Isahluko 1

1 Kwakukhona umuntu ezweni lase-Uzi ogama lakhe lalinguJobe; lowo muntu wayengenasici elungile, wayemesaba uNkulunkulu, wabalekela okubi.
2 Wazala amadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu.
3 Impahla yakhe yayiyizimvu eziyizinkulungwane eziyisikhombisa, namakamela ayizinkulungwane ezintathu, namabhangqa angamakhulu ayisihlanu ezinkabi, nezimbongolo zezinsikazi ezingamakhulu ayisihlanu, nezinceku eziningi kakhulu; wayemkhulu lowo muntu kunabo bonke abantu basempumalanga.
4 Amadodana akhe ayehamba enza idili endlini yaleyo naleyo ngosuku lwayo; ayesethuma ebiza odadewabo abathathu ukuba badle, baphuze nawo.
5 Kwathi lapho seziphelile izinsuku zedili lawo, uJobe wathuma wawangcwelisa, wavuka ekuseni, wanikela ngeminikelo yokushiswa njengomumo wawo onke; ngokuba uJobe wathi: “Mhlawumbe amadodana ami onile, amthukile uNkulunkulu ezinhliziyweni zawo.” Wenze njalo uJobe imihla yonke.
6 Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova, kwafika noSathane phakathi kwawo.
7 UJehova wayesethi kuSathane: “Uvelaphi na?” USathane wamphendula uJehova, wathi: “Ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo.”
8 Wayesethi uJehova kuSathane: “Inhliziyo yakho iyiqaphele inceku yami uJobe na? Ngokuba akakho onjengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela okubi.”
9 USathane wamphendula uJehova, wathi: “UJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na?
10 Wena awumbiyelanga yini yena nendlu yakhe nakho konke okwakhe nxazonke, wabusisa umsebenzi wezandla zakhe na? Impahla yakhe yandile emhlabeni.
11 Kepha ake welule isandla sakho, uthinte konke anakho, impela uyakukuthuka ebusweni bakho.”
12 Wathi uJehova kuSathane: “Bheka, konke anakho kusesandleni sakho; kuphela kuyena uqobo ungabeki isandla sakho.” Wayesephuma uSathane ebusweni bukaJehova.
13 Kwathi ngolunye usuku lapho amadodana akhe namadodakazi akhe edla, ephuza iwayini endlini yomfowabo oyizibulo,
14 kwafika isithunywa kuJobe, sathi: “Izinkabi bezilima, izimbongolo ziklabile eceleni kwazo,
15 lapho amaSheba etheleka, azithatha; izinceku azibulele ngosiko lwenkemba; mina ngedwa kuphela ngisindile, ukuze ngikubikele.”
16 Esakhuluma lowo, kwafika nomunye, wathi: “Umlilo kaNkulunkulu uwile ezulwini, washisa izimvu nezinceku, waziqeda; mina ngedwa kuphela ngisindile, ukuze ngikubikele.”
17 Esakhuluma lowo, kwafika nomunye, wathi: “AmaKaledi enza amaviyo amathathu, ahlasela amakamela, awathatha, azibulala izinceku ngosiko lwenkemba; mina ngedwa kuphela ngisindile, ukuze ngikubikele.”
18 Esakhuluma lowo, kwafika nomunye, wathi: “Amadodana akho namadodakazi akho ayedla, ephuza iwayini endlini yomfowabo oyizibulo;
19 bheka, kwafika, kwadabula ihlane umoya omkhulu, washaya amagumbi omane endlu, yawa phezu kwezinsizwa, zafa; mina ngedwa kuphela ngisindile, ukuze ngikubikele.”
20 Wayesesukuma uJobe, waklebhula ingubo yakhe, waphucula ikhanda lakhe, wawela emhlabathini, wakhuleka,
21 wathi: “Ngaphuma ngize esizalweni sikamame; ngiyakubuyela khona ngize; uJehova wapha, uJehova uthathile; malibongwe igama likaJehova.”
22 Kukho konke lokho uJobe akonanga, akamthelanga uNkulunkulu okubi.


Isahluko 2

1 Kwathi futhi ngelinye ilanga afika amadodana kaNkulunkulu, ema phambi kukaJehova; noSathane wafika phakathi kwawo ukuba eme phambi kukaJehova.
2 UJehova wathi kuSathane: “Uvelaphi na?” USathane wamphendula uJehova, wathi: “Ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo.”
3 Wayesethi uJehova kuSathane: “Inhliziyo yakho iyiqaphele inceku yami uJobe na? Ngokuba akakho onjengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela okubi; usabambelela ekupheleleni kwakhe, noma ungivusele ukumchitha engenacala.”
4 USathane wamphendula uJehova, wathi: “Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke umuntu anakho uyakunika ngokuphila kwakhe.
5 Kepha ake welule isandla sakho, uthinte amathambo akhe nenyama yakhe, impela uyakukuthuka ebusweni bakho.”
6 UJehova wayesethi kuSathane: “Bheka, usesandleni sakho; gcina ukuphila kwakhe kodwa.”
7 Wayesephuma uSathane ebusweni bukaJehova, wamshaya uJobe ngamathumba amabi, kusukela ematheni onyawo kuze kufike okhakhayini.
8 Wathatha udengezi ukuzozenwaya ngalo; wayehlezi phakathi komlotha.
9 Wayesethi umkakhe kuye: “Usabambelela ekupheleleni kwakho na? Thuka uNkulunkulu, ufe.”
10 Kepha wathi kuye: “Ukhuluma njengalokhu owesifazane oyisiwula ekhuluma. Siyakwamukela okuhle kuphela kuNkulunkulu, singamukeli nokubi, na?” Kukho konke lokho uJobe akonanga ngomlomo wakhe.
11 Lapho abangane abathathu bakaJobe sebezwe ngakho konke lokho okubi okumehleleyo, bafika kuye bevela, kwaba yilowo nalowo endaweni yakhe: ngu-Elifazi umThemani, noBilidadi umShuhi, noSofari umNahama; bavumelana ukuba baye bamkhalele, bamduduze.
12 Lapho bephakamisa amehlo abo besekude, abamazanga; badazuluka bakhala, baklebhula, kwaba yilowo nalowo ingubo yakhe, bafafaza amakhanda abo ngothuli beluphonsa phezulu.
13 Bahlala phansi naye emhlabathini izinsuku eziyisikhombisa nobusuku obuyisikhombisa, akukhulumanga muntu kuye, ngokuba babona ukuthi usizi lwakhe lwalulukhulu kakhulu.


Isahluko 3

1 Emva kwalokho uJobe wavula umlomo wakhe, waqalekisa usuku lwakhe.
2 UJobe wathatha wathi:
3 “Makubhubhe usuku engazalwa ngalo, nobusuku obathi: ‘Ukhulelwe umntwana wesilisa.’
4 Lolo suku malube ngubumnyama; uNkulunkulu makangalunaki ephezulu, ukukhanya makungakhanyiswa kulo.
5 Ubumnyama nethunzi lokufa maluphiwe khona, kuhlale ifu phezu kwalo; okwenza mnyama usuku makulwesabise.
6 Ubusuku lobo isigayegaye masibubambe; mabungajabuli phakathi kwezinsuku zomnyaka, bungangeni phakathi komumo wezinyanga.
7 Bheka, lobo busuku mabungabi nalutho, kungangeni ukujabula kubo.
8 Mababuqalekise abathuka amalanga, abalungele ukuvusa uLeviyathani.
9 Izinkanyezi zokuhwelela kwabo maziphenduke ubumnyama; mabulinde ukukhanya kungabikho, bungaboni izinkophe zokusa,
10 ngokuba abuvalanga izivalo zesizalo sikamame, abufihlanga ukuhlupheka emehlweni ami.
11 “Angifanga ngani esizalweni na? Angibhubhanga ngani ekuphumeni kwami esiswini na?
12 Amadolo angamukeleleni, namabele ukuba ngincele, na?
13 Ngokuba kalokhu ngakube ngilele, ngithule; khona ngakube ngilele ubuthongo nginokuphumula
14 kanye namakhosi nabeluleki bomhlaba abazakhela izinqaba zamathuna,
15 noma kanye nezikhulu ezinegolide ezazigcwalisa izindlu zazo ngesiliva,
16 noma ngangingekho njengokuphuphumileyo okuthukusiweyo, njengezingane ezingazange zibone ukukhanya.
17 Lapho amashinga ayekile ukudlova; lapho baphumule abaphelile amandla.
18 Lapho iziboshwa ziyatabhaya kanyekanye; azizwa izwi labazicindezelayo.
19 Lapho nabancane nabakhulu bayafanana; isigqila sikhululekile enkosini yaso.
20 “Odiniweyo unikelwani ukukhanya nabanomunyu emphefumulweni ukuphila;
21 abalinda ukufa kungafiki, abakumba kunengcebo;
22 abathokoza baze bethabe, bajabule, uma belithola ithuna,
23 nomuntu ondlela yakhe isithekile, uNkulunkulu ambiyeleyo nxazonke zakhe, na?
24 Ukugquma kwami kufika phambi kwesinkwa sami, nokububula kwami kuthululwa njengamanzi,
25 ngokuba engikwesabayo sekuyangifikela, nenginovalo ngakho sekuyangehlela.
26 Anginakuthula, angizolile, anginakuphumula; kepha ukuyaluza kuyafika.”


Isahluko 4

1 Wayesethatha u-Elifazi, umThemani, wathi:
2 “Uma kulingwa ukukhulunywa kuwe, uyakukhathazeka na? Kepha ngubani ongazibamba, angakhulumi, na?
3 Bheka, uqondisile abaningi; uqinisile izandla ezibuthakathaka.
4 Amazwi akho amisile okhubekayo; usimamisile amadolo athuthumelayo.
5 “Kepha sekufikile kuwe, uyakhathazeka; kuyakuthinta wena, uyashaywa luvalo.
6 Ukumesaba kwakho uNkulunkulu akusilo ithemba lakho yini, nokuphelela kwezindlela zakho akusiso isisekelo sakho na?
7 Ake ukhumbule ukuthi ngubani owake wachithwa engenacala na? Babhujiswaphi abalungileyo na?
8 Njengokubona kwami abalima okubi bahlwanyele ukona, bayakuvuna.
9 Babhubha ngokuphephetha kukaNkulunkulu; ngomoya wentukuthelo yakhe bayaphela.
10 Ukubhonga kwengonyama nezwi lebhubesi kuyaphela, namazinyo amabhongo ayaphuka.
11 Ibhubesi elinamandla liyabhubha ngokuswela impango; amawundlu ebhubesikazi ayahlakazeka.
12 “Kwanyenyiselwa kimi izwi, indlebe yami yabamba ukunyenyezwa kwalo.
13 Ngokudlala kwemicabango ivuswe yimibono yasebusuku, lapho abantu sebehlelwe ngubuthongo obunzima,
14 ngafikelwa yingebhe nokuthuthumela okwaqhaqhazelisa onke amathambo ami.
15 Kwadlula umoya ebusweni bami; uboya bomzimba wami bavuka.
16 Kwema okuthile, kepha angaqonda ukubonakala kwakho; isimo sasiphambi kwamehlo ami; kwathula; ngase ngizwa izwi, lathi:
17 ‘Umuntu ulungile kunoNkulunkulu na? Umuntukazana uhlambulukile kunoMenzi na?
18 Bheka, nasezincekwini zakhe akethembi, nezingelosi zakhe uyazibeka icala;
19 kakhulu kangakanani abahlezi ezindlini zodaka, abazisekelo zabo zisothulini, abachotshozwa njengenundu.
20 Bagxotshwa kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa; babhubha kuze kube phakade benganakwa muntu.
21 Intambo yetende labo ayisishulwa yini phakathi kwabo, bafe bengazelele, na?’


Isahluko 5

1 “Ake umemeze; ukhona okuphendulayo na? Uyakuphendukela kumuphi kwabangcwele na?
2 Ngokuba isiwula siyabulawa ngukukhathazeka, nomhawu uyachitha oyisiphukuphuku.
3 Mina ngibonile isiwula sigxilile, kepha ngaqalekisa indlu yaso ngokuzumayo.
4 Abantwana baso bakude nokusindiswa, bachotshozwa esangweni; akakho obophulayo,
5 abakuvuna kwabo kudliwa ngabalambileyo, bakukhipha nasemeveni; abanxanelayo basezela impahla yabo.
6 Ngokuba usizi aluveli othulini, nokuhlupheka akuphumi emhlabathini,
7 ngokuba umuntu uzalelwa ukuhlupheka, njengokuba izinhlansi ziqhashela phezulu.
8 “Kodwa mina bengiyakumfuna uNkulunkulu; kuNkulunkulu bengiyakubeka indaba yami,
9 yena owenza izinto ezinkulu ezingaphenyekiyo, izimangaliso ezingenakubalwa,
10 yena onisa imvula emhlabeni, athume amanzi ebusweni bamasimu,
11 ukuze aphakamise abayizimpofana nabadabukileyo baphakanyiselwe ukusindiswa.
12 Uyachitha amacebo abanobuqili, ukuze izandla zabo zingabi nakufeza umgomo wabo.
13 Uyabamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo; isiluleko soyisigwegwe siyachithwa ngokuphuthuma.
14 Emini bahlangana nobumnyama, baphumputha emini njengasebusuku.
15 Uyasindisa enkembeni yemilomo yabo, yebo, abampofu esandleni sonamandla.
16 Ompofu usenethemba; ububi buvala umlomo wabo.
17 “Bheka, ubusisiwe lowo muntu uNkulunkulu amlayayo; ngalokho ungadeleli ukukhuzwa nguSomandla.
18 Ngokuba uma ezwisa ubuhlungu, ubuye abophe; uyalimaza, kepha izandla zakhe zibuye zelaphe.
19 Uyakophula ezinhluphekweni eziyisithupha; yebo, nakweziyisikhombisa awuyikuthintwa ngokubi.
20 Endlaleni uyakukuhlenga ekufeni nasempini emandleni enkemba.
21 Uyakufihlwa enkalivasini yolimi; awuyikwesaba lapho kufika ukuchitha.
22 Uyakuhleka incithakalo nendlala, nezilo zomhlaba awuyikuzesaba.
23 Ngokuba unesivumelwano namatshe asendle; izilo zasendle zihlalisana kahle nawe.
24 Uyakwazi ukuthi itende lakho linokuthula; uyakuhambela indlu yakho, awuyikusilalelwa lutho.
25 Uyakwazi ukuthi inzalo yakho iyakuba nkulu, abantwana bakho babe njengotshani bomhlaba.
26 Uyakufika ethuneni usuthi ngobudala njengeqhinqa lamabele ngesikhathi salo.
27 Bheka, lokho sikuphenyile; kunjalo; kuzwe, uzazele khona.”


