo lwalowo ukubuyekezayo ukuphatha kwakho Osiphethe ngako!
9 Hayi, uyolo lwalowo ubabambayo abahlekeze abantwana bakho Engxondorheni!
Isahluko 138

1 EkaDavide. Ndiya kubulela kuwe ngentliziyo yam yonke; Phambi koothixo ndiya kukubethela uhadi.
2 Ndiya kuqubuda ndibhekise etempileni yakho engcwele, Ndibulele kwigama lakho, ngenxa yenceba yakho, nangenxa yenyaniso yakho; Kuba ulikhulisile ilizwi lakho ngaphezu kwegama lakho lonke.
3 Ngomhla wokubiza kwam wandiphendula, Wandikhaliphisa, yangamandla emphefumlweni wam.
4 Baya kubulela kuwe, Yehova, bonke ookumkani behlabathi, Bakuweva amazwi omlomo wakho;
5 Bavume ngeendlela zikaYehova, Ukuba lukhulu uzuko lukaYehova:
6 Ngokuba noko uYehova aphakamileyo, uyambona othobekileyo; Ke yena oziphakamisayo umazi nakude.
7 Ukuba ndithe ndahamba-hamba phakathi kweembandezelo, uyandiphilisa; Wosolulela emsindweni weentshaba zam isandla sakho, Sindisindise isandla sakho sokunene.
8 UYehova uya kundifezela. Yehova, inceba yakho ingunaphakade, Izenzo zezandla zakho musa ukuziyekela.
Isahluko 139

1 Kumongameli; ekaDavide. Umhobe. Yehova, undigocagocile, wandazi.
2 Wena uyakwazi ukuhlala kwam nokusuka kwam; Uyaziqonda izicamango zam nakude.
3 Ukuhamba kwam nokulala kwam, uyakwela; Uqhelene neendlela zam zonke.
4 Ngokuba akukho lizwi elulwimini lwam Ongalaziyo ke, Yehova, kanye.
5 Ngasemva nangaphambili undingqingile, Wasibeka phezu kwam isandla sakho.
6 Kubalulekile kum oko kwazi, Kuphezulu, kundinqabele.
7 Ndingahambela phi na ukumka emoyeni wakho? Ndingabalekela phi na ukumka ebusweni bakho?
8 Ukuba ndithe ndenyuka ndaya emazulwini, ulapho wena; Ukuba ndithe ndazandlalela kwelabafileyo, nanko ukho.
9 Ukuba ndithe ndaphakamisa amaphiko esifingo, Ndaya ndahlala ekupheleni kolwandle,
10 Besingandikhaphayo kwanalapho isandla sakho, Sindibambe isandla sakho sokunene.
11 Ukuba ndithe, Mabundisongele ubumnyama bona bodwa, Nokukhanya kube bubusuku ngeenxa zonke kum:
12 Kwanobumnyama obo abungebi bubumnyama kuwe; Ubusuku bungaba mhlophe njengemini, Ubumnyama bungaba njengokukhanya
13 Ngokuba wena wazibumba izintso zam, Wandibiyela esizalweni sikama.
14 Ndiyabulela kuwe ngenxa enokuba ndenziwe ngokoyikekayo, ngokubalulekileyo; Zibalulekile izenzo zakho, Umphefumlo wam uyazi kakuhle.
15 Ayengagushekile kuwe amathambo am, Mna ndenzelwayo entsithelweni, Ndalukwa ndayimfakamfele ezinzulwini zomhlaba.
16 Amehlo akho andibona ndiseyimbumba, Zazibhalwe encwadini yakho iimini zonke ziphela; Ziyiliwe ngenxa engaphambili, Kungekabikho ke nanye kuzo.
17 Kum ke zinjani na ukunqaba izicamango zakho, Thixo! Asingangani isimbuku sazo!
18 Zingathi, ndizibalile, zibe ninzi ngaphezu kwentlabathi; Ndakuvuka ndoba ndisenawe.
19 Ngamana wambulala ongendawo, Thixo! Nina madoda amagazi, sukani kum.
20 Abo bakukhankanyela amayelenqe, Balibizela inkohlakalo igama lakho abazondi bakho.
21 Andinakubathiya na abakuthiyayo, Yehova, Ndikruquke ngabasukela phezulu kuwe?
22 Ndibathiya ngentiyo ephelelisileyo, Kum mna baziintshaba.
23 Ndigocagoce, Thixo, uyazi intliziyo yam; Ndicikide, uzazi iingcinga-ngcinga zam;
24 Ubone ukuba kukho ndlela yobubi na kum, Undikhaphele kwindlela engunaphakade.
Isahluko 140

