Isahluko 1

1 Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabaklolodayo,
2 kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku.
3 Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho.
4 Ababi abanjalo, kepha banjengamakhoba aphephethwa ngumoya.
5 Ngalokho ababi abayikuma ekwahlulelweni, nezoni ebandleni labalungileyo.
6 Ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo, kodwa indlela yababi yobhubha.


Isahluko 2

1 Kungani ukuba abezizwe baxokozele, nabantu bazindle ngokuyize na?
2 Amakhosi omhlaba ayazihlanganisa, nababusi baceba icebo ngoJehova nangogcotshiweyo wakhe ngokuthi:
3 “Masigqabule izibopho zabo, silahle izintambo zabo, zisuke kithina.”
4 Yena ohlezi ezulwini uyahleka, iNkosi iyabadelela.
5 Ibisikhuluma kubo ngentukuthelo yayo, ibethuse ngolaka lwayo, ithi:
6 “Nokho ngibekile iNkosi yami eSiyoni, intaba yami engcwele.”
7 Ngizakulanda ngesinqumo: uJehova wathi kimi: “Uyindodana yami wena; namuhla ngikuzele.
8 Cela kimi, ngikunike abezizwe babe yifa lakho, nemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho.
9 Uzakubaphula ngentonga yensimbi, ubaphahlaze njengesitsha sombumbi.”
10 Ngakho hlakaniphani nina makhosi; yalekani nina bahluleli bomhlaba.
11 Mkhonzeni uJehova ngokwesaba, nethabe ngokuthuthumela.
12 Yangeni indodana, ingaze ithukuthele, nibhubhe endleleni, ngokuba ulaka lwayo luyakuvutha masinyane. Babusisiwe bonke abaphephela kuyo.


Isahluko 3

1 Ihubo likaDavide ebalekela u-Abisalomu indodana yakhe. Hhawu, Jehova, ziningi izitha zami. Baningi abangivukelayo.
2 Baningi abathi emphefumulweni wami: “Akukho ukusinda kwakhe kuNkulunkulu.” Sela
3 Kepha wena Jehova uyisihlangu kimi, uludumo lwami nophakamisa ikhanda lami.
4 Ngezwi lami ngiyakhala kuJehova; yena uyangiphendula esentabeni yakhe engcwele. Sela
5 Ngalala phansi, ngazunywa ngubuthongo; ngavuka, ngokuba uJehova ungiphasile.
6 Angesabi amashumi ezinkulungwane zabantu abangihaqile nxazonke.
7 Vuka, Jehova, ungisindise, Nkulunkulu wami, ngokuba zonke izitha zami uzishayile emhlathini, amazinyo ababi uwaphulile.
8 Insindiso ingekaJehova; isibusiso sakho masibe kubantu bakho. Sela
Isahluko 4

1 Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. Ihubo likaDavide. Ngiphendule ekukhaleni kwami, Nkulunkulu wokulunga kwami. Ekucindezelweni wangenzela indawo; yiba nomusa kimi, uzwe umkhuleko wami.
2 Madodana abantu, koze kube nini ubukhosi bami budunyazwa na? Koze kube nini nithanda okuyize, nifuna amanga, na? Sela
3 Yazini ukuthi uJehova uzahlukanisele omesabayo; uJehova uyezwa lapha ngikhala kuye.
4 Thukuthelani ningoni; zindlani enhliziyweni yenu okhukhweni lwenu, nithule. Sela
5 Nikelani iminikelo yokulunga, nethembe uJehova.
6 Baningi abathi: “Ngubani oyakusibonisa okuhle na?” Jehova, phakamisa ukukhanya kobuso bakho phezu kwethu.
7 Ubeke injabulo enhliziyweni yami edlula eyamabele abo newayini labo sekuvamile.
8 Ngizakucambalala ngokuthula, ngilale ubuthongo, ngokuba wena Jehova wedwa ungihlalisa ngokulondeka.
Isahluko 5

1 Kumholi wokuhlabelela. NgeNehiloti. Ihubo likaDavide. Yizwa amazwi ami, Jehova, uqaphele ukuzindla kwami.
2 Yizwa izwi lokukhala kwami, Nkosi yami, Nkulunkulu wami, ngokuba ngithandaza kuwe.
3 Jehova, ekuseni uyalizwa izwi lami; ekuseni ngiyakuzibika kuwe, ngilinde.
4 Ngokuba wena awusiye uNkulunkulu othanda okubi; omubi akanakuhlala kuwe.
5 Abazidlayo abayikuma phambi kwamehlo akho; uyabazonda bonke abenza okubi.
6 Uyabhubhisa abakhuluma amanga; uJehova uyamenyanya umuntu wegazi nowenkohliso.
7 Kepha mina ngiyakungena endlini yakho ngobuningi bomusa wakho, ngikhothame ngokukuhlonipha, ngibhekene nendawo yakho engcwele.
8 Jehova, ngihole ngokulunga kwakho ngenxa yezitha zami, ulungise indlela yakho phambi kobuso bami.
9 Ngokuba alikho iqiniso emlonyeni wabo; izibilini zabo zingukonakala: umphimbo wabo uyithuna elivulekileyo; bayathopha ngolimi lwabo.
10 Balahle ngecala, Nkulunkulu. Mabawe ngenxa yamacebo abo, ubawise ngobuningi beziphambeko zabo, ngokuba bahlubukile kuwe.
11 Kepha mabajabule bonke abathemba kuwe, bahalalise kuze kube phakade, abathanda igama lakho bethabela kuwe.
12 Ngokuba wena Jehova uyambusisa olungileyo; umphahla ngomusa njengesihlangu.
Isahluko 6

1 Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. NgeSheminti. Ihubo likaDavide. Jehova, ungangijezisi ngentukuthelo yakho, ungangishayi ngolaka lwakho.
2 Yiba nomusa kimi, Jehova, ngokuba ngidangele; ngiphilise, Jehova, ngokuba amathambo ami ayathuthumela,
3 nomphefumulo wami uyathuthumela, kepha wena Jehova, koze kube nini na?
4 Buya, Jehova, ukhulule umphefumulo wami, ungisindise ngenxa yesihawu sakho.
5 Ngokuba akukho ukukhumbula wena ekufeni; ngubani oyakukubonga endaweni yabafileyo na?
6 Ngikhathele ukububula kwami; ngimanzisa icansi lami njalo ebusuku, ngimanzisa ukhukho lwami ngezinyembezi zami.
7 Iso lami liyafiphala ngokudabuka; liyaguga ngenxa yezitha zami zonke.
8 Dedani kimi nina nonke enenza okubi, ngokuba uJehova ulizwile izwi lokukhala kwami;
9 uJehova uzwile ukunxusa kwami, uJehova uyamukela umkhuleko wami.
10 Zonke izitha zami ziyakujabha, zishaywe luvalo; ziyakuhlehla, zijabhe ngokuphazima kweso.
Isahluko 7

1 IShigayoni likaDavide alihubela uJehova ngenxa yamazwi kaKushe wakwaBenjamini. Jehova, Nkulunkulu wami, ngiyaphephela kuwe;
2 ngisindise kubo bonke abangizingelayo, ungikhulule, bangaze bawudwengule umphefumulo wami njengengonyama eklebhula, kungekho okhululayo.
3 Jehova Nkulunkulu wami, uma ngikwenzile lokho, uma kukhona okubi ezandleni zami,
4 uma ngiphindise okubi kohlalisene nami ngokuthula, ngaphanga isitha sami kungekho sici,
5 isitha masiwuzingele umphefumulo wami, siwufice, sikunyathele phansi ukuphila kwami, nesithunzi sami sisilahle phansi othulini. Sela
6 Sukuma, Jehova, ngentukuthelo yakho, uvuke ngenxa yolaka lwezitha zami, ungimele; ngokuba uyalezile ukwahlulela.
7 Umhlangano wezizwe mawukuphahle, ubuyele phezulu ngaphezu kwawo.
8 UJehova uyahlulela izizwe; ngahlulele, Jehova, ngokulunga kwami nangobuqotho bami obukimi.
9 Makuphele ukonakala kwababi, kepha olungileyo mawumqinise. Nguwe phela ohlola izinhliziyo nezinso, Nkulunkulu olungileyo.
10 Isihlangu sami sikuNkulunkulu osindisa abaqotho ngenhliziyo.
11 UNkulunkulu ungumahluleli olungileyo; unguNkulunkulu othukuthela imihla yonke.
12 Uma umuntu engaphenduki, uyakulola inkemba yakhe, ansale umnsalo wakhe, awulungisele,
13 izikhali zokubulala azibhekisele kuye; imicibisholo uyenza ishise.
14 Unemihelo ngobubi; ukhulelwe ngukona, uzala amanga.
15 Umgodi uwumba, uwugubha, kepha ukhalakathela egebeni alenzileyo.
16 Ukwelelesa kwakhe kubuyela ekhanda lakhe; ubudlwangudlwangu bakhe behlela okhakhayini lwakhe.
17 Ngizakumbonga uJehova ngokokulunga kwakhe, ngihubele igama likaJehova oPhezukonke.
Isahluko 8

1 Kumholi wokuhlabelela. NgeGititi. Ihubo likaDavide. Jehova Nkosi yethu, igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke! wena owabeka inkazimulo yakho ezulwini.
2 Ngomlomo wezingane nowabancelayo wagxilisa amandla ngenxa yabamelene nawe ukuba uthulise isitha nophindisayo.
3 Lapha ngibuka izulu lakho, umsebenzi weminwe yakho, inyanga nezinkanyezi ozimisileyo,
4 umuntu uyini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na?
5 Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi.
6 Wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho; konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe:
7 izimvu, nezinkomo zonke, yebo, nezilwane zasendle,
8 nezinyoni zezulu, nezinhlanzi zolwandle, nakho konke okuhamba ezindleleni zolwandle.
9 Jehova Nkosi yethu, igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke!
Isahluko 9

1 Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ukufa kwendodana. Ihubo likaDavide. Ngiyakumbonga uJehova ngayo yonke inhliziyo yami; ngiyakulanda zonke izimangaliso zakho.
2 Ngiyakujabula, ngethabe kuwe; ngiyakudumisa igama lakho wena oPhezukonke,
3 ngokuba izitha zami zibuyela emuva, ziwa, zibhubha ebusweni bakho,
4 ngokuba ulimelele ilungelo lami nendaba yami, uhlezi esihlalweni sobukhosi, ungumahluleli olungileyo.
5 Ujezisile abezizwe, wabhubhisa ababi; igama labo ulesulile kuze kube phakade naphakade.
6 Izitha ziphelile, zachitheka kuze kube phakade; imizi wayisimbula, ukukhunjulwa kwayo kwaphela nya.
7 UJehova uyabusa kuze kube phakade; isihlalo sakhe sobukhosi usimisela ukwahlulela;
8 umhlaba uyakuwahlulela ngokulunga, athethe amacala ezizwe ngobuqotho.
9 UJehova uyinqaba yocindezelweyo, uyinqaba ezikhathini zokuhlupheka.
10 Nabalaziyo igama lakho bayakwethemba wena; ngokuba wena Jehova awubashiyi abakufunayo.
11 Hubani nimdumise uJehova ohlezi eSiyoni; memezelani ezizweni izenzo zakhe ezinkulu.
12 Ngokuba yena ophindisela igazi uyabakhumbula abahluphekayo; akakhohlwa ukukhala kwabo.
13 Yiba nomusa kimi, Jehova; kubone engihlupheka ngakho ngabangizondayo wena ongiphakamisa emasangweni okufa,
14 ukuze ngilande ngalo lonke udumo lwakho, ngethabe ngokusindisa kwakho emasangweni endodakazi yaseSiyoni.
15 Abezizwe bashone phansi egebeni abalenzileyo; unyawo lwabo lubhajwe esihibeni abasifihlileyo.
16 UJehova uzazisile, wahlulela; umcuphile omubi emsebenzini wezandla zakhe. Higayoni. Sela
17 Ababi bayakubuyela endaweni yabafileyo, bonke abezizwe abakhohlwa uNkulunkulu.
18 Ngokuba ompofu kayikukhohlakala njalo; ithemba labahluphekayo aliyikunyamalala kuze kube phakade.
19 Vuka, Jehova! Mawungavumi ukuba abantu bahlule; abezizwe mabahlulelwe ebusweni bakho.
20 Mabashaywe luvalo, Jehova; abezizwe mabazazi ukuthi bangabantu nje. Sela


Isahluko 10

1 Jehova, umeleni kude na? Uzifihlelani ubuso ezikhathini zokuhlupheka na?
2 Ngokuqhosha komubi ompofu uyahlupheka; mababanjwe ngamacebo abawacebileyo.
3 Ngokuba omubi uyazigabisa ngokufisa komphefumulo wakhe, nohulazayo uyamvalelisa, amdelele uJehova.
4 Omubi ngokuzikhukhumeza kobuso bakhe uthi: “Akanaki lutho; akakho uNkulunkulu,” injalo imicabango yakhe yonke.
5 Izindlela zakhe zithembekile izikhathi zonke; izahlulelo zakho ziphakeme kakhulu kunokubona kwakhe; zonke izitha zakhe uyazidelela.
6 Uthi enhliziyweni yakhe: “Angiyikuzanyazanyiswa; izizukulwane nezizukulwane angisoze ngehlelwa ngozi.”
7 Umlomo wakhe ugcwele isiqalekiso nenkohliso nobudlova; ngaphansi kolimi lwakhe kukhona ukwelelesa nokonakala.
8 Uhlezi ezindaweni zokuqamekela zemizi; ezindaweni ezisithekileyo uyambulala ongenacala; amehlo akhe ayamhlwaya othithibeleyo.
9 Endaweni esithekileyo uqamekela njengengonyama emphandwini wayo; uhlomele ukumbamba ohluphekileyo; uyambamba ohluphekileyo ngokumngenisa esihibeni sakhe.
10 Uyanyonyoba, uyakhothama, abathithibeleyo bawe ngamazipho akhe.
11 Uthi enhliziyweni yakhe: “UNkulunkulu ukhohliwe, ubusithezile ubuso bakhe; akasoze wakubona nanini.”
12 Vuka, Jehova! Nkulunkulu, phakamisa isandla sakho, ungakhohlwa abahluphekileyo.
13 Kungani ukuba omubi adelele uNkulunkulu, athi enhliziyweni yakhe: “Awuyikukunaka,” na?
14 Ubonile wena; ngokuba ukukhathazeka nokuhlupheka uyakubona wena ukuze ukubeke esandleni sakho; othithibeleyo uyazinikela kuwe; wena ungumsizi wentandane.
15 Yaphula ingalo yomubi; buphenyisise ububi besoni, ukuze ungabe usabufumana.
16 UJehova uyinkosi kuze kube phakade naphakade; abezizwe bayachithwa emhlabeni wakhe.
17 Jehova, uyakuzwa ukulangazela kwabamnene; uyaqinisa inhliziyo yabo, indlebe yakho uyibeka kubo
18 ukuba wahlulele intandane nocindezelweyo, ukuze umuntu wasemhlabeni angabe esabanga uvalo.


Isahluko 11

1 Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. Ngiyaphephela kuJehova; nisho kanjani kuwo umphefumulo wami ukuthi: “Balekela entabeni yenu njengenyoni, na?
2 Ngokuba bhekani, ababi bawunsala umnsalo wabo, babeka imicibisholo yabo entanjeni ukuba bacibishele ebumnyameni abaqotho ngenhliziyo.
3 Nxa izisekelo zidilizwa, olungileyo angenzani na?”
4 UJehova usethempelini lakhe elingcwele, uJehova, isihlalo sakhe sobukhosi sisezulwini; amehlo akhe ayabuka, izinkophe zakhe ziyahlola abantwana babantu.
5 UJehova uyamhlola olungileyo; kepha omubi nothanda ubudlwangudlwangu umphefumulo wakhe uyamzonda.
6 Unisa izihibe phezu kwababi; umlilo nesibabule nomoya oshisayo kuyisabelo sendebe yabo.
7 Ngokuba uJehova ulungile, uyathanda ukulunga; oqotho uyakubheka ubuso bakhe.
Isahluko 12

1 Kumholi wokuhlabelela. NgeSheminiti. Ihubo likaDavide. Siza, Jehova, ngokuba owesaba uNkulunkulu akasekho, ngokuba banyamalele abathembekileyo kubantwana babantu.
2 Bakhuluma amanga, kwaba yilowo nalowo kumakhelwane wakhe; ngezindebe ezithophayo bakhuluma nganhliziyombili.
3 UJehova uyakunquma zonke izindebe ezithophayo, ulimi olukhuluma amazwi amakhulu,
4 abathi: “Siyakunqoba ngolimi lwethu; izindebe zethu zinathi; ngubani oyinkosi phezu kwethu na?”
5 “Ngenxa yokubandezeka kwabahluphekileyo nangokububula kwabampofu ngizakuvuka kalokhu,” usho uJehova, “ngimbeke ekusindisweni akulangazelelayo.”
6 Amazwi kaJehova angamazwi ahlanzekileyo, anjengesiliva elihlanjululwe esithandweni emhlabathini, lihlanjululwe kasikhombisa.
7 Wena Jehova uyakubagcina, ubavikele kulesi sizukulwane kuze kube phakade.
8 Abangamesabi uNkulunkulu bayashanguza nxazonke, lapho amanyala ephakeme kubantwana babantu.


Isahluko 13

1 Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. Koze kube nini, Jehova, ungikhohlwa njalonjalo na? Koze kube nini usitheza ubuso bakho kimi na?
2 Koze kube nini ngikhathazeka emphefumulweni wami, nginosizi enhliziyweni yami usuku lonke, na? Koze kube nini isitha sami siziphakamisa phezu kwami na?
3 Bheka neno, ungiphendule, Jehova Nkulunkulu wami; khanyisa amehlo ami, ngize ngingalali ubuthongo bokufa,
4 ukuze isitha sami singasho ukuthi: “Ngimahlulile,” funa abamelene nami bethabe lapha ngintengayo.
5 Kepha ngiwuthembile umusa wakho; inhliziyo yami izakwethaba ngensindiso yakho;
6 ngizakuhlabelela kuJehova, ngokuba ungenzele okuhle.


Isahluko 14

1 Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Isiwula sithi enhliziyweni yaso: “Akakho uNkulunkulu.” Yonakele, iyanengeka imisebenzi yabo; akakho owenza okuhle.
2 UJehova uyabuka esezulwini abantwana babantu ukucinga ukuba ukhona yini oqondayo, ofuna uNkulunkulu.
3 Baphambukile bonke, bonakele bonke; akakho owenza okuhle, akakho noyedwa.
4 Abaqondi lutho yini bonke abenza okubi, abadla abantu bami, njengokuba bedla isinkwa, bangakhuleki kuJehova, na?
5 Khona besaba nokwesaba, ngokuba uNkulunkulu ukuso isizukulwane sabalungileyo.
6 Icebo lohluphekileyo niyalijabhisa, kepha uJehova uyisiphephelo sakhe.
7 Sengathi ukusindiswa kuka-Israyeli kungavela eSiyoni. Mhla uJehova ebuyisa ukuthunjwa kwabantu bakhe uJakobe uyakwethaba, u-Israyeli ajabule.


Isahluko 15

1 Jehova, ngubani oyakuhlala etendeni lakho na? Ngubani oyakwakha entabeni yakho engcwele na?
2 Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe,
3 ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngane wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe;
4 obuka onengekayo ngokuzakumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu; ofunga ngokuzakumlimaza, nokho angalaphuli izwi lakhe;
5 ongatsheleki muntu imali yakhe ukuba izale, nongamukeli umvuzo ngongenacala; owenza lokhu akayikuzanyazanyiswa naphakade.


Isahluko 16

1 IMiktamu likaDavide. Ngilondoloze, Nkulunkulu, ngokuba ngiyaphephela kuwe.
2 Ngithi kuJehova: “Wena uyiNkosi yami; anginakho okuhle ngaphandle kwakho.”
3 Abangcwele abasemhlabeni, abayizikhulu, yonke intokozo yami ikubona.
4 Ziningi izinhlupheko zabazizuzela omunye unkulunkulu; angiyikunikela ngeminikelo yabo yegazi; angiyikuwaphatha amagama abo ngezindebe zami.
5 UJehova uyisabelo esahlukaniselwe mina, nendebe yami; wena uqinisa ifa lami.
6 Izabelo zingehlele ezindaweni ezinhle, yebo, nginalo ifa elihle.
7 Ngiyakumbonga uJehova ongilulekayo; nasebusuku izinso zami ziyangiyala.
8 Ngimbeke uJehova njalo phambi kwami, ngokuba ungakwesokunene sami, angiyikuzanyazanyiswa.
9 Ngakho-ke inhliziyo yami iyajabula, nomphefumulo wami uyethaba, nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba.
10 Ngokuba awuyikunikela umphefumulo wami endaweni yabafileyo; awuyikuvuma ukuba ongcwele wakho abone ukubola.
11 Uyakungazisa indlela yokuphila; ukugcwala kwenjabulo kusebusweni bakho; intokozo isesandleni sakho sokunene kuze kube phakade.


Isahluko 17

1 Umkhuleko kaDavide. Yizwa ukulunga, Jehova, ulalele ukukhala kwami, ubeke indlebe emkhulekweni wami ophuma ezindebeni ezingenankohliso.
2 Ukwahlulelwa kwami makuvele ebusweni bakho; amehlo akho mawabheke okulungileyo.
3 Uyalinga inhliziyo yami; ungihambele ebusuku, uyangihlolisisa, awufumani lutho; ngiyahlosa ukuba umlomo wami ungaphambuki.
4 Emisebenzini yabantu ngiyazilinda, ezindleleni zezidlova ngezwi lezindebe zakho.
5 Izinyathelo zami zinamathela ezinyaweni zakho, izinyawo zami azisheleli.
6 Ngikhala kuwe, ngokuba uyangizwa, Nkulunkulu; beka indlebe yakho kimi, uzwe izwi lami.
7 Bonakalisa isihe sakho esimangalisayo wena osindisa ngesandla sakho sokunene labo abaphephela kuwe kwababahlaselayo.
8 Ngigcine njengenhlamvu yeso, ungisithe ethunzini lamaphiko akho
9 kubo ababi abangilimazayo, kuzo izitha zokuphila kwami ezingihaqileyo.
10 Bavalelwe ngamanoni abo, bakhuluma ngokuzidla ngomlomo wabo.
11 Noma siyaphi, bayangizungeza; amehlo abo bawabhekisa kukho ukungiwisa phansi emhlabathini.
12 Unjengengonyama ehahela ukubamba, njengebhongo lengonyama elilele ezindaweni ezisithekileyo.
13 Vuka, Jehova, umhlangabeze, umwise phansi; sindisa umphefumulo wami komubi ngenkemba yakho,
14 nakubantu ngesandla sakho, Jehova, abantu baleli zwe abasabelo sabo sikulokhu kuphila, nabasisu sabo usigcwalisa ngengcebo yakho, nabashiyela izingane zabo okusele kubo.
15 Kepha mina ngiyakubuka ubuso bakho ekulungeni, ngisuthe ngesimo sakho ekuvukeni kwami.
Isahluko 18

1 Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide, inceku kaJehova, owakhuluma amazwi aleli hubo kuJehova mhla uJehova emsindisile esandleni sezitha zakhe zonke nasesandleni sikaSawule. Wathi: Ngiyakuthanda, Jehova, mandla ami.
2 Jehova uyidwala lami, nenqaba yami, nomkhululi wami; uNkulunkulu wami uyidwala lami engiphephela kulo, nesihlangu sami, nophondo lokusindiswa kwami, inqaba yami ephakemeyo.
3 Ngiyamemeza kuJehova odumisekayo, ngisindiswe ezitheni zami.
4 Izintambo zokufa zangizungelezela, izikhukhula zokona zangethusa.
5 Izintambo zasendaweni yabafileyo zangizungeza, izihibe zokufa zangehlela.
6 Ekuhluphekeni kwami ngambiza uJehova, ngakhala kuNkulunkulu wami; walizwa izwi lami esethempelini lakhe; ukukhala kwami phambi kwakhe kwangena ezindlebeni zakhe.
7 Umhlaba wawusuzamazama, wadikizela; izisekelo zezintaba zathuthumela, zagubhuzela ngokuba ethukuthele.
8 Kwenyuka umusi emakhaleni akhe, nomlilo odlayo emlonyeni wakhe; amalahle avutha kuye.
9 Wathobisa izulu, wehla; ubumnyama babuphansi kwezinyawo zakhe.
10 Wakhwela phezu kwekherubi, wandiza; washweza ngamaphiko omoya.
11 Ubumnyama wabenza isisibekelo, idokodo lakhe elimphahlayo; amanzi amnyama, amafu anzima.
12 Ekukhazimuleni okuphambi kwakhe amafu akhe abanga phambili, isichotho namalahle avuthayo.
13 UJehova waduma ezulwini; oPhezukonke walizwakalisa izwi lakhe: isichotho namalahle avuthayo.
14 Wathuma imicibisholo yakhe, wabangquzula, nemibani eminingi, wabadidizelisa.
15 Kwase kubonakala imisinga yamanzi; izisekelo zomhlaba zambulwa ngesijeziso sakho, Jehova, ngokufutha komoya wamakhala akho.
16 Waselula isandla sakhe ephezulu, wangibamba; wangikhipha emanzini amaningi.
17 Wangophula esitheni sami esinamandla nakubo abangizondayo, ngokuba base bengahlulile.
18 Bangihlasela ngosuku lwesigemegeme sami, kepha uJehova waba yinsika yami.
19 Wangiphumisela endaweni ebanzi; wangikhulula, ngokuba ebethokoza ngami.
20 UJehova wangivuza ngokokulunga kwami; wangibuyisela njengokuhlanzeka kwezandla zami.
21 Ngokuba ngizigcinile izindlela zikaJehova, angimukanga kuNkulunkulu wami ngokushinga.
22 Ngokuba yonke imithetho yakhe yayiphambi kwami, nezimiso zakhe angivumanga ukuba zisuke kimi.
23 Ngangiphelele kuye; ngabuxwaya ububi.
24 UJehova wayesebuyisela kimi njengokulunga kwami, njengokuhlanzeka kwezandla zami phambi kwamehlo akhe.
25 Kothembekileyo uyazibonakalisa uthembekile; kumuntu oqotho uzibonakalisa uqotho;
26 kohlanzekileyo uyazibonakalisa uhlanzekile; koyisigwegwe uyazibonakalisa unenkani.
27 Ngokuba wena uyabasindisa abantu abathobekileyo, kepha amehlo abaqhoshileyo uyawathobisa.
28 Ngokuba wena uyokhela isibani sami; uJehova uNkulunkulu wami uyakhanyisa ubumnyama bami.
29 Ngokuba ngawe ngingahlasela impi; ngoNkulunkulu wami ngingeqa ugange.
30 Indlela kaNkulunkulu iphelele; izwi likaJehova lihlanzekile; yena uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye.
31 Ngokuba ngubani onguNkulunkulu ngaphandle kukaJehova, ngubani oyidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu na?
32 uNkulunkulu ongibhincisa amandla, owenza indlela yami ilunge;
33 owenza izinyawo zami zibe njengezendluzelekazi, angimise emagqumeni ami;
34 ofundisa izandla zami ukulwa, ukuze izingalo zami zinsale umnsalo wethusi.
35 Wena unginikile isihlangu sensindiso yakho, isandla sakho sokunene singisekele, nobumnene bakho bungikhulisile.
36 Amabanga okunyathela kwami uwandisile; amaqakala ami awaxegi.
37 Ngazixosha izitha zami, ngazifica; angibuyanga ngingakaziqedi.
38 Ngaziphahlaza, zaze zahluleka ukuvuka; zawa phansi kwezinyawo zami.
39 Wangibhincisa amandla okulwa; ababengivukele wabathobisa phansi kwami.
40 Wangifulathelisela izitha zami, nabangizondayo ngabaqothula.
41 Bakhala, kepha akubangakho osindisayo, nakuJehova, kodwa akaze aphendula.
42 Ngabacolisisa njengothuli emoyeni; ngabalahla njengensila ezitaladini.
43 Wangikhulula ezimpini zabantu; wangimisa ngaba yinhloko yabezizwe; abantu engingabaziyo bangikhonza.
44 Banele ukungizwa nje ngendlebe, base bengilalela; abafo bazithoba phansi kwami.
45 Abafo babuna, baphuma ezinqabeni zabo bethuthumele.
46 UJehova usekhona, malidunyiswe iDwala lami; makaphakanyiswe uNkulunkulu wensindiso yami,
47 uNkulunkulu onginikile impindiselo, wathobisa izizwe phansi kwami;
48 ongikhululile ezitheni zami, yebo, ongiphakamisile phezu kwabangivukelayo, wangikhulula kumuntu oyisidlwangudlwangu.
49 Ngalokho-ke ngizakukubonga phakathi kwabezizwe, Jehova, ngilihubele igama lakho.
50 Uyenza insindiso ibe nkulu enkosini yakhe; uyenza umusa kogcotshiweyo wakhe uDavide nasenzalweni yakhe kuze kube phakade.
Isahluko 19