Isahluko 6

1 Wayesephendula uJobe ethi:
2 “Sengathi ukuncokolozwa kwami ngabe kulinganiswe nokulinganiswa, inhlupheko yami ibekwe esilinganisweni kanyekanye.
3 Ngokuba manje iyasinda kunesihlabathi solwandle; ngalokho amazwi ami ayengukubheda.
4 Ngokuba imicibisholo kaSomandla ikimi; isihlungu sayo siphuzwa ngumoya wami; izesabiso zikaNkulunkulu ziyangehlela.
5 Imbongolo yasendle iyakhala yini inotshani na? Inkabi iyakhonya isekudleni kwayo na?
6 Okudumayo kungadliwa ngaphandle kukasawoti na? Kukhona ukuklwabusa kokumhlophe kweqanda na?
7 Umphefumulo wami uyala ukukuthinta, kungukudla okunengekayo kimi.
8 “Sengathi isicelo sami singenziwa, uNkulunkulu angiphe lokhu engikubhekayo.
9 Yebo, sengathi uNkulunkulu angangichoboza, athukulule isandla sakhe, anginqume.
10 Lokho ngakube kuhlale kube yinduduzo yami, yebo, ngabe ngijabule ebuhlungwini obungahawukeliyo ukuthi angigodlanga amazwi oNgcwele.
11 Ayini amandla ami ukuba ngingaze ngethembe na? Ukuphela kwami kuyini ukuba ngingaze ngibekezele na?
12 Pho, amandla ami angamandla amatshe yini? Inyama yami iyithusi na?
13 Akusikho yini ukuthi alukho usizo kimi; ukusindiswa kususwa kimi.
14 “Odangeleyo nga ehawukelwa ngumngane wakhe; kepha ukumesaba uSomandla kuyayekwa.
15 Abafowethu bambuluzile njengomfula, njengemithonjana yemifula eshayo,
16 emnyama ngeqhwa, lapho ungqoqwane ezisitheza khona,
17 kepha ngesikhathi sokufudumala inyamalale, ishe endaweni yayo, lapho libalele.
18 Abahamba ngezindlela zayo bayaphambuka, benyukela oqwathuleni, babhubhe.
19 Izihambi zakwaThema zabheka; izindwendwe zakwaSheba zazihlalela.
20 Zajabha, ngokuba zazibhekile; sezifike khona zadana.
21 Ngokuba kalokhu seniyize nje; nibona okwesabisayo niyesaba.
22 Ngasho yini ukuthi: ‘Ngipheni, ninginike isipho empahleni yenu,’ na?
23 noma: ‘Ngikhululeni esandleni sesitha, ningihlenge esandleni sezidlova,’ na?
24 “Ngifundiseni, khona ngiyakuthula mina, ningiqondise lapho ngiduke khona.
25 Ukukhuluma okuqotho kunamandla, kepha ukusolwa nokusolwa yinina kusizani na?
26 Nicabanga yini ukusola amazwi, lokhu ukukhuluma kophelelwa ithemba kungumoya nje na?
27 Yebo, nenza inkatho ngentandane, nithengisa ngomngane wenu.
28 Manje, qalani ukungibuka; kuyakuba sobala, uma ngiqamba amanga.
29 Ake niphenduke, kungabikho ukungalungi, nibuye niphenduke; indaba yami ilungile.
30 Kukhona ukungalungi olimini lwami yini, ulwanga lwami alunakuqonda okubi na?


Isahluko 7

1 “Umuntu akasempini yini emhlabeni, imihla yakhe ayinjengemihla yomqashwa na?
2 Njengenceku ekhefuzelela ithunzi, nanjengomqashwa obheka umvuzo wakhe,
3 kanjalo ngithole ifa lezinyanga zokubi; ngimiselwe ubusuku bezinhlupheko.
4 Lapho ngilala phansi, ngisho ngithi: ‘Ngingavuka nini,’ ngokuba ubusuku bude; ngigcwele ukubinyabinyeka kuze kuse.
5 Inyama yami yembesiwe izimpethu namagade othuli; isikhumba sami siyaphola, sibuye sibhicike.
6 “Imihla yami iyashesha kunesaluko, iphela ingenathemba.
7 Khumbula ukuthi ukuphila kwami kungumoya; iso lami aliyikubuye libone okuhle.
8 Iso longibonayo alisayikungibuka; amehlo akho esekimi, angisekho.
9 Ifu liphela lihamba; kanjalo owehlele endaweni yabafileyo akasayikukhuphuka.
10 Kasayikubuyela endlini yakhe; indawo yakhe ayisayikumazi.
11 “Ngalokho nami angiyikubamba umlomo wami; ngiyakukhuluma osizini lomoya wami, ngikhale ngomunyu womphefumulo wami.
12 Ngilulwandle yini, ngingumkhomo yini, ukuze ungibekele abalindi?
13 Lapho ngithi umbhede wami uyakungiduduza, ukhukho lwami lungithwalise ukukhala kwami,
14 uyangesabisa ngamaphupho, ungethusa ngemibono,
15 ukuze umphefumulo wami ukhethe ukuklinywa nokufa kunalawa mathambo ami.
16 Ngiyanengwa yiwo; mangingahlali njalo; ngiyeke, ngokuba imihla yami iyize.
17 Uyini umuntu ukuba umkhulise, nokuba ubeke inhliziyo yakho kuye,
18 nokuba umhambele ekuseni njalo, umhlole njalonjalo, na?
19 Koze kube nini uyeka ukungibheka na? Ngiyeke, ngize ngiminze amathe ami.
20 Noma ngonile, ngenzeni kuwe mlindi wabantu na? Ungimiseleni ngibe yisigcibisholo sakho, ngize ngibe ngumthwalo nakimi, na?
21 Awuthetheleli ngani isiphambeko sami, ususe isono sami, na? Ngokuba manje ngiyakulala phansi othulini; uyakungifunisisa, kepha angiyikubakho.”


Isahluko 8

1 Wayesethatha uBilidadi umShuhi, wathi:
2 “Koze kube nini ukhuluma lezi zinto, amazwi akho abe ngumoya onamandla, na?
3 UNkulunkulu uhlanekezela ukwahlulela yini? USomandla uphendukezela ukulunga na?
4 Uma abantwana bakho bonile kuye, yena wabanikela emandleni ezono zabo,
5 khona, uma wena ufunisisa uNkulunkulu, unxuse kuye uSomandla,
6 uma uhlambulukile, futhi ulungile, khona yena uyakuvuka ngenxa yakho, aphumelelise ikhaya lokulunga kwakho.
7 Ukuqala kwakho sekuyakuba ngokuncane, nokugcina kwakho kube ngokukhulu kakhulu.
8 Ake ubuze ezizukulwaneni zakuqala, uzibhekise lokho abakuphenyileyo oyise bazo,
9 ngokuba thina singabezolo nje, asinalwazi, lokhu imihla yethu emhlabeni iyithunzi;
10 bona abayikukufundisa yini, bakutshele, bakhiphe amazwi ezinhliziyweni zabo, na?
11 Umhlanga ungahluma lapho kungekho xhaphozi na? Incema ingamila kungekho manzi na?
12 Uma iseluhlaza, ingakakhiwa, iyabuna phambi kwabo bonke utshani.
13 “Zinjalo izindlela zabo bonke abakhohlwa uNkulunkulu: ithemba longenaNkulunkulu liyakuchitheka;
14 ithemba lakhe liyakunqunywa, nesisekelo sakhe siyindlu yolwembu.
15 Uyakwencika endlini yakhe, kepha ayiyikuma; uyakubambelela kuyo, kepha ayiyikuqina.
16 Yena uluhlaza phambi kwelanga; imixhantela yakhe iyaxhantela ensimini yakhe.
17 Izimpande zakhe ziyathandela enqwabeni yamatshe, aqhekeze indawo yamatshe.
18 Uma echithwa endaweni yakhe, iyakumala ngokuthi: ‘Angizange ngikubone.’
19 Bheka, injalo indlela yokuthokoza kwakhe; kuyakuvela abanye othulini.
20 “UNkulunkulu akamlahli opheleleyo, kabambi isandla sababi,
21 aze agcwalise umlomo wakho ngokuhleka, nezindebe zakho ngokumemeza.
22 Abakuzondayo bayakwembeswa amahloni; itende lababi aliyobe lisabakho.”


Isahluko 9

1 Wayesephendula uJobe ethi:
2 “Ngeqiniso ngiyazi ukuthi kunjalo, kepha umuntu angaba elungile phambi kukaNkulunkulu na?
3 Uma efuna ukuthetha amacala naye, angemphendule nakwelilodwa kwayinkulungwane.
4 Ehlakaniphile enhliziyweni, eqinile emandleni, ngubani oziqinisele kuye, waphumelela,
5 yena ogudluza izintaba ngokungazeleli, ezigumbuqela ngentukuthelo yakhe;
6 ozamazamisa umhlaba usuke endaweni yawo, kuthuthumele izinsika zawo;
7 oyala ilanga lingaphumi, avalele izinkanyezi;
8 oweneka izulu yedwa, ahambe emazeni olwandle;
9 owenza iBhere, neMpambano, nesiLimela, namaKamelo aseningizimu;
10 owenza izinto ezinkulu ezingenakuhlolwa, yebo, izimangaliso ezingenakubalwa.
11 Bheka, uyangidlula, ngingaboni; uyagudla, ngingezwa.
12 Bheka, uyabamba; ngubani ongamkhalima na? Ngubani ongasho kuye ukuthi: ‘Wenzani na?’
13 “UNkulunkulu akayikubuyisa intukuthelo yakhe; phansi kwakhe bayakhothama abasizi bakaRahabi.
14 Pho, mina ngingamphendula ngithini, ngikhethe amazwi ami aqondene naye, na?
15 Noma bengilungile, bengingenakumphendula, kepha nginxuse umahluleli wami.
16 Uma bengimbizile abesengiphendula, bengingayikukholwa nokho ukuthi ubekile indlebe ezwini lami.
17 Uyangilimaza ngesiphepho; uyandisa amanxeba ami ngeze.
18 Kavumi ukuba ngiphefumule, kepha uyangigcwalisa ngomunyu.
19 Uma kuyindaba yamandla, nangu onawo; uma yindaba yokwahlulela, ngubani ongimemayo na?
20 Noma ngilungile, umlomo wami uyakungilahla; noma ngingenacala, uyakuthi ngonakele.
21 Anginasici; anginakekeli umphefumulo wami; anginanzi ukuphila kwami.
22 Ukuphela kunye nje; ngalokho ngithi: ‘Uyaqeda ongenasici kanye nomubi.’
23 Uma isiswebhu sibulala ngokuzumayo, uyahleka ingozi yabangenacala.
24 Umhlaba unikezwe esandleni sababi; uyasibekela ubuso babahluleli bawo; uma kungesiye, pho, ngubani na?
25 “Imihla yami iyashesha kunesigijimi; iyabaleka ingabonanga okuhle.
26 Itshuza njengomkhunjana womhlanga, njengokhozi olutheleka empangweni.
27 Noma ngithi ngiyakukhohlwa ukukhala kwami, ngiyeke ukunyukubala kwami, ngincibilike,
28 ngiyesaba nokho bonke ubuhlungu bami, ngiyazi ukuthi awuyikungibheka nginjengongenacala.
29 Ngiyakulahlwa mina; ngikhandlekelani ize na?
30 Noma ngizigeza ngamanzi eqhwa, ngihlambe izandla zami ngensipho,
31 uyakungicwilisa nokho emgodini, izingubo zami zinengwe yimi.
32 Ngokuba akasiye umuntu onjengami ukuba ngingase ngimphendule, siye kanyekanye ekwahlulelweni.
33 Akukho mnqamulajuqu phakathi kwethu ongabeka isandla sakhe phezu kwethu sobabili.
34 Makayisuse induku yakhe kimi; ingebhe ngaye mayingangesabisi.
35 Khona ngiyakukhuluma, ngingamesabi, ngokuba anginjalo ngokwami.


Isahluko 10

1 “Umphefumulo wami ukhathele ukuhamba kwami; ngiyazinikela ekukhaleni, ngikhulume ngomunyu womphefumulo wami.
2 Ngiyakusho kuNkulunkulu ukuthi: ‘Ungangilahli; ngazise ukuthi uphikisanelani nami na?
3 Kuhle yini kuwe ukuba ucindezele, ulahle umsebenzi wezandla zakho, ukhanye phezu kwamasu ababi, na?
4 Amehlo enyama unawo na? Uyabona njengabantu na?
5 Imihla yakho injengemihla yomuntu na? Neminyaka yakho injengezinsuku zabantu na?
6 lokhu ufuna ukona kimi, ufunisisa isono sami,
7 noma ukwazi ukuthi angimubi nokuthi akakho ongophula esandleni sakho.
8 Izandla zakho zingibumbile, zangenza ngokupheleleyo nxazonke; nokho uyangichitha.
9 Ake ukhumbule ukuthi ungenzile njengebumba; pho, uyakungibuyisela othulini na?
10 Awungithululanga njengobisi, wangijiyisa njengoshizi, na?
11 Awungembathisanga isikhumba nenyama, wangiphica ngamathambo nangemisipha, na?
12 Ungenzele ukuphila nomusa; ukungihambela kwakho kulondile umoya wami.
13 Kepha ufihlile enhliziyweni yakho lokhu; ngiyazi ukuthi lokhu kukuwe kokuthi:
14 Uma ngona, uyangiqaphela; awuyikuthethelela ukona kwami.
15 Uma nginecala, maye kimi! Noma bengilungile, bengingayikuphakamisa ikhanda lami, lokhu ngisuthi ngehlazo, ngibona ukuhlupheka kwami.
16 Nokuba bengiziphakamisa, ubuyakungizingela njengengonyama, ubuye uzenze omangalisayo kimi.
17 Ubuyakuletha kimi ofakazi abasha, wandise intukuthelo yakho kimi, amabandla ngamabandla angisukele.
18 “ ‘Ungikhipheleni esizalweni na? Ngangiyakugqibuka lingakangiboni iso,
19 ngibe njengokungathi ngingekho, ngiyiswe ethuneni ngisaphuma esiswini.
20 Imihla yami ayiyingcosana na? Makapheze, angiyeke ukuba ngithokoze kancane,
21 ngingakayi lapho ngingasayikubuya khona, izwe lobumnyama nelomthunzi wokufa,
22 izwe lobumnyama obunjengesigayegaye nelomthunzi wokufa nelesiphithiphithi, lapho ukukhanya kunjengobumnyama.’ ”


Isahluko 11

1 Wayesethatha uSofari waseNahama, wathi:
2 “Awayikuphendulwa amazwi amaningi kangaka na? Umuntu oliphoshophosho angathethelelwa na?
3 Ukugavuza kwakho kuthulisa abantu na? Nalapho ukloloda, akakho ongakuhlaza na?
4 Ngokuba uthi: ‘Ukufundisa kwami kulungile; ngimhlophe emehlweni akho.’
5 Sengathi uNkulunkulu angakhuluma, akuvulele izindebe zakhe,
6 akwazise izimfihlakalo zokuhlakanipha, ngokuba ukuqonda kwakhe kuninginingi, uze wazi ukuthi uNkulunkulu, ukuba kube kuhle kuwe, wenza ukuba ikhohlakale inxenye yecala lakho.
7 “Ungathola imfihlakalo kaNkulunkulu na? Ungamfumana uSomandla kuze kube sekupheleleni kwakhe na?
8 Kuphakeme njengezulu — ungenzani na? Kujulile kunendawo yabafileyo — ungazini na?
9 Isilinganiso sakho side kunomhlaba, sibanzi kunolwandle.
10 Uma edlula, avalele, abizele ekwahluleleni, ngubani ongamkhalima na?
11 Ngokuba uyabazi abantu ababi; lapho ebona ukona, akayikukunaka na?
12 Umuntu oyize uyakuba nengqondo, nxa ithole lembongolo yasendle lizalwa libe ngumuntu.
13 “Uma ulungisa inhliziyo yakho, welulele izandla zakho kuye;
14 uma udedisele kude ukona okusesandleni sakho, ungahlalisi ububi ematendeni akho,
15 khona uyakuphakamisa ubuso bakho ungenamahloni, uqine, ungesabi.
16 Ngokuba uyakukhohlwa ukuhlupheka kwakho, ukukhumbule kunjengamanzi adlulileyo.
17 Ukuphila kwakho kuyakusa kunemini; noma kuhlwa, kuyakuba njengokusa nje.
18 Uyakuba nokwethemba, ngokuba ithemba likhona; uyakuphendla, ulale ngokulondeka.
19 Uyakulala, ungethuswa muntu; abaningi bayakuzincengela kuwe.
20 Kepha amehlo ababi ayakufiphala; abayikuba nandawo yokuphephela; ithemba labo liyakuba ngukuphuma komphefumulo.”