1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ndihlangule, Yehova, esintwini esinobubi, Ndilondoloze emntwini ogonyamelayo,
2 Abacinga okubi entliziyweni. Imihla yonke baxhaya imfazwe.
3 Balola ulwimi lwabo njengenyoka; Ubuhlungu berhamba busemlonyeni wabo (Phakamisani.)
4 Ndigcine, Yehova, ezandleni zongendawo, Ndilondoloze emntwini ogonyamelayo, Abacinga ukuzikhubekisa iinyawo zam.
5 Abanekratshi bandiqhushekele isibatha nezintya, Baneke umnatha ecaleni kwendlela, Bandithiyele ngemigibe. (Phakamisani.)
6 Ndithi kuYehova, UnguThixo wam; Beka indlebe, Yehova, elizwini lesikhungo sam.
7 Yehova, Nkosi yam, nqaba endisindisayo, Uyigqubuthele intloko yam ngemini yeduli.
8 Musa ukumnika, Yehova, ongendawo iminqweno yakhe; Musa ukuwuphumelelisa umnkqangiyelo wakhe, Hleze aziphakamise. (Phakamisani.)
9 Yona intloko yabandingqingayo, Ububi bomlomo wabo mabubagubungele.
10 Mabathotyelwe amalahle avuthayo; Makabawise emlilweni, emimbithini, bangabi saphuma.
11 Indoda enolwimi mayingazinzi ehlabathini; Indoda enokugonyamela, ububi mabuyizingele ngembembetshane.
12 Ndiyazi ukuba uYehova uya kulifeza Ityala losizana, ibango lamahlwempu.
13 Inene, amalungisa aya kubulela kwigama lakho; Baya kuhlala ebusweni bakho abathe tye.
Isahluko 141

1 Umhobe kaDavide. Yehova, ndiyakunqula, khawuleza uze kum; Libekele indlebe izwi lam ekudandulukeni kwam kuwe.
2 Umthandazo wam mawuhlale uhleli phambi kwakho usisiqhumiso, Nokuphakamisa kwam izandla kube ngumnikelo wangokuhlwa.
3 Umlomo wam wumisele umlindi, Yehova; Misa umgcini emnyango womlomo wam.
4 Intliziyo yam musa ukuyithobela entweni embi, Ukuba isebenze intlondi yokungendawo Namadoda asebenza ubutshinga; Mandingazidli izimnandi zawo.
5 Malindibethe ilungisa linenceba, lindohlwaye; Ioli enjalo yentloko ayingeyali intloko yam: Ngokuba usekho nomthandazo wam ebubini bawo.
6 Bakhahlelwa emacaleni engxondorha abagwebi bawo, Beve amazwi am ukuba amnandi.
7 Njengolimayo enqika umhlaba, Anjalo ukuthi saa amathambo ethu emlonyeni wengcwaba.
8 Ngokuba akuwe, Yehova, Nkosi yam, amehlo am; Ndizimela ngawe; musa ukuwuphalaza umphefumlo wam.
9 Ndigcine esangweni lomgibe wabandithiyelayo, Nasezirhintyelweni zabasebenza ubutshinga.
10 Mabeyele ezintanjeni zabo abangendawo, Ndide ndidlule mna okukanye.
Isahluko 142

1 Eyokuqiqa kaDavide; oko ebesemqolombeni. Umthandazo. Ndikhala kuYehova ngezwi lam, Ndikhunga uYehova ngezwi lam,
2 Ndiphalaza inkalazo yam phambi kwakhe, Ndixela imbandezelo yam phambi kwakhe.
3 Ekutyhafeni komoya phakathi kwam, Uyayazi wena ingqushu yam. Emendweni endihamba ngawo Bandiqhushekela isibatha.
4 Bheka ngasekunene ubone, Akukho undibukayo; Andinandawo ndingasabela kuyo, Akukho uwukhathaleleyo umphefumlo wam.
5 Ndikhala kuwe, Yehova, Ndithi, Nguwe ihlathi lam, Isabelo sam ezweni labahleliyo.
6 Kubazele indlebe ukuhlahlamba kwam, Ngokuba ndiswele kakhulu: Ndihlangule kwabandisukelayo, Ngokuba bomelele kunam.
7 Wukhuphe entolongweni umphefumlo wam, Ndibulele kwigama lakho. Amalungisa aya kuzithi jize ngesithsaba ngenxa yam, Ngokuba undiphethe kakuhle.
Isahluko 143