1 Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. Amazulu ayalanda ngenkazimulo kaJehova, nomkhathi ushumayela umsebenzi wezandla zakhe.
2 Usuku luyalandisa usuku inkulumo, nobusuku bushumayeza ubusuku ukwazi.
3 Akukho ukukhuluma, awakho amazwi, lapho izwi lingezwakali khona.
4 Isilinganiso sawo siphumele emhlabeni wonke namazwi awo emkhawulweni womhlaba. Ulimisele ilanga itende kulo.
5 Lona linjengomyeni ephuma ekamelweni lakhe; lijabulisa okweqhawe ukugijima endleleni yalo.
6 Ukuphuma kwalo kusemkhawulweni wezulu; ukuzungeza kwalo kuya ekugcineni kwalo; akukho okufihlelwe ukushisa kwalo.
7 Umthetho kaJehova uphelele, uvusa umphefumulo; ukufakaza kukaJehova kuqinisile, kuhlakaniphisa oyisiwula.
8 Imiyalo kaJehova ilungile, ijabulisa inhliziyo; umyalezo kaJehova uhlanzekile, ukhanyisa amehlo.
9 Ukumesaba uJehova kuhlanzekile, kumi kuze kube phakade; imithetho kaJehova iyiqiniso, ilungile yonke.
10 Inxanelekile kunegolide, kunegolide elihlanzekileyo eliningi; imnandi kunezinyosi, kunoju lwamakhekheba.
11 Nenceku yakho iyayalwa ngayo; oyigcinayo uyakuba nomvuzo omkhulu.
12 Ngubani owazi iziphosiso zakhe na? Ngithethelele kwezisithekileyo.
13 Yilonde inceku yakho nasezonweni ezihlazisayo; mazingabusi phezu kwami. Yikhona ngiyakube ngiphelele, ngingabe ngisaba necala eziphambekweni ezinkulu.
14 Amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami makuthandeke ebusweni bakho, Jehova, dwala lami nomhlengi wami.


Isahluko 20

1 Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. UJehova makakuphendule ngosuku lokuhlupheka; igama likaNkulunkulu kaJakobe malikuvikele.
2 Makakuthumele usizo lwasendlini engcwele, akusekele ngamandla aseSiyoni.
3 Makakhumbule yonke iminikelo yakho yokudliwa, awamukele umnikelo wakho wokushiswa. Sela
4 Makakunike njengokwenhliziyo yakho, afeze icebo lakho lonke.
5 Siyahalalisa ngensindiso yakho, siphakamise ibhandela egameni likaNkulunkulu wethu; uJehova makagcwalise zonke izicelo zakho.
6 Kalokhu ngiyazi ukuthi uJehova uyamsindisa ogcotshiweyo wakhe: esezulwini lakhe elingcwele uyamphendula ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene.
7 Abanye izinqola, abanye amahhashi, kepha thina sibonga igama likaJehova uNkulunkulu wethu.
8 Bayathoba, bawe; kepha thina siyavuka, sime.
9 Sindisa, Jehova! INkosi mayisiphendule ngosuku lokukhala kwethu.


Isahluko 21

1 Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. Jehova, inkosi iyajabula ngamandla akho; iyethaba kangakanani ngensindiso yakho.
2 Uyinikile njengokwenhliziyo yayo, nesicelo sezindebe zayo awusinqabanga. Sela
3 Ngokuba wayihlangabeza ngezibusiso zokuhle; wafaka umqhele wegolide elihle ekhanda layo.
4 Yacela ukuphila kuwe, wayinika khona, izinsuku ezinde kuze kube phakade naphakade.
5 Inkulu inkazimulo yayo ngenxa yensindiso yakho; udumo nobukhosi ukubeka phezu kwayo.
6 Ngokuba uyibeka ukuba ibe yisibusiso kuze kube phakade; uyithokozisa ngenjabulo ebusweni bakho.
7 Ngokuba inkosi iyethemba uJehova, nangenxa yesihawu soPhezukonke ayiyikuzanyazanyiswa.
8 Isandla sakho siyakufumana zonke izitha zakho; esokunene sakho siyakubafumana abakuzondayo.
9 Uyakubenza babe njengesithando somlilo, nxa ubonakalisa ubuso bakho; uJehova uyakubagwinya ngentukuthelo yakhe, umlilo uyakubaqeda.
10 Isithelo sabo uyakusichitha emhlabeni kanye nenzalo yabo phakathi kwabantwana babantu.
11 Ngokuba babehlosa okubi, baceba icebo; kepha bayahluleka.
12 Ngokuba uyakubafulathelisa; ngosinga lomnsalo wakho uyakukhomba ebusweni babo.
13 Mawuphakame, Jehova, emandleni akho; thina siyakuhlabelela, sidumise amandla akho.


Isahluko 22

1 Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Indluzelekazi yokusa. Ihubo likaDavide. Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Ukude namazwi okubububula kwami nokusindiswa kwami.
2 Nkulunkulu wami, ngikhala emini, kepha awuphenduli, nasebusuku, ngingabi nakuthula.
3 Kepha wena ungoNgcwele ohlezi ezibongweni zika-Israyeli.
4 Obaba bethu babekwethemba; babethemba, wena wabakhulula.
5 Bakhala kuwe, bakhululwa; bethemba wena, abaze bajabha.
6 Kepha mina ngiyimphethu, angisiye umuntu; ngiyisithuko sabantu, ngiyindelelo yabantu.
7 Bonke abangibonayo bayangiklolodela, baphukule imilomo, banikine amakhanda,
8 bathi: “Zinikele kuJehova; makamsindise, amkhulule, njengokuba emthanda.”
9 Impela nguwe owangikhipha esizalweni, wangikhoselisa ngasemabeleni kamame.
10 Ngaphonswa phezu kwakho kwasesizalweni; unguNkulunkulu wami kwasesizalweni sikamame.
11 Ungabi kude nami, ngokuba inhlupheko iseduze, nosizayo akakho.
12 Izinkunzi eziningi zingibunganyele, ezinamandla zaseBashani zingizungezile.
13 Zingikhamisele umlomo wazo njengengonyama edwengulayo nebhodlayo.
14 Ngichithiwe njengamanzi; onke amathambo ami enyele; inhliziyo yami injengengcina, incibilikile phakathi kwezibilini zami.
15 Amandla ami omile njengodengezi; ulimi lwami lunamathela olwangeni lwami; ungibeka othulini lokufa.
16 Ngokuba izinja ziyangibungayela; umbonda wababi ungizungezile; izandla zami nezinyawo zami bazibhobozile.
17 Ngingabala onke amathambo ami; bayabukela, bangibuke bengiklibhizela.
18 Babelana izingubo zami, benzelana inkatho ngesambatho sami.
19 Kepha wena Jehova mawungabi kude, wena mandla ami, shesha ungisize.
20 Sindisa umphefumulo wami enkembeni, ukuphila kwami emandleni ezinja.
21 Ngisindise emlonyeni wengonyama; nasezimpondweni zezinyathi uyangizwa.
22 Ngiyakushumayeza abafowethu igama lakho, ngikudumise phakathi kwebandla.
23 Nina enesaba uJehova, mbongeni; nina nonke nzalo kaJakobe, mdumiseni, nimesabe nina nonke nzalo ka-Israyeli.
24 Ngokuba akadelelanga, akanengwanga yinhlupheko yohluphekayo; akamfihlelanga ubuso bakhe, kepha nalapha ekhala kuye, wezwa.
25 Kuyakuvela kuwe ukudumisa kwami ebandleni elikhulu; izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo.
26 Abamnene bayakudla, basuthe; abafuna uJehova bayakumdumisa; inhliziyo yenu mayiphile kuze kube phakade.
27 Imikhawulo yonke yomhlaba iyakukhumbula, iphendukele kuJehova, nezizukulwane zonke zezizwe ziyakukhuleka ebusweni bakho.
28 Ngokuba umbuso ungokaJehova; nguye obusa izizwe.
29 Bonke abacebileyo bomhlaba bayakudla, bakhuleke; bonke abehlela othulini bayakukhothama phambi kwakhe, naye ongenakugcina umphefumulo wakhe ekuphileni.
30 Inzalo iyakumkhonza; isizukulwane esizayo siyakulandiswa ngayo iNkosi.
31 Bayakuza bashumayele ukulunga kwayo kuso isizwe esiyakuzalwa ngokuthi ikwenzile.


Isahluko 23

1 Ihubo likaDavide. UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela.
2 Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; uyangiyisa ngasemanzini okuphumula.
3 Ubuyisa umphefumulo wami; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe.
4 Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza.
5 Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami; ugcoba ikhanda lami ngamafutha; indebe yami iyachichima.
6 Impela okuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami; ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade.


Isahluko 24

1 ElikaDavide. Ihubo. Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo.
2 Ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula.
3 Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova, ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na?
4 Yilowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni nongafungi ngenkohliso.
5 Uyakwamukela isibusiso kuJehova nokulunga kuNkulunkulu wensindiso yakhe.
6 Yilesi esiyisizukulwane sabamfunayo; bona abasinga ubuso bakho bangabantwana bakaJakobe. Sela
7 Phakamisani, masango, izinhloko zenu; nani minyango yaphakade, phakamani ukuba iNkosi yenkazimulo ingene.
8 Ingubani le Nkosi yenkazimulo na? InguJehova onamandla, oyiqhawe, uJehova oyiqhawe lokulwa.
9 Phakamisani, masango, izinhloko zenu; nani minyango yaphakade, phakamani ukuba iNkosi yenkazimulo ingene.
10 Ingubani le Nkosi yenkazimulo na? UJehova Sebawoti nguyena oyiNkosi yenkazimulo. Sela


Isahluko 25

1 ElikaDavide. Jehova, ngiphakamisela kuwena umphefumulo wami.
2 Nkulunkulu wami, ngiyethemba kuwe; mawungangijabhisi; izitha zami mazingethabi ngami.
3 Yebo, akuyikujabha noyedwa kwabakulindelayo; bayakujabha abaphambuka ngeze.
4 Ngazise imendo yakho, Jehova; ngifundise izindlela zakho.
5 Ngihambise eqinisweni lakho, ungifundise, ngokuba wena unguNkulunkulu wensindiso yami; ngilindela wena usuku lonke.
6 Khumbula, Jehova, ububele bakho nomusa wakho, ngokuba kukhona kwaphakade.
7 Ungazikhumbuli izono zobusha bami neziphambeko zami; ngikhumbule ngokomusa wakho ngenxa yobubele bakho, Jehova.
8 UJehova muhle, ulungile; ngalokho ufundisa izoni indlela.
9 Abathobekileyo ubaholela kokulungileyo, abathobekileyo ubafundisa indlela yakhe.
10 Zonke izindlela zikaJehova zingububele neqiniso kulabo abagcina isivumelwano sakhe nezifakazelo zakhe.
11 Ngenxa yegama lakho, Jehova, ngithethelele ukona kwami, ngokuba kukhulu.
12 Ngumuphi umuntu omesaba uJehova na? Nguyena oyakufundiswa nguye indlela ayakuyikhetha.
13 Umphefumulo wakhe uzakuhlala ngokwenama, inzalo yakhe iyakuzuza izwe.
14 Ubuhlobo bukaJehova bukubo abamesabayo; uyakubazisa isivumelwano sakhe.
15 Amehlo ami akuye uJehova njalo, ngokuba nguyena okhipha izinyawo zami enetheni.
16 Phendukela kimi, ube nomusa kimi, ngokuba nginesizungu, ngihluphekile.
17 Izinsizi zenhliziyo yami zikhulile; ngikhiphe ezinhluphekweni zami.
18 Bheka ukuhlupheka kwami nosizi lwami, ungithethelele zonke izono zami.
19 Bheka izitha zami, ngokuba ziningi; ziyangizonda ngenzondo yonya.
20 Londoloza umphefumulo wami, ungikhulule; mawungangijabhisi, ngokuba ngiphephela kuwe.
21 Ukulunga nobuqotho makungilondoloze, ngokuba ngilindele wena.
22 Nkulunkulu, hlenga u-Israyeli kuzo zonke izinkathazo zakhe.


Isahluko 26

1 ElikaDavide. Ngahlulele, Jehova, ngokuba ngihamba ekulungeni kwami; ngithemba uJehova, angiyikuntenga.
2 Ngivivinye, Jehova, ungilinge; hlolisisa izinso zami nenhliziyo yami.
3 Ngokuba ububele bakho buphambi kwamehlo ami; ngihamba eqinisweni lakho.
4 Angihlali nabantu bamanga, angihambelani nezimbulu.
5 Ngiyawuzonda umhlangano wabenza okubi, angihlali nababi.
6 Ngiyahlamba izandla zami ngingenacala, ngizungeza i-altare lakho, Jehova,
7 ukuba ngizwakalise izwi lokudumisa, ngilande ngazo zonke izimangaliso zakho.
8 Jehova, ngiyayithanda inkundla yendlu yakho nendawo lapho kuhlezi khona inkazimulo yakho.
9 Ungamukisi umphefumulo wami kanye nezoni nokuphila kwami kanye nabantu begazi
10 abanehlazo ezandleni zabo, nesokunene sabo sigcwele izipho zenkohliso.
11 Kepha mina ngihamba ekulungeni kwami; ngihlenge, ube nomusa kimi.
12 Unyawo lwami lumi ebaleni; ngizakudumisa uJehova emihlanganweni.


Isahluko 27

1 ElikaDavide. UJehova ungukukhanya kwami nensindiso yami; ngizakwesaba bani na? UJehova uyinqaba yokuphila kwami; ngizakuba novalo ngobani na?
2 Ekusondeleni kwababi ukuba badle inyama yami abamelene nami nezitha zami bayakhubeka, bawe.
3 Noma impi imisa ngakimi, inhliziyo yami ayesabi; noma ngivukelwa ngukulwa, nokho nginethemba.
4 Kunye engikucele kuJehova, ngiyakufuna khona: ukuba ngihlale endlini kaJehova izinsuku zonke zokuphila kwami ukubona ubuhle bukaJehova, ngibuke ithempeli lakhe.
5 Ngokuba uyangithukusa edokodweni lakhe ngosuku lokuhlupheka, angicashise ekusithekeni kwetende lakhe, angiphakamisele edwaleni.
6 Nakalokhu ikhanda lami lizakuphakama ngaphezu kwezitha zami ezingihaqileyo; ngizakunikela iminikelo yokwethaba etendeni lakhe, ngihlabelele, ngidumise uJehova ngogubhu.
7 Yizwa, Jehova, ngikhala ngezwi elikhulu; yiba nomusa kimi, ungiphendule.
8 Kuwena othi: “Funani ubuso bami,” inhliziyo yami ithi: “Ubuso bakho, Jehova, ngiyabufuna.”
9 Ungafihli ubuso bakho kimi, ungaxoshi inceku yakho ngokuthukuthela; wena ulusizo lwami, ungangilahli, ungangishiyi, Nkulunkulu wensindiso yami.
10 Ngokuba ubaba nomame bangishiyile, kodwa uJehova uzakungamukela.
11 Ngifundise indlela yakho, Jehova, ungihole endleleni ekhanyayo ngenxa yezitha zami.
12 Unganginikeli entandweni yezitha zami; ngokuba ofakazi bamanga bangivukele kanye nabafutha ukudlozomela.
13 Yeka, uma bengingathembanga ukubona okuhle kukaJehova ezweni labaphilayo!
14 Lindela uJehova, uqine, inhliziyo yakho ime isibindi; yebo, lindela uJehova.


Isahluko 28

1 ElikaDavide. Ngikhala kuwe Jehova; Dwala lami, ungabi yisithulu kimi, funa kuthi, uma uthula kimi, ngifane nabashona emgodini.
2 Yizwa izwi lokunxusa kwami, nxa ngikhala kuwe, ngiphakamisela izandla zami endaweni yakho engcwelengcwele.
3 Ungangimukisi kanye nababi nabenza okubi abakhuluma ukuthula nabakhelwane babo, kanti kukhona okubi ezinhliziyweni zabo.
4 Banike njengokwenza kwabo nanjengobubi bemisebenzi yabo; banike njengokwenza kwezandla zabo, baphindisele abakwenzileyo.
5 Ngokuba abayinaki imisebenzi kaJehova nokwenza kwezandla zakhe; uyakubadiliza, angabakhi.
6 Makabongwe uJehova, ngokuba ulizwile izwi lokunxusa kwami.
7 UJehova ungamandla ami nesihlangu sami; inhliziyo yami ithembe kuye, ngasizwa; ngakho-ke inhliziyo yami iyethaba; ngizakumdumisa ngesihlabelelo sami.
8 UJehova ungamandla abantu bakhe; uyinqaba yensindiso yogcotshiweyo wakhe.
9 Sindisa abantu bakho, ubusise ifa lakho, ubaluse, ubathwale kuze kube phakade.


Isahluko 29

1 Ihubo likaDavide. Mnikeni uJehova, nina madodana kaNkulunkulu, mnikeni uJehova udumo namandla.
2 Mnikeni uJehova udumo lwegama lakhe, nikhuleke kuJehova emvunulweni engcwele.
3 Izwi likaJehova liphezu kwamanzi, uNkulunkulu wenkazimulo uyaduma; uJehova uphezu kwamanzi amakhulu.
4 Izwi likaJehova linamandla; izwi likaJehova linenkazimulo.
5 Izwi likaJehova liyaphula imisedari; uJehova waphula imisedari yaseLebanoni.
6 ILebanoni ulitshekulisisa okwenkonyane, neSiriyoni njengethole lenyathi.
7 Izwi likaJehova lidabula amalangabi omlilo.
8 Izwi likaJehova lizamazamisa ihlane; uJehova uzamazamisa ihlane laseKadeshi.
9 Izwi likaJehova liphunzisa izimbabala; lihluba amahlathi; nasethempelini lakhe konke kuthi: “Udumo!”
10 UJehova wayehlezi ebusa phezu kukazamcolo; uJehova uhlezi eyinkosi kuze kube phakade.
11 UJehova uzakunika abantu bakhe amandla; uJehova uzakubusisa abantu bakhe ngokuthula.


Isahluko 30

1 Ihubo. Igama lokuvula indlu. ElikaDavide. Ngiyakuphakamisa, Jehova, ngokuba ungikhuphulile; awuvumanga ukuba izitha zami zijabule phezu kwami.
2 Jehova Nkulunkulu wami, ngakhala kuwe, wangiphilisa.
3 Jehova, umphefumulo wami uwukhuphulile endaweni yabafileyo, wangiphilisa phakathi kwabashona emgodini.
4 Dumisani uJehova nina enimkhonzayo, nibonge igama lakhe elingcwele.
5 Ngokuba ukuthukuthela kwakhe kuba ngokomzuzwana nje, umusa wakhe uba ngowokuphila konke; kusihlwa kungena ukukhala, ekuseni ukujabula.
6 Mina ngithe ekubuseni kwami: Angisoze nganyakaziswa naphakade.
7 Jehova, ngomusa wakho ubuwenzile ukuba iqine intaba yami; wabufihla ubuso bakho, ngase ngithuthumela.
8 Ngakhala kuwe Jehova; nganxusa kuJehova, ngathi:
9 “Kukhona nzuzoni egazini lami nasekushoneni kwami egebeni na? Uthuli luzakukudumisa yini, lushumayele iqiniso lakho, na?
10 Yizwa, Jehova, ube nomusa kimi; Jehova, yiba ngumsizi wami.”
11 Waphendula ukukhala kwami kwaba ngukusina; wangikhumula izingubo zami zokulila, wangembathisa ukujabula,
12 ukuze umphefumulo wami ukudumise, ungathuli; Jehova Nkulunkulu wami, ngizakukubonga kuze kube phakade.


Isahluko 31

1 Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. Ithemba lami ngilibeka kuwe Jehova; mawungangijabhisi naphakade; ngikhulule ngokulunga kwakho. 31:1 AmaH. 25:2; 71:1.
2 Beka kimi indlebe yakho, ungophule masinyane, ube yidwala eliqinileyo kimi, indlu yezinqaba yokungisindisa.
3 Ngokuba wena uyidwala lami nenqaba yami; ngenxa yegama lakho uyakungihola, ungiqondise. 31:3 AmaH. 23:3; IzA. 18:10.
4 Uyakungikhipha enetheni abangicuphe ngalo, ngokuba wena uyinqaba yami.
5 Ngibeka umoya wami esandleni sakho; uyangihlenga, Jehova Nkulunkulu othembekayo. 31:5 Luk. 23:46; IzE. 7:59.
6 Ngiyabazonda abakhonza onkulunkulu abayize, kepha mina ngithemba uJehova.
7 Ngizakwethaba, ngijabule ngomusa wakho, ngokuba ukubonile ukuhlupheka kwami, wazinaka izinsizi zomphefumulo wami; 31:7 AmaH. 9:2.
8 awunginikelanga esandleni sesitha, wazimisa izinyawo zami endaweni ebanzi.
9 Yiba nomusa kimi, Jehova, ngokuba ngiyahlupheka; iso lami liyafa usizi, nomphefumulo wami nomzimba wami. 31:9 AmaH. 6:7.
10 Ngokuba ukuphila kwami kuphelela osizini, neminyaka yami ekububuleni; amandla ami aphelile ngokona kwami, namathambo ami ancunzekile. 31:10 AmaH. 40:12; 102:3.
11 Ngenxa yezitha zami zonke sengaba yisihlamba, ikakhulu kubakhelwane bami ngaba ngobesabisayo abangane bami; abangibona endleleni bayangibalekela.
12 Sengakhohlakala enhliziyweni njengofileyo; nginjengesitsha esifileyo.
13 Ngokuba ngikuzwile ukuhleba kwabaningi ngokwesabisayo nxazonke; besenza icebo ngami bahlosa ukubulala umphefumulo wami. 31:13 Jer. 20:10.
14 Kepha mina ngithemba wena Jehova; ngithi: “UnguNkulunkulu wami.”
15 Izikhathi zami zisesandleni sakho; ngikhulule esandleni sezitha zami nakwabangizingelayo. 31:15 AmaH. 139:16.
16 Khanyisa ubuso bakho phezu kwenceku yakho; ngisindise ngomusa wakho. 31:16 Num. 6:25; AmaH. 80:3.
17 Jehova, mawungangijabhisi, ngokuba ngiyakubiza; mabajabhiswe ababi, bathuliswe endaweni yabafileyo.
18 Mazithuliswe izindebe zamanga ezijivaza olungileyo ngokuzidla nangokweyisa.
19 Yeka ubukhulu bomusa wakho obagodlele wona abakwesabayo, owenzele bona ababalekela kuwe, phambi kwabantwana babantu.
20 Ubafihla ekusithekeni kobuso bakho ngenxa yezigungu zabantu; ubalondoloza edokodweni ekuxabaneni kwezilimi. 31:20 AmaH. 27:5; Jer. 36:26.
21 Makabongwe uJehova, ngokuba ungenzele umusa wakhe omangalisayo emzini oqinileyo. 31:21 AmaH. 144:1.
22 Mina-ke ngithe ovalweni lwami: Ngixoshiwe emehlweni akho; nokho walizwa izwi lokunxusa kwami ekukhaleni kwami kuwe.
23 Mthandeni uJehova nina nonke enimkhonzayo; uJehova uyabalondoloza abakholekileyo, amphindisele kakhulu ozidlayo.
24 Qinani, inhliziyo yenu ibe nesibindi, nina nonke enithemba uJehova.


Isahluko 32

1 ElikaDavide. IMaskili. Ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe, osono sakhe sisibekelwe. 32:1 Rom. 4:6.
2 Ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko, kungekho nkohliso emoyeni wakhe.
3 Kwathi ngithule, amathambo ami aguga ngokububula kwami usuku lonke. 32:3 IzA. 28:13.
4 Ngokuba imini nobusuku isandla sakho sasinzima phezu kwami, uloya lwami loma njengokomisa kwehlobo. Sela 32:4 AmaH. 38:2,4.
5 Ngasivuma isono sami kuwe, angisifihlanga isiphambeko sami; ngathi: “Ngizakuzivuma izono zami kuJehova,” wena wathethelela icala lesono sami. Sela 32:5 2 Sam. 12:13; 1 Joh. 1:9.
6 Ngakho-ke yilowo nalowo olungileyo makakhuleke kuwe ngesikhathi sokukufumana; impela kuyakuthi lapho amanzi amakhulu ekhukhula, angafinyeleli kuye. 32:6 Isaya 49:8; 55:6; 2 Kor. 6:2.
7 Wena uyindawo yami yokucasha; uyangilondoloza ngingahlupheki; ungiphahla ngenjabulo yokukhululwa. Sela 32:7 AmaH. 27:5.
8 Ngizakukufundisa, ngikubonise indlela ozakuhamba ngayo; ngizakukululeka ngeso lami. 32:8 AmaH. 25:12.
9 Ningabi njengehhashi nembongolo engenangqondo; umkhala netomu yimvunulo yayo yokuyiqondisa, uma ingasondeli kuwe. 32:9 2 AmaKh. 19:28; IzA. 26:3.
10 Omubi unezinhlupheko eziningi, kepha othemba uJehova umusa uyakumphahla. 32:10 IzA. 12:21.
11 Jabulani kuJehova, nethabe nina balungileyo, nethabe nina nonke baqotho ngenhliziyo.