Isahluko 12

1Wayesephendula uJobe, wathi:
2 “Impela yinina eningabantu; ukuhlakanipha kuyakufa nani.
3 Kodwa nami nginengqondo njengani, angahlulwa yinina; ngubani ongazazi izinto ezinje na?
4 Ngiyisigcono somngane wami, ngowambiza uNkulunkulu, waphendula; olungileyo nongenasici uyisigcono.
5 Emcabangweni wohlezi kahle ingozi iyadeleleka; kulungiselwe abazinyawo zabo zishelela.
6 Amatende abacindezelayo anokuthula; abathukuthelisayo uNkulunkulu bayalondeka, abaletha unkulunkulu wabo ngezandla zabo.
7 Kepha mawubuze izinkomo, ziyakukufundisa, nezinyoni zezulu, ziyakukutshela.
8 Khuluma kuwo umhlaba, uyakukufundisa, nezinhlanzi zolwandle ziyakukulandisa.
9 Ngubani ongaziyo ngakho konke lokho ukuthi isandla sikaJehova sikwenzile lokho na?
10 Esandleni sakhe ukhona umphefumulo wakho konke okuphilayo, nomoya wenyama yabantu bonke.
11 Indlebe ayivivinyi yini amazwi, njengolwanga lunambitha ukudla, na?
12 Ezimpungeni kukhona ukuhlakanipha, nasebudeni bezinsuku ukuqonda.
13 “Kuyena kukhona ukuhlakanipha namandla; unesu nokuqonda.
14 Bheka, uyadiliza, kungabe kusakhiwa; uyavalela umuntu, kungabe kusavulwa.
15 Bheka, uyavimba amanzi, ashe; uyawathumela agumbuqele umhlaba.
16 Kuye kukhona amandla nokusizwa; odukisiweyo nodukileyo bakuye.
17 Umukisa abaluleki bephangiwe; uyenza abahluleli babe yiziwula.
18 Uthukulula izibopho zamakhosi, awabophe ezinkalweni ngamaketanga.
19 Umukisa abapristi bephangiwe, aphenule abemiyo njalo.
20 Uyasusa ulimi lwabathembekileyo, aphuce amalunga ukuqonda.
21 Uthela izikhulu ngehlazo, akhumule imbonya yonamandla.
22 Uyambula izinto ezijulileyo ebumnyameni, akhiphele ekukhanyeni ithunzi lokufa.
23 Uyandisa izizwe, abesezibhubhisa; ukhulisa izizwe, abesezisusa.
24 Uyamuka izinhloko zezizwe ezweni ingqondo yazo, azidukise ehlane elingenandlela.
25 Ziyaphumputha ebumnyameni zingenakukhanya, uyazintengantengisa njengesidakwa.


Isahluko 13

1 “Bheka, iso lami libone konke; indlebe yami ikuzwile, yakuqonda.
2 Enikwaziyo ngiyakwazi nami; angahlulwa yinina.
3 Kepha ngiyakukhuluma kuSomandla; ngifuna ukuphikisana noNkulunkulu.
4 Kepha ningabaqambimanga; niyizinyanga ezingelutho nonke.
5 Sengathi ningathula nokuthula, lokho kube ngukuhlakanipha kini.
6 Ake nizwe ukuthetha kwami, niqaphele ukuzivikela kwezindebe zami.
7 Niyakumkhulumela uNkulunkulu ngokubi, nimkhulumele ngenkohliso, na?
8 Niyakubuvuma ubuso bakhe, nimmele uNkulunkulu, na?
9 Kuhle yini, lapho eniphendla? Njengalokhu umuntu ekhohliswa niyakumkhohlisa na?
10 Uyakunisola nokunisola, uma nivuna ubuso ngasese.
11 Ubukhulu bakhe abuyikunethusa, nengebhe ngaye inehlele, na?
12 Izikhumbuzo zenu ziyizaga zomlotha; izivikelo zenu ziyizivikelo zebumba.
13 “Thulani, ningiyeke ukuba ngikhulume, kungehlele noma yini.
14 Bengiyakuyithathelani inyama yami ngamazinyo ami, ngibeke ukuphila kwami esandleni sami, na?
15 Bheka, uyakungibulala, anginathemba; nokho ngiyakuvikela izindlela zami ebusweni bakhe.
16 Lokhu kuyakuba yinsindiso yami ukuthi ongenaNkulunkulu akezi phambi kwakhe.
17 Zwisisani amazwi ami, ukusho kwami kube sezindlebeni zenu.
18 Bhekani-ke, sengilungisile ukwahlulelwa kwami; ngiyazi ukuthi ngiyakuthethwa mina.
19 Ngubani oyakuphikisana nami na? Ngokuba lapho bengiyakuthula, ngigqabuke.
20 Izinto ezimbili kuphela ungazenzi kimi, ngize ngingacasheli ubuso bakho:
21 masingasondeli kimi isandla sakho, ngingethuswa yingebhe ngawe.
22 Khona mawubize, mina ngiyakuphendula, noma kukhulume mina, wena ungiphendule.
23 Iziphambeko zami nezono zami zingakanani na? Ngazise izeqo zami nezono zami.
24 Usithelani ubuso bakho, ungishaye isitha, na?
25 Uyakwethusa iqabunga eliphephethwayo, uxoshe amabibi awomileyo, na?
26 Ngokuba uloba okumunyu ngami, ungidlisa ifa lobubi bobusha bami;
27 ufaka izinyawo zami ezingongolweni, uqaphela zonke izindlela zami, uzidwebela umudwa ngasematheni ezinyawo zami,
28 noma nginyamalala njengokubolayo, njengengubo edliwe yizinundu.


Isahluko 14

1 “Umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe mifushane, igcwele ukuyaluza.
2 Uyavela njengembali, abune; ubaleka njengethunzi, angemi.
3 Konje uvulela onjalo amehlo akho, ungingenise ekwahluleweni nawe, na?
4 Ngubani ongaveza okuhlambulukileyo kukho okungcolileyo na? Kakho noyedwa.
5 Uma imihla yakhe inqunyiwe, umumo wezinsuku zakhe ukuwe, ubekile umkhawulo wakhe, aze angadluli,
6 ungambheki, aphumule, ukuze athokoze ngosuku lwakhe njengomqashwa.
7 “Ngokuba kukhona ithemba emthini: uma unqunywa, ungabuye uhlume, nehlumela lawo aliyikuphela.
8 Noma impande yawo iguga emhlabathini, nesiphunzi sawo sifela othulini,
9 ngephunga lamanzi uyakuhluma, uveze izingatsha njengesithombo.
10 Kepha umuntu ofileyo uphelile; umuntu ogqabukileyo uphi na?
11 Njengamanzi anyamalele elwandle, nomfula oshileyo ome,
12 kanjalo umuntu ulala phansi, angabe esavuka; lize lingabikho izulu abayikuvuka, bangaphaphanyiswa ebuthongweni babo.
13 Sengathi ungangifihla endaweni yabafileyo, ungisithe kuze kudlule intukuthelo yakho, unginqumele isikhathi, ungikhumbule.
14 Uma umuntu efa, uyakubuye aphile na? Bengiyakulinda zonke izinsuku zomshikashika wami, kuze kufike ukumuka kwami.
15 Ubuyakubiza, mina ngiphendule; ubuyakulangazelela umsebenzi wezandla zakho,
16 yebo, khona ubuyakubala izinyathelo zami, ungaqapheli isono sami.
17 Isiphambeko besiyakuvalelwa esikhwameni, besewusibekela ukona kwami.
18 “Impela intaba iyawa, idilike; idwala liyasuswa endaweni yalo;
19 amanzi ayagubha amatshe; ukuphuphuma kwawo kuyakhukhula uthuli lomhlaba; kanjalo uyachitha nethemba lomuntu.
20 Uyamsukela kuze kube phakade, amuke; uyaguqula ubuso bakhe, ummukise.
21 Amadodana akhe ayadunyiswa, engazi yena; ayeyiswa, engakuqondi.
22 Inyama yakhe iyezwa ubuhlungu bayo kuphela; umphefumulo wakhe uzidabukela wona kuphela.”


Isahluko 15

1 Wayesethatha u-Elifazi umThemani, wathi:
2 “Ohlakaniphileyo uyakuphendula ngokwazi okungumoya nje, agcwalise isisu ngomoya wasempumalanga, na?
3 Aphikisane ngamazwi angasizi lutho nangezinkulumo ezingenalusizo na?
4 Yebo, uyachitha ukwesaba, unciphisa ukuzindla phambi kukaNkulunkulu.
5 Ngokuba ububi bakho buyafundisa umlomo wakho; ukhetha ulimi lwabanobuqili.
6 Ngumlomo wakho okulahlayo, akusimi; izindebe zakho ziyafakaza ngawe.
7 Ungumuntu wokuqala owazalwayo na? Wavela ngaphambi kwezintaba na?
8 Uzwile imfihlakalo kaNkulunkulu, wazigodlela wedwa ukuhlakanipha na?
9 Wazini esingayazi thina na? Uqonda ntoni engekho kithina na?
10 Kithina kukhona izimpunga namakhehla amadala kunoyihlo.
11 Zincane yini kuwe izinduduzo zikaNkulunkulu, nezwi elikhulunywa kahle kuwe na?
12 Umukiselwani yinhliziyo yakho na? Kungani ukuba amehlo akho aphayizele,
13 uphendulele kuNkulunkulu ukufutheka kwakho, ukhiphe amazwi emlonyeni wakho na?
14 Uyini umuntu ukuba abe ngohlambulukileyo, nozelwe ngowesifazane ukuba alungisiswe, na?
15 Bheka, nabangcwele bakhe akabethembi, nezulu alihlambulukile emehlweni akhe;
16 kakhulu kangakanani onengekayo nowonakeleyo, umuntu ophuza ukona njengamanzi, na?
17 “Ngiyakukwazisa, ungilalele; ngiyakukulandisa engikubonileyo
18 lokho izihlakaniphi ezikubonakalisile, zikuthathe koyise, zingakufihlanga,
19 zona ezaphiwa zodwa izwe, kungadabulanga kuzo umfokazi ngokuthi:
20 Umuntu omubi uyazibinya imihla yonke, umumo weminyaka othukuselwe isidlwangudlwangu.
21 Izwi lengebhe lisezindlebeni zakhe; lapho ehlezi kahle, uyakufikelwa ngumphangi.
22 Akethembi ukuthi uyakubuya ebumnyameni; uyalindelwa yinkemba.
23 Uyazulazulela ukudla: kuphi na? Uyazi ukuthi usuku lobumnyama selungasesandleni sakhe.
24 Ukuhlupheka nosizi kuyamethusa; kuyamahlula njengenkosi ezilungiselele impi,
25 ngokuba waselulela isandla sakhe kuNkulunkulu, wazigabisa kuSomandla.
26 Wamdumela ngentamo elukhuni, nangamaqhubu adumbileyo amahawu akhe,
27 ngokuba wasibekela ubuso bakhe ngamafutha akhe, wenza umvingqi okhalweni lwakhe.
28 Wahlala emizini ebiyakuchithwa, nasezindlini ebezingahlalwa, ezaziyakuba ngamanxiwa nje.
29 Akayikuceba, nemfuyo yakhe ayiyikuma, nokudla kwakhe akuyikukhothamela phansi.
30 Akayikusuka ebumnyameni; ilangabi liyakushisa amagatsha akhe, amuke ngokuphefumula komlomo kaNkulunkulu.
31 Makangethembi ezeni, ezikhohlisa, ngokuba ize liyakuba ngumvuzo wakhe.
32 Kuyakufezwa kungakabi yisikhathi, negatsha lakhe alisayikuba luhlaza.
33 Uyakuvuthulula igwanya lakhe njengomvini, alahle imbali yakhe njengomnqumo.
34 Ngokuba ibandla labangenaNkulunkulu liyakuba yinyumba, umlilo uqede amatende abathengwa ngemivuzo.
35 Bakhulelwe ingozi, bazala ukona; isisu sabo silungisela inkohliso.”


Isahluko 16

1 Wayesephendula uJobe, wathi:
2 “Ngizwile izinto eziningi ezinjalo; nina nonke ningabaduduzi ababi.
3 Amazwi angumoya nje awayikuphela yini? Ucunulwa yintoni ukuba uphendule na?
4 Nami ngingakhuluma njengani; uma imiphefumulo yenu ibisesikhundleni somphefumulo wami, bengiyakuhlanganisa amazwi ngani, ngininikinele ikhanda lami.
5 Benginganiqinisa ngomlomo, induduzo yezindebe zami inidambise.
6 “Noma ngikhuluma, ubuhlungu bami abudanjiswanga; noma ngiyeka, kuyini okumuka kimi na?
7 Kepha manje ungikhathazile, uyichithile yonke indlu yami.
8 Ungicindezele, kungubufakazi; ukonda kwami kuyangivukela, kufakaze ebusweni bami.
9 Ulaka lwakhe luyangidwengula, lungizingele; uyangigedlela amazinyo; isitha sami singicijisela amehlo aso.
10 Bangikhamisela imilomo yabo, bangimukula esihlathini ngenhlamba, bangihlanganyela.
11 UNkulunkulu uyanginikela kubantu abonakeleyo, angiphonse esandleni sababi.
12 Ngangihlezi kahle, wangichoboza; wangibamba ngentamo, wangiphahlaza; wangimisa ngibe yisigcibisholo.
13 Abacibishelayo bakhe bangihaqa; uyaqhekeza izinso zami engenasihawu; uchithela inyongo yami emhlabathini.
14 Uyangidiliza nokudiliza futhifuthi, angidumele njengeqhawe.
15 “Ngithungile indwangu yamasaka phezu kwesikhumba sami. ngingcolisile uphondo lwami othulini.
16 Ubuso bami bubomvu ngokukhala; ezinkosheni zami kukhona ithunzi lokufa,
17 noma kungekho ubudlova ezandleni zami nokukhuleka kwami kulungile.
18 Mhlaba, ungathukusi igazi lami; ukukhala kwami makungabi nandawo.
19 Namanje bheka, ufakazi wami usezulwini; ummeli wami usezindaweni eziphakemeyo.
20 Abangane bami bayangiklolodela; iso lami liphophoza izinyembezi kuNkulunkulu
21 ukuba amphikele umuntu kuNkulunkulu nendodana yomuntu kumakhelwane wayo.
22 Ngokuba iyingcosana iminyaka eyakubalwa, ngingakahambi indlela engingayikubuya kuyo.