1 Umhobe kaDavide. Yehova, yiva umthandazo wam, kubekele indlebe ukutarhuzisa kwam; Ndiphendule ngokunyaniseka kwakho, ngobulungisa bakho.
2 Musa ukumsa ematyaleni umkhonzi wakho: Ngokuba phambi kwakho akukho namnye uhleliyo olilungisa.
3 Ngokuba utshaba luwusukele umphefumlo wam, Lubutyumzele emhlabeni ubomi bam; Lundihlalise ezindaweni ezimnyama, njengabafe ngonaphakade.
4 Utyhafile phakathi kwam umoya wam; Imangalisiwe phakathi kwam intliziyo yam.
5 Ndikhumbula imihla yamandulo; Ndicamngca ngemisebenzi yakho yonke, Ndicamngca ngesenzo sezandla zakho.
6 Ndizolulela kuwe izandla zam, Umphefumlo wam ukungxamele njengelizwe elibharhileyo. (Phakamisani.)
7 Khawuleza undiphendule, Yehova; uyaphela umoya wam. Musa ukubusithelisa kum ubuso bakho, Ndifane nabahla baye emhadini.
8 Ndivise kwakusasa inceba yakho, Ngokuba ndikholose ngawe. Ndazise indlela endiya kuhamba ngayo: Ngokuba ndiwuphakamisela kuwe umphefumlo wam.
9 Ndihlangule ezintshabeni zam, Yehova. Ndizimela ngawe.
10 Ndifundise ukwenza ikholo lakho, ngokuba unguThixo wam. UMoya wakho olungileyo makandikhaphele ezweni elisithabazi.
11 Ngenxa yegama lakho, Yehova, ndiphilise; Wukhuphe embandezelweni umphefumlo wam ngobulungisa bakho.
12 Ngenceba yakho zibhangise iintshaba zam, Ubatshabalalise bonke abawubandezelayo umphefumlo wam, Ngokuba ndingumkhonzi wakho.
Isahluko 144

1 EkaDavide. Makabongwe uYehova, uliwa lam, Ulofundisa izandla zam ukulwa, Iminwe yam imfazwe.
2 Unceba yam, umboniselo yam, Ungxonde yam, umsindisi wam, mna lo; Ungweletshetshe yam, undizimela ngaye; Ulonyathelela abantu bam phantsi kwam.
3 Yehova, uyintoni na umntu, le nto umaziyo? Unyana womfo, le nto umnyamekelayo?
4 Umntu lo ufana nomphunga, Imihla yakhe injengethunzi elidlulayo.
5 Yehova, thoba amazulu akho, uhle; Phatha ezintabeni, ziqhume.
6 Banekisa imibane, uziphangalalise; Thuma iintolo zakho, uziduba-dube.
7 Thuma izandla zakho, zivele phezulu; Ndirhole, ndihlangule emanzini amakhulu. Esandleni soonyana bolunye uhlanga;
8 Abamlomo uthetha inkohlakalo, Abasandla sokunene sisesokunene sobuxoki.
9 Thixo, ndokuvumela ingoma entsha, Ndikubethele umrhubhe ontambo zilishumi;
10 Ulonika ookumkani usindiso, Ulohlangula uDavide umkhonzi wakhe ekreleni elinobubi.
11 Ndirhole, ndihlangule esandleni soonyana bolunye uhlanga, Abamlomo uthetha inkohlakalo, Abasandla sokunene sisesokunene sobuxoki;
12 Baze oonyana bethu babe njengezityalo ezikhulileyo ebutsheni babo; Iintombi zethu zibe njengeembombo ezivathisiweyo ngeemfakamfele ngokokwakhiwa kwebhotwe;
13 Oovimba bethu bazale, bavelise iintlobo ngeentlobo; Iigusha zethu zizale amawaka, zande ngezigidi emaphandleni ethu;
14 Iinkomo zethu zizale, Kungabikho kungenelwa, kungabikho kuthinjwa, Kungabikho kuhlahlamba ezitratweni zethu.
15 Hayi, uyolo lwabantu ekunjalo kubo! Hayi, uyolo lwabantu abaThixo unguYehova!
Isahluko 145