Isahluko 33

1 Yethabani kuJehova nina balungileyo; ukudumisa kubafanele abaqotho.
2 Bongani uJehova ngehabhu; mdumiseni ngogubhu oluzintambo ziyishumi. 33:2 AmaH. 92:3.
3 Mhubeleni ihubo elisha, nibethe kahle ngenhlokomo.
4 Ngokuba izwi likaJehova lilungile; zonke izenzo zakhe ziyakholeka. 33:4 Num. 23:19; 1 Sam. 15:29.
5 Uthanda ukulunga nokwahlulela; umhlaba ugcwele umusa kaJehova. 33:5 AmaH. 119:64.
6 Ngezwi likaJehova izulu lenziwa, namabandla onke ngomoya womlomo wakhe. 33:6 Gen. 1:2.
7 Ubuthela ndawonye amanzi olwandle njengenqwaba; uwabeka ajulileyo ezinqolobaneni. 33:7 Gen. 1:9; Jobe 38:8.
8 Umhlaba wonke mawumesabe uJehova; bonke abakhileyo ezweni mabathuthumele phambi kwakhe.
9 Ngokuba wakhuluma, kwaba khona; wayaleza, kwema khona. 33:9 AmaH. 148:5.
10 UJehova uchitha icebo labezizwe; uphuthisa imicabango yabantu. 33:10 Jobe 5:12; IzA. 21:30.
11 Icebo likaJehova limi phakade, nemicabango yenhliziyo yakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane. 33:11 IzA. 19:21; Isaya 46:10.
12 Sibusisiwe isizwe esiNkulunkulu waso nguJehova, isizwe asikhethileyo sibe yifa lakhe. 33:12 AmaH. 144:15.
13 UJehova uyabheka esezulwini; uyababona bonke abantwana babantu.
14 Esendaweni lapho ehlala khona uyababuka bonke abakhileyo ezweni, 33:14 AmaH. 11:4.
15 yena owadala izinhliziyo zabo bonke, oqaphela zonke izenzo zabo. 33:15 IzA. 16:1,2,9; 21:1.
16 Ayikho inkosi esindiswa ngobuningi bempi yayo; isiqhwaga asikhululwa ngobukhulu bamandla aso. 33:16 2 IziKr. 14:11.
17 Ihhashi liyize ekusindiseni, alihlangulisi ngobukhulu bamandla alo. 33:17 AmaH. 147:10; IzA. 21:31.
18 Bheka, iso likaJehova liphezu kwabamesabayo, abathemba umusa wakhe,
19 ukuba akhulule umphefumulo wabo ekufeni, abaphilise endlaleni. 33:19 Jobe 5:20; AmaH. 34:9; 37:19.
20 Umphefumulo wethu ulindela uJehova; ungukusiza kwethu nesihlangu sethu. 33:20 Dut. 33:29.
21 Ngalokho inhliziyo yethu ithokoza ngaye, ngokuba sithemba igama lakhe elingcwele.
22 Umusa wakho, Jehova, mawube phezu kwethu, njengalokhu sithemba wena.
Isahluko 34

1 ElikaDavide mhla ezishaya uhlanya phambi kuka-Abimeleki owamxosha waze wamuka. Ngiyakumbonga uJehova ngezikhathi zonke; ukudunyiswa kwakhe kuyakuba semlonyeni wami njalonjalo. 34:1 AmaH. 146:2.
2 Umphefumulo wami uyakuzibonga ngoJehova; abathobekileyo bayakukuzwa, bajabule.
3 Mtuseni uJehova kanye nami, siphakamise igama lakhe kanyekanye.
4 Ngamfuna uJehova, wangiphendula; wangikhulula kulo lonke uvalo lwami.
5 Babheka kuye phezulu, bakhanya; ubuso babo abusoze bajabha.
6 Nasi isihlupheki esakhala, uJehova wezwa, wasikhulula kuzo zonke izinhlupheko zaso.
7 Ingelosi kaJehova iyamisa nxazonke kubo abamesabayo, ibakhulule. 34:7 Gen. 32:1; 2 AmaKh. 6:17.
8 Yizwani nibone ukuthi uJehova muhle; ubusisiwe lowo muntu ophephela kuye. 34:8 1 Pet. 2:3.
9 Mesabeni uJehova nina bangcwele bakhe, ngokuba abasweli lutho abamesabayo. 34:9 AmaH. 33:19; 37:19.
10 Amabhongo ezingonyama ayaswela, alambe, kepha abafuna uJehova abayikuswela lutho oluhle. 34:10 Luk. 1:53.
11 Zanini, bantwana, ningilalele; ngizakunifundisa ukumesaba uJehova.
12 Ngumuphi umuntu othanda ukuphila, ofisa izinsuku zokuba abone okuhle na? 34:12 1 Pet. 3:10.
13 Londa ulimi lwakho kokubi, nezindebe zakho kukho ukukhuluma inkohliso. 34:13 Ef. 4:29; 5:4; Kol. 4:6.
14 Deda kukho okubi, wenze okuhle; funa ukuthula, ukujonge. 34:14 AmaH. 37:27; Rom. 12:18; Heb. 12:14.
15 Amehlo kaJehova akubo abalungileyo; izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. 34:15 2 IziKr. 16:9.
16 Ubuso bukaJehova bumelene nabenza okubi ukuba achithe ukukhunjulwa kwabo emhlabeni. 34:16 AmaH. 73:20.
17 Labo bayakhala, uJehova uyezwa; uyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo. 34:17 AmaH. 145:18.
18 UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo; uyabasindisa abanomoya odabukileyo. 34:18 Isaya 57:15; 66:2; Luk. 18:13.
19 Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke.
20 Uyawagcina onke amathambo akhe; alaphulwa nelilodwa kuwo. 34:20 Eks. 12:46; Math. 10:30; Joh. 19:36.
21 Okubi kuyakumbulala omubi; abazonda olungileyo bayakulahlwa ngecala.
22 UJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe; akakho kwabamethembayo oyakuba necala.


Isahluko 35

1 ElikaDavide. Phikisana, Jehova, nabaphikisana nami, ulwe nabo abalwa nami.
2 Thatha ihawu nesihlangu, uvuke, ungisize.
3 Hosha umkhonto, uvimbe indlela kwabangizingelayo; yisho kuwo umphefumulo wami, uthi: “Mina ngiyinsindiso yakho.”
4 Mabajabhe, bahlazeke abafuna umphefumulo wami; mababuyiselwe emuva, bajabhiswe abangisongelayo. 35:4 AmaH. 40:14.
5 Mababe njengamakhoba emoyeni, ingelosi kaJehova ibadudule. 35:5 Hos. 13:3.
6 Indlela yabo mayibe mnyama, ibebushelezi, ingelosi kaJehova ibaxoshe. 35:6 Josh. 10:10.
7 Ngokuba bangenzele ngasesitha igebe lenetha labo, kungekho sici, bembele umphefumulo wami umgodi, kungekho cala. 35:7 Math. 22:15.
8 Ukubhujiswa makumehlele engazelele; inetha lakhe alibeke ngasesitha malimbambe yena; makawele kulo kube ngukubhujiswa kwakhe. 35:8 AmaH. 141:10.
9 Khona umphefumulo wami uzakwethaba kuJehova, uthokoze ngokusindisa kwakhe.
10 Onke amathambo ami azakuthi: “Jehova, ngubani onjengawe, wena okhulula ohluphekayo, yebo, ohluphekayo nompofu komphangayo, na?”
11 Ofakazi abangalungile bayasukuma, babuza kimi engingakwaziyo. 35:11 Math. 26:60; Luk. 23:2,10; Joh. 18:30.
12 Bangiphindisela okubi ngokuhle; umphefumulo wami bawusozisele. 35:12 AmaH. 109:5.
13 Kanti ekuguleni kwabo mina ngangembethe ezokuzila; umphefumulo wami ngawuhlupha ngokuzila ukudla; umkhuleko wami wabuyela esifubeni sami. 35:13 1 AmaKh. 18:42.
14 Ngahamba kungathi bekungumngane wami nomfowethu; njengokhalela unina ngakhothama ngokulila.
15 Kepha ekuweni kwami bahlekisa ngami, babuthana ndawonye; abashayi engingabaziyo bangibunganyela; badumaza bengayeki. 35:15 Math. 26:3.
16 Njengezinteli ezikhonzela ucezu lwesinkwa bangigedlela amazinyo.
17 Nkosi, lokho uzakukubukela kuze kube nini na? Sindisa umphefumulo wami ekubhubhiseni kwabo, ukuphila kwami ezingonyameni ezingamabhongo. 35:17 AmaH. 22:20.
18 Ngizakukubonga ebandleni elikhulu, ngikudumise phakathi kwabantu abaningi. 35:18 AmaH. 22:22.
19 Mabangajabuli ngami abayizitha zami bengenasizathu; mabangaqwayizi amehlo abangizonda ngeze. 35:19 Joh. 15:25.
20 Ngokuba abakhulumi ukuthula, kepha baqamba amazwi enkohliso ngabazithuleleyo emhlabeni.
21 Yebo, bangikhamisela kakhulu umlomo wabo, bathi: “Ashila, ashila, iso lethu liyabona!” 35:21 Jobe 16:10.
22 Uyakubona, Jehova; mawungathuli; Nkosi, mawungabi kude nami.
23 Vuka, usukumele ukwahlulelwa kwami, Nkulunkulu wami, Nkosi yami, umele icala lami.
24 Ngahlulele ngokulunga kwakho, Jehova Nkulunkulu wami; mabangajabuli ngami. 35:24 AmaH. 7:8.
25 Mabangasho enhliziyweni yabo ukuthi: “He, kwaya ngesifiso sethu!” Mabangasho ukuthi: “Simgwinyile.”
26 Mabajabhe, babe namahloni bonke abajabula ngokuhlupheka kwami; abazikhukhumeza ngami mabembathiswe ukujabha nendumazo. 35:26 AmaH. 40:14; 109:29.
27 Mabethabe, bajabule abathokoza ngokulunga kwami; mabathi njalonjalo: “Makadunyiswe uJehova othokoza ngenhlanhla yenceku yakhe.” 35:27 AmaH. 40:16.
28 Ulimi lwami luzakushumayela ngokulunga kwakho, usuku lonke ngodumo lwakho.


Isahluko 36

1 Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide, inceku kaJehova. Inkulumo yesiphambeko komubi, isekujuleni kwenhliziyo yami, ithi: Akukho ukumesaba uNkulunkulu phambi kwamehlo akhe. 36:1 Rom. 3:18.
2 Ngokuba ukonakala kwakhe kuyamthopha emehlweni akhe, ukuze kungafunyanwa, azondeke ngakho. 36:2 AmaH. 10:3.
3 Amazwi omlomo wakhe angukona nenkohliso; ukuyekile ukuhlakanipha nokwenza okulungileyo.
4 Uceba okubi ecansini lakhe, uzimisa endleleni engalungile; okubi kakwenyanyi. 36:4 IzA. 4:16; Mika 2:1.
5 Jehova, ububele bakho bufinyelela ezulwini, nokuthembeka kwakho kuze kube semafwini. 36:5 AmaH. 57:10; 108:4.
6 Ukulunga kwakho kunjengezintaba ezinkulukazi, ukwahlulela kwakho kulutwa olukhulu; usindisa abantu nezilwane, Jehova. 36:6 AmaH. 145:15; Rom. 11:33.
7 Ububele bakho, Nkulunkulu, buyigugu elingaka; abantwana babantu bakhosela ethunzini lamaphiko akho. 36:7 AmaH. 17:8.
8 Bayakusutha ngamanoni endlu yakho, ubaphuzise okomfula wokuthokoza kwakho. 36:8 AmaH. 65:4.
9 Ngokuba ukuwe umthombo wokuphila; ekukhanyeni kwakho siyakubona ukukhanya. 36:9 AmaH. 49:19; Jer. 2:13; 17:13.
10 Mawume umusa wakho kubo abakwaziyo, nokulunga kwakho kubo abaqotho ngenhliziyo.
11 Unyawo loziqhenyayo malungangifikeli; nesandla somubi masingangixoshi.
12 Bheka, bawile abenza okubi; bawiswe phansi, abasenakuvuka.


Isahluko 37

1ElikaDavide. Ungazikhathazi ngababi, ungabi namhawu ngabenza okungalungile.
2 Ngokuba bayakusikwa masinyane njengotshani, babune njengemithana eluhlaza.
3 Themba kuJehova, wenze okulungileyo; hlala ezweni, uzondle ngokukholeka;
4 zithokozise ngoJehova, yikhona ezakukunika okufiswa yinhliziyo yakho.
5 Nikela indlela yakho esandleni sikaJehova, umethembe; yena uzakukwenza.
6 Uzakuhlalukisa ukulunga kwakho njengokukhanya, nokufanele wena njengemini.
7 Thula phambi kukaJehova, ulindele yena; ungakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe, ngomuntu osongoza amacebo amabi.
8 Pheza ukuthukuthela; yeka ulaka, ungakhathazeki; kubanga ukona nje.
9 Ngokuba ababi bazakuchithwa, kepha abalindela uJehova bazakudla ifa lomhlaba.
10 Kuse ngumzuzwana, omubi angabe esabakho; kuyakuthi lapho uhlola indawo yakhe, uyakube engasekho.
11 Kepha abathobekileyo bazakulidla ifa lomhlaba, bathokoze ngokuthula okukhulu.
12 Omubi uyamsongela olungileyo ngokubi, amgedlele amazinyo.
13 INkosi iyakumhleka, ngokuba iyabona ukuthi usuku lwakhe luyeza.
14 Ababi bahosha inkemba, bansale umnsalo wabo ukuba bamwise phansi ohluphekileyo nompofu, babulale abandlela ilungile.
15 Inkemba yabo izakungena kweyabo inhliziyo, iminsalo yabo yaphulwe.
16 Okuncane anakho olungileyo kungcono kunemfuyo yababi abaningi.
17 Ngokuba izingalo zababi ziyakwaphulwa, kepha uJehova uyabaphasa abalungileyo.
18 UJehova uyazazi izinsuku zabaqotho; ifa labo liyakuma kuze kube phakade.
19 Abayikujabha esikhathini esibi; bayakusutha ezinsukwini zendlala.
20 Ngokuba ababi bayakubhubha; izitha zikaJehova zinjengobuhle bamadlelo: ziyakunyamalala, zinyamalale njengentuthu.
21 Omubi uyatsheleka, angabuyiseli; kepha olungileyo unesihawu, aphane.
22 Ngokuba ababusisiweyo bakhe bazakulidla ifa lomhlaba, kepha abaqalekiswa nguye bazakuchithwa.
23 Izinyathelo zomuntu ziqiniswa nguJehova; uyayithanda indlela yakhe.
24 Noma ekhubeka, akayikuwa phansi, ngokuba uJehova uphasa isandla sakhe.
25 Kade ngimusha, manje sengimdala; angizange ngibone olungileyo eshiyiwe nenzalo yakhe iphanza ukudla.
26 Usuku lonke uyahawukela, atsheleke, nenzalo yakhe iyisibusiso.
27 Deda kokubi, wenze okuhle, uyakuhlala kuze kube phakade.
28 Ngokuba uJehova uthanda ukulunga, akabashiyi abangcwele bakhe; bayalondolozwa kuze kube phakade, kepha inzalo yababi iyachithwa.
29 Abalungileyo bazakudla ifa lomhlaba, bahlale kuwo njalonjalo.
30 Umlomo wolungileyo ushumayela ukuhlakanipha; ulimi lwakhe lukhuluma ukulunga.
31 Umthetho kaNkulunkulu wakhe usenhliziyweni yakhe; izinyathelo zakhe azisheleli.
32 Omubi uqaphela olungileyo, ufuna ukumbulala.
33 UJehova akayikumnikela esandleni sakhe; akayikumlahla lapho ahlulelwa khona.
34 Lindela uJehova, ulonde indlela yakhe; uzakukuphakamisa, udle ifa lomhlaba, ubukele lapho ababi bechithwa khona.
35 Ngambona omubi oyisidlova ezenabisile njengomuthi oluhlaza ogxilileyo;
36 kwathi lapho umuntu edlula, bheka, wayengasekho; ngamfuna, kepha akabe esafunyanwa.
37 Mbhekisise ongasolekiyo, umbone oqotho; ngokuba umuntu wokuthula, ukugcina kwakhe kuhle.
38 Kepha abaphambukayo bayakubhujiswa bonke; isikhathi sababi siyakunqunywa.
39 Ukusindiswa kwabalungileyo kuvela kuJehova; uyinqaba yabo esikhathini sokuhlupheka.
40 UJehova uyabasiza, abakhulule; ubakhulula kwababi, abasindise, ngokuba bayamethemba.


Isahluko 38

1 Ihubo likaDavide. Elokukhumbuza. Jehova, ungangijezisi ngentukuthelo yakho, ungangishayi ngolaka lwakho. 38:1 AmaH. 6:1; Jer. 10:24.
2 Ngokuba imicibisholo yakho ingihlabile; isandla sakho singicindezele kanzima. 38:2 Dut. 32:23; Jobe 6:4.
3 Akukho ukuphila enyameni yami ngenxa yentukuthelo yakho; akukho ukuthula emathanjeni ami ngenxa yesono sami.
4 Ngokuba iziphambeko zami zeqile phezu kwekhanda lami; njengomthwalo osindayo ziyangisinda.
5 Izilonda zami ziyanuka, zichicha ubovu ngenxa yobuwula bami. 38:5 AmaH. 40:12.
6 Ngikhonkobele, ngithotshisiwe kakhulu; usuku lonke ngihamba ngilila.
7 Ngokuba ukhalo lwami lutshutshumba kakhulu; akukho ukuphila enyameni yami.
8 Ngibuthakathaka, ngidubekile kabi; ngiyakhala ngenxa yokugqiha kwenhliziyo yami.
9 Nkosi, ukufisa kwami konke kuphambi kwakho; ukububula kwami akufihlekile kuwe.
10 Inhliziyo yami iyagquma kakhulu; amandla ami angishiyile, ngisho nokukhanya kwamehlo ami akusekho kimi.
11 Abathandekayo bami nabahlobo bami bemi kude nokuhlupheka kwami; abakwethu bemi kude laphaya. 38:11 Jobe 19:13; AmaH. 27:10.
12 Abafuna umphefumulo wami bayangicupha; abafuna ukungilimaza bakhuluma okubi, bazindla inkohliso usuku lonke.
13 Mina kodwa nginjengesithulu, angizwa; nginjengesimungulu esingavuli umlomo waso. 38:13 Isaya 53:7.
14 Yebo, nginjengomuntu ongezwayo; akukho ukuphikisa emlonyeni wakhe.
15 Ngokuba ngithemba wena Jehova; wena Nkosi Nkulunkulu wami uzakuphendula.
16 Ngokuba ngithe: “Funa bajabule ngami, ekusheleleni konyawo lwami bazikhukhumeze ngami.”
17 Ngokuba ngiseduze kokuwa, nobuhlungu bami buphambi kwami ngezikhathi zonke.
18 Ngokuba ngiyabika ukona kwami; ngiyadabuka ngesono sami.
19 Kepha izitha zami ziphilile, zinamandla; baningi abangizonda ngeze. 38:19 AmaH. 3:1.
20 Abaphindisela okubi ngokuhle bamelene nami, ngokuba ngilandela okulungileyo. 38:20 AmaH. 119:95.
21 Ungangishiyi, Jehova; Nkulunkulu wami, ungabi kude nami.
22 Phuthuma, ungisize, Nkosi, nsindiso yami.


Isahluko 39

1 Kumholi wokuhlabelela; kuJeduthuni. Ihubo likaDavide. Ngithe: “Ngizakulinda izindlela zami ukuba ngingoni ngolimi lwami; ngizakugcina umlomo wami ngesifonyo, omubi esekhona phambi kwamehlo ami.” 39:1 AmaH. 17:3.
2 Ngabindela impela, ngathula nakukho okuhle; kwavuswa ubuhlungu bami. 39:2 AmaH. 38:13,17.
3 Inhliziyo yami yavutha phakathi kwami; kwaphembeka umlilo ngisazindla; ngakhuluma ngolimi lwami. 39:3 AmaH. 119:53.
4 “Jehova, ngazise ukuphela kwami, nesilinganiso sezinsuku zami ukuba siyini; mangazi ukuthi ngingodlulayo. 39:4 AmaH. 90:12.
5 Bheka, izinsuku zami wazenza zaba ngangobubanzi besandla; imihla yokuphila kwami ayilutho kuwe; impela yilowo nalowo muntu ungumoya nje, noma eqine kangakanani. Sela 39:5 AmaH. 90:5.
6 “Impela umuntu uhamba njengesithunzi nje; impela uzikhathaza ngokuyize nje; unqwabela imfuyo, kepha akazi ukuthi ngubani ozakuyibutha. 39:6 Jobe 8:9; Shum. 2:18,21; 5:13,15.
7 “Kalokhu-ke, Nkosi, ngilindele ntoni na? Ithemba lami likuwe.
8 Ngisindise kuzo iziphambeko zami, ungangenzi isithuko sesiwula.
9 Ngiyathula, angivuli umlomo wami; ngokuba nguwe okwenzileyo. 39:9 AmaH. 38:13.
10 Susa kimi ukushaya kwakho, ngokuba ngiyaqedwa ngukushaywa yisandla sakho.
11 Nxa ulaya umuntu ngesijeziso ngenxa yeziphambeko, ubuhle bakhe ubenza buphele njengenundu; yilowo nalowo muntu ungumoya nje. Sela 39:11 AmaH. 6:7.
12 “Yizwa umkhuleko wami, Jehova, ulalele ukumemeza kwami; ungathuli ngezinyembezi zami, ngokuba ngingumfokazi kuwe; ngiyisihambi njengokhokho bami bonke. 39:12 Gen. 47:9; Lev. 25:23; 1 IziKr. 29:15; Heb. 11:13; 1 Pet. 2:11.
13 Yeka ukungibuka, ngize ngincibilike, ngingakamuki lapha, ngingabe ngisabakho.”


Isahluko 40

1 Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo. Bengilindela uJehova; wayesezikhothamisela kimi, wezwa ukukhala kwami. 40:1 AmaH. 18:6.
2 Wangikhipha emgodini wokubhujiswa odakeni lobishi, wamisa izinyawo zami edwaleni, waqinisa izinyathelo zami. 40:2 AmaH. 31:8; 69:14.
3 Wabeka igama elisha emlonyeni wami, igama lokubonga uNkulunkulu wethu; abaningi bayakukubona, besabe, bamethembe uJehova.
4 Ubusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kuJehova, ongaphendukeli kwabazidlayo nakwabaphambukela emangeni.
5 Jehova Nkulunkulu wami, ziningi izimangaliso zakho ozenzileyo, nezizindlo zakho ngathi; akukho okungafaniswa nawe; uma ngiyilanda, ngiyisho, miningi kunokuba ibalwe. 40:5 Eks. 15:11.
6 Umhlatshelo nomnikelo wokudla awuwuthandi; izindlebe zami uzibhobozile; umnikelo wokushiswa nomnikelo wesono awuwubizi. 40:6 Isaya 1:11; Mika 6:7; Heb. 10:5.
7 Ngase ngithi: “Bheka, ngiyeza; encwadini esongwayo kulotshiwe ngami ukuthi: 40:7 Joh. 5:39,46; Heb. 10:7.
8 Ngiyathanda ukwenza intando yakho, Nkulunkulu wami, nomthetho wakho usenhliziyweni yami.” 40:8 AmaH. 37:31.
9 Ngishumayelile ukulunga ebandleni elikhulu; bheka, angizivalanga izindebe zami; Jehova, wena uyakwazi. 40:9 AmaH. 22:22,25.
10 Ukulunga kwakho angikuthukusanga enhliziyweni yami; ngashumayela ukukholeka kwakho nensindiso yakho; umusa wakho neqiniso lakho angikufihlelanga ibandla elikhulu.
11 Wena Jehova ungangigodleli ububele bakho; umusa wakho neqiniso lakho makungilonde njalo. 40:11 AmaH. 61:7.
12 Ngokuba izinhlupheko ezingenakubalwa zingihaqile, iziphambeko zami zingificile, angaze ngaba nakubona; ziningi kunezinwele zekhanda lami; inhliziyo yami ingishiyile. 40:12 AmaH. 38:10.
13 Makuthandeke kuwe Jehova ukuba ungikhulule; Jehova, mawuphuthume ungisize.
14 Mabajabhe, babe namahloni bonke abafuna umphefumulo wami ukuba bawuhlwithe; abafisa ukulimala kwami mababuyiselwe emuva, bajabhiswe. 40:14 AmaH. 35:4; 70:2.
15 Mabashaqeke ngenxa yehlazo labo abathi kimi: “Ashila, ashila!”
16 Mabethabe, bajabule kuwe bonke abakufunayo; abathanda insindiso yakho mabasho njalo, bathi: “Makadunyiswe uJehova.” 40:16 AmaH. 34:2; 35:27.
17 Noma ngihlupheka, ngimpofu, iNkosi iyanginaka; wena ungumsizi wami noMsindisi wami; Nkulunkulu wami, mawungalibali.
Isahluko 41

1 Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. Ubusisiwe onakekela ohluphekayo; uJehova uyakumsindisa osukwini olubi. 41:1 AmaH. 112:5,9; IzA. 19:17; Isaya 58:7.
2 UJehova uyakumlondoloza, amphilise; uyakubusiswa emhlabeni; awuyikumnikela entandweni yezitha zakhe. 41:2 Dan. 4:24.
3 UJehova uyakumphasa ecansini egula; wena uyakuguqula ukhukho lwakhe ekuguleni kwakhe. 41:3 2 AmaKh. 20:7.
4 Mina ngithi: “Jehova, ngihawukele, uphulukise umphefumulo wami, ngokuba ngonile kuwe.”
5 Izitha zami zikhuluma okubi ngami, zithi: “Uzakufa nini, igama lakhe lichitheke, na?”
6 Nalapho kuza ozongibona, ukhuluma amanga; inhliziyo yakhe izibuthela ukonakala, abesephuma akhulume ngakho.
7 Bonke abangizondayo banyenyezelana ngami: bangisongozela okubi, bathi: 41:7 Luk. 11:54.
8 “Into embi inamathele kuye; olele phansi kasayikululama.”
9 Yebo, nomhlobo wami ebengimethemba, obedla isinkwa sami, ungiphakamisele isithende sakhe. 41:9 Math. 26:14; Mark. 14:10; Luk. 22:4; Joh. 13:18; IzE. 1:16.
10 Kepha wena Jehova, ngihawukele, ungilulamise, ukuze ngibaphindisele.
11 Ngalokho ngiyazi ukuthi uyangithanda, ngokuba isitha sami asihalalisi phezu kwami.
12 Mina uyangimisa ebuqothweni bami; uyangibeka phambi kobuso bakho kuze kube phakade. 41:12 AmaH. 18:20.
13 Makabongwe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, kusukela phakade kuze kube phakade. Amen, Amen.