Isahluko 17

1 “Umoya wami usuchithekile, imihla yami iyacimeka; okwami sekuyithuna nje.
2 Impela kukhona abangiklolodelayo, iso lami lisekucunuleni kwabo.
3 Ake unginike isibambiso, ungimele; ngubani oyakuxhawulana nami na?
4 Ngokuba uvalile izinhliziyo zabo zingaqondi; ngalokho awuyikubaphakamisa.
5 Ochaka abangane bakhe ngenxa yesabelo, amehlo abantwana bakhe ayakufiphala.
6 Ungibeke isaga sabantu, ngibe ngokhafulelwa ebusweni.
7 Iso lami lifiphele ngosizi; onke amalungu ami anjengethunzi.
8 Abaqotho bayethuswa yilokho; ongenacala uyavukela ongenaNkulunkulu.
9 Kepha olungileyo ubambelela endleleni yakhe; onezandla ezihlanzekileyo ude eqina njalo.
10 Nokho buyani nonke phela, nize; kodwa angiyikuthola phakathi kwenu ohlakaniphileyo.
11 Imihla yami isidlulile, amasu ami anqunyiwe kanye nemicabango yami yenhliziyo.
12 Ubusuku babenza imini, bathi: ‘Ukukhanya kuseduze nobumnyama.’
13 Uma ngithemba ukuthi indawo yabafileyo iyindlu yami, ngendlalele ukhukho lwami ebumnyameni,
14 ngibize ukubola ngokuthi ubaba nezimpethu ngokuthi umame nodadewethu,
15 liphi, pho, ithemba lami na? Yebo, ithemba lami, ngubani oyakulibona na?
16 Liyakwehlela emigoqweni yendawo yabafileyo, lapho kuyakuba khona ukuphumula othulini kanyekanye.”


Isahluko 18

1 Wayesethatha uBilidadi umShuhi, wathi:
2 “Koze kube nini nibekela amazwi ami izingibe na? Qondani, andukuba sikhulume.
3 Kungani ukuba sithiwe siyizilwane, singcolile emehlweni enu, na?
4 Wena ozidwengula olakeni lwakho, umhlaba uyakushiywa ngenxa yakho, nedwala lisuswe endaweni yalo, na?
5 Yebo, nokukhanya komubi kuyakucimeka, nelangabi lomlilo wakhe aliyikukhanya.
6 Ukukhanya kuyakufiphala etendeni lakhe, nesibani sakhe phezu kwakhe siyakucimeka.
7 Izinyathelo zakhe ezinamandla ziyakufinyezwa; amasu akhe ayamlahla phansi.
8 Ngokuba uyaphonswa yizinyawo zakhe enetheni, uhamba phezu kweveku.
9 Isicupho siyakumbamba ngesithende; ifolo liyakumbamba.
10 Uthukuselwe inkintshela emhlabathini, nesihibe emgwaqweni.
11 Ingebhe iyakumethusa nxazonke; iyamzingela ezinyathelweni zakhe.
12 Ububi buyakumlambela, ulungiselwe ingozi eceleni kwakhe.
13 Amalungu omzimba wakhe ayakudliwa, yebo, ukufa okwesabekayo kuyakudla amalungu akhe.
14 Uyakuhlwithwa etendeni lakhe alethembayo, ayiswe enkosini yengebhe.
15 Etendeni lakhe bayakuhlala abangesibo abakhe, kuvumvuzelwe isibabule ekhaya lakhe.
16 Izimpande zakhe ziyakoma ngaphansi; phezulu kuyabuna amagatsha akhe.
17 Ukukhunjulwa kwakhe kuyakuphela emhlabeni, angabi negama ezweni.
18 Uyakukhishwa ekukhanyeni, aqhutshelwe ebumnyameni, axoshwe ezweni.
19 Akayikuba nandodana namzukulwana phakathi kwabantu bakhe; akuyikuba khona lapho egogobala khona.
20 Abasentshonalanga bayethuswa lusuku lwakhe, nabasempumalanga babanjwa ngukwesaba.
21 Impela zinjalo izindlu zaboni; injalo indawo engamazi uNkulunkulu.”


Isahluko 19

1 Wayesephendula uJobe, wathi:
2 “Koze kube nini nihlupha umphefumulo wami, ningiphohloze ngamazwi, na?
3 Seningihlazisile kayishumi; aninamahloni okuthi ningiphathe kabi na?
4 Uma impela ngidukile, ukuduka kwami kukimi ngedwa.
5 Uma impela niyazikhukhumezela kimi, niphikisane nami ngehlazo lami,
6 yazini-ke ukuthi uNkulunkulu ungihlanekezele, ungihaqe ngenetha.
7 Bheka, ngikhala ngithi: ‘Ngubudlova!’ Kepha angiphendulwa; ngicela ukusizwa, kodwa akukho ukwahlulelwa.
8 Uvalile indlela yami ukuze ngingabi nakudlula; ubeka ubumnyama emikhondweni yami.
9 Ungikhumulile udumo lwami; ususile umqhele ekhanda lami.
10 Ungidilizile nxazonke, sengimukile; usiphulile ithemba lami njengomuthi.
11 Ungivuthisele intukuthelo yakhe, wangishaya njengezitha kuye.
12 Amabutho akhe afika kanyekanye, alungise indlela ukuba angisukele; amisa nxazonke zetende lami.
13 “Udedisile kimi abafowethu, nabazana nami sebahlukene impela nami.
14 Izihlobo zami zingishiyile, nengazana nabo bangikhohliwe.
15 Abagogobele endlini yami nezincekukazi zami bangishaya umfokazi; ngingowezizwe emehlweni abo.
16 Ngibiza inceku yami, kayingiphenduli; ngiyayinxusa ngomlomo wami.
17 Umoya wami mubi kumkami, ngiyanuka kubantwana besisu sikamame.
18 Yebo, nezingane ziyangidelela; uma ngivuka, zikhuluma ngami.
19 Ababeyizifuba zami bayanengwa yimi; labo ababengithanda sebengifulathele.
20 Amathambo ami anamathela esikhumbeni sami nasenyameni yami; ngisinde ngokulambisa kuphela.
21 Ngihawukeleni, ngihawukeleni, nina bangane bami, ngokuba isandla sikaNkulunkulu singithintile.
22 Ningizingelelani njengoNkulunkulu, ningasuthi ngenyama yami na?
23 “Sengathi amazwi ami angalotshwa! Sengathi angabhalwa encwadini,
24 aqoshwe edwaleni ngepeni lensimbi nangomthofu, kuze kube phakade!
25 Kepha mina ngiyazi ukuthi uMhlengi wami ukhona; ekupheleni uyakuma othulini.
26 Nalapho sesishabalele isikhumba sami, ngiyakumbuka uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami,
27 engiyakumbona uqobo lwami; amehlo ami ayakumbona, kungabi njengomfokazi; okuphakathi kwami kuyaphela esifubeni sami.
28 Uma nithi: ‘Siyakumxosha yini pho! njengokuba impande yendaba ifumaniseka kimi,’
29 yesabani inkemba, ngokuba ulaka lungolwezono ezifanele inkemba, ukuze nazi ukuthi ukwahlulelwa kukhona.”


Isahluko 20

1 Wayesethatha uSofari umNahama, wathi:
2 “Ngalokho imicabango yami iyangiphendula ngenxa yokushesha okuphakathi kwami.
3 Ngiyezwa insolo engihlazisayo, kepha umoya wasengqondweni yami uyangiphendula.
4 “Awukwazi yini ukuba lokhu kungokwasendulo, selokhu abantu babekwa emhlabeni,
5 ukuthi ukujabula kwababi kufushane, nokuthokoza kwabangenaNkulunkulu kungokokuphazima kweso nje, na?
6 Noma ubukhulu bakhe bukhuphukela ezulwini, nekhanda lakhe lifinyelela emafwini,
7 uyakubhubha kuze kube phakade njengamasimba akhe; abambonayo bayakuthi: ‘Uphi na?’
8 Uyakundiza njengephupho, angabe esafunyanwa; uyakuxoshwa njengombono wasebusuku.
9 Iso elalimgqolozela alisamboni, nendawo yakhe ayisamboni.
10 Abantwana bakhe bayakuzincengela kwabampofu, izandla zakhe zibuyise impahla yakhe.
11 Amathambo akhe agcwele ubusha, kepha buyakulala phansi kanye naye othulini.
12 “Noma ububi bumnandi emlonyeni wakhe, noma ebufihla phansi kolimi lwakhe,
13 noma ebugodla engabushiyi, kepha ebugcina emlonyeni wakhe,
14 kuyaguquka nokho ukudla kwakhe phakathi kwakhe, kube yinyongo yamabululu ezibilinini zakhe.
15 Ugwinyile ingcebo; uyakubuye ayihlanze; uNkulunkulu uyakuyikhipha esiswini sakhe.
16 Uyakumunca isihlungu samabululu; ulimi lwenyoka luyakumbulala.
17 Akayikubuka imifula, iminonjana nemifudlana yezinyosi namangqanga.
18 Lokho owakukhandlekelayo uyakukubuyisa, angakugwinyi; ngempahla ayitholileyo akayikujabula.
19 Ngokuba ucindezele, washiya abampofu; uhlwithile indlu, angabuye ayakhe.
20 “Ngokuba wayengazi ukuthula esiswini sakhe; kayikuphepha nalutho kulokho akufisayo.
21 Akusalanga lutho angaludlanga; ngalokho inhlanhla yakhe ayiyikuma.
22 Ekusutheni kokuvama kwakhe uyaminywa; izandla zakho konke ukuhlupheka ziyakumfikela.
23 Kuyakuthi lapho eyakugcwalisa isisu sakhe, uNkulunkulu aphonse kuye ukuvutha kwentukuthelo yakhe, akunise phezu kwakhe esekudleni.
24 Uyabalekela isikhali sensimbi, kepha ubhotshozwa ngumnsalo wethusi.
25 Uyawukhipha uphume emzimbeni wakhe; nxa uphuma unyampuza enyongweni, abesehlelwa yingebhe.
26 Ubumnyama bonke bubekelelwe ingcebo yakhe; umlilo ongavuthelwanga uyakuyidla, uchithe okusele etendeni lakhe.
27 Izulu liyakwambula ububi bakhe, umhlaba umvukele.
28 Imfuyo yendlu yakhe iyakumuka, inyamalale ngomuhla wentukuthelo.
29 Lesi siyisabelo somuntu omubi esivela kuNkulunkulu, nefa alinqunyelweyo nguNkulunkulu.”


Isahluko 21

1 Wayesephendula uJobe, wathi:
2 “Yizwani nokuzwa amazwi ami; lokhu makube yinduduzo evela kini.
3 Ngivumeleni ukuba nami ngikhulume; nalapho sengikhulumile, klolodani.
4 “Mina-ke, ukukhala kwami kungomuntu na? Ngingekhathazeke na?
5 Ngibukeni, nimangale, nibeke izandla emilonyeni yenu.
6 Lapho ngikhumbula nje, ngishaywa luvalo; ukwesaba kubamba inyama yami.
7 Ababi baphilelani, baze babe badala, yebo, bakhule emandleni, na?
8 Inzalo yabo iyema phambi kwabo kanye nabo, nabantwana babo phambi kwamehlo abo.
9 Izindlu zabo zinokuthula, azinangebhe; uswazi lukaNkulunkulu aluphezu kwabo.
10 Inkunzi yabo iyakhwela, kayiphuthi; inkomo yabo iyazala, kayiphunzi.
11 Bakhipha izingane zabo njengomhlambi; abantwana babo bayagida.
12 Bahlabelela ngesigubhu nangehabhu, bathokoza ngezwi lomtshingo.
13 Baqeda imihla yabo ngokuhle, behlela endaweni yabafileyo ngokuthula.
14 Nokho bathi kuNkulunkulu: ‘Suka kithi, asifuni ukwazi izindlela zakho.
15 USomandla uyini ukuba simkhonze na? Siyakuzuzani, uma sikhuleka kuye, na?’
16 Bhekani, inhlanhla yabo ayisesandleni sabo; icebo lababi malibe kude nami.
17 “Kukangaki isibani sababi sicimeka, nengozi ibehlela, babelwe izabelo ngentukuthelo, na?
18 Babeyakuba njengezibi phambi komoya, nanjengamakhoba aphephethwa yisiphepho.
19 UNkulunkulu ubekela abantwana babo ububi babo; yebo, kodwa makabuphindisele kubo uqobo ukuba babazi.
20 Awabo amehlo mawabone ukuchithwa kwabo, bona baphuze ukufutheka kukaSomandla.
21 Banokujabula kuni endlini yabo emva kwabo, lapho umumo wezinyanga zabo usunqunyiwe, na?
22 UNkulunkulu uyakufundiswa ukwazi, yena owahlulela abaphakemeyo, na?
23 “Omunye ufa esemi kahle kukho konke, ezinzile, enokuthula.
24 Izinhlangothi zakhe zigcwele amafutha; umnkantsha wamathambo akhe umanzi.
25 Omunye ufa enomphefumulo onomunyu, engazange adle okuhle.
26 Balala phansi othulini kanyekanye; izimpethu ziyabasibekela.
27 Bhekani, ngiyazi imicabango yenu, namacebo enu eniyakungona ngawo.
28 Nithi: ‘Iphi indlu yezikhulu, liphi itende lokuhlala kwababi, na?’
29 Anibuzanga abadlula endleleni, nibazi ubufakazi babo
30 bokuthi omubi ugodlelwa usuku lokubhujiswa nokuthi bayamukiswa ngosuku lwentukuthelo, na?
31 Ngubani oyakumtshela indlela yakhe ebusweni bakhe? Ngubani oyakumphindisela ngalokho akwenzileyo na?
32 Uyayiswa ethuneni, kulindwe elibeni.
33 Amagabade asesigodini ayakuba mnandi kuye; bonke abantu bayakudonswa emva kwakhe, njengokuba bengenakubalwa nababe phambi kwakhe.
34 “Pho, ningiduduzelani ngeze, lokhu ezimpendulweni zenu kusele inkohliso nje, na?”