1 Eyokudumisa kaDavide. Ndiya kukuphakamisa, Thixo wam, wena Kumkani, Ndilibonge igama lakho ngonaphakade kanaphakade.
2 Imihla yonke ndiya kukubonga, Ndilidumise igama lakho ngonaphakade kanaphakade.
3 Mkhulu uYehova, ngowokudunyiswa kakhulu; Ubukhulu bakhe abunakugocwagocwa.
4 Izizukulwana ngezizukulwana, kunconywa izenzo zakho, Kuxelwe ubugorha bakho.
5 Bunobungangamela ubuqaqawuli bendili yakho; Ngeendawo zakho ezibalulekileyo ndiya kucamngca.
6 Bothetha ngamandla ezenzo zakho ezoyikekayo, Ndibalise ngobukhulu bakho.
7 Bompompoza isikhumbuzo sokulunga kwakho okukhulu, Bamemelele ngobulungisa bakho.
8 Unobabalo nemfesane uYehova, Uzeka kade umsindo, mkhulu ngenceba.
9 Ulungile uYehova kubo bonke, Imfesane yakhe ikuzo zonke izenzo zakhe.
10 Ziyabulela kuwe, Yehova, zonke izenzo zakho, Bakubonge abakho benceba;
11 Uzuko lobukumkani bakho balutsho, Bathethe ngobugorha bakho.
12 Ukuba babazise oonyana babantu ubugorha bakhe, Ubuqaqawuli obuhle bobukumkani bakhe.
13 Ubukumkani bakho bubukumkani bamaphakade onke, Nolawulo lwakho lukwizizukulwana ngezizukulwana.
14 UYehova ungumxhasi wabo bonke abawayo, Ngumphakamisi wabo bonke abagobileyo.
15 Amehlo eento zonke akhangele kuwe, Wena ke uzinika ukudla kwazo ngexesha elililo;
16 Uyasivula isandla sakho, Uzihluthise iinto zonke eziphilileyo ngeento ezikholekileyo.
17 Ulilungisa uYehova ngeendlela zakhe zonke, Unenceba ngezenzo zakhe zonke.
18 Usondele uYehova kubo bonke abamnqulayo, Kubo bonke abamnqulayo ngenyaniso.
19 Uyayenza into ekholekileyo kwabamoyikayo, Akuve ukuzibika kwabo, abasindise.
20 UYehova ungumgcini wabo bonke abamthandayo, Abatshabalalise bonke abangendawo.
21 Umlomo wam mawuthethe indumiso kaYehova, Inyama yonke ilibonge igama lakhe elingcwele ngonaphakade kanaphakade.
Isahluko 146

1 Haleluya! Mdumise uYehova, mphefumlo wam.
2 Ndiya kumdumisa uYehova lo gama ndidla ubomi; Ndiya kumbethela uhadi uThixo wam ekubeni ndingosekhoyo.
3 Musani ukukholosa ngamanene, Ngonyana womntu, yena ungenalo usindiso.
4 Uyaphuma umoya wakhe, abuyele yena emhlabeni wakhe; Ngaloo mini ayatshitsha amabhongo akhe.
5 Hayi, uyolo lwalowo uluncedo lunguThixo kaYakobi, Lwalowo ulinde kuYehova uThixo wakhe:
6 KuMenzi wezulu nomhlaba, Nolwandle neento zonke ezikulo; Kulogcina inyaniso ngonaphakade;
7 Kogweba ityala labacudiswayo; Kopha abalambileyo ukudla; KuYehova okhulula ababanjwa;
8 KuYehova ovula amehlo eemfama; KuYehova ophakamisa abagobileyo; KuYehova othanda amalungisa;
9 KuYehova ogcina abaphambukeli; Kulophakamisa inkedama nomhlolokazi, Ayiphethule indlela yabangendawo.
10 UYehova ungukumkani ngonaphakade, UThixo wakho, Ziyon, kwizizukulwana ngezizukulwana. Haleluya!
Isahluko 147