Isahluko 42

1 Kumholi wokuhlabelela. IMaskili lamadodana kaKora. Njengendluzele ilangazelela amanzi emifula, kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena Nkulunkulu.
2 Umphefumulo wami womela uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo; ngiyakufika nini, ngibonakale phambi kukaNkulunkulu, na? 42:2 AmaH. 63:1; 84:2.
3 Izinyembezi zami zingukudla kwami imini nobusuku, ngokuba usuku lonke bathi kimi: “Uphi uNkulunkulu wakho na?” 42:3 AmaH. 80:5.
4 Ngiyakukhumbula lokhu, ngithulule umphefumulo wami phakathi kwami, njengalokho ngangihamba esixukwini ngiya naso endlini kaNkulunkulu ngenhlokomo yokwethaba nokubonga, ibandla ligubha umkhosi.
5 Yini ukuba udangale, mphefumulo wami, uyaluze phakathi kwami, na? Methembe uNkulunkulu, ngokuba ngisezakumdumisa ngokusindisa kobuso bakhe.
6 Nkulunkulu wami, umphefumulo wami udangele phakathi kwami; ngakho-ke ngikhumbula wena ezweni laseJordani, nakwelamaHermoni, nasentabeni yaseMisari. 42:6 Dut. 3:8.
7 Utwa lubizana notwa ekuhlokomeni kwezimpophoma zakho; onke amadlambi akho namaza akho eqile phezu kwami. 42:7 AmaH. 69:2.
8 Emini uJehova uyaleza umusa wakhe; ebusuku isihlabelelo sakhe sikimi, ngikhuleke kuNkulunkulu wokuphila kwami. 42:8 AmaH. 92:2.
9 Ngizakuthi kuNkulunkulu, iDwala lami: “Ungikhohlweleni na? Ngihambelani ngilila, ngicindezelwe yisitha, na?” 42:9 AmaH. 13:1; 43:2.
10 Kunjengokuphohlozwa kwamathambo ami, nxa izitha zami zingiklolodela, zithi kimi usuku lonke: “Uphi uNkulunkulu wakho na?” 42:10 AmaH. 115:2.
11 Yini ukuba udangale, mphefumulo wami, uyaluze phakathi kwami, na? Methembe uNkulunkulu, ngokuba ngisezakumdumisa yena oyinsindiso yobuso bami noNkulunkulu wami.


Isahluko 43

1 Ngahlulele, Nkulunkulu ungimele endabeni yami esizweni esingenamusa, ngikhulule kumuntu wenkohliso nongenakulunga. 43:1 AmaH. 26:1.
2 Ngokuba wena Nkulunkulu uyisiphephelo sami; ungilahleleni na? Ngihambelani ngilila, ngicindezelwe yisitha, na? 43:2 AmaH. 42:9.
3 Thuma ukukhanya kwakho neqiniso lakho, kungihole, kungiyise entabeni yakho engcwele nasezindlini zakho, 43:3 2 Sam. 6:17.
4 ngize ngifike kulo i-altare likaNkulunkulu, kuNkulunkulu wenjabulo yokwethaba kwami, ngikudumise ngehabhu, Nkulunkulu, Nkulunkulu wami. 43:4 AmaH. 26:6.
5 Yini ukuba udangale, mphefumulo wami, uyaluze phakathi kwami, na? ngisezakumdumisa yena oyinsindiso yobuso bami noNkulunkulu wami.


Isahluko 44

1 Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. IMaskili. Nkulunkulu, sizwile ngezindlebe zethu, okhokho besilandisa ngesenzo owasenzayo emihleni yabo, emihleni yasendulo. 44:1 Dut. 6:20; AmaH. 78:3.
2 Nguwe owabaxosha abezizwe ngesandla sakho, kepha bona wabatshala; wazichitha izizwe, kepha bona wabandisa. 44:2 Eks. 15:17; AmaH. 9:5.
3 Ngokuba abalidlanga izwe ngenkemba yabo, nengalo yabo ayibasindisanga; kepha kwaba yisandla sakho sokunene, nengalo yakho, nokukhanya kobuso bakho, ngokuba wawubathanda. 44:3 Eks. 33:14; Num. 6:25; Josh. 24:12.
4 Wena Nkulunkulu uyinkosi yami; yaleza ukusindiswa kukaJakobe.
5 Ngawe sizakulahla phansi izitha zethu; ngegama lakho sizakunyathela abasivukelayo. 44:5 AmaH. 18:38.
6 Ngokuba angiwethembi umnsalo wami, nenkemba yami ayingisindisi; 44:6 1 Sam. 17:39.
7 kepha nguwe owasisindisa ezitheni zethu, wajabhisa abasizondayo.
8 Sizincoma ngoNkulunkulu usuku lonke; igama lakho siyalibonga kuze kube phakade. Sela 44:8 AmaH. 54:6.
9 Nokho ususilahlile, wasijabhisa; awusaphumi nezimpi zethu. 44:9 AmaH. 60:10.
10 Usihlehlisela emuva esitheni; abasizondayo bayaziphangela.
11 Usinikezele ukudliwa njengezimvu, wasihlakaza phakathi kwabezizwe.
12 Uthengisa ngesizwe sakho ngokuyize; awuzuzi lutho ngokubiza ngaso. 44:12 Dut. 32:30; AbAhl. 2:14; Hez. 30:12.
13 Usenza isihlamba kubakhelwane bethu, inhlekiso nendumazo kwabasiphahlileyo. 44:13 AmaH. 79:4.
14 Usenza isaga kwabezizwe, banikine ikhanda phakathi kwabantu.
15 Usuku lonke ukudunyazwa kwami kuphambi kwami, namahloni amboza ubuso bami 44:15 AmaH. 69:19.
16 ngenxa yoklolodayo nojivazayo, ngenxa yesitha nomphindiseli. 44:16 AmaH. 74:10.
17 Konke lokho kusehlele, kodwa asikukhohlwanga wena; asisaphulanga isivumelwano sakho.
18 Inhliziyo yethu ayibuyelanga emuva; izinyathelo zethu aziphambukanga endleleni yakho,
19 uze usiphahlaze endaweni yezimpungushe, usimboze ngethunzi lokufa.
20 Uma ngabe sikhohliwe igama likaNkulunkulu wethu, sazelulela izandla zethu kunkulunkulu mumbe,
21 uNkulunkulu ubengayikukuhlola na? Ngokuba yena uyazazi izimfihlakalo zenhliziyo. 44:21 AmaH. 7:9.
22 Yebo, ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, siphathiswa okwezimvu zokuhlatshwa. 44:22 Rom. 8:36.
23 Vuka, Nkosi! Ulaleleni na? Vuka, ungasilahli njalonjalo. 44:23 Math. 8:24.
24 Ubufihlelani ubuso bakho, ukhohlwe ukuhlupheka nokucindezelwa kwethu, na? 44:24 AmaH. 69:17.
25 Ngokuba umphefumulo wethu ukhothamele othulini; umzimba wethu unamathele emhlabathini.
26 Sukuma, usisize, usihlenge ngenxa yomusa wakho.


Isahluko 45

1 Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Iminduze. Elamadodana kaKora. IMaskili. Igama lothando. Inhliziyo yami iyachichima ngendaba enhle; ngikhuluma igama engiliqambe ngenkosi; ulimi lwami lulusiba loloba ngokushesha. 45:1 AmaH. 2:6.
2 Umuhle wena kunabantwana babantu; ubuhle buthululelwe ezindebeni zakho; ngakho-ke uNkulunkulu ukubusisile kuze kube phakade. 45:2 IsiHlab. 5:10; Luk. 4:22.
3 Bophela inkemba yakho okhalweni lwakho wena qhawe, kube ngukuphakama kwakho nobukhosi bakho.
4 Hlahlameleka ebukhosini bakho, uqhubeke ngenxa yeqiniso nokuthobeka nokulunga; isandla sakho sokunene siyakukufundisa izinto ezesabekayo. 45:4 AmaH. 72:4.
5 Imicibisholo yakho ibukhali, izizwe ziyawa phansi kwakho; isenhliziyweni yezitha zenkosi.
6 Isihlalo sakho sobukhosi, Nkulunkulu, singesaphakade naphakade; intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho. 45:6 2 Sam. 7:13,16; AmaH. 89:4; Heb. 1:8.
7 Ukuthandile ukulunga, wakuzonda okubi: ngakho-ke uNkulunkulu, uNkulunkulu wakho, ukugcobile ngamafutha enjabulo ngokungaphezu kwabangane bakho.
8 Zonke izingubo zakho ziqholiwe ngenhlaka, nenhlaba, nekasiya; ezindlini zobukhosi zophondo lwendlovu ukubethwa kwezingubhu zezintambo kukujabulisile.
9 Amadodakazi amakhosi aphakathi kwabesifazane bakho abadumileyo; inkosikazi imi ngakwesokunene sakho, ihlobe igolide lase-Ofiri.
10 Mawuzwe-ke, ndodakazi, uqaphele, ubeke indlebe yakho, ukhohlwe isizwe sakini nendlu kayihlo, 45:10 Gen. 12:1.
11 yikhona inkosi izakubuthanda ubuhle bakho, ngokuba yona iyinkosi yakho, woyikhothamela.
12 Indodakazi yaseTire, yebo, nabacebileyo babantu bancenga umusa wakho ngesipho. 45:12 AmaH. 68:29; Isaya 23:18; 60:6.
13 Indodakazi yenkosi inhle kakhulu, ilapho phakathi; ingubo yayo yalukiwe ngegolide.
14 Iyiswa enkosini igqoke izingubo ezifekethisiweyo; izintombi ezingabangane bayo ziyayilandela; ziyiswa kuwe.
15 Ziyiswa ngokujabula nangokwethaba, zingena endlini yenkosi.
16 Amadodana akho ayakuba sesikhundleni sawoyihlo; uyakuwabeka abe yizikhulu emhlabeni wonke. 45:16 Math. 19:28; IsAmb. 1:6; 5:10.
17 Igama lakho ngiyakulenza likhunjulwe ezizukulwaneni zonke; ngakho-ke izizwe ziyakukubonga kuze kube phakade naphakade.


Isahluko 46

1 Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. Nge-Alamoti. Igama. UNkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu; ufunyaniswa elusizo impela ekuhluphekeni.
2 Ngakho-ke asiyikwesaba nokuba kuguquka umhlaba, nezintaba zidilikela ekujuleni kolwandle,
3 nokuba amanzi alo ehlokoma, ekhephuza, nezintaba zizamazama ngokukhukhumala kwalo. Sela 46:3 AmaH. 65:7; Isaya 17:12.
4 Ukhona umfula omanzi awo athokozisa umuzi kaNkulunkulu, indlu engcwele yoPhezukonke. 46:4 AmaH. 48:1.
5 UNkulunkulu uphakathi kwawo, awuyikuzanyazanyiswa; uNkulunkulu uyakuwusiza ngovivi lokusa. 46:5 AmaH. 30:5.
6 Izizwe ziyaxokozela; imibuso iyazamazama; uphumisela izwi lakhe, umhlaba uncibilike.
7 UJehova Sebawoti unathi; uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Sela 46:7 Rom. 8:31.
8 Wozani nibone izenzo zikaJehova, izincithakalo azenzileyo emhlabeni. 46:8 AmaH. 66:5.
9 Uphelisa ukulwa kuze kube semikhawulweni yomhlaba; uyaphula umnsalo, anqume umkhonto, izinqola zempi azishise ngomlilo. 46:9 AmaH. 76:3.
10 Thulani, niqonde ukuthi mina nginguNkulunkulu; ngiyakuphakama phakathi kwabezizwe, ngiphakame emhlabeni. 46:10 Isaya 30:15.
11 UJehova Sebawoti unathi; uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Sela


Isahluko 47

1 Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. Ihubo. Shayani izandla, zizwe zonke; hlokomani kuNkulunkulu ngezwi lokuhalalisa. 47:1 AmaH. 66:1.
2 Ngokuba uJehova oPhezukonke uyesabeka; uyinkosi enkulu phezu komhlaba wonke. 47:2 Zak. 14:9; Mal. 1:14.
3 Wathobisa abantu phansi kwethu, nezizwe phansi kwezinyawo zethu. 47:3 AmaH. 18:48.
4 Wasikhethela ifa lethu, udumo lukaJakobe amthandayo. Sela
5 UNkulunkulu wenyukile ngokuhlokoma, uJehova ngokukhala kwecilongo. 47:5 AmaH. 68:18.
6 Hubelani uNkulunkulu, hubani! Hubelani iNkosi yethu, hubani!
7 Ngokuba uNkulunkulu uyinkosi yomhlaba wonke; hubani ihubo!
8 UNkulunkulu uyabusa izizwe; uNkulunkulu uhlezi esihlalweni sakhe esingcwele sobukhosi. 47:8 AmaH. 22:28.
9 Izikhulu zabantu zibuthene, zibe yisizwe sikaNkulunkulu ka-Abrahama, ngokuba izihlangu zomhlaba zingezikaNkulunkulu; uphakeme kakhulu.


Isahluko 48

1 Igama. Ihubo lamadodana kaKora. Mkhulu uJehova, udunyiswa kakhulu emzini kaNkulunkulu wethu entabeni yakhe engcwele. 48:1 AmaH. 76:1.
2 Inhle ngokuphakama, ingukuthokoza komhlaba wonke intaba yaseSiyoni emaceleni asenyakatho, umuzi weNkosi enkulu. 48:2 Math. 5:35.
3 UNkulunkulu uyaziwa ezindlini zawo zobukhosi ukuthi uyinqaba. 48:3 AmaH. 46:5.
4 Ngokuba bheka, amakhosi abuthana; aqhubeka kanyekanye. 48:4 2 IziKr. 20:1.
5 Abona, ayesemangala; ashaywa luvalo, aphaphatheka.
6 Ehlelwa lapho ngukuthuthumela, yivuso njengakobelethayo.
7 Ngomoya wasempumalanga waphula imikhumbi yaseTharishishi. 48:7 Isaya 33:23.
8 Njengalokho sizwile, kanjalo sikubonile emzini kaJehova Sebawoti, emzini kaNkulunkulu wethu; uNkulunkulu uyakuwumisa kuze kube phakade. Sela
9 Siyazindla ngomusa wakho, Jehova, siphakathi ethempelini lakho.
10 Njengalo igama lakho, Nkulunkulu, kunjalo ukubongwa kwakho kuze kube semikhawulweni yomhlaba; isandla sakho sokunene sigcwele ukulunga.
11 Mayijabule intaba yaseSiyoni, kwethabe amadodakazi akwaJuda ngenxa yezahlulelo zakho.
12 Zungezani iSiyoni, nilikake, nibale imibhoshongo yalo.
13 Qaphelani izindonga zalo, nidabule izindlu zalo zobukhosi, ukuze nilandisele isizukulwane esizayo.
14 Ngokuba lo Nkulunkulu, unguNkulunkulu wethu phakade naphakade; uzakusihola kuze kube sekufeni.


Isahluko 49

1 Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. Ihubo. Yizwani lokhu nonke nina bantu; bekani indlebe nina nonke enakhileyo ezweni,
2 abantukazana nezikhulu, abacebileyo nabampofu.
3 Umlomo wami uzakukhuluma ukuhlakanipha, ukuzindla kwenhliziyo yami kuzakuba ngokokuqonda.
4 Ngizakubeka indlebe yami kuso isaga, ngiphenye imfumbe yami ngehabhu. 49:4 AmaH. 78:2.
5 Bengizakwesabelani ezinsukwini ezimbi, lapha ububi babangizingelayo bungihaqa,
6 labo abathemba imfuyo yabo bezigabisa ngomcebo wabo omkhulu, na?
7 Umuntu angemhlenge umfowabo, angemnike uNkulunkulu ihlawulo ngaye.
8 Ngokuba ukuhlengwa komphefumulo wabo kubiza kakhulu; akunakuphela nanini
9 ukuba aphile njalo, angaboni ukubola.
10 Qha, uyakubona ukuthi abahlakaniphileyo bayafa nokuthi isiwula kanye nesiphukuphuku ziyabhubha, imfuyo yabo bayishiyele abanye. 49:10 Shum. 2:16,18; Jer. 17:11.
11 Ukucabanga kwabo kuthi izindlu zabo zizakuma kuze kube phakade, nemizi yabo ezizukulwaneni ngezizukulwane; amazwe abo bawabiza ngamagama abo.
12 Kepha umuntu, nokuba enodumo, akayikuma; ufana nezilwane ezibhubhayo. 49:12 Shum. 3:19.
13 Le ndlela yabo ingubuwula babo, balandelwa ngabavumela umlomo wabo. Sela
14 Baqhutshelwa endaweni yabafileyo njengezimvu; ukufa kuyakubalusa, abaqotho babuse phezu kwabo ngakusasa, isimo sabo siqedwe yindawo yabafileyo, bangabe besaba nandlu.
15 Kepha uNkulunkulu uyakuwukhulula umphefumulo wami esandleni sendawo yabafileyo, ngokuba uyakungamukela. Sela
16 Ungesabi, nxa umuntu eceba, nxa ubukhosi bendlu yakhe banda. 49:16 AmaH. 37:1,7.
17 Ngokuba ekufeni kwakhe akayikuphatha lutho; ubukhosi bakhe abuyikwehla naye. 49:17 Jobe 27:16; AmaH. 39:6; Luk. 12:15.
18 Noma ebusisa umphefumulo wakhe esaphila, futhi abantu bekudumisa, ngokuba uzondle kahle,
19 nokho uyakuya esizukulwaneni sawoyise; abayikukubona ukukhanya naphakade.
20 Umuntu onodumo engenakuqonda unjengezilwane ezibhubhayo.


Isahluko 50

1 Ihubo lika-Asafa. UNkulunkulu uMninimandla onke, uJehova, uyakhuluma, ubiza umhlaba kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo.
2 ESiyoni eliphelele ebuhleni uNkulunkulu uqhamile ekukhanyeni. 50:2 AmaH. 48:2.
3 UNkulunkulu wethu uyeza, akayikuthula; umlilo udla phambi kwakhe; uphahlwe yisivunguvungu esikhulu. 50:3 AmaH. 97:3.
4 Ubiza izulu ngaphezulu kanye nomhlaba ukuba ahlulele isizwe sakhe: 50:4 Dut. 31:28.
5 “Buthelani kimi abangcwele bami abenza isivumelwano nami ngomhlatshelo.”
6 Izulu lishumayela ukulunga kwakhe, ngokuba uNkulunkulu ungumahluleli. Sela
7 “Yizwa, sizwe sami, ngiyakukhuluma; Israyeli, ngizakufakaza kuwe ukuthi: NginguNkulunkulu, uNkulunkulu wakho.
8 Angiyikukujezisa ngenxa yemihlatshelo yakho; iminikelo yakho yokushiswa iphambi kwami njalo.
9 Angiyikuthatha nkunzi endlini yakho nampongo ezibayeni zakho.
10 Ngokuba zingezami zonke izilwane zehlathi, nezinkomo zasezintabeni eziyizinkulungwane.
11 Ngiyazazi zonke izinyoni zasezintabeni, nezilwane zasendle zaziwa yimi.
12 Uma bengilambile, bengingekutshele wena, ngokuba ungowami umhlaba wonke nokugcwala kwawo. 50:12 AmaH. 24:1.
13 Ngiyakudla yini inyama yezinkunzi, ngiphuze igazi lezimpongo, na? 50:13 Isaya 1:11; Mika 6:7.
14 Nikela kuNkulunkulu umnikelo wokubonga, uzigcwalise izithembiso zakho koPhezukonke; 50:14 Heb. 13:15.
15 ngibize ngosuku lwenhlupheko; ngiyakukukhulula, wena uyakungidumisa.” 50:15 AmaH. 13:5; Math. 7:7.
16 Kepha komubi uNkulunkulu uthi: “Yini ukuba ushumayele izimiso zami, uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho, 50:16 Rom. 2:17.
17 ingani uyazonda ukuqondiswa, amazwi ami uwalahla emva kwakho, na?
18 Uma ubona isela, uvumelana nalo; neziphingi uhlanganyela nazo. 50:18 IzA. 29:24.
19 Umlomo wakho uwuyekela ebubini; ulimi lwakho luqamba inkohliso.
20 Uhlala uhleba umfowenu; unyevuza indodana kanyoko.
21 Lokho ukwenzile, ngathula; ushaye sengathi nginjengawe; ngizakukulaya, ngikubeke phambi kwamehlo akho.
22 “Qaphelani lokho nina enikhohlwa uNkulunkulu, funa nginidwengule, kungabikho osindisayo.
23 Onikela ngomnikelo wokubonga uyangidumisa; oqaphela indlela yakhe ngiyakumbonisa insindiso kaNkulunkulu.”


Isahluko 51

1 Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide ekufikeni komprofethi uNathani kuye emva kokuya kwakhe kuBati Sheba. Ngihawukele, Nkulunkulu, ngokomusa wakho; yesula iziphambeko zami ngokobubele bakho obukhulu.
2 Ngigezisise ebubini bami, ungihlanze esonweni sami.
3 Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami; isono sami siphambi kwami njalo.
4 Ngonile kuwe wena wedwa, ngakwenza okubi emehlweni akho, ukuze uthiwe ulungile ekukhulumeni kwakho, uchache ekwahluleleni kwakho. 51:4 Rom. 3:4.
5 Bheka, ngazalelwa ebubini, umame wangithabatha esonweni. 51:5 Gen. 8:21; Jobe 14:4; 25:4; Joh. 3:6.
6 Bheka, uthanda iqiniso ngaphakathi enhliziyweni; wongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo.
7 Ngihlanze ngehisopi, ngihlambuluke; ngigeze, ngibe mhlophe kuneqhwa. 51:7 Lev. 14:4,6; Num. 19:18; Isaya 1:18.
8 Ngizwise intokozo nenjabulo, ukuze ethabe amathambo owachobozileyo.
9 Fihla ubuso bakho ezonweni zami, wesule zonke izenzo zami ezimbi.
10 Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. 51:10 Hez. 11:19; 36:26.
11 Ungangilahli ebusweni bakho, ungangemuki uMoya wakho oNgcwele.
12 Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho, ungiphase ngomoya ovumayo. 51:12 Rom. 8:15.
13 Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho; nezoni ziyakuphendukela kuwe.
14 Ngikhulule ecaleni legazi, Nkulunkulu, Nkulunkulu wensindiso yami. Khona ulimi lwami luyakuhubela ukulunga kwakho. 51:14 2 Sam. 11:17.
15 Nkosi, vula izindebe zami, ukuze umlomo wami ulande ngodumo lwakho.
16 Ngokuba awuwuthandi umhlatshelo; noma bengizakukunika umnikelo wokushiswa, ubungayikuthokoza ngawo. 51:16 AmaH. 40:6; Hos. 6:6.
17 Iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo; inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo, Nkulunkulu, awuyikuyidelela. 51:17 Isaya 66:2.
18 Lenzele iSiyoni okuhle ngokomusa wakho, uzakhe izingange zaseJerusalema.
19 Khona uyakuyijabulela iminikelo yokulunga eshiswayo neshiswa yonke; khona bayakunikela ngezinkunzi phezu kwe-altare lakho.


Isahluko 52

1 Kumholi wokuhlabelela. IMaskili likaDavide ekufikeni kukaDowegi wakwa-Edomi emazisa uSawule, ethi kuye: “UDavide ufikile endlini ka-Ahimeleki.” Uzigabiselani ngokubi wena siqhwaga na? Umusa kaNkulunkulu umi njalo.
2 Ulimi lwakho lusongoza okubi njengempuco eloliweyo, wena owenza amacebo. 52:2 AmaH. 57:4.
3 Uthanda okubi kunokuhle, namanga kunokukhuluma ukulunga. Sela
4 Uthanda onke amazwi okubhubhisa wena lulimi lwenkohliso.
5 Ngakho-ke uNkulunkulu uyakukubhidliza kuze kube phakade; uyakukubamba, akukhiphe etendeni lakho, akusiphule ezweni labaphilayo. Sela
6 Abalungileyo bayakukubona, besabe; bayakumhleka, bathi: 52:6 AmaH. 58:10.
7 “Bheka, nasi isiqhwaga esingamenzanga uNkulunkulu abe yinqaba yaso, kepha sethemba ingcebo yaso enkulu, siziqinisa ebubini baso.” 52:7 AmaH. 62:10.
8 Kepha mina nginjengomnqumo oluhlaza endlini kaNkulunkulu; ngithemba umusa kaNkulunkulu njalonjalo kuze kube phakade naphakade. 52:8 AmaH. 92:12.
9 Ngizakukudumisa kuze kube phakade, ngokuba ukwenzile; ngizakulindela igama lakho, ngokuba lihle phambi kwabangcwele bakho.


Isahluko 53

1 Kumholi wokuhlabelela. NgeMahalati. IMaskili likaDavide. Isiwula sithi enhliziyweni yaso: “Akakho uNkulunkulu,” iziphambeko zabo zimbi, ziyanengeka; akakho owenza okuhle. 53:1 AmaH. 10:4; 14:1.
2 UNkulunkulu esezulwini uyababheka abantwana babantu ukubona uma kukhona yini onokuqonda, ofuna uNkulunkulu. 53:2 Rom. 3:10.
3 Baphambukile bonke, bonakele bonke; akakho owenza okuhle, akakho noyedwa.
4 Abanakwazi yini abenza okubi, abadla abantu bami njengalokhu bedla isinkwa, bengakhuleki kuNkulunkulu.
5 Besaba nokwesaba, lapho kungekho okwesabisayo; ngokuba uNkulunkulu wasakaza amathambo akhe owamisa ngakuwe; wena ubajabhisile, ngokuba uNkulunkulu ubalahlile.
6 Sengathi kungavela ukusindiswa kuka-Israyeli eSiyoni. Kuyakuthi lapho uNkulunkulu eguqula ukuthunjwa kwabantu bakhe, uJakobe ethabe, u-Israyeli ajabule.