Isahluko 22

1 Wayesethatha u-Elifazi umThemani, wathi:
2 “Umuntu angaba yinsizakalo kuNkulunkulu ukuba ohlakaniphileyo abe nosizo kuye na?
3 Kuyintokozo yini kuSomandla, uma ulungile, kuyinzuzo kuye, uma wenza izindlela zakho ziphelele, na?
4 “Kungokumesaba kwakho akusolayo, angene nawe ekwahlulelweni, na?
5 Ububi bakho abubukhulu yini? Izono zakho azinakuphela.
6 Ngokuba uthathe ngeze izibambiso kumfowenu, wahlubula abampofu izingubo zabo.
7 Awumphuzisanga owomileyo amanzi, wamgodlela olambileyo ukudla.
8 Umuntu onamandla, izwe lingelakhe; onodumo uyahlala kulo.
9 Umukisile abafelokazi bengenalutho; izingalo zezintandane zaphuliwe.
10 Ngalokho izingibe ziyakuhaqa; uvalo oluzumayo luyakwethusa.
11 Ukukhanya kwakho kuphenduke ubumnyama, ukuze ungaboni, nesikhukhula samanzi siyakusibekela.
12 “UNkulunkulu akakho ekuphakameni kwezulu na? Bheka inhloko yezinkanyezi ukuthi iphakeme kangaka.
13 Uthi wena: ‘UNkulunkulu wazini na? Angahlulela engale kwesigayegaye na?
14 Amafu ayamsibekela ukuze angaboni; uyahamba esiyingelezini sezulu.’
15 Uyakugcina indlela yamandulo eyahanjwa yizoni na?
16 Yizo ezahlwitha kungakabi yisikhathi, ezisisekelo sazo sathululwa njengomfula,
17 nezathi kuNkulunkulu: ‘Suka kithina, ngokuba uSomandla ubeyakwenzani kubo na?’
18 Kepha nguye owayegcwalisa izindlu zabo ngokuhle. Amasu ababi akude nami.
19 “Abalungileyo bayakukubona, bathokoze; abangenasici bayabaklododela ngokuthi:
20 ‘Impela ababesivukela sebechithiwe, nabakushiyileyo umlilo ukuqedile.’
21 “Mawujwayelane naye, ube nokuthula; ngalokho okuhle kuyakufika kuwe.
22 Mawamukele umthetho emlonyeni wakhe, ubeke amazwi akhe enhliziyweni yakho.
23 Uma ubuyela kuSomandla, uyakwakhiwa, uma udedisa okubi kude etendeni lakho,
24 ubeke igolide lakho othulini, nelase-Ofiri phakathi kwamatshe eminonjana.
25 USomandla uyakuba yigugu lakho, nesiliva elikhazimulayo kuwe,
26 ngokuba lapho uyakuthokoza ngoSomandla, uphakamisele kuNkulunkulu ubuso bakho.
27 Uyakukhuleka kuye, akuzwe, wena ugcwalise izithembiso zakho.
28 Uma unquma indaba, uyakuyenzelwa, ukukhanya kukhanye ezindleleni zakho.
29 Uma zehla, uyakuthi: ‘Phezulu!’ abesephakanyiswa ozithobileyo.
30 Abantu abangemsulwa uyakubakhulula nabo, bakhululwe ngobumhlophe bezandla zakho.”


Isahluko 23

1 Wayesephendula uJobe, wathi:
2 “Nanamuhla ukukhala kwami kumunyu; isandla sami siyasinda ngokububula kwami.
3 Sengathi ngingazi ukuthi ngiyakumtholaphi, ngize ngifike endlini yakhe,
4 ngilungise ukwahlulelwa kwami phambi kwakhe, ngigcwalise umlomo wami ngezimpendulo.
5 Bengiyakuwazi amazwi abeyakungiphendula ngawo, ngiqonde ukuthi ubeyakuthini kimi.
6 Ubeyakuphikisana nami ngamandla akhe amakhulu na? Cha, ubeyakubhekisa kimi.
7 Lapho olungileyo ubeyakuphikisana naye, mina ngikhululwe kumahluleli wami kuze kube phakade.
8 Kodwa bheka, ngiya empumalanga, kepha akakho, nasentshonalanga, kepha angimboni,
9 nangasenyakatho ekusebenzeni kwakhe, kepha akabonwa; ujikela ngaseningizimu, kepha akabonakali.
10 Ngokuba uyayazi indlela yami; esengivivinyile, ngiyakuphuma njengegolide.
11 Unyawo lwami lunamathele ezinyathelweni zakhe; ngigcinile indlela yakhe, angiphambukanga.
12 Angichezukanga emyalweni wezindebe zakhe; ngizibekele amazwi akhe kunezimiso zami.
13 “Kodwa uyinto inye, ngubani ongambuyisa na? Okufisayo umphefumulo wakhe, lokho uyakwenza.
14 Uyakufeza engikumiselweyo; izinto eziningi ezinjalo zikuye.
15 Ngalokho ngishaywa luvalo ebusweni bakhe; lapho ngikuqaphela, ngiyamesaba.
16 NguNkulunkulu odangalisileyo inhliziyo yami, uSomandla ungethusile,
17 ngokuba anginqunywanga, bungakafiki ubumnyama; wangifihlela ukuhlwa.


Isahluko 24

1 “Kungani ukuba uSomandla angazibekeleli izikhathi zokwahlulela, abamaziyo babone imihla yakhe, na?
2 Imincele iyasuswa; bahlwitha imihlambi, bayiklabise.
3 Bamukisa imbongolo yezintandane, nenkomo yomfelokazi bayayithatha ibe yisibambiso.
4 Bafuzula abaswelayo endleleni; abampofu bomhlaba bacasha ndawonye.
5 Bheka, njengezimbongolo ehlane bayaphumela emisebenzini yabo befunisisa ukudla; ihlane lingukudla kwabo abakunika abantwana babo.
6 Emasimini bavuna ifoliji; bakhothoza esivinini somubi.
7 Ebusuku balala nqunu bengenangubo, bengenanto yokuzisibekela emakhazeni.
8 Bamanzi ngezihlambi zasezintabeni; basingatha idwala bengenasiphephelo.
9 Intandane ihlwithwa ebeleni, nengane yompofu ithathwa ibe yisibambiso,
10 bahambe nqunu bengenangubo, bethwele izithungu, belambile.
11 Benza amafutha phakathi kwezingange zabahluphi; banyathela izikhamo zewayini, kepha bayoma.
12 Bexoshwe emzini abafayo bayabubula; imiphefumulo yabalimeleyo iyakhala, kepha uNkulunkulu akanaki lokho okubi.
13 “Bakhona abakuhlubukile ukukhanya; abazi indlela yakho, abanamatheli emikhondweni yakho.
14 Umbulali uvuka ekuseni, abulale ompofu noswelayo; ebusuku unjengesela.
15 Iso lesiphingi libheka ukuhlwa ngokuthi: ‘Malingangiboni iso,’ sisithe ubuso baso.
16 Bafohla izindlu sekumnyama; emini bayazivalela; ukukhanya abakwazi.
17 Ngokuba ithunzi lokufa kubo bonke labo linjengokusa, lokhu beyazi ingebhe yethunzi lokufa.
18 “Banejubane ebusweni bamanzi; izabelo zabo ziqalekisiwe emhlabeni; abasayikuphendukela endleleni yezivini.
19 Ukoma nokushisa kuyaqeda amanzi eqhwa; kanjalo indawo yabafileyo labo abonileyo.
20 Isizalo siyamkhohlwa; izimpethu ziyamsobozela; akasayikukhunjulwa; ukungalungi kuyaphulwa njengomuthi.
21 Uyayidla inyumba engazaliyo; akenzeli umfelokazi okuhle.
22 Uyadonsa namaqhawe ngamandla akhe; uyavuka; akakho osenethemba lokuphila.
23 UNkulunkulu uyamnika ukuba alondeke, asekelwe; kepha amehlo akhe aphezu kwezindlela zabo.
24 Bayaphakanyiswa; emva kwesikhashana abasekho; bayaphela njengabanye, bafe; babuna njengezihloko zezikhwebu.
25 “Uma kungenjalo, ngubani ongangenza onamanga, awenze ize amazwi ami, na?”


Isahluko 25

1 Wayesethatha uBilidadi umShuhi, wathi:
2 “Ukubusa nokwesabeka kukuye owenza ukuthula ezindaweni zakhe eziphakemeyo.
3 Ukhona yini ongabala izimpi zakhe, nokukhanya kwakhe akuphumeli bani na?
4 Pho, umuntu angalunga kanjani kuNkulunkulu, nozelwe ngowesifazane angahlambuluka kanjani, na?
5 Bheka, nenyanga ayinankazimulo, nezinkanyezi azihlambulukile emehlweni akhe.
6 Pho, kakhulu kangakanani umuntu oyimpethu, nendodana yomuntu eyisibungu, na?”


Isahluko 26

1 Wayesephendula uJobe, wathi:
2 “Usizile kanjani ongenamandla! Usindisile kanjani ingalo engenamandla?
3 Umlulekile kanjani ongenakuhlakanipha! Umemezile kangakanani ukuqonda!
4 Utshelwe ngubani lawo mazwi, nomoya kabani waphuma kuwe, na?
5 “Izithunzi ziyathuthumela phansi kwamanzi kanye nabakhelwane bawo.
6 Indawo yabafileyo ize phambi kwakhe, nendawo yokubhubha ayinasisibekelo.
7 Welula inyakatho phezu kwendawo engenalutho; uphanyeka umhlaba phezu kweze.
8 Ubopha amanzi emafwini akhe; ifu alidabuki phansi kwawo.
9 Uyasibekela ubuso besihlalo sakhe sobukhosi; uyeneka ifu lakhe phezu kwaso.
10 Uyingiliza ngomudwa phezu kobuso bamanzi, kuze kuphele ukukhanya ebumnyameni.
11 Izinsika zezulu ziyathuthumela; ziyethuswa ngokukhuza kwakhe.
12 Ngamandla akhe uyanyakazisa amanzi; ngokuqonda kwakhe uyachitha uRahabi.
13 Ngokuphefumula kwakhe izulu liyakhazimula; isandla sakhe sigwazile inyoka esheshayo.
14 Bheka, lokhu kungamaphethelo nje ezindlela zakhe, izwi lokunyenyeza nje elizwakalayo ngaye; indumo yamandla akhe, ngubani obeyakuyiqonda na?”


Isahluko 27

1 UJobe wabuye waphakamisa izwi lakhe, wathi:
2 “Kuphila kukaNkulunkulu osusile ukwahlulelwa kwami, noSomandla owenze munyu umphefumulo wami,
3 kusekhona ukuphefumula kimi, nomoya kaNkulunkulu usemakhaleni ami,
4 izindebe zami aziyikukhuluma okubi, nolimi lwami aluyikukhipha inkohliso.
5 Makube kude nami ukuba nginivumele; angiyikuzaphuca ukuphelela kwami ngize ngife.
6 Ngibambelela ekulungeni kwami, angikuyeki; inhliziyo yami ayisoli nowodwa wemihla yami.
7 “Isitha sami masibe njengomubi, nongisukelayo njengowonileyo.
8 Liyini ithemba longenaNkulunkulu, nxa enqunywa, lapho uNkulunkulu esusa umphefumulo wakhe, na?
9 UNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwakhe, lapho ehlelwa lusizi, na?
10 Uyakuthokoza ngoSomandla, ambize uNkulunkulu ngezikhathi zonke, na?
11 “Ngiyakunifundisa ngesandla sikaNkulunkulu; okukuSomandla angiyikukufihla.
12 Bhekani, nina nonke nikubonile; kungani ukuba nizenze ize na?
13 “Lokhu kuyisabelo somuntu omubi kuNkulunkulu, nefa lezidlwangudlwangu ezilamukela kuSomandla.
14 Uma abantwana bakhe banda, bandela inkemba; inzalo yakhe ayiyikusutha ngokudla.
15 Abasele kuye bayakumbelwa ekufeni, abafelokazi babo bangalili.
16 Noma enqwabela isiliva njengothuli, alungise izambatho njengodaka,
17 makakulungise, kepha kuyakwembathwa ngolungileyo, ongenacala abele isiliva.
18 Uyakha indlu yakhe njengenundu, ibe njengedlangala elakhiwa ngumlindi.
19 Uyalala enothile, angakuphindi kodwa; uyavula amehlo akhe, abe engasekho.
20 Ingebhe iyamehlela njengamanzi; isivunguvungu siyamphephula ebusuku.
21 Umoya wasempumalanga uyamthatha, amuke; uyambhengula endaweni yakhe.
22 Uyacibishelwa engahawukelwa; uyabaleka nokubaleka esandleni sakhe.
23 Abantu bayakumshayela ihlombe, bamncimfele ukuba asuke endaweni yakhe.


Isahluko 28

1 “Impela ukhona umthapho wesiliva, nendawo yegolide abalicwengayo.
2 Insimbi iyakhishwa emhlabathini; amatshe ayancibilikiswa abe yithusi.
3 Ubumnyama bubekelwa umkhawulo; kuyacingwa kuze kube sekupheleni konke amatshe esigayegaye nethunzi lokufa.
4 Baqhekeza umgodi kude nalapho behlala khona abantu, lapho bekhohlakele khona lunyawo; bayalenga, bajikajika kude nabantu.
5 Umhlaba-ke, kuwona kuvela ukudla, kepha ngaphansi kwawo uyaphendukezelwa njengangomlilo.
6 Amatshe awo ayindawo yamasafire; inothuli lwegolide.
7 Lowo mgudu awaziwa yinqe, neso loheshe aliwubonanga.
8 Izilwane ezinkulu azihambanga ngawo, nengonyama ayidlulanga ngawo.
9 Uyelulela isandla sakhe etsheni lensengetsha, agumbuqele izintaba kwasezimpandeni zazo.
10 Uqhekeza imihohoba emadwaleni; iso lakhe liyabona konke okuyigugu.
11 Uyavimba imifula ukuba ingaconsi; imfihlakalo uyayikhiphela ekukhanyeni.
12 “Kepha ukuhlakanipha kufumanisekaphi? Iphi indawo yokuqonda na?
13 Umuntu kalazi inani lakho; akutholakali ezweni labaphilayo.
14 Utwa luthi: ‘Akukho kimi;’ ulwandle luthi: ‘Akukho kimi.’
15 Akunakuzuzwa ngegolide; intengo yakho ayinakulinganiswa nesiliva.
16 Kungelingane negolide lase-Ofiri, neshohamu eliyigugu, nesafire.
17 Igolide nengilazi kungelingane nakho; akunakwenaniswa ngezinto zegolide elicwengekileyo.
18 Akunakukhulunywa ngekorali nangekristalu; intengo yakho iphezu kwamarubi.
19 Itopazi laseKushe alinakulinganiswa nakho, kungelingane negolide elicwengekileyo.
20 “Ukuhlakanipha kuvelaphi na? Indawo yokuqonda iphi na?
21 Kusithekile emehlweni abo bonke abaphilayo, kufihliwe ezinyonini zezulu.
22 Ukubhujiswa nokufa kuthi: ‘Ngezindlebe zethu sizwile amahemuhemu akho.’
23 UNkulunkulu uyaqonda indlela yakho; yena uyazi indawo yakho.
24 Ngokuba uyabeka imikhawulo yomhlaba, abone konke okuphansi kwezulu.
25 Lapho emisela umoya ukusinda kwawo, elinganisa amanzi ngezilinganiso,
26 lapho enzela imvula isimiso, nonyazi lokuduma indlela,
27 khona wakubona, walanda ngakho, wakuhlela, wakuphenya.
28 Wathi kubantu: ‘Bhekani, ukwesaba iNkosi lokhu kungukuhlakanipha; ukusuka ebubini kungukuqonda.’ ”


Isahluko 29

1 UJobe wabuye waphakamisa izwi lakhe, wathi:
2 “Sengathi nga nginjengasezinyangeni zakuqala, njengasemihleni uNkulunkulu angigcina ngayo,
3 lapho isibani sakhe sasikhanya phezu kwekhanda lami, ngihamba ebumnyameni ngokukhanya kwakhe,
4 yebo, njengasezinsukwini zokuvuthwa kwami, lapho ubuhlobo bukaNkulunkulu babuphezu kwetende lami;
5 lapho uSomandla wabe esenami, nabantwana bami babe besangizungeza;
6 lapho izinyathelo zami zagezwa ngamangqanga, nedwala elalingakimi langithelela imifula yamafutha.
7 “Lapho ngaphuma ngaya esangweni ngasemzini, ngalungisa isihlalo sami esigcawini,
8 izinsizwa zangibona, zacasha, nezimpunga zasuka zema,
9 izikhulu zayeka ukukhuluma, zabeka izandla emilonyeni yazo;
10 izwi labakhulu lathuliswa; izilimi zabo zanamathela olwangeni lwabo.
11 Lapho indlebe yangizwa, yangibusisa, nalapho iso langibona, langifakazela.
12 Ngokuba ngakhulula abampofu abakhalayo kanye nentandane engenamsizi.
13 Isibusiso sobezakubhubha safika phezu kwami; ngenza inhliziyo yomfelokazi ukuba ihube ngokujabula.
14 Ngembatha ukulunga, kwaba yisambatho kimi; ukwahlulelwa kwami kwakunjengengubo nomqhele kimi.
15 Ngaba ngamehlo ezimpumputhe nezinyawo zezinyonga.
16 Nganginguyise wabampofu; indaba yengingamaziyo ngayiphenya.
17 Ngaphula imihlathi yowonayo, ngahlwitha impango emazinyweni akhe.
18 “Ngase ngithi: ‘Ngiyakufa esidlekeni sami, ngandise izinsuku zami zibe ngangesihlabathi.
19 Impande yami iyazivulela amanzi; amazolo alala ubusuku bonke egatsheni lami;
20 udumo lwami lusha njalo kimi, umnsalo wami wenziwa musha esandleni sami.’
21 “Abantu bangilalela belinda; bathula ngesiluleko sami.
22 Emva kwamazwi ami ababe besakhuluma; amazwi ami aconsela phezu kwabo.
23 Bangilindela njengemvula; bangikhamisela imilomo yabo njengokukhamisela imvula yamuva.
24 Ngabahleka bengenakukholwa; ukukhanya kobuso bami kabakufiphazanga.
25 Uma ngangikhethile izindlela zabo, ngangiyakuhlala emqoka, ngahlalisa okwenkosi empini, njengoduduza abalilayo.