1 Haleluya! Ngokuba kulungile ukuvuma ngoThixo wethu; Ngokuba kumnandi, ifanelekile indumiso.
2 Umakhi weYerusalem nguYehova; Abagxothwa bakwaSirayeli ubabuthela khona.
3 Ulophilisa abaphuke intliziyo, Abophe amanxeba abo;
4 Ulobala inani leenkwenkwezi, Ezibiza zonke ngamagama.
5 Inkulu iNkosi yethu, inamandla amakhulu; Ingqondo yayo ayiphele ndawo.
6 Ulophakamisa abalulamileyo nguYehova, Uthobela abangendawo emhlabeni.
7 Hlabelani kuYehova eyokubulela, Mbetheleni uhadi uThixo wethu.
8 Ulosibekelisa izulu ngamafu, Ulolungisela umhlaba imvula; Ulontshulisa utyani ezintabeni;
9 Ulonika inkomo ukudla, Namathole ehlungulu alilayo.
10 Akabunanze nganto ubugorha behashe, Akakholiswa zizitho zendoda;
11 UYehova ukholiswa ngabamoyikayo, Abalinde inceba yakhe.
12 Mncome uYehova, Yerusalem. Mdumise uThixo wakho, Ziyon:
13 Ngokuba eyomelezile imivalo yamasango akho, Ebasikelele abantwana bakho phakathi kwakho.
14 Ngulomisa uxolo emideni yakho, Wakuhluthisa ngengqolowa etyebileyo.
15 Ulothumela intetho yakhe ehlabathini, Ilizwi lakhe ligidima ngokukhawuleza;
16 Ulonika ikhephu njengoboya bezimvu, Ugcwayela iqabaka njengothuthu,
17 Ephosa umkhenkce wakhe njengamaqhekeza; Ngubani na onokuma phambi kwengqele yakhe?
18 Uthumela ilizwi lakhe, ezo nto azinyibilikise; Uvuthuzisa umoya wakhe, aqukuqele amanzi.
19 Uloxelela uYakobi ilizwi lakhe, USirayeli imimiselo yakhe namasiko akhe.
20 Akenjanga ngalo kolunye uhlanga, Namasiko aluwazi. Haleluya!
Isahluko 148

1 Haleluya! Dumisani uYehova emazulwini; Mdumiseni ezindaweni eziphezulu.
2 Mdumiseni, nonke zithunywa zakhe; Mdumiseni, nonke mikhosi yakhe;
3 Mdumiseni, wena langa, nawe nyanga; Mdumiseni, nonke zinkwenkwezi zinokukhanya;
4 Mdumiseni, mazulu awo amazulu, Nani, manzi angaphezu kwezulu.
5 Mazilidumise ezo nto igama likaYehova; Ngokuba wawisa umthetho, zadalwa.
6 Wazimisa ngonaphakade kanaphakade, Wazimisela ummiselo ezingayi kuwugqitha.
7 Dumisani uYehova ehlabathini, Nina bominenga, nani nonke, manzi enzonzobila:
8 Wena mlilo, nawe sichotho; wena khephu, nawe msi; Moya uvuthuzayo, ulenzayo ilizwi lakhe;
9 Nina zintaba, nani zinduli nonke, Nina mithi eneziqhamo, nani misedare nonke;
10 Nina marhamncwa, nani zinkomo nonke, Nina zinambuzane, nani zintaka zinamaphiko;
11 Ookumkani behlabathi, nezizwe zonke, Abathetheli nabagwebi behlabathi lonke;
12 Umlisela kwanomthinjana, Amadoda amakhulu kunye nabafana:
13 Mabalidumise igama likaYehova, Ngokuba liyingxonde igama lakhe yena yedwa; Indili yakhe ingaphezu komhlaba nezulu.
14 Wabaphakamisela abantu bakhe uphondo, Lwayindumiso kwabakhe benceba bonke, Koonyana bakaSirayeli, abantu abasondeleyo kuye. Haleluya!
Isahluko 149

1 Haleluya! Mvumeleni uYehova ingoma entsha, Indumiso yakhe ebandleni labenceba.
2 USirayeli makavuye ngoMenzi wakhe; Usapho lwaseZiyon malugcobe ngoKumkani walo.
3 Mabalidumise igama lakhe beqamba, Bembethela ingqongqo nohadi.
4 Ngokuba uYehova uyakholiswa ngabantu bakhe, Uyabahombisa abalulamileyo ngoloyiso.
5 Mabadlamke benozuko abenceba, Mabamemelele besezililini zabo.
6 Yimibongo kaThixo emqaleni wabo, Likrele elintlangothi mbini esandleni sabo;
7 Ukuze benze impindezelo ezintlangeni, Izohlwayo ezizweni;
8 Bakhonkxe ookumkani bazo ngemixokelelwane, Nabazukileyo kuzo ngamakhamandela esinyithi;
9 Benze kubo isiko elibhaliweyo. Luzuko olo lwabakhe benceba bonke. Haleluya!
Isahluko 150

1 Haleluya! Dumisani uThixo engcweleni yakhe, Mdumiseni esibhakabhakeni samandla akhe.
2 Mdumiseni ngenxa yobugorha bakhe, Mdumiseni ngokobuninzi bobukhulu bakhe.
3 Mdumiseni ngokuvuthela isigodlo, Mdumiseni ngomrhubhe nohadi.
4 Mdumiseni ngengqongqo nengqungqo, Mdumiseni ngeento ezineentambo nogwali.
5 Mdumiseni ngamacangci akhenkcezayo, Mdumiseni ngamacangci adumayo.
6 Yonke into ephefumlayo mayimdumise uYehova. Haleluya!