Isahluko 54

1 Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. IMaskili likaDavide ekufikeni kwabaseZifi bethi kuSawule: “UDavide ucashile kithina.” Nkulunkulu, ngisindise ngegama lakho, ngahlulele ngamandla akho. 54:1 AmaH. 20:1; 31:3.
2 Nkulunkulu, yizwa umkhuleko wami, ubeke indlebe emazwini omlomo wami.
3 Ngokuba abafo bangivukele; izidlova zifuna umphefumulo wami; azimbekile uNkulunkulu phambi kwazo. Sela 54:3 AmaH. 10:4.
4 Bheka, uNkulunkulu ungumsizi wami; iNkosi ikubo abaphasa umphefumulo wami.
5 Uyabuyisela okubi ezitheni zami; zibhubhise ngokweqiniso lakho.
6 Ngizakunikela kuwe ngesihle; ngizakulibonga igama lakho, Jehova, ngokuba lihle.
7 Ngokuba ungikhululile ekuhluphekeni konke; neso lami libuka izitha zami, lidele.


Isahluko 55

1 Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. IMaskili likaDavide. Lalela, Nkulunkulu, umkhuleko wami, ungazifihli ekunxuseni kwami.
2 Ngizwele, ungiphendule; ngiyayaluza ekukhaleni kwami, ngiyabubula
3 ngenxa yezwi lesitha, ngenxa yokucindezela komubi; ngokuba bagingqela okubi phezu kwami; bangizingela bethukuthele.
4 Inhliziyo yami iyathuthumela phakathi kwami; amavuso okufa angehlele. 55:4 AmaH. 18:4.
5 Ngifikelwe luvalo nokuqhaqhazela; ngikhwelwe ngukwesaba okukhulu.
6 Besengithi: “Sengathi ngingaba namaphiko njengejuba; ngabe ngindizela ekudeni, ngihlale khona.” 55:6 Jer. 9:2.
7 Bheka, bengiyakubaleka, ngiye kude, ngingenise ehlane. Sela
8 Ngabe ngiphuthuma indawo yokuphepha emoyeni ovunguzayo nasesiphephweni.
9 Bachithe, Nkosi, uphambanise ulimi lwabo, ngokuba ngibonile ubudlwangudlwangu nokuxabana emzini. 55:9 Gen. 11:9.
10 Imini nobusuku bahamba bezungeza phezu kwezingange zawo; okubi nokushinga kuphakathi kwawo.
11 Ububi buphakathi kwawo; imbandezelo nenkohliso akusuki esigcawini sawo.
12 Ngokuba akusiso isitha esingiklolodelayo; ngabe ngiyakuthwala; akusiye ongizondayo oziphakamise phezu kwami; ngabe ngamcashela;
13 kepha nguwe ntanga yami, mhlobo wami nomngane wami. 55:13 2 Sam. 16:23.
14 Sasihlalisana kamnandi; sasiya endlini kaNkulunkulu kanye nebandla elithokozayo.
15 Ukufa makubazume, bashonele endaweni yabafileyo besezwa, ngokuba ububi busezindlini zabo nasezinhliziyweni zabo. 55:15 Num. 16:23.
16 Mina ngizakukhala kuNkulunkulu; uJehova uzakungisindisa.
17 Kusihlwa nasekuseni nasemini ngizakuzikhalela, ngibubule, abeselizwa izwi lami. 55:17 Dan. 6:10.
18 Uyawuhlenga umphefumulo wami ngokuthula, bangasondeli kimi, ngokuba baningi abamelene nami. 55:18 AmaH. 56:2.
19 UNkulunkulu uzakuzwa, abaphendule, yena okhona kwaphakade. Sela Yibona kambe okungekho kubo ukuphenduka, nabangamesabiyo uNkulunkulu.
20 Ubeka isandla ngakuye ohlalisene kahle naye; udumazile isivumelwano sakhe.
21 Umlomo wakhe ubushelezi kunephehlwa, kepha inhliziyo yakhe iyimpi; amazwi akhe athambile kunamafutha; nokho ayizinkemba ezikhokhiweyo. 55:21 AmaH. 57:4; 59:7.
22 Phonsa phezu kukaJehova umthwalo wakho, uzakukuphasa; akayikuvuma naphakade ukuba olungileyo azanyazanyiswe. 55:22 Math. 6:25; Luk. 12:22; 1 Pet. 5:7.
23 Wena Nkulunkulu uyakubaphonsa egodini lokubhubhisa; abantu begazi nenkohliso abayikufinyelela nasenxenyeni yezinsuku zabo; kepha mina ngizakwethemba wena.


Isahluko 56

1 Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ijuba elithulayo emajukujukwini. ElikaDavide. IMiktamu, ekubanjweni kwakhe ngamaFilisti eGati. Yiba nomusa kimi, Nkulunkulu, ngokuba abantu bafuna ukungigwinya; usuku lonke bayangicindezela belwa.
2 Izitha zami zifuna ukungigwinya usuku lonke; ngokuba baningi abalwa nami ngokuzidla. 56:2 AmaH. 3:1.
3 Mhla ngesabayo ngiyakwethemba wena.
4 KuNkulunkulu ngiyakudumisa izwi lakhe; ngithemba uNkulunkulu, angiyikwesaba; inyama ingangenzani na? 56:4 2 IziKr. 32:8; Jer. 17:5; Heb. 13:6.
5 Amazwi ami bawahlanekezela usuku lonke; yonke imicabango yabo iqonde ukungona.
6 Bayabuthana, baqamekele, baqaphele izinyathelo zami, njengokuba beqamekela umphefumulo wami.
7 Bayakuphunyuka yini ebubini babo na? Diliza izizwe ngentukuthelo, Nkulunkulu. 56:7 AmaH. 59:5,13.
8 Ukuzula kwami ukubalile wena; yetha izinyembezi zami egabheni lakho; azikho encwadini yakho na? 56:8 Mal. 3:16.
9 Khona izitha zami ziyakubuyela emuva mhla ngikhalayo; ngiyakwazi lokhu ukuthi uNkulunkulu unami.
10 KuNkulunkulu ngiyakulidumisa izwi; kuJehova ngiyakulidumisa izwi.
11 Ngiyethemba kuNkulunkulu, angiyikwesaba; umuntu angangenzani na? 56:11 AmaH. 118:6.
12 Nkulunkulu, izithembiso zami kuwe ziphezu kwami; ngiyakunikela kuwe iminikelo yokubonga. 56:12 AmaH. 66:12.
13 Ngokuba uwukhululile umphefumulo wami ekufeni nezinyawo zami ekuweni, ukuze ngihambe ebusweni bukaNkulunkulu ekukhanyeni kwabaphilayo.


Isahluko 57

1 Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ungachithi. ElikaDavide. IMiktamu, mhla ebalekela uSawule emphandwini. Yiba nomusa kimi, Nkulunkulu; yiba nomusa kimi. Ngokuba umphefumulo wami uphephela kuwe; ngifuna ukukhosela ethunzini lamaphiko akho, zize zidlule izinhlupheko. 57:1 AmaH. 17:8; 36:7; 91:4.
2 Ngizakukhala kuNkulunkulu oPhezukonke, kuNkulunkulu ongifezelayo.
3 Uyakuthumela esezulwini, angisindise mhla ofuna ukungigwinya ekloloda. Sela UNkulunkulu uyakuthuma umusa wakhe neqiniso lakhe.
4 Umphefumulo wami uphakathi kwezingonyama; ngilala kwabavutha umlilo, abantwana babantu abamazinyo abo ayimikhonto nemicibisholo, abalulimi lwabo luyinkemba ebukhali. 57:4 AmaH. 55:21; 59:7.
5 Phakama, Nkulunkulu, phezu kwezulu, inkazimulo ibe phezu komhlaba wonke.
6 Izinyathelo zami bazibekele ugibe; umphefumulo wami ugobile; bembile igebe phambi kwami, kwakhalakathela bona kulo. Sela 57:6 AmaH. 7:15; 9:15.
7 Inhliziyo yami iduduzekile, Nkulunkulu; inhliziyo yami iduduzekile; ngizakuhlabelela, ngihube. 57:7 AmaH. 108:1.
8 Vuka, mphefumulo wami; vukani, lugubhu nehabhu! Ngizakuvusa ukusa. 57:8 AmaH. 30:12.
9 Ngizakukubonga, Nkosi, phakathi kwabantu, ngikudumise phakathi kwezizwe.
10 Ngokuba umusa wakho mkhulu kuze kube sezulwini, nokuthembeka kwakho kuze kube semafwini. 57:10 AmaH. 36:5.
11 Phakama, Nkulunkulu, phezu kwezulu, inkazimulo yakho ibe phezu komhlaba wonke.


Isahluko 58

1 Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ungachithi. ElikaDavide. IMiktamu. Imbala nikhuluma ukulunga ngokuthula na? Madodana abantu, nahlulela ngobuqotho na? 58:1 Isaya 56:10.
2 Ingani enhliziyweni niphehla imisebenzi emibi; ezweni nilinganisa ngesilinganiso ukudluzula kwezandla zenu.
3 Ababi bahlubuka kwasesizalweni, abaqamba amanga baduka kwasesiswini. 58:3 Isaya 48:8.
4 Isihlungu sabo sinjengesihlungu senyoka; banjengebululu eliyisithulu, elivimba indlebe yalo, 58:4 Jer. 17:23; Hez. 12:2; IzE. 7:57.
5 lingalaleli izwi lezinyanga ezilumba amalumbo ngokuhlakanipha.
6 Yaphula amazinyo abo emlonyeni wabo, Nkulunkulu! Phohloza amazinyo omhlathi ezingonyama ezingamabhongo, Jehova! 58:6 AmaH. 3:7.
7 Mabaphele njengamanzi agobhozayo; nxa ekhomba ngemicibisholo yakhe, mayibe sengathi iqundekile. 58:7 Jobe 14:10.
8 Mababe njengomnenke oncibilika, uphele, njengokuphuphume kowesifazane okungalibonanga ilanga. 58:8 Jobe 3:16.
9 Amabhodwe enu engakazizwa izinkuni zameva, uyakuziphephula, noma ziluhlaza noma zivutha.
10 Olungileyo uyakujabula ngokuba ebona impindiselo; uyakugeza izinyawo zakhe egazini lababi, 58:10 AmaH. 54:7.
11 abantu baze bathi: “Impela ukhona umvuzo wolungileyo; impela ukhona uNkulunkulu owahlulelayo emhlabeni.”


Isahluko 59

1 Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ungachithi. ElikaDavide. IMiktamu, mhla uSawule ethumela, ethi mabayilinde indlu ukuba bambulale. Ngikhulule ezitheni zami, Nkulunkulu wami, ngivikele kwabangivukelayo;
2 ngikhulule kwabenza okubi, ngisindise kubantu begazi.
3 Ngokuba bheka, baqamekela umphefumulo wami; iziqhwaga ziyangihlanganyela, kungekho siphambeko, kungekho sono kimi, Jehova.
4 Ziyagijima, zizilungisele, kungekho cala kimi; vuka, ungihlangabeze, ubone.
5 Wena kambe, Jehova Nkulunkulu Sebawoti, Nkulunkulu ka-Israyeli, vuka uphindisele bonke abezizwe, ungahawukeli namunye kwabahlubukileyo. Sela
6 Bayabuya kusihlwa, bahlaba umkhulungwane njengenja, bezula emzini.
7 Bheka, bayampompa ngomlomo wabo, kukhona izinkemba ezindebeni zabo, ngokuba bathi: “Ngubani ozwayo na?” 59:7 AmaH. 55:21; 57:4.
8 Kepha wena Jehova uyabahleka; uyabaklolodela bonke abezizwe. 59:8 AmaH. 2:4.
9 Mandla ami, ngiyakulindela wena, ngokuba uNkulunkulu uyinqaba yami.
10 UNkulunkulu wami uyakungihlangabeza ngomusa wakhe; uNkulunkulu uyakungibonisa izitha zami ngokwethaba.
11 Ungazibulali, funa abantu bami bakhohlwe; zizulise ngamandla akho, uzilahle phansi, Nkosi, sihlangu sethu. 59:11 Gen. 4:12.
12 Izwi lezindebe zazo liyisono somlomo wazo; mazibanjwe ekuzidleni kwazo nangenxa yesiqalekiso namanga eziwakhulumayo.
13 Ziqede ngokuthukuthela, ziqede zingabe zisabakho; mazazi ukuba nguNkulunkulu obusa kwaJakobe, kuze kube semikhawulweni yomhlaba. Sela
14 Ziyabuya kusihlwa; zihlaba umkhulungwane njengenja, zizula emzini.
15 Zizulazulela ukudla; uma zingasuthi, zihlala nasebusuku. 59:15 Isaya 8:21.
16 Kepha mina ngizakuhlabelela ngamandla akho, ngethabele umusa wakho ekuseni, ngokuba uyinqaba yami, nesiphephelo ngosuku lokuhlupheka kwami.
17 Mandla ami, ngizakuhubela wena; ngokuba uNkulunkulu uyinqaba yami, unguNkulunkulu wami womusa.


Isahluko 60

1 Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Umnduze; ubufakazi. IMiktamu likaDavide, ekulweni kwakhe nama-Aramu Naharayimi nama-Aramu Soba, uJowabe ebuya, enqoba abakwa-Edomi esiGodini Sikasawoti abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Nkulunkulu usilahlile, usichithile; mawubuye usilulamise.
2 Uzamazamisile umhlaba, wawudabula izimfa; zivale izimfa zawo, ngokuba uyazamazama.
3 Isizwe sakho usibonisile izinto ezinzima; usiphuzisile iwayini, sabhuyazela. 60:3 AmaH. 75:8; Isaya 51:17,22; Jer. 25:15.
4 Abakwesabayo ubanike ibhanela ukuba liphakanyiswe ngenxa yeqiniso. Sela
5 Ukuze abathandekayo bakho bakhululwe, sindisa ngesandla sakho sokunene, ungizwele. 60:5 AmaH. 108:6.
6 UNkulunkulu ukhulumile ebungcweleni bakhe, wathi: “Ngiyakwethaba; ngiyakulidabula iShekemi, ngisilinganise isiGodi saseSukoti.
7 Ngowami uGileyadi, ngowami uManase; u-Efrayimi uyisivikelo sekhanda lami, uJuda uyintonga yami yokubusa. 60:7 Gen. 49:10.
8 UMowabi uyisitsha sami sokuhlambela; phezu kuka-Edomi ngiphonsa isicathulo sami; yethaba ngami, Filistiya.” 60:8 Num. 24:17; 2 Sam. 8:1,2,13,14.
9 Ngubani oyakungiyisa emzini oqinileyo na? Ngubani oyakungiholela kwa-Edomi na?
10 Akusiwena Nkulunkulu osilahlileyo na? Nkulunkulu, awusaphumi nezimpi zethu. 60:10 AmaH. 44:9.
11 Siphe ukuba sisizakale ekuhluphekeni, ngokuba ukusiza komuntu kuyize. 60:11 Jer. 17:5.
12 NgoNkulunkulu siyakwenza izenzo zamandla; yena uyakunyathela phansi izitha zethu.


Isahluko 61

1 Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. ElikaDavide. Yizwa, Nkulunkulu, ukukhala kwami, ulalele umkhuleko wami.
2 Ngikhala kuwe ngisemkhawulweni womhlaba, lapho inhliziyo yami isebuthakathakeni; ngiholele edwaleni eliphakeme kunami.
3 Ngokuba ubuyisiphephelo sami, inqaba eqinileyo ngakuso isitha.
4 Ngiyakuhlala etendeni lakho kuze kube phakade; ngiyakukhosela ekusithekeni kwamaphiko akho. Sela
5 Ngokuba wena Nkulunkulu uzizwile izithembiso zami, wabanika ifa abalesaba igama lakho.
6 Uyakweleka izinsuku ezinsukwini zenkosi; iminyaka yayo iyakuba njengezizukulwane nezizukulwane.
7 Iyakuhlala phambi kukaNkulunkulu kuze kube phakade; yimisele umusa neqiniso ukuba kuyilondoloze.
8 Khona ngiyakulidumisa igama lakho kuze kube phakade, ukuze ngigcwalise izithembiso zami imihla ngemihla.


Isahluko 62

1 Kumholi wokuhlabelela. KuJeduthuni. Ihubo likaDavide. Umphefumulo wami uzithulele kuNkulunkulu kuphela; insindiso yami ivela kuye.
2 Nguye kuphela oyidwala lami nensindiso yami, inqaba yami; angiyikunyakaziswa kakhulu.
3 Koze kube nini nisukela umuntu ukuba nimbulale nonke njengodonga olwengemeyo nothango oludilikayo na?
4 Yebo, bathunga icebo lokumwisa ekuphakameni kwakhe, bathanda amanga; bayabusisa ngomlomo wabo, kepha ezibilinini zabo bayaqalekisa. Sela
5 Mphefumulo wami, zithulisele kuNkulunkulu kuphela, ngokuba ithemba lami livela kuye.
6 Nguye kuphela oyidwala lami nensindiso yami, inqaba yami; angiyikunyakaziswa.
7 Insindiso yami nodumo lwami kukuNkulunkulu; idwala lami eliqinileyo nesiphephelo sami kukuNkulunkulu.
8 Thembani kuye ngezikhathi zonke nina bantu, nithulule inhliziyo yenu phambi kwakhe; uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Sela
9 Abantwana babantu bangumoya nje, abantwana bezikhulu bangamanga; esilinganisweni bayakhuphuka, balula kunomoya bonke.
10 Maningakwethembi ukuqhwaga, ningazigabisi ngokuphangiweyo; uma imfuyo yanda, ningayibeki inhliziyo kuyo.
11 UNkulunkulu ukhulumile kanye, ngikuzwe kabili ukuthi amandla angakaNkulunkulu.
12 Nomusa ungowakho, Nkosi; ngokuba wena umphindisela umuntu njengokwenza kwakhe.


Isahluko 63

1 Ihubo likaDavide esehlane lakwaJuda. Nkulunkulu, wena unguNkulunkulu wami, ngiyakufuna ekuseni; umphefumulo wami womele wena; inyama yami ilangazelela wena ezweni elomileyo eligagadekileyo, lapho amanzi engekho khona.
2 Kanjalo ngikubheka endlini engcwele, ngibone amandla akho nenkazimulo yakho.
3 Ngokuba umusa wakho umnandi kunokuphila; izindebe zami ziyakukudumisa.
4 Ngiyakukubonga ngisaphila; ngiyakuphakamisa izandla zami egameni lakho.
5 Umphefumulo wami uyakusutha kungathi ngamanoni namafutha; umlomo wami uyakudumisa ngezindebe ezethabayo,
6 Nxa ngikukhumbula ecansini lami, ngizindla ngawe emilindweni yasebusuku.
7 Ngokuba ungisizile; ngiyakwethaba ethunzini lamaphiko akho.
8 Umphefumulo wami ubambelele kuwe; esokunene sakho siyangiphasa.
9 Kepha abafuna umphefumulo wami ukuwubulala bayakwehlela ezindaweni zomhlaba eziphansi.
10 Bayakunikelwa esandleni senkemba, babe yisabelo sezimpungushe.
11 Kepha inkosi iyakuthokoza ngoNkulunkulu; bonke abafunga yena bayakuzibonga; ngokuba umlomo wabakhuluma amanga uyakuvalwa.


Isahluko 64

1 Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. Yizwa, Nkulunkulu, izwi lami ekukhaleni kwami, ulondoloze ukuphila kwami evusweni lesitha.
2 Ngisithe esigungwini sababi nasesixukwini sabenza okubi,
3 abalola ulimi lwabo njengenkemba, bakhombe imicibisholo yabo engamazwi ababayo
4 ukuba bamdubule ongenacala ngasesitha, bamdubule ngokuzuma bengesabi.
5 Baqinela icebo elibi; bakhuluma ngokufihla izingibe; bathi: “Ngubani oyakusibona na?”
6 Basongoza izenzo ezimbi, bathi: “Siliqedile icebo elisongoziweyo,” izibilini nenhliziyo yomuntu kujulile.
7 Kepha uNkulunkulu uyakubadubula ngomcibisholo; bagwazwe ngokuzunywa.
8 Bayakuwiswa, baficwe lulimi lwabo; bonke abababonayo bayonikina ikhanda.
9 Bonke abantu bayashaywa luvalo; bayakushumayela izenzo zikaNkulunkulu, baqonde akwenzileyo.
10 Olungileyo uyakujabula kuJehova, aphephele kuye; bonke abaqotho ngenhliziyo bayakuzibonga.


Isahluko 65

1 Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. Igama. Udumiso luhlalela wena Nkulunkulu eSiyoni, nesithembiso siyakugcwaliswa kuwe.
2 Wena ozwayo imikhuleko, beza kuwe bonke abantu.
3 Izenzo ezimbi zangahlula; iziphambeko zethu uyaziyekela.
4 Ubusisiwe omkhethayo wena, omsondezayo ukuba ahlale emagcekeni akho; siyakusutha ngokuhle kwendlu yakho, ithempeli lakho elingcwele.
5 Uyakusiphendula ngezenzo ezesabekayo ekulungeni, Nkulunkulu wensindiso yethu, wena oyithemba lemikhawulo yonke yomhlaba nelolwandle olukude;
6 yena omisa izintaba ngamandla akhe, obhince amandla;
7 othulisa ukuduma kwezilwandle, inhlokomo yamaza azo nomsindo wabantu.
8 Abakhile emikhawulweni yomhlaba bayesaba ngezibonakaliso zakho; uyethabisa impumalanga nentshonalanga.
9 Uhambela umhlaba, unisa imvula, uwuvundisa kakhulu; umfula kaNkulunkulu ugcwele amanzi; ubalungisela abantu ukudla, ngokuba uwulungisa kanjalo umhlaba.
10 Umatisa imisele yawo, ulalisa amasoyi awo; uwuthambisa ngezihlambi, ubusise okumila kuwo.
11 Umnyaka uyawuhlobisa ngobumnene bakho, nemikhondo yakho iconsa amafutha.
12 Amadlelo asehlane ayaconsa; amagquma abhinca injabulo.
13 Amadlelo embethe izimvu, nezigodi zisibekelwe ngamabele; konke kuyajabula, kuhlabelele.


Isahluko 66

1 Kumholi wokuhlabelela. Igama. Ihubo. Mhubeleni ngenjabulo uNkulunkulu, mhlaba wonke.
2 Hlabelelelani inkazimulo yegama lakhe, nibabaze ukudunyiswa kwakhe.
3 Yishoni kuNkulunkulu, nithi: “Yeka ukwesabeka kwemisebenzi yakho. Ngenxa yobukhulu bamandla akho izitha zakho ziyakuzithoba phansi kwakho.
4 Umhlaba wonke uyakukhuleka kuwe, ukudumise; bayakuhubela igama lakho.” Sela
5 Wozani nibone izenzo zikaNkulunkulu; uyesabeka ekwenzeni kwakhe kubantwana babantu.
6 Ulwandle waluguqula lwaba yizwe elomileyo; bawela umfula ngezinyawo; lapho sathokoza kuye.
7 Ubusa ngamandla akhe kuze kube phakade; amehlo akhe ayahlozinga izizwe; abanenkani mabangaziphakamisi. Sela
8 Bongani uNkulunkulu wethu nina zizwe, nizwakalise izwi lokudunyiswa kwakhe
9 ogcina umphefumulo wethu ekuphileni, engaluvumeli unyawo lwethu lushelele.
10 Ngokuba wena Nkulunkulu usilingile, wasihlanza njengokuhlanzwa kwesiliva.
11 Wasingenisa enetheni; wabeka umthwalo onzima ezinkalweni zethu.
12 Wavumela abantu ukuba bakhwele phezu kwamakhanda ethu; sangena emlilweni nasemanzini; kepha wasikhiphela ekubuseni.
13 Ngiyakungena endlini yakho ngineminikelo yokushiswa; ngizakugcwalisa kuwe izithembiso zami
14 ezaphinyiselwa yizindebe zami, zakhulunywa ngumlomo wami ngisekuhluphekeni.
15 Ngiyakunikela kuwe iminikelo yokushiswa yezinonileyo kanye nephunga lezinqama; ngiyakunikela ngezinkunzi nangezimpongo. Sela
16 Wozani nizwe nina nonke enesaba uNkulunkulu; ngizakulandisa akwenzele umphefumulo wami.
17 Ngakhala kuye ngomlomo wami; ukudumisa kwakuphansi kolimi lwami.
18 Uma bengiqonde ububi enhliziyweni yami, ibingayikungizwa iNkosi.
19 Ngempela uNkulunkulu uzwile, walalela izwi lomkhuleko wami.
20 Makabongwe uNkulunkulu ongalahlanga umkhuleko wami nomusa wakhe kimi.


Isahluko 67

1 Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. Ihubo. Igama. UNkulunkulu makabe nomusa kithina, asibusise; makakhanyise ubuso bakhe phezu kwethu, Sela
2 ukuze indlela yakho yaziwe emhlabeni, insindiso yakho kubo bonke abezizwe.
3 Abantu mabakubonge, Nkulunkulu; mabakubonge abantu bonke.
4 Izizwe mazijabule, zethabe; ngokuba izizwe uzahlulela ngokulunga, uzihola izizwe emhlabeni. Sela
5 Abantu mabakubonge, Nkulunkulu; mabakubonge abantu bonke.
6 Umhlaba uthelile izithelo zawo; uNkulunkulu, uNkulunkulu wethu, uyasibusisa.
7 UNkulunkulu uyasibusisa; imikhawulo yonke yomhlaba iyakumesaba.