Isahluko 30

1 “Kepha manje abancane ngeminyaka kunami bayangihleka, oyise babo engangibadelela ukuba ngingababeki naphakathi kwezinja zezimvu zami.
2 Yebo, namandla ezandla zabo angangisiza kanjani, abantu abaphelile iziphika, na?
3 Bondile ngokuswela nangendlala; baququda ugwadule oluyize, olwaluyilohle nakuqala.
4 Bayakha imifino kasawoti ezihlahleni; izimpande zezinwele zingukudla kwabo.
5 Bayaxoshwa phakathi kwabantu; bamemeza emva kwabo njengasemva kwamasela.
6 Bahlala ezigodini ezesabekayo, nesemihumeni yomhlaba, naseziweni.
7 Bayakhonya phakathi kwezihlahla; phansi kwezimbabazane bayabuthana,
8 bengabantwana beziwula, abantwana babangenamagama, beshaywa, bexoshwa ezweni.
9 “Manje sengihaywa yibo, yebo, sengiyisaga sabo.
10 Bayanengwa yimi, bemi kude nami; abayeki ukungikhafulela ngamathe.
11 Bakhululile imichilo yabo, bangithobisa; balahlile itomu phambi kwami.
12 Ngakwesokunene kuvuka amachwensa; agudlumeza izinyawo zami, anginqwabelela izindlela zokubhubhisa.
13 Achitha umkhondo wami; asebenzela ukubhujiswa kwami engazibambi.
14 Angena kungathi ngesikhala esibanzi; phakathi kwencithakalo atheleka phezu kwami.
15 Ingebhe ithululwa phezu kwami; njengomoya luyaxoshwa udumo lwami; inhlalakahle yami iyadlula njengefu.
16 “Manje umphefumulo wami uthululiwe phakathi kwami; izinsuku zosizi zingibambile.
17 Ebusuku amathambo ami ayabhotshozwa, asuke kimi; ubuhlungu obungigedlayo abuphumuli.
18 Ngamandla amakhulu umzimba wami wonakele; unamathela kimi njengentamo yesambatho sami.
19 Ungiphonsile odakeni; sengifana nothuli nomlotha.
20 “Ngikhala kuwe, kepha awungiphenduli; ngimi lapha, uyangibuka nje.
21 Uyaguquka ukuze ungiphathe ngonya; ngamandla esandla sakho uyangizingela.
22 Uyangiphakamisela emoyeni, ungikhwelisa kuwo, wenze ukuba ngincibilike ngokuhlokoma kwesivunguvungu.
23 Ngokuba ngiyazi ukuthi ungiyisa ekufeni nasendlini yokubuthana kwabaphilayo bonke.
24 “Kepha umuntu angelule isandla sakhe encithakalweni, akhale uma esengozini, na?
25 Angimkhalelanga yini ozinsuku zakhe zazilukhuni na? Umphefumulo wami awuhawukelanga abampofu na?
26 Lapho ngabheka okuhle, kwafika okubi; ngalindela ukukhanya, kwafika ubumnyama.
27 Izibilini zami ziyaxhuxhuzela, aziphumuli; izinsuku zosizi zingehlele.
28 Ngihamba ngimnyama, kungenziwanga yilanga; ngisukuma ebandleni ngikhala.
29 Ngingumfowabo wamakhanka, nomngane wezintshe.
30 Isikhumba sami simnyama, siyebuza kimi; amathambo ami ashile ngokushisa.
31 Ihabhu lami seliphenduke isililo, nomtshingo wami uyizwi labakhalayo.


Isahluko 31

1 “Ngenza isivumelwano namehlo ami: ngingabuka kanjani intombi na?
2 Ngokuba siyini isabelo ebesiyakuvela kuNkulunkulu phezulu, nefa likaSomandla ebeliyakuvela ekuphakameni, na?
3 Akusikho ukubhubha kwabangalungile nengozi kwabenza okubi na?
4 Yena akaboni izindlela zami, abale izinyathelo zami zonke, na?
5 “Uma ngihambile ngamanga, nonyawo lwami luphuthume enkohlisweni,
6 mangilinganiswe ngesilinganiso esilungileyo, ukuze uNkulunkulu azi ukuphelela kwami.
7 Uma izinyathelo zami zichezukile endleleni, inhliziyo yami yalandela amehlo ami, uma kunamathela isisihla ezandleni zami,
8 mangihlwanyele, kudle omunye, yebo, zisishulwe izithelo zami.
9 “Uma inhliziyo yami iyengwe ngowesifazane, ngaqamekela ngasemnyango womakhelwane wami,
10 umkami makasilele omunye, kuguqe abanye phezu kwakhe.
11 Ngokuba lokho ngabe kuyicala, ngabe kungububi bokujeziswa.
12 Ngokuba kungumlilo odlayo kuze kube sekubhujisweni, kusishulwe yonke inzuzo yami.
13 “Uma ngidelele ukwahlulelwa kwenceku yami noma okwencekukazi yami, lapho bephikisana nami,
14 ngiyakwenze njani, lapho uNkulunkulu evuka, nalapho engiphenya, ngingaphendula ngokuthini na?
15 Owangenza mina esiswini, wabenza nabo; owasibumba esizalweni munye.
16 “Uma nginqabele abampofu abakufisayo, ngenza amehlo omfelokazi ukuba afiphale,
17 ngadla ucezu lwami lwesinkwa ngingedwa, ingaludlanga nentandane
18 hhayi, ikhulele kimi kwasebusheni bami njengakuyise; kwasesizalweni sikamame ngangingumholi wabafelokazi
19 uma ngibone obhubhile ngokuswela isambatho, kungekho okokuzimboza kompofu;
20 uma ukhalo lwakhe lungangibusisanga, uma engafudunyezwanga nguboya bezimvu zami;
21 uma ngiphakamisele intandane isandla sami, ngokuba ngabona usizo lwami esangweni,
22 maliwe ihlombe lami esiphangeni, nengalo yami yaphulwe enkothweni yayo.
23 Ngokuba ngesaba ukubhujiswa nguNkulunkulu; ngenxa yokuphakama kwakhe bengingenakwenza lutho.
24 “Uma ngibeke igolide libe yithemba lami, ngathi egolideni elihle: ‘Ngithemba wena;’
25 uma ngithokozile, ngokuba imfuyo yami inkulu nangokuba isandla sami sithole okuningi;
26 uma ngibone ukukhanya ukuthi kuyakhazimula, nenyanga ukuthi ihamba ngencwazimulo,
27 kwayengwa inhliziyo yami esitha, nomlomo wanga isandla sami,
28 nalokho kwakungububi bokujeziswa, ngokuba ngangimphikile uNkulunkulu phezulu.
29 “Uma ngithokozile ngengozi yongizondayo, ngaxhuma lapho eficwa ngokubi
30 kepha angivumelanga ulimi lwami ukuba lone ngokucela ukuphila kwakhe ngesifungo
31 uma abantu betende lami bengashongo ukuthi: ‘Ngubani ongathola umuntu ongasuthanga ngenyama yakhe na?’ —
32 abafokazi kabalalanga phandle, ngavulela izihambi iminyango yami —
33 uma ngisibekele iziphambeko zami njengo-Adamu ngokufihla ububi bami esifubeni sami,
34 ngokuba ngesaba isixuku esikhulu, ngaba novalo lokudelelwa ngabomndeni, ngaze ngathula, angaphuma emnyango —
35 sengathi angaba khona ongizwayo nantu uphawu lwami, makangiphendule uSomandla — ngibe nencwadi ayilobileyo omelana nami!
36 Ngangiyakuyithwala emahlombe ami, ngiyibophe ibe ngumqhele kimi,
37 ngimlandise ngomumo wezinyathelo zami, ngisondele kuye njengesikhulu.
38 “Uma umhlaba wami ukhalile ngami, nemisele yawo ililile kanyekanye;
39 uma ngidlile izithelo zawo ngingenamali, ngenza ukuba bafe abaniniwo,
40 makuhlume ikhakhasi esikhundleni sikakolweni, kuvele ukhula endaweni yebhali.” Amazwi kaJobe asephelile.


Isahluko 32

1 Lawo madoda amathathu ayeseyeka ukumphendula uJobe, ngokuba wayelungile emehlweni akhe.
2 Lwase luvutha ulaka luka-Elihu, indodana kaBarakeli, umBuzi womndeni kaRamu; ulaka lwakhe lwavuthela uJobe, ngokuba wazithetha yena kunoNkulunkulu.
3 Ulaka lwakhe lwavuthela nabangane bakhe abathathu, ngokuba noma bengafumananga impendulo, bamlahla nokho uJobe.
4 U-Elihu wayelindele ukukhuluma kuJobe, ngokuba bona babebadala kunaye.
5 Lapho u-Elihu esebona ukuthi ayikho impendulo emilonyeni yalawo madoda amathathu, lwavutha ulaka lwakhe.
6 U-Elihu, indodana kaBarakeli, umBuzi, wayesethatha-ke, wathi: “Mina ngisemusha ngeminyaka, nina nibadala; ngalokho nganginamahloni, ngesaba ukunitshela umqondo wami.
7 Ngathi: ‘Makukhulume izinsuku, ubuningi beminyaka bazise ukuhlakanipha.’
8 Nokho kukhona umoya kumuntu; ukuphefumula kukaSomandla kuyabaqondisa.
9 Abakhulu abahlakaniphile, nabadala abaqondi ukwahlulela.
10 “Ngalokho ngithi: Ngizweni; nami ngiyakusho umqondo wami.
11 Bhekani, ngilindele amazwi enu, ngabeka indlebe emiqondweni yenu, nisaphenya eniyakukusho.
12 Nganilalela nina; bhekani, kwakungekho noyedwa owamahlula uJobe nowaphendula amazwi akhe phakathi kwenu.
13 Maningasho ukuthi: ‘Sifumene ukuhlakanipha; uNkulunkulu angamphengulula, hhayi umuntu.’
14 Akahlelelanga mina amazwi akhe; angiyikumphendula ngezinkulumo zenu.
15 “Bayakhungatheka, abasaphenduli; baphelelwa ngamazwi.
16 Ngibalindele yini, uma bengakhulumi, na? Ngokuba bemi bengasaphenduli.
17 Nami ngiyakuphendula okwami, ngitshengise nami umqondo wami.
18 Ngokuba ngigcwele amazwi; umoya phakathi kwami uyangiqhubezela.
19 Bhekani, okuphakathi kwami kunjengewayini elingenambobo; kucishe ukuqhuma njengezimvaba ezintsha.
20 Ngiyakukhuluma ukuba ngikhululeke; ngiyakuvula izindebe zami ukuba ngiphendule.
21 Mangingakhethi ubuso bamuntu, ngingathophi nobani.
22 Ngokuba angikwazi ukuthopha; uma kunjalo, uMenzi wami angangisusa masinyane.


Isahluko 33

1 “Kepha manje, Jobe mawuzwe amazwi ami,
2 Bheka-ke, sengivula umlomo wami; ulimi lwami lukhuluma emlonyeni wami.
3 Amazwi ami avela enhliziyweni yami eqotho; okwaziwa yizindebe zami ziyakukhuluma ngesiminya.
4 Umoya kaNkulunkulu ungenzile, nokuphefumula kukaSomandla kunginika ukuphila.
5 Uma ukwazi, ngiphendule; zihlele phambi kwami, ume.
6 Bheka, nginjengawe maqondana noNkulunkulu: ngibunjiwe nami ngebumba.
7 Bheka, ingebhe ngami ayiyikukugebhezisa, nesandla sami esiphezu kwakho asiyikukusinda.
8 “Impela wakhuluma ezindlebeni zami, ngezwa izwi lokukhuluma kwakho ukuthi:
9 Ngimsulwa, anginasiphambeko; ngimhlophe, akukho okubi kimi.
10 Bheka, uthola amathuba ngami, ungishaya isitha sakhe.
11 Ufaka izinyawo zami ezingongolweni, aqaphele zonke izindlela zami.
12 “Bheka, ngiyakuphendula ukuthi awuthethanga kahle lokho, ngokuba uNkulunkulu mkhulu kunomuntu.
13 Umphikiselani ngokuthi: Akaphenduli nelilodwa lamazwi ami.
14 Ngokuba uNkulunkulu ukhuluma kanye, yebo, nakabili, umuntu engakunaki.
15 Ephusheni nasembonweni wasebusuku, lapho abantu behlelwe ngubuthongo obunzima, bozela emacansini,
16 khona uyavula izindlebe zabantu, abeke uphawu ekufundisweni kwabo,
17 ukuze aphambukise umuntu ekwenzeni kwakhe, anqume ukuzidla kumuntu;
18 unqanda umphefumulo wakhe ekubhujisweni, nokuphila kwakhe ukuba kungachithwa ngomkhonto.
19 Uyajeziswa ngobuhlungu nasecansini lakhe, nangokulwa okungapheliyo emathanjeni akhe.
20 Inhliziyo iyanengwa ngukudla, nomphefumulo wakhe uzonda ukudla okade ukufisa.
21 Inyama yakhe iyadliwa, ingabe isabonwa; amathambo akhe akade engabonakali aseqhamukile.
22 Umphefumulo wakhe uyasondela egodini, nokuphila kwakhe kubabulali.
23 “Uma kukhona ingelosi kuye, nehumusha noma yiliphi enkulungwaneni lokuba litshele umuntu okumlungeleyo,
24 uNkulunkulu abeseba nomusa kuye, athi: ‘Mkhulule ukuba angehleli egodini, sengitholile ihlawulo,’
25 inyama yakhe ibe ntsha kuneyomntwana, abuyele emihleni yobusha bakhe,
26 khona uyakunxusa uNkulunkulu ukuba abe nomusa kuye, abone ubuso bakhe ngokujabula, abesebuyisela kumuntu ukulunga kwakhe.
27 Usehlabelela phambi kwabantu, uthi: ‘Ngonile, ngahlanekezela ukulunga, kepha akwenziwanga kimi njengokufaneleyo:
28 uhlengile umphefumulo wami ukuba ungadluleli egodini; ngiyakubona ukukhanya ngiphila.’
29 “Bhekani, konke lokhu uNkulunkulu uyakwenza kabili, yebo, kathathu kumuntu
30 ukuba abuyise umphefumulo wakhe egodini, akhanyiselwe ngokukhanya kwabaphilayo.
31 Yizwa, Jobe, ungilalele; thula, mina ngizakukhuluma.
32 Uma unamazwi, ngiphendule; khuluma, ngokuba ngifisa ukukuthethelela.
33 Uma ungenawo, ngilalele wena; thula, ngiyakukufundisa ukuhlakanipha.”
Isahluko 34