Isahluko 68

1 Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo. Igama. Makavuke uNkulunkulu, zihlakazeke izitha zakhe; abamzondayo babaleka phambi kwakhe.
2 Bamukiswa njengokumukiswa komusi; njengokuncibilika kwengcina phambi komlilo ababi bachithwa phambi kukaNkulunkulu.
3 Kepha abalungileyo bayajabula; bayethaba phambi kukaNkulunkulu bethokoza nokuthokoza.
4 Hlabelelani kuNkulunkulu, nidumise igama lakhe; menzeleni umendo lowo odabula amahlane; igama lakhe linguJehova; yethabani phambi kwakhe,
5 uyise wezintandane, umahluleli wabafelokazi, uNkulunkulu endlini yakhe engcwele,
6 uNkulunkulu ohlalisa imihlalaqha ezindlini, akhiphele iziboshwa ekubuseni; ngabahlubukileyo bodwa abakhe ezweni elomileyo.
7 Nkulunkulu, ekuphumeni kwakho phambi kwabantu bakho, ekudabuleni kwakho ihlane, Sela
8 umhlaba wazamazama, izulu laconsa phambi kukaNkulunkulu, neSinayi lazamazama phambi kukaNkulunkulu, uNkulunkulu ka-Israyeli.
9 Wanisa imvula enkulu, Nkulunkulu; ifa lakho selahlulekile, waliqinisa.
10 Ibandla lakho lakha kulo; ngobuhle bakho wabalungisela abahluphekayo, Nkulunkulu.
11 INkosi iphumisa izwi; abesifazane ababika indaba ejabulisayo bayisixuku esikhulu.
12 Amakhosi ezimpi ayabaleka; ayabaleka wona; isifazane esihlezi ekhaya sabela impango.
13 Nxa nilala phakathi kwezibaya, kunjengamaphiko ejuba asibekelwa ngesiliva, izimpaphe zamaphiko alo ngegolide elikhazimulayo.
14 Nxa uSomandla ehlakaza amakhosi kulo, likhithika iqhwa eSalimoni.
15 Intaba yaseBashani iyintaba kaNkulunkulu; intaba yaseBashani iyintaba eneziqongo.
16 Nina zintaba ezineziqongo, yini ukuba niyibuke ngomhawu intaba uNkulunkulu athanda ukuhlala kuyo na? Yebo, uJehova uyakuhlala kuyo kuze kube phakade.
17 Izinqola zikaNkulunkulu ziyizinkulungwane ezingamashumi amabili, izinkulungwane nezinkulungwane; iNkosi iphakathi kwazo; iSinayi lisendaweni engcwele.
18 Wena wenyukela phezulu, wathumba izithunjwa, wamukela izipho kubantu nakwabahlubukileyo, ukuze uJehova uNkulunkulu ahlale khona.
19 Mayibongwe iNkosi. Iyasithwala imihla ngemihla; uNkulunkulu uyinsindiso yethu. Sela
20 Kithina uNkulunkulu unguNkulunkulu wezinkululo; ukukhipha ekufeni kungokukaJehova iNkosi.
21 Impela uNkulunkulu uyakuliphohloza ikhanda lezitha zakhe, ukhakhayi olunesihluthu lwalowo osahamba ezonweni zakhe.
22 INkosi yathi: “Ngiyakubabuyisa eBashani, ngibabuyise ekujuleni kolwandle
23 ukuba unyawo lwakho ulucwilise egazini, ulimi lwezinja zakho lube nesabelo salo ezitheni.”
24 Bayazibona izindwendwe zakho, Nkulunkulu, izindwendwe zikaNkulunkulu wami, iNkosi yami, ziya endlini engcwele.
25 Ngaphambili kuhamba abahlabeleli, ngasemuva abashaya ugubhu, ngaphakathi izintombi ezishaya izingubhu.
26 Bongani uNkulunkulu emihlanganweni; bongani iNkosi, nina bomthombo ka-Israyeli.
27 Nango uBenjamini, omncane, umbusi wabo, neviyo lezikhulu zakwaJuda, izikhulu zakwaZebuloni nezikhulu zakwaNafetali.
28 UNkulunkulu wakho ukumisele amandla akho; qinisa, Nkulunkulu, lokho ozenzela khona.
29 Ngenxa yethempeli lakho eJerusalema amakhosi ayakukulethela izipho.
30 Zikhuze izilwane zasemhlangeni, umhlambi wezinkunzi kanye namankonyane abantu, azithobise phansi ngezinqamu zesiliva; uyazihlakaza izizwe ezithanda ukulwa.
31 Izikhulu ziyakuvela eGibithe; amaKushe ayakwelulela ngokushesha izandla zawo kuNkulunkulu.
32 Nina mibuso yomhlaba mhubeleni uNkulunkulu, nidumise iNkosi, Sela
33 yona ekhwela phezu kwamazulu ezulu asendulo; bhekani, iyezwakalisa izwi layo, izwi elinamandla.
34 Nikani uNkulunkulu amandla; ubukhosi bakhe buphezu kuka-Israyeli; amandla akhe asemafwini.
35 Nkulunkulu, uyesabeka ezindaweni zakho ezingcwele; uNkulunkulu ka-Israyeli nguyena owenzela abantu amandla nokuqina; makadunyiswe uNkulunkulu.
Isahluko 69

1 Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Iminduze. ElikaDavide. Ngisindise, Nkulunkulu, ngokuba amanzi afikile emphefumulweni.
2 Ngishone odakeni lobishi olujulileyo, kungekho kuma; ngingene emanzini alutwa; imisinga iyangicwilisa.
3 Ngikhathele ukukhala kwami, umphimbo wami ushile; amehlo ami ayafiphala ekulindeleni uNkulunkulu wami.
4 Abangizonda ngeze baningi kunezinwele zekhanda lami; baningi abafuna ukungiqeda beyizitha zami kungekho sici; nengingakuphanganga ngakubuyisela.
5 Nkulunkulu, wena uyabazi ubuwula bami, nezono zami azifihlakele kuwe.
6 Mabangajabhiswa ngami abakulindeleyo, Nkosi Jehova Sebawoti; mabangahlazeki ngami abakufunayo, Nkulunkulu ka-Israyeli.
7 Ngokuba ngithwele isihlamba ngenxa yakho; ihlazo lisibekela ubuso bami.
8 Sengaba ngumfokazi kubafowethu, nowezizwe kubantwana bakamame.
9 Ngokuba ukushisekela indlu yakho kungidlile; izithuko zabakuthukayo zingehlele.
10 Ngakhala, umphefumulo wami wazila; kwaba ngukudunyazwa kwami.
11 Isaka ngalenza isambatho sami; ngaba yisaga kubo.
12 Abahlezi esangweni bakhuluma ngami; izidakwa ziyangihaya.
13 Kodwa mina, umkhuleko wami ukuwe Jehova esikhathini sokuzwelwa, Nkulunkulu; ngenxa yomusa wakho omkhulu ngiphendule eqinisweni lensindiso yakho.
14 Ngikhiphe odakeni, mangingashoni; mangisindiswe kubo abangizondayo, nasemanzini alutwa.
15 Isikhukhula samanzi masingangicwilisi, utwa lungangigwinyi, umgodi ungangivaleli emlonyeni wawo.
16 Ngiphendule, Jehova, ngokuba umusa wakho ulungile; uphendukele kimi ngokobubele bakho obukhulu.
17 Ungayifihleli inceku yakho ubuso bakho, ngokuba ngiyahlupheka; shesha ungiphendule.
18 Sondela kuwo umphefumulo wami, uwuhlenge, ngikhulule ngenxa yezitha zami.
19 Wena uyakwazi ukuthukwa kwami, namahloni ami nokudunyazwa kwami; zonke izitha zami ziphambi kwakho.
20 Ukuthukwa kuyaphulile inhliziyo yami, ngigula kakhulu; bengibheka ukuhawukelwa, kepha akwabakho, nabaduduzayo, kepha angibatholanga.
21 Banginika inyongo ibe ngukudla kwami; ekomeni kwami bangiphuzisa uviniga.
22 Itafula labo malibe yisihibe phambi kwabo, libe lugibe kwabahlezi bezithulele.
23 Amehlo abo mawafiphale, ukuze bangaboni; izinkalo zabo zintengezele njalo.
24 Thela phezu kwabo ukunengwa kwakho; intukuthelo yakho evuthayo mayibafice.
25 Umuzi wabo mawuchitheke; makungabikho ohlala ematendeni abo.
26 Ngokuba oshaywe nguwe bayamzingela, baxoxa ngobuhlungu bezinkubela zakho.
27 Yengezela ukona ekoneni kwabo; mabangezi ekulungeni kwakho.
28 Mabesulwe encwadini yabaphilayo, bangalotshwa kanye nabalungileyo.
29 Mina kodwa ngihluphekile, ngibuhlungu; insindiso yakho, Nkulunkulu mayingilondoloze.
30 Ngiyakulibonga ngehubo igama likaNkulunkulu, ngimphakamise ngokubonga.
31 Kuyakuthandeka kuJehova kunenkomo, kunenkunzi enezimpondo nezinselo.
32 Kuyakuthi abayizivi bekubona, bajabule; nina enifuna uNkulunkulu, inhliziyo yenu mayiphile.
33 Ngokuba uJehova uyabalalela abampofu, neziboshwa zakhe akazideleli.
34 Uyakubongwa yizulu nomhlaba, yizilwandle nakho konke okuphila kuzo.
35 Ngokuba uNkulunkulu uzakulisindisa iSiyoni, akhe imizi yakwaJuda; bazakuhlala khona, ibe yifa labo.
36 Inzalo yezinceku zakhe iyakulidla ifa; abathanda igama lakhe bayakuhlala kuyo.


Isahluko 70

1 Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Elokukhumbuza. Nkulunkulu, phuthuma ungikhulule. Jehova, phuthuma ungisize.
2 Mabajabhe, bayangaze abafuna umphefumulo wami. Mababuyiselwe emuva, bajabhiswe abangifisela umonakalo.
3 Abathi ashila, ashila mababuyele emuva ngenxa yokuhlazeka kwabo.
4 Mabethabe, bajabule kuwe bonke abakufunayo; abathanda insindiso yakho mabasho njalonjalo, bathi: “Makabe mkhulu uNkulunkulu.”
5 Ngokuba mina ngihluphekile, ngimpofu; Nkulunkulu, ngiphuthumele. Wena uyinsizakalo yami nomkhululi wami; Jehova, ungalibali.


Isahluko 71

1 Jehova, ngiyethemba wena; mangingajabhi naphakade.
2 Ngikhulule ngokulunga kwakho, ungihlangulise; beka indlebe yakho kimi, ungisindise.
3 Yiba kimi idwala lokuhlala, ukuze ngiye kulo njalonjalo; ukuyalezile ukusindiswa kwami, ngokuba uyidwala lami nenqaba yami.
4 Nkulunkulu wami, ngikhulule esandleni somubi, esandleni songalungile nesonakeleyo.
5 Ngokuba wena uyithemba lami, Nkosi Jehova, ithemba lami kwasebusheni bami.
6 Ngencike kuwe kwasesiswini; nguwe owangikhipha ezibilinini zikamame; ukudumisa kwami kuyakuba ngawe njalo.
7 Nginjengesimangaliso kwabaningi, kepha wena uyisiphephelo sami esinamandla.
8 Umlomo wami uzakugcwala ukubonga wena, nalo udumo lwakho usuku lonke.
9 Ungangilahli esikhathini sobudala, ungangishiyi ekupheleni kwamandla ami,
10 ngokuba izitha zami zikhuluma ngami, nabawuhlomele umphefumulo wami bayahlebelana,
11 bathi: “UNkulunkulu umshiyile; zingelani nimbambe, ngokuba akakho osindisayo.”
12 Nkulunkulu, ungabi kude nami; Nkulunkulu, phuthuma ungisize.
13 Abamelene nomphefumulo wami mabajabhe, baphele; abangifunela umonakalo mabembathe amahloni nenhlamba.
14 Mina kodwa ngiyakwethemba njalo, ngengeze ukudumisa ekudunyisweni kwakho.
15 Umlomo wami uyakulanda ukulunga kwakho, nensindiso yakho lonke usuku; ngokuba anginakukubala.
16 Ngiyakuletha izenzo ezinqabileyo zeNkosi uJehova; ngiyakubonga ukulunga kwakho, okwakho kuphela.
17 Nkulunkulu, ungifundisile kwasebusheni bami; ngizilandile izimangaliso zakho kuze kube manje.
18 Futhi mawungangishiyi, nxa ngimdala, ngiyimpunga, ngize ngishumayele ingalo yakho kuso isizukulwane, amandla akho kubo bonke abezayo.
19 Ukulunga kwakho, Nkulunkulu, kufinyelele ezulwini; wena owenze izinto ezinkulu, Nkulunkulu, ngubani onjengawe na?
20 Wena owasizwisa izinhlupheko eziningi ezimbi, uyakubuye usiphilise, usikhuphule ezinzulwini zomhlaba.
21 Yandisa udumo lwami, ubuye ungiduduze.
22 Yikhona nami ngizakububonga ubuqotho bakho, Nkulunkulu wami, ngogubhu lwezintambo; ngizakukudumisa ngehabhu wena oNgcwele ka-Israyeli.
23 Izindebe zami zizakujabula, ngokuba ngizakukudumisa wena, nomphefumulo wami owuhlengileyo.
24 Ulimi lwami futhi luzakukhuluma lonke usuku ngokulunga; ngokuba badunyaziwe, bajabhisiwe abangifunela umonakalo.


Isahluko 72

1 ElikaSolomoni. Nkulunkulu, nika inkosi izahlulelo zakho nendodana yenkosi ukulunga kwakho.
2 Iyakwahlulela isizwe sakho ngeqiniso nezihlupheki zakho ngemfanelo.
3 Izintaba ziyakuletha ukuthula kubantu; kanjalo namagquma, ngokulunga.
4 Izakubahlulela abahluphekileyo kubantu, isindise abantwana babampofu, imphohloze onokhahlo.
5 Bayakwesaba wena, kusekhona ilanga nenyanga, izizukulwane ngezizukulwane.
6 Iyakwehla njengemvula edlelweni, njengesihlambi esimatisa umhlaba.
7 Ezinsukwini zayo olungileyo uyakuqhakaza, kuvame ukuthula, ize ingabikho inyanga.
8 Iyakubusa kusukela elwandle kuze kube selwandle, kusukela emfuleni kuze kube semikhawulweni yomhlaba.
9 Abakhe ehlane bayakukhothama phambi kwayo; izitha zayo zizakukhotha uthuli.
10 Amakhosi aseTharishishi naweseziqhingini ayakuletha izipho; amakhosi aseSheba naseSeba ayakwethula izipho.
11 Onke amakhosi ayakuziwisa phambi kwayo; zonke izizwe ziyakuyikhonza.
12 Ngokuba iyakukhulula ompofu ozikhalela kuyo, nohluphekayo ongenamsizi.
13 Iyakuhawukela odangeleyo nompofu; iyakusindisa imiphefumulo yabampofu.
14 Iyakukhulula umphefumulo wabo okhahlweni nasendluzuleni; igazi labo liyakuba yigugu emehlweni ayo.
15 Iyakuphila, bayinike igolide laseSheba, bayithandazele njalo, bayibusise lonke usuku.
16 Kuyakuba khona inala kakolweni ezweni esiqongweni sezintaba; ukudla kwalo kuyakuhashazela njengeLebanoni; abemizi bayakukhahlela njengotshani bomhlaba.
17 Igama layo liyakuma kuze kube phakade; igama layo liyakuxhanta, lisekhona ilanga; bayakuzibusisa ngayo; bonke abezizwe bayakuthi ibusisiwe.
18 Makabongwe uJehova uNkulunkulu, uNkulunkulu ka-Israyeli, onguye yedwa owenza izimangaliso.
19 Malibongwe igama lakhe lenkazimulo kuze kube phakade, umhlaba wonke ugcwale inkazimulo yakhe. Amen, Amen.
20 Imikhuleko kaDavide indodana kaJese isaphelile.


Isahluko 73

1 Ihubo lika-Asafa. Impela uNkulunkulu umnene ku-Israyeli, kubo abanenhliziyo ehlanzekileyo.
2 Kepha mina, izinyawo zami zicishe zakhubeka; kwaba kancane ukuba izinyathelo zami zishelele.
3 Ngokuba ngaba nomhawu ngabazidlayo, lapho ngibona ukubusa kwababi.
4 Ngokuba abanabuhlungu kuze kube sekufeni kwabo, namandla abo aqinile.
5 Abahlupheki njengabanye abantu; abahlushwa njengabanye abantu.
6 Ngakho-ke iqholo lingumnaka wabo; indluzula ibembesa njengengubo.
7 Amehlo abo aphinqekile ngokunona; imicabango yenhliziyo iyachichima.
8 Bayaklolodela; ebubini bakhuluma ngokukhahla; bakhuluma besekuphakamemi.
9 Umlomo wabo bawuphakamisela ezulwini; ulimi lwabo luhambela emhlabeni.
10 Ngakho-ke isizwe sakhe sibuyela lapha; amanzi amaningi bazimuncela wona.
11 Bathi: “UNkulunkulu wazi kanjani na? Imbala kukhona ukwazi koPhezukonke na?”
12 Bheka, laba bayibo ababi; bazinza njalo; bandisa imfuyo.
13 Impela ngiyihlanzele ize inhliziyo yami, ngahlamba izandla zami ngingenacala,
14 ngokuba ngahlushwa usuku lonke; kwasa ngijeziswa.
15 Uma bengithe, ngizakukhuluma kanjalo, bheka, ngabe ngisikhohlisile isizukulwane sabantwana bakho.
16 Kwathi ngicabanga ukuba ngikuqonde lokho, kwaba luhlupho emehlweni ami,
17 ngaze ngangena endlini engcwele kaNkulunkulu, ngaqaphelisisa ukugcina kwabo.
18 Impela ubabeka ezindaweni ezibushelezi; ubawisa babe yincithakalo.
19 Maye, bachithwa ngokuphazima kweso! Bashona, babhubha benovalo.
20 Njengephupho ekuphaphameni, Nkosi, uyakudelela umfanekiso wabo ekuvukeni kwakho.
21 Kwathi inhliziyo yami yaba nomunyu, kuhlaba ezinsweni zami,
22 ngaba yisiphukuphuku, angaqonda lutho; ngaba yisilwane kuwe.
23 Kepha mina ngiyakube ngikuwe njalo; ungibambile ngesandla sami sokunene.
24 Uyakungihola ngesiluleko sakho, andukuba ungamukele enkazimulweni.
25 Nginobani ezulwini na? Uma nginawe, angifuni lutho emhlabeni.
26 Inyama yami nenhliziyo yami iyaphela; nokho uNkulunkulu uyidwala lenhliziyo yami nesabelo sami kuze kube phakade.
27 Ngokuba bheka, abakude nawe bayakubhubha; uyabachitha bonke abahlubukayo kuwe ngokuphinga.
28 Kepha mina kungilungele ukusondela kuNkulunkulu; ngenzile iNkosi uJehova ibe yisiphephelo sami, ukuze ngishumayele zonke izenzo zakho.


Isahluko 74

1 IMaskili lika-Asafa. Nkulunkulu, usilahleleni kuze kube phakade na? Intukuthelo yakho ithunqelelani izimvu zedlelo lakho na?
2 Khumbula ibandla lakho owalizuza endulo, owalikhulula ukuba libe yisifunda sefa lakho, nentaba yaseSiyoni ohlala kuyo.
3 Lulamisela izinyawo zakho emidilikweni yaphakade; isitha sone konke endlini engcwele.
4 Izitha zakho zibhongile phakathi kwendlu yakho yokubuthana, zamisa izimpawu zazo zaba yizimpawu.
5 Zaba sengathi abantu baphakamisa amazembe emithini eminyeneyo.
6 Konke okubaziweyo kwayo sezikuphohloze ngembazo nangesando.
7 Zayokhela indlu yakho engcwele; indlu yegama lakho zayidumaza kwaze kwaba phansi emhlabathini.
8 Zathi enhliziyweni yazo: “Masibachithe kanyekanye,” zashisa zonke izindlu zokubuthana zikaNkulunkulu ezweni.
9 Izimpawu zethu asiziboni; akusekho mprofethi; akakho kithina owaziyo ukuthi koze kube nini.
10 Nkulunkulu, koze kube nini umcindezeli ethuka, isitha sihlambalaza igama lakho njalo, na?
11 Usihoshelani isandla sakho, isandla sakho sokunene, na? Sihoshe esifubeni sakho, uzichithe.
12 Nokho uNkulunkulu uyiNkosi yami kwaphakade eyenza insindiso emhlabeni.
13 Nguwena owahlukanisa ulwandle ngamandla akho, wachofoza amakhanda ezilo ezesabekayo emanzini.
14 Nguwena owaphohloza amakhanda kaLeviyathani, wamnika abe ngukudla kwezidalwa zasehlane.
15 Nguwena owaqhamukisa isiphethu nomfudlana; nguwe owomisa imifula egobhoza njalo.
16 Usuku ngolwakho, nobusuku ngobakho; nguwena owenza ukukhanya nelanga.
17 Nguwena owamisa yonke imikhawulo yomhlaba; nguwe owenza ihlobo nobusika.
18 Khumbula lokhu, Jehova, ukuthi isitha sithukile, nesizwe esinobuwula silihlambalazile igama lakho.
19 Ungawunikeli umphefumulo wejuba lakho esilwaneni; ungakhohlwa ukuphila kwezihlupheki zakho njalo.
20 Khumbula isivumelwano, ngokuba izindawo ezimnyama zezwe zigcwele izindlu zobudlova.
21 Ocindezelweyo makangabuyi ejabhile; ohluphekayo nompofu mababonge igama lakho.
22 Vuka, Nkulunkulu, uyimele indaba yakho; khumbula ukuthi uklolodelwa yiziwula usuku lonke.
23 Ungakhohlwa izwi lezitha zakho, ukuxokozela kwabakuvukelayo okwenyukela njalonjalo.


Isahluko 75

1 Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ungachithi. Ihubo lika-Asafa. Igama. Siyakubonga, Nkulunkulu, siyabonga; igama lakho liseduze; balanda izimangaliso zakho.
2 Lapho ngiyakugcina isikhathi esimisiweyo, ngiyakwahlulela ngokulunga.
3 Umhlaba uyancibilika nabo bonke abakhe kuwo; mina ngimisile izinsika zawo. Sela
4 Ngithe kwabazidlayo: “Ningazidli,” nakwababi: “Ningaphakamisi uphondo.
5 Ningaluphakamiseli phezulu uphondo lwenu, ningajoqi ngentamo elukhuni.”
6 Ngokuba ukuphakanyiswa akuveli empumalanga nasentshonalanga nasehlane lasezintabeni,
7 kepha uNkulunkulu ungumahluleli; omunye uyamehlisa, omunye amphakamise.
8 Ngokuba esandleni seNkosi kukhona isitsha; iwayini liyakhephuza; sigcwele ngeliqungiweyo, yona iyathulula ngaso; impela bonke ababi emhlabeni bayakuyimunca inhleze yalo, bayiphuze.
9 Kepha mina ngiyakumemezela ngakho kuze kube phakade, ngidumise uNkulunkulu kaJakobe.
10 Zonke izimpondo zababi ngiyakuzinquma; kepha izimpondo zolungileyo ziyakuphakanyiswa.


Isahluko 76

1 Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. Ihubo lika-Asafa. Igama. UNkulunkulu uyaziwa kwaJuda, igama lakhe likhulu kwa-Israyeli.
2 Itabernakele lakhe liseSalema, nendlu yakhe iseSiyoni.
3 Waphula lapho imicibisholo yomnsalo, nesihlangu, nenkemba, nempi. Sela
4 Uyakhazimula ngobukhosi, lapho uvela ezintabeni zempango.
5 Bachithekile abaqinile ngenhliziyo, balele ubuthongo babo; amaqhawe awafumanisanga izandla zawo.
6 Ngokusola kwakho, Nkulunkulu kaJakobe, kwehlelwa ngubuthongo inqola kanye nehhashi.
7 Wena, yebo, wena uyesabeka; ngubani ongema ebusweni bakho ngesikhathi solaka lwakho na?
8 Wezwakalisa ukwahlulela kuvela ezulwini; umhlaba wesaba, wathula
9 mhla evuka uNkulunkulu ukuba ahlulele, asindise bonke abathobekileyo bomhlaba. Sela
10 Ngokuba ulaka lomuntu luyakukudumisa; insalelo yolaka uyakuyibhinca.
11 Thembisani, nigcwalise izithembiso kuJehova uNkulunkulu wenu. Bonke abamzungezileyo mabalethe izipho kuye owEsabekayo.
12 Uyanquma umoya wezikhulu, wesabeka kuwo amakhosi omhlaba.


Isahluko 77

1 Kumholi wokuhlabelela. KuJeduthuni. Elika-Asafa. Ihubo. Izwi lami ngiyakuliphakamisela kuNkulunkulu, ngikhale kuNkulunkulu ukuba angibekele indlebe.
2 Osukwini losizi lwami ngiyayifuna iNkosi; ebusuku isandla sami seluliwe, asidangali; umphefumulo wami wala ukududuzwa.
3 Ngiyamkhumbula uNkulunkulu ngibubula; ngiyazindla, umoya wami uyaphela amandla. Sela
4 Uzibambile izinkophe zamehlo ami, angavaleki; ngikhathazekile, angisakwazi ukukhuluma.
5 Ngiyazindla ngezinsuku zasendulo, ngeminyaka yaphakade.
6 Ebusuku ngiyakhumbula ukubetha kwami ugubhu, ngizindla enhliziyweni yami; nomoya wami uyahlolisisa.
7 INkosi iyakulahla kuze kube phakade na? Ayisenakuphinda ibe nomusa na?
8 Umusa wayo unqamukile njalo yini na? Isithembiso siphelile yini ezizukulwaneni ngezizukulwane na?
9 UNkulunkulu ukhohliwe ukuba abe nomusa na? Uvalele ububele bakhe ngolaka na? Sela
10 Ngase ngithi: “Yilokhu ukuhlupheka kwami, ngokuba isandla sokunene soPhezukonke siphendukile.”
11 Ngiyakukhumbula izenzo zikaJehova, yebo, ngikhumbule izimangaliso zasendulo,
12 ngicabange ngawo wonke umsebenzi wakho, ngizindle ngezenzo zakho.
13 Indlela yakho, Nkulunkulu, isebungcweleni; ngubani ongunkulunkulu omkhulu njengoNkulunkulu na?
14 Wena unguNkulunkulu owenza izimangaliso; amandla akho uwazisile ezizweni.
15 Ngengalo yamandla wasindisa abantu bakho, amadodana kaJakobe noJosefa. Sela
16 Amanzi akubona, Nkulunkulu, amanzi akubona, athuthumela, nezintwa zazamazama.
17 Amafu athela amanzi, izulu laduma, imicibisholo yakho yaphuma.
18 Izwi lokuduma kwakho lalisesivunguvungwini; imibani yakhanyisa izwe; umhlaba wadikizela, wazamazama.
19 Indlela yakho yayiselwandle, nomendo wakho wawusemanzini amaningi, kodwa izinyathelo zakho zazingaziwa.
20 Wahola abantu bakho njengezimvu ngesandla sikaMose no-Aroni.


Isahluko 78

1 IMaskili lika-Asafa. Zwanini, bantu bami, umthetho wami, nibeke izindlebe zenu emazwini omlomo wami.
2 Ngizakuvula umlomo wami ngomfanekiso, ngibonakalise izimfihlakalo zasendulo.
3 Esikuzwileyo sakwazi, nawobaba abasitshela khona,
4 asinakukufihla kubantwana babo, izindumiso zikaJehova zisitshele kuso isizukulwane esizayo, namandla akhe nezimangaliso zakhe azenzileyo.
5 Ngokuba wamisa ubufakazi kwaJakobe, wabeka umthetho kwa-Israyeli, ayala ngawo obaba ukuba bafundise abantwana babo,
6 ukuze isizukulwane esilandelayo sazi, abantwana abayakuzalwa, bavuke, batshele abantwana babo,
7 babeke ithemba labo kuNkulunkulu, bangakhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu, kepha bagcine imiyalo yakhe.
8 Bangabi njengawoyise, isizukulwane esiphambeneyo nesihlubukayo, isizukulwane esingaqinisanga inhliziyo yaso, nesimoya waso wawungathembekile kuNkulunkulu.
9 Abantu bakwa-Efrayimi, sebehlomile bephethe iminsalo, babuyela emuva ngosuku lokulwa.
10 Abasigcinanga isivumelwano sikaNkulunkulu, benqaba ukuhamba emthethweni wakhe,
11 bakhohlwa imisebenzi yakhe nezimangaliso zakhe abebabonisile zona.
12 Wazenza izimangaliso emehlweni awoyise ezweni laseGibithe endaweni yaseSowani.
13 Wahlukanisa ulwandle, wabawelisa; wamisa amanzi njengodonga.
14 Wabahola ngefu emini, nobusuku bonke ngokukhanya komlilo.
15 Waqhekeza amadwala ehlane, wabaphuzisa njengasotweni olujulileyo.
16 Waphumisa edwaleni izifufula, wehlisa amanzi njengemifula.
17 Nokho baqhubeka benza ukona kuye, baphambana noPhezukonke ehlane.
18 Bamlinga uNkulunkulu enhliziyweni yabo ngokucela ukudla abakufisayo.
19 Bakhuluma kabi ngoNkulunkulu, bathi: “UNkulunkulu angalungisa isithebe ehlane na?
20 Bhekani, washaya idwala, kwaphuma amanzi, nemifula yampompoza; kepha angabanika nesinkwa, alungisele abantu bakhe inyama, na?”
21 Ngalokho uJehova ekuzwa lokho wathukuthela, kwavutha umlilo ngoJakobe, ulaka lwavuka ngo-Israyeli;
22 ngokuba abakholwanga nguNkulunkulu, abathembanga ensindisweni yakhe.
23 Nokho wayala amafu phezulu, wavula iminyango yezulu,
24 wanisa phezu kwabo imana kube ngukudla, wabapha amabele ezulu;
25 abantu badla isinkwa sezingelosi, bathunyelwa ukudla ngokugcweleyo.
26 Waphumisa umoya wasempumalanga ezulwini; ngamandla akhe waqhuba umoya waseningizimu.
27 Wawisa phezu kwabo inyama njengothuli, nezinyoni ezinamaphiko njengesihlabathi solwandle.
28 Wakwehlisa phakathi kwekamu labo naphakathi kwezindlu zabo.
29 Badla, basuthiswa kakhulu; baphiwa abakufisayo.
30 Bebengakahlukani nokufisa kwabo, ukudla kwabo kusesemlonyeni wabo,
31 intukuthelo kaNkulunkulu yabavukela, wabulala abakhulupheleyo babo, wawisa phansi izinsizwa zakwa-Israyeli.
32 Nokho bona njalo, abakholwanga yizimangaliso zakhe.
33 Ngakho waqedela izinsuku zabo ezeni neminyaka yabo ovalweni.
34 Lapho ebabulala, bamfuna; babuye bamfunisisa uNkulunkulu.
35 Base bekhumbula ukuthi uNkulunkulu uyidwala labo; uNkulunkulu oPhezukonke ungumkhululi wabo.
36 Kepha bamthopha ngomlomo wabo, baqamba amanga kuye ngolimi lwabo;
37 ngokuba inhliziyo yabo yayingabambeleli kuye, bengathembekile esivumelwaneni sakhe.
38 Kepha yena enesihawu wathethelela ububi babo, akabhubhisanga; yebo, wabamba kaningi intukuthelo yakhe, akavusanga lonke ulaka lwakhe.
39 Wakhumbula ukuthi bayinyama, bangumoya odlulayo ongabuyiyo.
40 Kwaba kaningi kangakanani bephambana naye ehlane, bemdabukisa kwahlongasibi.
41 Babuye bamlinga uNkulunkulu, bamdabukisa oNgcwele ka-Israyeli.
42 Abakhumbulanga isandla sakhe nosuku abahlenga ngalo ezitheni,
43 lapho ezenza izibonakaliso zakhe eGibithe nezimangaliso zakhe endaweni yaseSowani.
44 Waphendula lapho imifula yabo nemifudlana yabo yaba yigazi, ukuze bangabi nakuphuza.
45 Wathumela phakathi kwabo izibawu ezabadlayo namasele ababhubhisayo.
46 Wanika imiswenya ukudla kwabo, nomsebenzi wabo isikhonyane.
47 Wabulala imivini yabo ngesichotho, nemikhiwane yabo ngesangquma.
48 Wanikela izinkomo zabo esichothweni nezimvu zabo kuyo imibani.
49 Waphonsa kubo ukuvutha kwentukuthelo yakhe, nolaka, nokufutheka, nokuhlupheka, ngokuthuma izithunywa zobubi.
50 Walungisela intukuthelo yakhe indlela; akaphephisanga umphefumulo wabo ekufeni, kepha wanikela ukuphila kwabo ezifweni.
51 Washaya amazibulo onke aseGibithe, okokuqala kwamandla abo ematendeni kaHamu.
52 Kepha waphumisa abantu bakhe njengezimvu; wabahola ehlane njengomhlambi.
53 Wabahola kahle, abaze besaba; kepha ulwandle lwasibekela izitha zabo.
54 Wabayisa emnceleni wakhe ongcwele, entabeni esasiyizuzile isandla sakhe sokunene.
55 Waxosha abezizwe phambi kwabo; edabula izwe wababela ifa, wahlalisa izizwe zakwa-Israyeli ematendeni azo.
56 Nokho bamlinga, baphambana noNkulunkulu oPhezukonke, abaze bagcina imiyalo yakhe.
57 Bahoshekela emuva, bakhohlisa njengawoyise, baphenduka njengomnsalo ogejayo.
58 Bamthukuthelisa ngezindawo zabo eziphakemeyo, bamcunula ngezithombe zabo.
59 UNkulunkulu ekuzwa lokho wathukuthela, wamlahla impela u-Israyeli.
60 Walishiya itebernakele laseShilo, itende abelimisile phakathi kwabantu.
61 Wanikela amandla akhe ekuthunjweni, nenkazimulo yakhe esandleni sesitha.
62 Wanikela abantu bakhe enkembeni, wathukuthelela ifa lakhe.
63 Izinsizwa zabo zadliwa ngumlilo; izintombi zabo azihutshelwanga.
64 Abapristi babo bawa ngenkemba; abafelokazi babo abaze balila.
65 Yayisivuka iNkosi njengokade elele, njengesiqhwaga esikade sahlulwa yiwayini,
66 yazishayela emuva izitha zayo, yazithela ngehlazo eliphakade.
67 Yalahla indlu kaJosefa, ayikhethanga isizwe sakwa-Efrayimi.
68 Kepha yakhetha isizwe sakwaJuda, intaba yaseSiyoni eyithandayo.
69 Yayakha indlu yayo engcwele njengezintaba nanjengomhlaba ewusekeleyo kuze kube phakade.
70 Yakhetha uDavide inceku yayo, yamthabatha ezibayeni zezimvu.
71 Esalandele izimvukazi ezenyisayo, yamthabatha ukuba abeluse abantu bayo uJakobe, nefa layo u-Israyeli.
72 Njalo wabelusa ngobuqotho benhliziyo yakhe, wabahola ngenhlakanipho yesandla sakhe.


Isahluko 79

1 Ihubo lika-Asafa. Nkulunkulu, abezizwe bangenile efeni lakho; bangcolisile ithempeli lakho elingcwele; benze iJerusalema libe yincithakalo.
2 Bazinikile izidumbu zezinceku zakho zibe ngukudla kwezinyoni zezulu, inyama yabakwesabayo kuzo izilo zomhlaba.
3 Bachithile igazi labo njengamanzi nxazonke zeJerusalema, akwababikho obembelayo.
4 Sesiyisihlamba kubakhelwane bethu, umbhinqo nenhlekiso kwabasiphahlileyo.
5 Koze kube nini, Jehova, uthukuthele njalo, ukushisekela kwakho kuvutha njengomlilo, na?
6 Thela ulaka lwakho phezu kwabezizwe abangakwaziyo naphezu kwemibuso engakhulekeli igama lakho.
7 Ngokuba sebemdlile uJakobe, umuzi wakhe sebewuchithile.
8 Mawungasibaleli amacala akuqala; umusa wakho mawusheshe usihlangabeze, ngokuba sesibuthakathaka kakhulu.
9 Sisize, Nkulunkulu wensindiso yethu, ngenxa yenkazimulo yegama lakho; usikhulule, usithethelele izono zethu ngenxa yegama lakho.
10 Bangasholoni abezizwe ukuthi: “Uphi uNkulunkulu wabo na?” Makwazeke kwabezizwe emehlweni ethu ukuphindiselwa kwegazi lezinceku zakho elichithiweyo.
11 Ukububula kwesiboshwa makuze phambi kwakho; londoloza ngobukhulu bengalo yakho asebengabantwana bokufa.
12 Buyisela kubakhelwane bethu, kuphindwe kasikhombisa esifubeni sabo inhlamba abakuhlambalaza ngayo, Nkosi.
13 Khona thina bantu bakho, izimvu zedlelo lakho, siyakukubonga kuze kube phakade, sishumayele udumo lwakho ezizukulwaneni ngezizukulwane.


Isahluko 80

1 Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Iminduze; ubufakazi. Elika-Asafa. Ihubo. Yizwa, malusi ka-Israyeli, ohola uJosefa njengomhlambi, ohlezi phezu kwamakherubi; mawubonakale ngokukhazimula.
2 Vusa amandla akho phambi kuka-Efrayimi noBenjamini noManase, uze ukusisindisa.
3 Sibuyise, Nkulunkulu, ukhanyise ubuso bakho, khona siyakusindiswa.
4 Jehova Nkulunkulu Sebawoti, koze kube nini uthunqela ngolaka umkhuleko wabantu bakho na?
5 Wabapha isinkwa sezinyembezi, wabaphuzisa izinyembezi ngesilinganiso esikhulu.
6 Usenza sibe yinto ebangwa ngabakhelwane bethu, nezitha zethu zisihleka usulu.
7 Sibuyise, Nkulunkulu Sebawoti, ukhanyise ubuso bakho, khona siyakusindiswa.
8 Wakhipha umvini eGibithe, waxosha abezizwe, watshala wona.
9 Wawulungisela indawo phambi kwawo, wagxila, wagcwalisa umhlaba.
10 Izintaba zambozwa ngumthunzi wawo, nemisedari kaNkulunkulu ngamagatsha awo.
11 Wenabisa amagatsha awo, aze afika elwandle, namaxhantela awo, aze afika emfuleni.
12 Uzidilizeleni izintango zawo, baze bawukhe bonke abadlula ngendlela, na?
13 Ingulube yasehlathini iyawudla, nezilwane zasendle ziyawuqothula.
14 Nkulunkulu Sebawoti, mawubuye; bheka usezulwini, ubone, unakekele lo mvini,
15 yebo, lo mvini otshalwe ngesokunene sakho, nendodana ozikhulisele yona.
16 Ushiswe ngumlilo, unqunyiwe; bayakubhubha ngokukhuza kobuso bakho.
17 Isandla sakho masibe phezu kwendoda yesokunene sakho, phezu kwendodana yomuntu ozikhulisele yona;
18 khona asisayikuhoshekela emuva kuwe; siphilise, khona siyakukhuleka egameni lakho.
19 Sibuyise, Jehova Nkulunkulu Sebawoti; ukhanyise ubuso bakho, khona siyakusindiswa.


Isahluko 81

1 Kumholi wokuhlabelela. NgeGititi. Elika-Asafa. Halalisani uNkulunkulu amandla ethu, nimemeze ngokujabula kuNkulunkulu kaJakobe.
2 Hlabani ihubo, nithathe isigubhu nehabhu elihle nogubhu.
3 Bethani icilongo ekwethwaseni kwenyanga nasekuhlanganeni kwenyanga ngosuku lomkhosi wethu.
4 Ngokuba kuyisimiso kwa-Israyeli nomthetho kaNkulunkulu kaJakobe.
5 Kungubufakazi abumisayo kwaJosefa mhla ephuma ezweni laseGibithe. Ngizwa ulimi ebengingalwazi luthi:
6 “Ngasusa ihlombe lakhe emthwalweni, izandla zakhe zakhululeka eqomeni lokuthwala.
7 Wakhuleka usosizini, ngakukhulula; ngakuphendula ngisekusithekeni kokuduma, ngakuvivinya ngasemanzini aseMeriba. Sela
8 “Zwanini, bantu bami, ngizakufakaza kini ukuthi: O Israyeli, sengathi ungangilalela!
9 Makungabikho kuwe unkulunkulu omunye, ungakhuleki kunkulunkulu wabezizwe.
10 Mina nginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhuphula ezweni laseGibithe; khamisa umlomo wakho, ngiwugcwalise.
11 “Kepha abantu bami abalalelanga izwi lami, u-Israyeli akanginakanga.
12 Ngase ngibayeka enkanini yenhliziyo yabo ukuba bahambe ngokuthanda kwabo.
13 “Sengathi abantu bami bangangizwa, u-Israyeli ahambe ezindleleni zami.
14 Bengiyakuthobisa masinyane izitha zabo, ngiselulele isandla sami kwabamelene nabo.
15 Abazondi bakaJehova bebeyakuzithobela kuye, kepha isikhathi sabantu bami besiyakuba khona kuze kube phakade.
16 Ubeyakubapha ukolweni omuhle; yebo, bengiyakubasuthisa ngezinyosi zasesiweni.”


Isahluko 82

1 Ihubo lika-Asafa. UNkulunkulu umi emhlanganweni wawonkulunkulu; uyahlulela phakathi kwawonkulunkulu.
2 Koze kube nini nahlulela ngokungalungile nikhetha ubuso bababi na? Sela
3 Yahlulelani ompofu nentandane, nimenzele okufaneleyo olusizi noswelayo.
4 Khululani oswelayo nompofu, nibophule esandleni sababi.
5 Abanakwazi, abanakuqonda, bahamba ebumnyameni; izisekelo zonke zomhlaba ziyazamazama.
6 Mina ngathi: “Ningonkulunkulu nina,” nonke ningamadodana oPhezukonke.
7 Kanti nokho niyakufa njengabantu nje, niwe njengesinye sezikhulu.
8 Vuka, Nkulunkulu, wahlulele umhlaba, ngokuba wena uyindlalifa yezizwe zonke.


Isahluko 83

1 Igama. Ihubo lika-Asafa. Nkulunkulu, ungathuli, ungalibali, ungali ukukhuluma, Nkulunkulu.
2 Ngokuba bheka, izitha zakho ziyaxokozela, nabakuzondayo baphakamisa ikhanda.
3 Ngobuqili benza uzungu ngabantu bakho, bacebisana ukulwa nabathukusiweyo bakho.
4 Bathi: “Wozani sibaqothule, bangabe besaba yisizwe, negama lika-Israyeli lingabe lisakhunjulwa.”
5 Baceba nganhliziyonye, benza isivumelwano ngawe:
6 amatende ka-Edomi naka-Ishmayeli, nakaMowabi nakaHagari,
7 noGebali, no-Amoni, no-Amaleki, neFilistiya nabakhile eTire.
8 Ne-Asiriya lahlangana nabo, laba yingalo yabantwana bakaLoti. Sela
9 Yenza kubo njengakuMidiyani, nakuSisera, nakuJabini ngasemfuleni iKishoni,
10 ababhubhela e-Eni Dori, baba ngumquba womhlabathi.
11 Amakhosana abo wenze abe njengo-Orebi noZebi, nabakhulu babo bonke njengoZeba noSalimuna
12 ababethi: “Masizithabathele amadlelo kaNkulunkulu.”
13 Nkulunkulu wami, benze babe njengezibi ezikhwishizayo, njengamakhoba amuka nomoya.
14 Njengomlilo oshisa ihlathi, njengelangabi elithungela izintaba,
15 baxoshe kanjalo ngesivunguvungu sakho, ubethuse ngesiphepho sakho.
16 Thela ubuso babo ngehlazo, baze bafune igama lakho, Jehova.
17 Mabahlazeke, baphele amandla kuze kube phakade; mabahluleke, babhubhe,
18 bazi ukuthi nguwe wedwa ogama lakho linguJehova; ungoPhezukonke emhlabeni wonke.


Isahluko 84

1 Kumholi wokuhlabelela. NgeGititi. Elamadodana kaKora. Ihubo. Zithandeka kangaka izindlu zakho, Jehova Sebawoti.
2 Umphefumulo wami ulangazelela, womela amagceke kaJehova; inhliziyo yami nomzimba wami kuyahuba ngokwethaba kuNkulunkulu ophilayo.
3 Ngokuba umzwilili ufumene indlu, nenkonjane isidleke sayo, lapho ibeka khona amazinyane ayo, ngisho ama-altare akho, Jehova Sebawoti, Nkosi yami, Nkulunkulu wami.
4 Babusisiwe abahlala endlini yakho; bayakuhlala bebonga wena. Sela
5 Ubusisiwe umuntu omandla akhe akuwe, abazindlela zakho zisezinhliziyweni zabo.
6 Bedabula imfunda yezinyembezi bayenza ibe yindawo yeziphethu; yebo, nemvula yokuqala iyayisibekela ngezibusiso.
7 Baqhubeka emandleni, baze babonakale phambi kukaNkulunkulu eSiyoni.
8 Jehova Nkulunkulu Sebawoti, yizwa umkhuleko wami, ubeke indlebe, Nkulunkulu kaJakobe. Sela
9 Wena Nkulunkulu, siHlangu sethu, bheka, ubuke ubuso bogcotshiweyo wakho.
10 Ngokuba usuku lunye emagcekeni akho luhle kunezinye eziyizinkulungwane. Ngiyakhetha ukulinda emnyango wendlu kaNkulunkulu wami kunokuhlala ematendeni ababi.
11 Ngokuba uJehova uNkulunkulu uyilanga nesihlangu; uJehova uyakupha umusa nodumo; akayikubenqabela okuhle abahamba ngobuqotho.
12 Jehova Sebawoti, ubusisiwe umuntu okwethembayo.


Isahluko 85

1 Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora; Ihubo. Jehova, wabusisa izwe lakho, wambuyisa uJakobe ekuthunjweni.
2 Wasusa icala labantu bakho, wasibekela zonke izono zabo. Sela
3 Wamukisa yonke intukuthelo yakho, waphenduka ekuvutheni kolaka lwakho.
4 Sibuyise, Nkulunkulu wensindiso yethu, ulahle ukusicanukela kwakho.
5 Uyakusithukuthelela njalonjalo na? Uyakwelulela ulaka lwakho ezizukulwaneni ngezizukulwane na?
6 Awuzukusivusa, sibuye siphile, ukuze abantu bakho bathokoze ngawe, na?
7 Sitshengise umusa wakho, Jehova, usiphe insindiso yakho.
8 Mangizwe lokho uNkulunkulu uJehova azakukukhuluma; uyakhuluma ukuthula kubantu bakhe nakubo abamesabayo; mabangabuyeli ebuwuleni.
9 Impela insindiso yakhe iseduze nabamesabayo, ukuze kuhlale udumo ezweni lethu.
10 Kuyakuhlangabezana umusa neqiniso, kwangane ukulunga nokuthula.
11 Kuyakuhluma iqiniso emhlabeni, kulunguzele phansi nokulunga kwasezulwini.
12 Yebo, uJehova uyakuveza okuhle; izwe lethu liyakuthela izithelo zalo.
13 Ukulunga kuyakuhamba phambi kwakhe, kwenzele izinyawo zakhe indlela.


Isahluko 86

1 Umkhuleko kaDavide. Beka indlebe yakho, Jehova, ungiphendule, ngokuba ngilusizi, ngimpofu.
2 Londoloza umphefumulo wami, ngokuba ngingoqotho; wena Nkulunkulu wami, sindisa inceku yakho ekwethembayo.
3 Yiba nomusa kimi, Nkosi, ngokuba ngikhala kuwe usuku lonke.
4 Thokozisa umphefumulo wenceku yakho, ngokuba kuwena, Nkosi, ngiyawuphakamisela umphefumulo wami.
5 Ngokuba wena, Nkosi, umuhle, ungothethelelayo, unomusa omkhulu kubo bonke abakhala kuwe.
6 Jehova, beka indlebe ekukhulekeni kwami, ulalele izwi lokunxusa kwami.
7 Ngosuku losizi lwami ngikhala kuwe, ngokuba uzakungiphendula.
8 Phakathi kwawonkulunkulu akakho onjengawe Nkosi; akukho okunjengemisebenzi yakho.
9 Izizwe ozenzileyo ziyakufika zonke, zikhuleke phambi kwakho, Nkosi, zidumise igama lakho.
10 Ngokuba umkhulu wena, uyenza izimangaliso, unguNkulunkulu wena wedwa.
11 Ngifundise, Jehova, indlela yakho; ngiyakuhamba eqinisweni lakho; yenza inhliziyo yami iqonde ntonye, yesabe igama lakho.
12 Ngiyakukubonga, Nkosi Nkulunkulu wami, ngenhliziyo yonke yami, ngidumise igama lakho kuze kube phakade.
13 Ngokuba umusa wakho mkhulu phezu kwami, ukhululile umphefumulo wami endaweni yabafileyo ephansi.
14 Nkulunkulu, izideleli zingivukele, ibandla lezidlwangudlwangu lifuna umphefumulo wami; azibekanga wena phambi kwazo.
15 Kepha wena Nkosi unguNkulunkulu ohawukelayo, onomusa nokubekezela, uvame ubumnene nokuthembeka.
16 Phendukela kimi, ube nomusa kimi, uyiphe inceku yakho amandla akho, usindise indodana yencekukazi yakho.
17 Ngenzele isiboniselo sokuhle, ukuze abangizondayo babone, bajabhe, ngokuba wena Jehova uyangisiza, uyangiduduza.


Isahluko 87

1 Elamadodana kaKora. Ihubo. Igama. Isisekelo asibekileyo sisezintabeni ezingcwele.
2 UJehova uyawathanda amasango aseSiyoni kunazo zonke izindlu zikaJakobe.
3 Okudumisekayo kukhulunywa ngawe, muzi kaNkulunkulu. Sela
4 Ngiyakubala uRahabi neBabele kulabo abangaziyo; yebo, iFilistiya neThire kanye neKushe azalelwa khona.
5 Kuyakuthiwa ngeSiyoni: “Yilo nalo wazalelwa khona; oPhezukonke uyaliqinisa.”
6 Mhla uJehova eloba izizwe uyakubala ukuthi lo wazalelwa khona. Sela
7 Abahubayo nabasinayo bathi: “Imithombo yami yonke ikuwe.”


Isahluko 88

1 Igama. Ihubo lamadodana kaKora. Kumholi wokuhlabelela. NgeMahalati Leyanoti. IMaskili likaHemani umEzra. Jehova Nkulunkulu wensindiso yami, ngikhala imini nobusuku phambi kwakho.
2 Umkhuleko wami mawufike ebusweni bakho, indlebe yakho uyibeke ekunxuseni kwami.
3 Ngokuba umphefumulo wami ugcwele izinsizi, ukuphila kwami kusondele endaweni yabafileyo.
4 Ngibalwa kanye nabashona emgodini, nginjengomuntu ofileyo.
5 Icansi lami liphakathi kwabafileyo; nginjengababuleweyo abalele ethuneni, ongasabakhumbuli, benqunyiwe esandleni sakho.
6 Ungibekile emgodini ojulile kunayo yonke, ebumnyameni, otweni.
7 Kuyangisinda ukuthukuthela kwakho; amadlambi akho onke ayangicindezela phansi. Sela
8 Engikade ngazana nabo ubaxoshele kude, wangenza ngibe yisinengiso kubo; ngivalelwe, ngingephume.
9 Iso lami liyafa ngosizi; ngikhala kuwe Jehova imihla yonke, ngizelulela izandla zami kuwe.
10 Abafileyo uyakubenzela isimangaliso na? Ziyakuvuka yini izithunzi, zikubonge, na? Sela
11 Kuyalandiswa yini ethuneni ngomusa wakho, nangokuthembeka kwakho endaweni yokubhujiswa na?
12 Izimangaliso zakho ziyaziwa yini ebumnyameni, nokulunga kwakho ezweni lokukhohlwa na?
13 Kepha mina, Jehova, ngikhala kuwe; ekuseni umkhuleko wami uyenyuka phambi kwakho.
14 Jehova, ulahlelani umphefumulo wami, ungifihlelelani ubuso bakho na?
15 Ngihluphekile, ngingofayo kusukela ebusheni bami; ngithwele ukwesabeka kwakho, ngiphelile.
16 Ulaka lwakho olushisayo lungehlele; ukwesabisa kwakho kungiqedile.
17 Kungizungeza njengamanzi imihla yonke, kungikaka kanyekanye.
18 Isihlobo nomngane ubaxoshele kude; ubumnyama bungumhlobo wami.