1 U-Elihu wathatha wathi:
2 “Yizwani amazwi ami, nina zihlakaniphi, nibeke indlebe kimi nina zazi.
3 Ngokuba indlebe iyavivinya amazwi, njengokuba ulwanga luzwa ukudla.
4 Masizikhethele okulungileyo, sazi phakathi kwethu okuhle.
5 Ngokuba uJobe uthe: ‘Ngilungile; uNkulunkulu ususile ukwahlulelwa kwami.
6 Phezu kokwahlulelwa kwami ngishaywa onamanga; inxeba lami alinakupholiswa, noma ngingenasiphambeko.’
7 Ngumuphi umuntu onjengoJobe ophuza usulu njengamanzi,
8 ohamba ngokwazana nabenza okubi, ahambisane nabantu ababi, na?
9 Ngokuba uthi: ‘Akunalusizo kumuntu ukuba azane noNkulunkulu.’
10 “Ngalokho ngizweni nina bantu abanokuqonda; makube kude noNkulunkulu ukuba enze okubi, nakuSomandla ukuba enze ukona.
11 Ngokuba uyabuyisela kumuntu njengokwenza kwakhe, atholise kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe.
12 Impela uNkulunkulu akenzi okubi; uSomandla kahlanekezeli ukwahlulela.
13 Ngubani owambeka phezu komhlaba na? Ngubani owamisa izwe lonke na?
14 Uma ebeyakuzibheka yena, azibuyisele umoya wakhe nomphefumulo wakhe,
15 inyama yonke ibiyakufa kanyekanye, umuntu abuyele othulini.
16 “Uma unengqondo, yizwa lokhu, ulalele izwi lokukhuluma kwami.
17 Imbala ozonda ukwahlulela uyakubusa na? Uyakumlahla olungileyo nonamandla
18 oshoyo enkosini ukuthi: ‘Muntu omubi,’ nasezikhulwini: ‘Mashinga,’
19 ongakhethi ubuso bezikhulu, onganaki ocebileyo kunompofu, na? Ngokuba bonke bangumsebenzi wezandla zakhe.
20 Bayafa ngokuphazima kweso; phakathi kwamabili abantu bayathuthumela, banyamalale; amaqhawe ayasuswa, kepha kungengasandla.
21 “Ngokuba amehlo akhe akuzo izindlela zomuntu; ubona zonke izinyathelo zakhe.
22 Abukho ubumnyama, nethunzi lokufa alikho, lapho abenza okubi bengacasha khona.
23 Ngokuba akadingi ukuba abelokhu ebheka umuntu ukuba aye kuNkulunkulu ukwahlulelwa.
24 Uyaphahlaza abanamandla, kungahlolwanga, amise abanye ezikhundleni zabo.
25 Ngalokho uyazi imisebenzi yabo; uyabagumbuqela ebusuku, bachotshozwe.
26 Uyabashaya njengababi endaweni lapho bebonwa khona,
27 ngokuba bachezuka ekumlandeleni, abanakanga neyodwa yezindlela zakhe,
28 baze benza ukuba ukukhala kwabampofu kufike kuye, wezwa ukukhala kwabahluphekayo.
29 Lapho yena ethula, ngubani ongalahla, nalapho ethukusa ubuso bakhe, ngubani ongambona na? Ubusa ngokufananayo, noma kuyisizwe noma kungumuntu,
30 ukuba kungabusi muntu ongenaNkulunkulu, abantu bacushwe.
31 “Ngokuba ukhona oke wathi kuNkulunkulu: ‘Ngithweswe icala noma ngingonanga, na?
32 Lokhu engingakuboni, ngifundise khona; uma ngenzile okubi, angisayikukuphinda.’
33 Uyakuphindisela njengokuthanda kwakho, lokhu ukwenqaba, na? Ngokuba nguwe ozakukhetha, akusimina; khuluma okwaziyo.
34 “Abantu abanokuqonda bayakusho kimi, yebo, nezihlakaniphi, lapho zingizwa, ziyakuthi:
35 ‘UJobe ukhuluma engenalwazi; amazwi akhe awanangqondo.’
36 Sengathi uJobe angavivinywa kuze kube sekupheleni, ngokuba uphendula njengabantu ababi.
37 Ngokuba uyenezela ukuhlubuka esonweni sakhe; ushaya ihlombe phakathi kwethu, andise amazwi akhe kuNkulunkulu.”


Isahluko 35

1 U-Elihu wathatha wathi:
2 “Usho uthi lokhu kulungile na? Uthi: ‘Yilungelo lami kuNkulunkulu yini,’
3 njengokuba uthi: ‘Kungisiza ngani?’ nokuthi: ‘Ngizuzeni kunalokho ebengiyakukuzuza, uma ngonile, na?’
4 “Ngizakukuphendula mina ngamazwi, wena nabangane bakho.
5 Bheka ngasezulwini, ubone, uqaphele amafu aphakeme kunawe.
6 Uma wona, wenzani kuye na? Uma iziphambeko zakho ziziningi, wenzani kuyena na?
7 Uma ulungile, umnikani yena, noma umukelani esandleni sakho na?
8 Ububi bakho buqondene nomuntu onjengawe, nokulunga kwakho kuthintana nendodana yomuntu.
9 “Abantu bakhala ngobuningi bezinkahlo; bakhala ngokusizwa ngenxa yengalo yabanamandla.
10 Kepha akakho othi: ‘Uphi uNkulunkulu, uMenzi wami, ozwakalisa amahubo ebusuku,
11 osifundisa phezu kwezilwane zomhlaba, asenze sihlakaniphe phezu kwezinyoni zezulu.’
12 Lapho bayakhala ngokuzidla kwababi, kepha akaphenduli.
13 Impela uNkulunkulu akezwa okuyize, uSomandla akayikukunakekela;
14 kakhulu kangakanani, lapho uthi awumboni nokuthi, noma icala liphambi kwakhe, usamhlalela, na?
15 Kepha manje, ngokuba intukuthelo yakhe ingajezisi, anganaki kakhulu iziphambeko,
16 uJobe uvulela ize umlomo wakhe; uyandisa amazwi engenalwazi.”


Isahluko 36

1 U-Elihu waqhubeka wathi:
2 “Ngihlalele kancane, ngiyakukubonisa, ngokuba ngisenamazwi okummela uNkulunkulu.
3 Ngiyakulanda kude ulwazi lwami, nginike uMenzi wami ukulunga.
4 Impela amazwi ami awasiwo amanga; unawe ophelele ekwazini.
5 “Bheka, uNkulunkulu unamandla, kepha kadeleli muntu; mkhulu emandleni okuqonda.
6 Akenzi ukuba omubi aphile, kepha abampofu uyabanika ukwahlulelwa.
7 Akabuyisi amehlo akhe kwabalungileyo, kepha ubahlalisa namakhosi ezihlalweni zobukhosi, baphakame kuze kube phakade.
8 Uma beboshwa ngamaketanga, babanjwe ngezintambo zokuhlupheka,
9 uyababonisa izenzo zabo neziphambeko zabo zokuthi baziphakamisile.
10 Uyavulela izindlebe zabo ukulaywa, asho ukuba babuye ebubini.
11 Uma belalela, bamkhonze, bayakuqeda imihla yabo ebuhleni neminyaka yabo kukho okumnandi.
12 Kepha uma bengalaleli, bayakuphela ngenkemba, bafe bengenalwazi.
13 “Abangesabi ngenhliziyo baqongelela ulaka; abakhali lapho ebabopha.
14 Bafa besebasha, ukuphila kwabo kube njengokwezifebe zethempeli.
15 Ukhulula ompofu ngobumpofu bakhe, avule indlebe yabo ngokuhlupheka.
16 “Yebo, nga ekuvusa ukuba uphume emlonyeni wosizi, uye endaweni ebanzi, lapho kungekho kunyinyeka khona, kunone okubekwa etafuleni lakho.
17 Kepha ugcwele ukwahlulelwa kwababi; ukwahlulela nokulunga kuyakubamba.
18 Xwaya ukuba ulaka lungakuvusi usashaywa, ungachezukiswa ngobuningi bamahlawulo.
19 Ukukhala kwakho kungakusiza ukuba ungahlali osizini, nazo zonke izikhwepha zamandla akho, na?
20 Ungafisi ubusuku, lapho abantu beyakususwa ezindaweni zabo.
21 Xwaya ukuba ungabhekisi ubuso bakho ebubini, ngokuba ukhethile lokho kunokuhlupheka.
22 “Bheka, uNkulunkulu uphakeme ngamandla akhe; ngubani ofundisa njengaye na?
23 Ngubani ommisele indlela yakhe na? Ngubani ongasho ukuthi: ‘Wenzile okubi,’ na?
24 Khumbula ukukhulisa izenzo zakhe abahlabelela ngazo abantu.
25 Bonke abantu bayazibona; abokufa bayazibuka besekude.
26 Bheka, uNkulunkulu uphakeme, asimqondi; umumo weminyaka yakhe ayinakuphenywa.
27 “Wenyusa amathonsi amanzi, abuye awathulule njengemvula enkungwini yakhe;
28 amafu awenza ukuba aconse, awathele phezu kwabantu abaningi.
29 Ukhona ongaqonda ukwenekeka kwamafu nokuduma kwedokodo lakhe na?
30 Bheka, uyasakaza ukukhanya kwakhe ngakuye; uyasibekela ubuphansi bolwandle.
31 Ngokuba ngalokho uyabahlulela abantu, aphane kakhulu ngokudla.
32 Uyasibekela izandla zakhe ngokukhanya, akuyale ukuba kushaye isigcibisholo.
33 Umsindo wakhe ulanda ngaye oshisekela ububi ngentukuthelo.


Isahluko 37

1 “Yebo, ngenxa yalokho iyathuthumela inhliziyo yami, isuke endaweni yayo.
2 Yizwani, nizwe indumo yezwi lakhe, nemvunge ephuma emlonyeni wakhe.
3 Uyakukhipha phansi kwalo lonke izulu, nonyazi lwakhe luya emagumbini omhlaba.
4 Emva kwalo kuduma izwi; uduma ngezwi lobukhosi bakhe; kalumisi unyazi, lapho lizwakala izwi lakhe.
5 UNkulunkulu uyaduma ngezwi lakhe ngokumangalisayo; wenza izinto ezinkulu esingaziqondi.
6 Ngokuba uthi eqhweni: ‘Khithika emhlabeni;’ kanjalo nasesihlambini semvula, yebo, ezihlambini zemvula zakhe ezinamandla.
7 Uyanamathelisa izandla zabantu bonke ukuba bonke abantu bazi imisebenzi yakhe.
8 Seziya izilwane ezikhundleni zazo, zihlale emihumeni yazo.
9 Isikhwishikhwishi siphuma ekamelweni laso, namakhaza emimoyeni ehlakazayo.
10 Ngokuphefumula kukaNkulunkulu kuvela ungqoqwane, ububanzi bamanzi buqine.
11 Yebo, uyathwesa amafu ngokuswakama; uyeneka amafu onyazi lwakhe.
12 Ayajika, aphenduke njengokunquma kwakhe ukuba enze konke awayalayo ebusweni bomhlaba owakhiweyo,
13 awafikise abe luswazi, afike ngenxa yomhlaba noma ngenxa yomusa.
14 “Beka indlebe kulokhu, Jobe; yima, uqonde izimangaliso zikaNkulunkulu.
15 Uyazi yini ukuthi uNkulunkulu uwayala kanjani, enze ukuba unyazi lwamafu akhe lukhanye na?
16 Uyaqonda yini ukulinganiswa kwamafu, izimangaliso zoPhelele olwazini,
17 wena ozingubo zakho zifudumala, lapho ethulisa umhlaba ngeshisandlu, na?
18 Ungeneka isibhakabhaka njengaye, esiqinile njengesibuko esibunjiweyo, na?
19 Sifundise ukuthi siyakuthini kuye; asinakuhlela indaba yethu ngenxa yobumnyama.
20 Uyakutshelwa ukuthi ngiyakhuluma na? Ukhona yini oshoyo ukuthi makabhubhe na?
21 Manje, abantu abanakukubona ukukhanya okukhazimula esibhakabhakeni,
22 Ngasenyakatho kuvela inkazimulo yegolide; uNkulunkulu wembethe ubukhosi obesabekayo.
23 USomandla singemqonde; mkhulu ngamandla nangokwahlulela; ngokulunga kwakhe okukhulu akoni lutho.
24 Ngalokho abantu bayamesaba; kepha akanaki abazishaya izihlakaniphi ngenhliziyo.”


Isahluko 38

1 UJehova wayesemphendula uJobe esesikhwishikhwishini, ethi:
2 “Ngubani lo owenza mnyama isiluleko ngamazwi angenalwazi na?
3 Bopha izinkalo zakho njengendoda; ngizakukubuza, wena ungazise.
4 Wawukuphi, lapho ngasekela umhlaba, na? Ngitshele, uma ukwazi ukuqonda.
5 Ngubani owanquma izilinganiso zawo, ngokuba uyakwazi phela! Ngubani owelula umucu wokulinganisa phezu kwawo na?
6 Izisekelo zawo zabekwa phezu kwani na? Ngubani owabeka itshe lawo legumbi,
7 lapho izinkanyezi zokusa zahlabelela kanyekanye, nawo onke amadodana kaNkulunkulu ajabula, na?
8 “Ngubani owavalela ulwandle ngezicabha, lapha lwabhoboka kungathi lwaphuma esiswini,
9 lapho ngabeka amafu aba yisambatho salo, nesigayegaye saba yimbeleko yalo,
10 nalapho ngalumisela umncele wami, ngamisa imigoqo nezicabha,
11 ngathi: ‘Uyakufika lapha, kepha ungadluli; lapha amaza akho aziqhenyayo ayakumiswa,’ na?
12 “Emihleni yakho uyalile ukusa, wazisa umthende wokusa indawo yawo
13 ukuba ubambe amagumbi omhlaba, ababi bathintithwe kuwo, na?
14 Uguquka njengebumba lophawu lokunamathelisa; konke kuqhamuka kungathi kwembesiwe.
15 Ababi sebenqatshelwe ukukhanya kwabo, nengalo ephakemeyo yaphuliwe.
16 “Wake wangena emithonjeni yolwandle, wahamba phansi otweni, na?
17 Amasango okufa uwavulelwe, wabona amasango ethunzi lokufa, na?
18 Uqondile ububanzi bomhlaba na? Yisho, uma ukwazi konke.
19 “Iphi indlela eya lapho kuhlala khona ukukhanya, nobumnyama-ke, iphi indawo yabo,
20 ukuze ukuyise emkhawulweni wakho, uqonde imikhondo yendlu yakho, na?
21 Angithi uyakwazi, ngokuba wawusuzelwe, nomumo wemihla yakho mkhulu, na?
22 “Wake wangena ezinqolobaneni zeqhwa, wabona izinqwaba zesichotho,
23 engiziqongelele isikhathi sokuhlupheka nosuku lokulwa nolwempi, na?
24 Iphi indlela eya lapho ukukhanya kwahlukaniselwa khona, nalapho umoya wasempumalanga uhlakazekela khona emhlabeni, na?
25 Ngubani ovulele ukuchichima kwamanzi umsele nonyazi lokuduma indlela,
26 ukunisa imvula emhlabeni lapho kungekho muntu khona, nasehlane elingenamuntu,
27 ukusuthisa ihlane kwahlongasibi, nokuhlumisa uhlaza, na?
28 Kukhona uyise wemvula na? Ngubani owazala amathonsi amazolo na?
29 Iqhwa lavela esiswini sikabani, nesithwathwa sazalwa ngubani, na?
30 Amanzi ayacasha kungathi ayitshe; ubuso botwa buhlangene.
31 “Ungabopha amaketanga esiLimela, uthukulule izintambo zeMpambano, na?
32 Ungakhipha izinkanyezi ngesikhathi sazo, uhole iBhere nabantwana balo, na?
33 Uyazazi izimiso zasezulwini, umise ukumisa kwazo emhlabeni, na?
34 “Ungaphakamisela izwi lakho emafwini, ukuze amanzi amaningi akusibekele, na?
35 Ungathuma imibani ukuba ihambe, isho kuwe, ithi: ‘Bheka, silapha’?
36 Ngubani obeke ukuhlakanipha phakathi komuntu, ngubani onika ukuqonda enhliziyweni na?
37 Ngubani ongabala amafu ngokuhlakanipha, ngubani ongathulula izimvaba zasezulwini,
38 lapho uthuli luphenduka isigaxa, namagabade anamathelane, na?
39 “Uyazingelela ibhubesikazi impango, usuthise iphango lamabhongo,
40 lapho elala emihumeni yawo, ehlezi esikhundleni eqamekele, na?
41 Ngubani olungisela igwababa ukudla kwalo, lapho amaphuphu alo ekhala kuNkulunkulu, ezulazula ngokuswela ukudla, na?


Isahluko 39

1 “Uyazi yini isikhathi sokuzala kwamagogo, uqaphela ukuzala kwezindluzelekazi, na?
2 Ungazibala izinyanga eziziqedayo, uyasazi isikhathi ezizala ngaso, na?
3 Ziyakhonkobala, zizala amazinyane azo, zikhiphe okwemihlelo yazo.
4 Amazinyane azo aqina, akhulela endle; ayahamba, angabe esabuyela kuzo futhi.
5 “Ngubani ovumele imbongolo yasendle ukuba ihambe; ngubani owathukulula izintambo zayo,
6 engenza ihlane libe yindlu yayo, nezwe likasawoti libe yindawo yayo yokuhlala, na?
7 Ihleka umsindo wedolobha, ingezwa ukumemeza komshayeli.
8 Okufunyanwa ezintabeni kuyidlelo layo: ifuna zonke izinto eziluhlaza.
9 “Inyathi iyakuthanda ukukhonza, ihlale ebusuku emkhombeni wakho, na?
10 Ungayibophela inyathi ngentambo emseleni, ibhuqe izigodi emva kwakho, na?
11 Ungayethemba, ngokuba amandla ayo makhulu, ushiye umshikashika wakho kuyo, na?
12 Ungakholwa yiyo ukuba ibuyise imbewu yakho, iyibuthele esibuyeni sakho, na?
13 “Amaphiko entshe ayaphaphaza, kepha angamakhombe nezimpaphe zothando na?
14 Ngokuba iyashiya amaqanda ayo emhlabathini, iwafudumeze othulini.
15 Iyakhohlwa ukuthi unyawo lungawachoboza nokuthi isilwane sasendle singawanyathela.
16 Iphatha kalukhuni amazinyane ayo, kungathi awasiwo awayo; ayinangebhe yokuthi umshikashika wayo ungaba yize.
17 Ngokuba uNkulunkulu wayenza ukuba ikhohlwe ukuhlakanipha, akayabelanga ukuqonda.
18 Lapho indizela phezulu, ihleka amahhashi nabagibeli bawo.
19 “Nguwe onika ihhashi amandla alo, wembathisile intamo yalo umhlwenga oyephuzelayo, na?
20 Ulenze ukuba lixhume njengenkumbi na? Indumo yokuthimula kwalo iyesabeka.
21 Liyaphanda ezigodini, liyesasa ngamandla alo, liyaphuma ukuhlangana nezimpi.
22 Liyahleka ingebhe, alesabi, alibuyi phambi kwenkemba.
23 Isambo siyalikhehlezela nomkhonto okhazimulayo, nengcula.
24 Ngolaka lwalo nangokufutheka kwalo liyagwinya umhlabathi; alimi ngokukhala kwecilongo.
25 Ekuzwakaleni kwecilongo lithi: ‘Nakho-ke;’ lihogela ukulwa kusekude, nendumo yezinduna nokumemeza kwazo.
26 “Uklebe uyandiza ngokuqonda kwakho, awelulele ngaseningizimu amaphiko akhe, na?
27 Ukhozi lwenyukela phezulu ngezwi lakho, lwakhe isidleke salo phezulu, na?
28 Luhlala esiweni, lwakha khona, eweni ledwala eliyinqaba yalo.
29 Lulapho luhlola ukudla kwalo; amehlo alo akubona kusekude.
30 Amazinyane alo amunca igazi; lapho kukhona abagwaziweyo, lukhona nalo.”


Isahluko 40

1 UJehova wayesemphendula uJobe, wathi:
2 “Osolayo uyakuphikisana noSomandla na? Omkhuza uNkulunkulu makaphendule.”
3 UJobe wamphendula uJehova, wathi:
4 “Bheka, angiyinto yalutho; ngingakuphendula ngokuthini na? Ngibeka isandla sami emlonyeni wami.
5 Ngikhulumile kanye, angisayikuphendula, yebo, kabili, kepha angiqhubeki.”
6 UJehova wayesemphendula uJobe esesikhwishikhwishini, wathi:
7 “Bopha izinkalo zakho njengendoda; ngizakukubuza, wena ungazise.
8 Imbala uyachitha ukwahlulela kwami, ungilahle ukuba ube ngolungileyo, na?
9 Unengalo njengoNkulunkulu, ungaduma ngezwi elinjengelakhe, na?
10 Zihlobise ngobukhosi nangokuphakama, wembathe udumo nenkazimulo.
11 Thulula ukuphuphuma kwentukuthelo yakho, ubheke bonke abazidlayo, ubathobise.
12 Bheka bonke abaziphakamisayo, ubehlise phansi, unyathele ababi ezindaweni zabo.
13 Bafihle othulini kanyekanye, ubophe ubuso babo endaweni ethukusiweyo.
14 Khona ngiyakukudumisa nami ngokuthi isandla sakho sokunene singakusindisa.
15 “Ake ubheke uBehemoti engamenza kanye nawe; uyadla utshani njengenkabi.
16 Bheka-ke, amandla akhe asezinkalweni zakhe, nezikhwepha zakhe zisemisipheni yesisu sakhe.
17 Uqinisa umsila wakhe njengomsedari; imisipha yamathanga akhe yalukene.
18 Amathambo akhe anjengemibhobo yethusi; izimbambo zakhe zinjengemigoqo yensimbi.
19 Ungowokuqala wezidalwa zikaNkulunkulu; ekwenziweni waphiwa inkemba yakhe.
20 Izintaba ziyamvezela ukudla, lapho kudlala khona izilwane zonke zasendle.
21 Ulala phansi kwezihlahla ezinomthunzi ekusitheni kwemihlanga nasemaxhaphozini.
22 Izihlahla ezinomthunzi ziyamsibekela ngomthunzi wazo; iminyezane yasemfuleni iyamphahla.
23 Bheka, noma kuphuphuma umfula, akethuki; uyaqalaba, noma iJordani ligijigijimela emlonyeni wakhe.
24 Angabanjwa ebhekile, liqhunjuzelwe ikhala lakhe umkhala, na?


Isahluko 41

1 “Ungakhipha uLeviyathani ngodobo, ucindezele phansi ulimi lwakhe ngentambo, na?
2 Ungafaka igoda lomhlanga ekhaleni lakhe, ubhoboze umhlathi wakhe ngodobo, na?
3 Uyakwenza imikhuleko eminingi kuwe, akhulume kuwe amazwi athambileyo, na?
4 Uyakwenza isivumelwano nawe ukuba umthathe abe yinceku kuze kube phakade na?
5 Ungadlala naye njengenyoni, umbophele amantombazana akho, na?
6 Abathengi bangathengiselana ngaye, bamahlukanise phakathi kwabahwebi, na?
7 Ungagcwalisa isikhumba sakhe ngezinhlendla, nekhanda lakhe ngamathatha ezinhlanzi, na?
8 Beka isandla sakho kuye; khumbula ukulwa; awusayikukuphinda.
9 Bheka, ithemba lakho liyakhohlisa; nangokumbona nje uyawiswa phansi.
10 Akakho onesibindi sokumvusa. Ngubani, pho, ongema phambi kwami na?
11 Ngubani ongandulele ukuba ngimbuyisele na? Konke okuphansi kwezulu kungokwami.
12 “Angiyikuthula ngezitho zakhe, nangendaba yamandla akhe, nangesimo sakhe esihle.
13 Ngubani ongakhumula isambatho sakhe esingaphandle; ngubani ongangena phakathi kwemihlathi yakhe emibili na?
14 Izicabha zobuso bakhe ngubani ongazivula na? Amazinyo akhe ayesabeka nxazonke.
15 Umhlane wakhe uyizinhla zezihlangu; zinamathelisiwe njengangophawu.
16 Zisondelene esinye kwesinye, kungangeni moya phakathi kwazo.
17 Zinamathelene; zibambelene, azinakwahlukaniswa.
18 Ukuthimula kwakhe kubengezela ngokukhanya; amehlo akhe anjengezinkophe zokusa.
19 Emlonyeni wakhe kuphuma izihlanti, nezinhlansi zomlilo ziyaqhasha.
20 Emakhaleni akhe kuphuma umusi njengasesocweni esibilayo nasemihlangeni eshayo.
21 Ukuphefumula kwakhe kokhela amalahle, nelangabi liphuma emlonyeni wakhe.
22 Entanyeni yakhe kuhlala amandla, nengebhe iyaxhuma phambi kwakhe.
23 Amanya enyama yakhe anamathelene; abunjiwe kuye, awanakususwa.
24 Inhliziyo yakhe iqinile njengetshe, yebo, iqinile njengetshe lokusila elingaphansi.
25 Ekuvukeni kwakhe abanamandla bayesaba; ngenxa yevuso baphela amandla.
26 Noma inkemba ifinyelela kuye, ayinakusiza, noma umkhonto nomcibisholo nengcula.
27 Insimbi uyishaya utshani, nethusi ibunga.
28 Umcibisholo awunakumxosha; amatshe endwayimana aphenduka amabibi kuye.
29 Izagila uzishaya amabibi; uyahleka ukugunquza kwengcula.
30 Ingaphansi lakhe linjengezindengezi ezibukhali; uyenaba njengesibhuqo odakeni.
31 Wenza inzulu ibile njengekhanzi; wenza ulwandle lufane nomfuma wamafutha.
32 Wenza umgudu ukhazimule emva kwakhe; kungathi utwa lungwevu.
33 Emhlabeni akukho okufana naye owenziwa abe ngongesabiyo.
34 Ubona konke okuphakemeyo; uyinkosi phezu kwabo bonke abantwana bokuzikhukhumeza.”


Isahluko 42

1 UJobe wayesemphendula uJehova, wathi:
2 “Ngiyazi ukuthi ungenza konke; alinakuvinjwa icebo lakho.
3 Ngubani ositheza iziluleko engenakwazi na? Ngikhulumile lokho ngingakuqondanga, izimangaliso ezinkulu kunami ebengingazazi.
4 “Ake ungizwe, kukhulume mina; ngiyakukubuza, wena ungazise.
5 Ngangizwile ngawe ngokuzwa kwezindlebe, kepha manje iso lami liyakubona.
6 Ngalokho ngiyazinenga, ngizisole othulini nasemlotheni.”
7 Kwathi lapho uJehova esekhulumile lawo mazwi kuJobe, uJehova wathi ku-Elifazi umThemani: “Intukuthelo yami iyavuthela wena nabangane bakho ababili, ngokuba anikhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe.
8 Ngalokho zithatheleni izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa, niye encekwini yami uJobe, nizinikelele ngazo zibe ngumnikelo wokushiswa; uJobe inceku yami uyakunikhulekela, ngokuba uma ngivuma ubuso bakhe, angiyikwenza kini njengobuwula benu, lokhu ningakhulumanga okulungileyo ngami njengenceku yami uJobe.”
9 Base behamba u-Elifazi umThemani, noBilidadi umShuhi, noSofari umNahama, benza njengokukhuluma kukaJehova kubo; uJehova wavuma-ke ubuso bukaJobe.
10 UJehova wambuyisa uJobe ekuhluphekeni, lapho ekhulekela abangane bakhe; wenezela kukho konke uJobe ayenakho ngokukuphinda kabili.
11 Kwase kufika kuye bonke abafowabo, nabo bonke odadewabo, nabo bonke ababazana naye ngaphambili, badla endlini yakhe; bamkhalela, bamduduza ngakho konke okubi uJehova amehlisele khona, yilowo nalowo wamnika uhlamvu lwemali necici legolide.
12 Kanjalo uJehova wabusisa ukugcina kukaJobe kunokuqala kwakhe; waba nezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi nane, namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha, namabhangqa ayinkulungwane ezinkabi, nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane.
13 Wayenamadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu.
14 Wabiza igama leyokuqala ngokuthi uJemima, negama leyesibili ngokuthi uKesiya, negama leyesithathu ngokuthi uKereni Haphuki.
15 Ezweni lonke akufunyanwanga abesifazane abahle njengamadodakazi kaJobe; uyise wabanika ifa phakathi kwabanewabo.
16 Emva kwalokho uJobe wayesekhona iminyaka eyikhulu namashumi amane, wabona amadodana akhe namadodana amadodana akhe kwaze kwaba yizizukulwane ezine.
17 Wafa-ke uJobe esemdala, esanelisiwe yizinsuku.