Isahluko 89

1 IMaskili lika-Ethani umEzra. Ngiyakuhlabelela ngomusa kaJehova kuze kube phakade, ngomlomo wami ngazise izizukulwane ngezizukulwane ukuthembeka kwakho.
2 Ngokuba ngithe: “Umusa uyakwakhiwa kuze kube phakade; ezulwini uyaqinisa ukuthembeka kwakho.”
3 Ngenzile isivumelwano nokhethiweyo wami, ngifungile kuye uDavide inceku yami ukuthi:
4 “Ngiyakuqinisa inzalo yakho kuze kube phakade, ngisakhe isihlalo sobukhosi ezizukulwaneni ngezizukulwane.” Sela
5 Izimangaliso zakho, Jehova, ziyadunyiswa ngamazulu, ukuthembeka kwakho ebandleni labangcwele.
6 Ngokuba ngubani osemafwini ongalinganiswa noJehova na? Ngubani phakathi kwamadodana kaNkulunkulu ongafaniswa noJehova na?
7 UNkulunkulu uyesabeka kakhulu emhlanganweni wabangcwele; umelwe ukuhlonishwa yibo bonke abangakuye.
8 Jehova Nkulunkulu Sebawoti, ngubani onjengawe na? Unamandla, Jehova, nokuthembeka kwakho kuyakuhaqa.
9 Wena uyabusa ukukhukhumala kolwandle; uma kuphakama amadlambi alo, uyawathulisa.
10 Wena uchobozile uRahabi njengobuleweyo; uhlakazile izitha zakho ngengalo yakho enamandla.
11 Ngelakho izulu, ngowakho umhlaba; izwe nokugcwala kwalo, kukho konke ubeke isisekelo.
12 Inyakatho neningizimu wakudala wena; iThabori neHermoni kuyajabula egameni lakho.
13 Ingalo yakho inobuqhawe, isandla sakho sinamandla, esokunene sakho siphakeme.
14 Ukulunga nokwahlulela kuyisisekelo sesihlalo sakho sobukhosi; umusa neqiniso kuyahamba phambi kobuso bakho.
15 Sibusisiwe isizwe esikwazi ukuhlabelela ngenjabulo; siyahamba, Jehova, ekukhanyeni kobuso bakho.
16 Egameni lakho siyathokoza usuku lonke; ngokulunga kwakho siyaphakanyiswa.
17 Ngokuba wena uyinkazimulo yamandla abo; ngomusa wakho uphondo lwethu luyaphakama.
18 Ngokuba isihlangu sethu singesikaJehova; inkosi yethu ingeyoNgcwele ka-Israyeli.
19 Ngaleso sikhathi wakhuluma ngombono kubo abakholwayo bakho, wathi: “Ngibekile usizo eqhaweni, ngiphakamisile okhethiwe phakathi kwabantu.
20 Ngifumene inceku yami uDavide, ngimgcobile ngamafutha ami angcwele.
21 Isandla sami siyakuba naye siqinile, ingalo yami iyakumqinisa.
22 Isitha asiyikumahlula, nendodana yobubi ayiyikumhlupha.
23 Ngiyakuchoboza izitha zakhe ebusweni bakhe, ngihluphe abamzondayo.
24 Ukuthembeka kwami nomusa wami kuyakuba naye; egameni lami luyakuphakama uphondo lwakhe.
25 Ngiyakubeka isandla sakhe phezu kolwandle, esokunene sakhe phezu kwemifula.
26 Uyakungibiza ngokuthi: ‘UnguBaba, unguNkulunkulu wami nedwala lensindiso yami.’
27 Ngiyakumenza abe yizibulo nophakamileyo kunamakhosi omhlaba.
28 Ngiyakumgcinela umusa wami kuze kube phakade; isivumelwano sami soba siqinile kuye.
29 Ngiyakwenza inzalo yakhe ime kuze kube phakade, isihlalo sakhe sobukhosi sibe njengezinsuku zezulu.
30 “Uma abantwana bakhe beshiya umthetho wami bengahambi ngezahlulelo zami,
31 uma bephula izimiso zami bengagcini imiyalo yami,
32 ngiyakuhambela izono zabo ngenduku, namacala abo ngemivimbo.
33 Kepha umusa wami angiyikuwususa kuye, ngingaphikisi ukuthembeka kwami.
34 Angiyikwaphula isivumelwano sami, nokuphumileyo ezindebeni zami angiyikukuguqula.
35 Ngafunga kanye ubungcwele bami, angiyikuqamba amanga kuDavide.
36 Inzalo yakhe iyakuma phakade, isihlalo sakhe sobukhosi sibe njengelanga phambi kwami.
37 Iyakuma phakade njengenyanga nanjengofakazi othembekileyo osemafwini.” Sela
38 Kepha usumlahlile, wamala, wamthukuthelela ogcotshiweyo wakho.
39 Uchithile isivumelwano senceku yakho, wadumaza umqhele wayo, wawuphonsa emhlabathini.
40 Udilizile zonke izindonga zakhe, wazenza izinqaba zakhe zaba yincithakalo.
41 Bonke abadlula ngendlela bayamphanga; waba yihlazo kwabakhelene naye.
42 Uphakamisile esokunene sabamelene naye, wajabulisa zonke izitha zakhe.
43 Futhi ubuyisele emuva usiko lwenkemba yakhe, awumvumelanga ukuma ekulweni.
44 Ususile inkazimulo yakhe, wawisa phansi emhlabathini isihlalo sakhe sobukhosi.
45 Ufinyezile izinsuku zobusha bakhe, wamthela ngamahloni. Sela
46 Koze kube nini uyakuzisitha, Jehova, nentukuthelo yakho ivutha njengomlilo, na?
47 Khumbula ukuthi isikhathi sami singakanani nokuthi wadalela ize bonke abantwana babantu.
48 Ngubani oyakuphila engayikubona ukufa, akhulule umphefumulo wakhe emandleni endawo yabafileyo, na? Sela
49 Nkosi, uphi umusa wakho wakuqala owawufungela kuDavide ngokuthembeka kwakho na?
50 Khumbula, Nkosi, ihlazo lezinceku zakho nokuthi ngithwele esifubeni sami ihlazo lezizwe eziningi kakhulu,
51 ezisola ngalo izitha zakho, Jehova, ezisola ngalo ukuhamba kogcotshiweyo wakho.
52 Makabongwe uJehova kuze kube phakade. Amen, Amen.


Isahluko 90

1 Umkhuleko kaMose, umuntu kaNkulunkulu. Nkosi, wena uyisiphephelo sethu ezizukulwaneni ngezizukulwane.
2 Kungakaveli izintaba, ungakawenzi umhlaba nezwe, kuthi kusukela phakade kuze kube phakade wena Nkulunkulu ukhona.
3 Uyambuyisela umuntu othulini, uthi: “Buyani, bantwana babantu.”
4 Ngokuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile, nanjengomlindo ebusuku.
5 Uyabamukisa njengesikhukhula, banjengobuthongo; ekuseni banjengotshani obuhlumayo;
6 ekuseni buyakhahlela, buhlume; kusihlwa bunqunywe, bubune.
7 Ngokuba siyaqedwa yintukuthelo yakho, nangolaka lwakho siyabhubha.
8 Ubekile amacala ethu phambi kwakho, izono zethu ezifihliweyo ekukhanyeni kobuso bakho.
9 Ngokuba izinsuku zethu ziyadlula ngentukuthelo yakho; siyafeza iminyaka yethu njengephefu.
10 Izinsuku zeminyaka yethu zineminyaka engamashumi ayisikhombisa; kuthi uma ziziningi, zineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili; nokho ukuvama kwazo kungukuhlupheka nelize, ngokuba zidlula masinyane, thina siyandiza, simuke.
11 Ngubani owaziyo amandla entukuthelo yakho nolaka lwakho olunjengakho ukwesabeka kwakho na?
12 Sifundise, Nkosi, ukubala izinsuku zethu, sizuze inhliziyo enokuhlakanipha.
13 Buya, Jehova! Koze kube nini na? Hawukela izinceku zakho.
14 Sisuthise ngomusa wakho, kuse sekuseni, ukuze sithokoze, sijabule izinsuku zethu zonke.
15 Sithokozise ngangezinsuku owasihlupha ngazo, nangangeminyaka esabona okubi ngayo.
16 Izenzo zakho mazibonakale kuzo izinceku zakho, nenkazimulo yakho kubantwana bazo.
17 Yebo, ubuhle beNkosi uNkulunkulu wethu abube phezu kwethu, umise umsebenzi wezandla zethu phezu kwethu; yebo, umsebenzi wezandla zethu uwumise.


Isahluko 91

1 Yena owakhile ekusithekeni koPhezukonke nohlezi emthunzini kaSomandla
2 uthi kuJehova: “Uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo.”
3 Ngokuba yena uyakukhipha ogibeni lomcuphi nasobhadaneni olubhubhisayo.
4 Ngezimpaphe zakhe uyakukusibekela, uphephele phansi kwamaphiko akhe; ukuthembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu.
5 Awuyikwesaba ivuso lasebusuku, nomcibisholo ondizayo emini,
6 nobhadane oluhamba ebumnyameni, nesifo esibhubhisayo emini enkulu.
7 Bayakuwa abayizinkulungwane ngaseceleni kwakho, nabayizinkulungwane eziyishumi ngakwesokunene sakho, kepha akuyikufinyelela kuwe.
8 Uyakubuka nje ngamehlo akho, ubone ukuphindiselwa kwababi,
9 ngokuba uthi: Jehova, uyisiphephelo sami; oPhezukonke umenzile abe yinqaba yakho.
10 Awuyikwehlelwa ngokubi, nesifo asiyikusondela etendeni lakho.
11 Ngokuba uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikulondoloze ezindleleni zakho zonke.
12 Ziyakukuthwala ngezandla, ungaqhuzuki ngonyawo lwakho etsheni.
13 Uyakunyathela ingonyama nebululu, unyathele phansi ibhongo lengonyama nodrako.
14 Ngenxa yokuba enamathele kimi, ngakho ngiyamkhulula; ngiyamphakamisa ngokuba elazi igama lami.
15 Uyakungibiza, ngimphendule; ngiyakuba naye esosizini, ngimkhulule, ngimdumise.
16 Ngiyakumsuthisa ngobude bezinsuku, ngimbonise insindiso yami.


Isahluko 92

1 Ihubo. Igama losuku lwesabatha. Kuhle ukumbonga uJehova nokuhubela igama lakho wena oPhezukonke;
2 ukushumayela umusa wakho ekuseni nokuthembeka kwakho ebusuku,
3 ngokubetha ugubhu olunezintambo eziyishumi, nomqangala, kanye nehabhu elizwakala kamnandi.
4 Ngokuba ungithokozisile, Jehova, ngezenzo zakho; ngiyakumemeza ngokujabula.
5 Yeka ubukhulu bezenzo zakho, Jehova. Imicabango yakho ijulile kakhulu.
6 Umuntu oyisilima angekucabange, nesiwula asikuboni.
7 Noma ababi behluma njengotshani, nezigangi noma ziqhakaza zonke, kuyenzeka ukuba babhujiswe kuze kube phakade.
8 Kepha wena Jehova uphakeme kuze kube phakade.
9 Ngokuba bheka, izitha zakho, Jehova, bheka, izitha zakho, ziyakubhubha; bonke abenza okubi bayakuhlakazwa.
10 Kepha uphondo lwami uyaluphakamisa njengolwenyathi, ngigcotshwa ngamafutha amasha.
11 Iso lami liyakubona ngokujabula izitha zami, nezindlebe zami ziyakuzwa ngokuthokoza ngababi abangivukelayo.
12 Olungileyo uyahluma njengesundu, uyakhula njengomsedari eLebanoni.
13 Batshaliwe endlini kaJehova, bamila emagcekeni kaNkulunkulu wethu.
14 Nasebudaleni bayakuthela izithelo, bahlume babe luhlaza,
15 ukuze bashumayele ukuthi uJehova ulungile; uyidwala lami okungekho kuye ukungalungi.


Isahluko 93

1 UJehova uyinkosi, wembethe ubukhosi; uJehova wembethe, ubhince amandla. Nezwe limi liqinile, lingazanyazanyiswa.
2 Isihlalo sakhe sobukhosi simi siqinile kwasendulo; wena ukhona kwaphakade.
3 Imifula iphakamisile, Jehova, imifula iphakamisile ukuholoba kwayo; imifula iphakamisa ukuduma kwayo.
4 UJehova ophakeme unamandla kunokuholoba kwamanzi amaningi, kunokuduma kwamadlambi olwandle.
5 Ukufakaza kwakho kuqinisekile kakhulu. Ubungcwele buyifanele indlu yakho, Jehova, kuze kube phakade.


Isahluko 94

1 Nkulunkulu wempindiselo, Jehova, Nkulunkulu wempindiselo, vela ukhanye.
2 Phakama, Mahluleli womhlaba, uphindisele kwabazidlayo izenzo zabo.
3 Jehova, koze kube nini ababi, koze kube nini ababi bethaba na?
4 Bayampompoza, bakhuluma amagangangozi; bayazidla bonke abenza okubi.
5 Isizwe sakho, Jehova, bayasiphohloza, nefa lakho balinyathela phansi.
6 Bayabhubhisa umfelokazi nomfokazi, nezintandane bayazibulala.
7 Bathi: “UJehova akaboni, uNkulunkulu kaJakobe akanaki.”
8 Qaphelani nina zithutha phakathi kwabantu; nani ziwula, niyakuqonda nini na?
9 Owenza indlebe kanakuzwa na? Owadala iso kanakubona na?
10 Othethisa abezizwe, yena ofundisa abantu ukwazi, kanakujezisa na?
11 UJehova uyayazi imicabango yabantu ukuba ingumoya nje.
12 Jehova, ubusisiwe lowo muntu omyalayo, omfundisayo ngomthetho wakho,
13 wenzela ukuba umphumuze ezinsukwini ezimbi, aze ambelwe umgodi lowo ongenamthetho.
14 Ngokuba uJehova akayikulahla abantu bakhe, nefa lakhe akayikulishiya.
15 Ngokuba ukulunga kuyakubuyela ekwahluleleni, bonke abaqotho ngenhliziyo bakulandele.
16 Ngubani oyakungimela phambi kwababi na? Ngubani oyakungelekelela kwabenza okubi na?
17 Uma uJehova ebengesilo usizo lwami, umphefumulo wami ubuyakushesha ukuhlala ekuthuleni kokufa.
18 Lapho ngithe unyawo lwami luyashelela, umusa wakho, Jehova, wangiphasa.
19 Kubo ubuninginingi bemicabango yenhliziyo yami ukududuza kwakho kwathokozisa umphefumulo wami.
20 Isihlalo sobubi singahlanganyela nawe yini, leso esisebenza okubi kungathi ngomthetho na?
21 Bahlangana ukuvukela umphefumulo wolungileyo; igazi elingenacala bayalilahla.
22 Kepha uJehova waba yinqaba yami, uNkulunkulu wami waba yiwa engiphephela kulo.
23 Uyaphindisela kubo ukushinga kwabo, abaqede ngobubi babo; uJehova uNkulunkulu wethu uyakubaqeda.


Isahluko 95

1 Wozani simhubele uJehova, sihlabelele ngenjabulo kulo idwala lensindiso yethu.
2 Masize phambi kobuso bakhe ngokubonga, sihlabelele kuye ngamahubo.
3 Ngokuba uJehova unguNkulunkulu omkhulu, uyinkosi enkulu phezu kwawonkulunkulu bonke.
4 Esandleni sakhe kukhona ukujula komhlaba; iziqongo zezintaba ngezakhe nazo.
5 Ulwandle ngolwakhe, walwenza; nomhlabathi owomileyo izandla zakhe zawubumba.
6 Wozani; masikhuleke, sikhothame, siguqe phambi kukaJehova, uMenzi wethu.
7 Ngokuba yena unguNkulunkulu wethu, thina singabantu bedlelo lakhe nezimvu zesandla sakhe. Namuhla, uma nilizwa izwi lakhe,
8 ningayenzi lukhuni inhliziyo yenu njengaseMeriba, njengasosukwini lwaseMasa ehlane,
9 lapho oyihlo bangilinga khona, bangivivinya, babona umsebenzi wami.
10 Iminyaka engamashumi amane nganengwa yileso sizukulwane, ngaze ngathi: “Bangabantu abanhliziyo zabo zidukile, abazazanga izindlela zami,”
11 engafunga ngabo olakeni lwami, ngathi: “Abasoze bangena ekuphumuleni kwami.”


Isahluko 96

1 Hlabelelani kuJehova ihubo elisha, nihlabelele kuJehova, mhlaba wonke.
2 Hlabelelani kuJehova, nibonge igama lakhe, nimemeze insindiso yakhe imihla ngemihla.
3 Landani inkazimulo yakhe phakathi kwabezizwe, izimangaliso zakhe phakathi kwabantu bonke.
4 Ngokuba mkhulu uJehova, udumisekile kakhulu; uyesabeka phezu kwabo bonke onkulunkulu.
5 Ngokuba bonke onkulunkulu babezizwe bayizithombe, kepha uJehova walenza izulu.
6 Udumo nobukhosi kusebusweni bakhe; amandla nenkazimulo kusendlini yakhe engcwele.
7 Mnikeni uJehova nina mindeni yabantu, mnikeni uJehova inkazimulo namandla.
8 Mnikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe, nilethe umnikelo, ningene emagcekeni akhe.
9 Khulekani kuJehova, nihlobe ubungcwele; thuthumela ebusweni bakhe, mhlaba wonke.
10 Thanini phakathi kwabezizwe: “UJehova uyinkosi,” izwe lihlala liqinile, lingenakushukunyiswa; uthetha amacala ezizwe ngobuqotho.
11 Malijabule izulu, umhlaba uthokoze; maluhlokome ulwandle nokugcwala kwalo.
12 Mawename amasimu nakho konke okukuwo, ijabule imithi yonke yehlathi
13 ebusweni bukaJehova, ngokuba uyeza, yebo, uyeza ukwahlulela umhlaba; uyakwahlulela izwe ngokulunga, nezizwe ngokuthembeka kwakhe.


Isahluko 97

1 UJehova uyinkosi; umhlaba mawethabe, zijabule iziqhingi eziningi. 97:1 Isaya 60:9; Zak. 9:9.
2 Amafu nobumnyama kuyamphahla; ukulunga nokwahlulela kuyisisekelo sesihlalo sakhe sobukhosi. 97:2 Eks. 19:16.
3 Umlilo uyahamba phambi kwakhe, udla izitha zakhe nxazonke. 97:3 IsAmb. 4:5.
4 Imibani yakhe ikhanyisa izwe; umhlaba uyakubona, uthuthumele.
5 Izintaba zincibilika njengengcina phambi kukaJehova, phambi kweNkosi yomhlaba wonke. 97:5 Mika 1:4.
6 Amazulu ashumayela ukulunga kwakhe; izizwe zonke zibona inkazimulo yakhe. 97:6 AmaH. 8:1.
7 Mabajabhe bonke abakhonza izithombe ezibaziweyo, abazigabisa ngezithombe. Mkhonzeni nina nonke bonkulunkulu. 97:7 Eks. 20:3; Isaya 42:17; Heb. 1:6.
8 ISiyoni liyezwa, liyajabula; ngenxa yezahlulelo zakho, Jehova. 97:8 Isaya 12:6.
9 Ngokuba wena Jehova uphezu komhlaba wonke, uphakeme kakhulu phezu kwawonkulunkulu bonke. 97:9 AmaH. 83:18.
10 Nina enithanda uJehova zondani okubi; uyagcina imiphefumulo yabamkhonzayo; uyabasindisa ezandleni zababi. 97:10 Am. 5:14; Joh. 10:28; Rom. 12:9.
11 Ukukhanya kuhlwanyelelwe olungileyo, ukujabula kuhlwanyelelwe abanhliziyo ziqotho. 97:11 AmaH. 112:4.
12 Jabulani kuJehova nina balungileyo, nibonge igama lakhe elingcwele.


Isahluko 98

1 Ihubo. Mhubeleni uJehova igama elisha, ngokuba wenze izimangaliso; esokunene sakhe nengalo yakhe engcwele kumtholele ukunqoba.
2 UJehova wazisile insindiso yakhe; ukulunga kwakhe ukwambulile emehlweni abezizwe.
3 Ukhumbulile umusa wakhe nokuthembeka kwakhe kuyo indlu ka-Israyeli; imikhawulo yonke yomhlaba ibonile insindiso kaNkulunkulu wethu.
4 Hlokomani kuJehova ngezwi lokuhalalisa, nihlabelele ngenjabulo, nihube.
5 Mhubeleni uJehova ngehabhu, ngehabhu nangezwi lehubo.
6 Ngamacilongo nangokukhala komtshingo hlokomani ngezwi lokuhalalisa phambi kweNkosi uJehova.
7 Maludume ulwandle nokugcwala kwalo, izwe nabakhileyo kulo.
8 Imifula mayishaye ihlombe, izintaba zihalalise kanyekanye
9 ebusweni bukaJehova, ngokuba uyeza ukwahlulela umhlaba. Uyakwahlulela izwe ngokulunga nezizwe ngobuqotho.


Isahluko 99

1 UJehova uyinkosi; mabathuthumele abantu; uhlezi phezu kwamakherubi; mawuzamazame umhlaba.
2 UJehova mkhulu eSiyoni, uphakeme phezu kwezizwe zonke.
3 Mababonge igama lakho elikhulu nelesabekayo; ungcwele yena.
4 Amandla eNkosi athanda okulungileyo, umisile ubuqotho; ukwahlulela nokulunga ukwenzile kwaJakobe.
5 Mphakamiseni uJehova uNkulunkulu wethu, nikhuleke ngasesanabelweni sezinyawo zakhe; ungcwele yena.
6 OMose no-Aroni babe phakathi kwabapristi bakhe; uSamuweli wayephakathi kwabakhulekayo egameni lakhe. Bakhuleka kuJehova, yena waphendula.
7 Wakhuluma kubo esensikeni yefu; bagcina ubufakazi bakhe nezimiso abanika zona.
8 Jehova Nkulunkulu wethu, wena ubaphendulile, waba kubo uNkulunkulu othethelelayo nophindiselayo ngezenzo zabo.
9 Mphakamiseni uJehova uNkulunkulu wethu, nikhuleke ngasentabeni yakhe engcwele, ngokuba ungcwele uJehova uNkulunkulu wethu.


Isahluko 100

1 Ihubo lokudumisa. Hlokoma kuJehova ngezwi lokuhalalisa, mhlaba wonke.
2 Mkhonzeni uJehova ngokujabula, nisondele ebusweni bakhe ngokuhuba kwentokozo.
3 Yazini ukuthi uJehova unguNkulunkulu; nguye osenzileyo, akuthina, sibe ngabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe.
4 Ngenani emasangweni akhe ngokubonga, nasemagcekeni akhe ngokudumisa; mbongeni, nibusise igama lakhe.
5 Ngokuba muhle uJehova; umusa wakhe umi phakade, nokuthembeka kwakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane.


Isahluko 101

1 ElikaDavide. Ihubo. Ngizakuhlabelela ngomusa nokwahlulela, ngikudumise wena Jehova.
2 Ngizakuqaphelisisa indlela engenacala. Uyakuza nini kimi na? Ngizakuhamba endlini yami ngenhliziyo engenacala.
3 Angizukubeka phambi kwamehlo ami into embi; ukwenza kwabahlubukayo ngiyakuzonda; akuyikunamathela kimi.
4 Inhliziyo ephambeneyo iyakusuka kimi; omubi angiyikumazi.
5 Omhlebayo umakhelwane wakhe ngasese ngizakumqeda; onamehlo aqhoshayo nenhliziyo ezidlayo angiyikumvumela.
6 Amehlo ami akwabathembekileyo bomhlaba ukuba bahlale nami; ohamba endleleni engenacala uyakungikhonza.
7 Osebenza ukukhohlisa akayikuhlala endlini yami; okhuluma amanga akayikuma phambi kwamehlo ami.
8 Ekuseni imihla ngemihla ngiyakubaqeda bonke ababi bomhlaba, ukuze nginqume emzini kaJehova bonke abenzi bokubi.


Isahluko 102

1 Umkhuleko wohluphekayo, nxa ephela amandla, ethulula isikhalo sakhe phambi kukaJehova. Jehova, yizwa umkhuleko wami; ukukhala kwami makufinyelele kuwe.
2 Ungafihli ubuso bakho kimi ngosuku losizi lwami; beka indlebe yakho kimi, ngosuku engimemeza ngalo usheshe ungiphendule.
3 Ngokuba izinsuku zami ziphelile njengomusi; amathambo ashile njengezinkuni.
4 Inhliziyo yami ishayiwe, ibunile njengotshani, ngokuba ngiyakhohlwa ukudla isinkwa sami.
5 Ngenxa yezwi lokububula kwami amathambo ami anamathele enyameni yami.
6 Ngiyafana nevuba ehlane, nginjengesikhova kwahlongasibi.
7 Ngiyaqwasha, nginjengenyoni eyodwa ophahleni lwendlu.
8 Izitha zami ziyangithuka usuku lonke; abahlanya ngami bayangiqalekisa.
9 Ngokuba ngidlile umlotha njengesinkwa, nophuzo lwami ngiluxubanisile nezinyembezi.
10 Ngenxa yentukuthelo nolaka lwakho ungifukulile, wangilahla.
11 Izinsuku zami zinjengethunzi elandayo; mina uqobo ngiyabuna njengotshani.
12 Kepha wena Jehova uyakuhlala kuze kube phakade, nesikhumbuzo sakho ezizukulwaneni ngezizukulwane.
13 Uyakuvuka, uhawukele iSiyoni; sekuyisikhathi sokuliphatha ngomusa, yebo, isikhathi esimisiweyo sesifikile.
14 Ngokuba izinceku zalo ziyathokoza ngamatshe alo, zihawukele uthuli lwalo.
15 Khona abezizwe bayakulesaba igama likaJehova, amakhosi onke omhlaba inkazimulo yakho.
16 Ngokuba uJehova ulakhile iSiyoni, ubonakele enkazimulweni yakhe;
17 wanaka umkhuleko wabangenalutho, engawudeleli umthandazo wabo.
18 Lokhu kuyakulotshelwa isizukulwane esizayo; abantu abayakudalwa bayakudumisa uJehova.
19 Ngokuba ubheke phansi esekuphakameni kwakhe okungcwele, wabuka umhlaba esezulwini
20 ukuba ezwe ukububula kwesiboshwa, akhulule abantwana bokufa,
21 ukuze kumenyezelwe eSiyoni igama likaJehova nodumo lwakhe eJerusalema,
22 nxa izizwe zibuthana ndawonye kanye nemibuso ukumkhonza uJehova.
23 Wanciphisa amandla ami endleleni, wafinyeza izinsuku zami.
24 Ngithi: “Nkulunkulu wami, ungangisusi enxenyeni yezinsuku zami; iminyaka yakho isezizukulwaneni ngezizukulwane.
25 Endulo wawusekela umhlaba, izulu lingumsebenzi wezandla zakho.
26 Kuyakubhubha lokhu, kepha uyakuma; yebo, kuyakuguga konke njengengubo; njengesambatho uyakukuguqula, kuguqulwe.
27 Kepha unguwe njalo, iminyaka yakho ayiyikuphela.
28 Abantwana bezinceku zakho bayakuhlala; inzalo yabo iyakuma phambi kwakho.”


Isahluko 103

1 Mbonge uJehova, mphefumulo wami; konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele.
2 Mbonge uJehova, mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa,
3 yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho;
4 okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni, okuqhelisa ngomusa nangobubele;
5 osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi.
6 UJehova ubenzela bonke abacindezelwayo ukulunga nokwahlulela.
7 Wamazisa uMose izindlela zakhe, nabantwana bakwa-Israyeli izenzo zakhe.
8 UJehova unobubele nesihawu; wephuza ukuthukuthela, kuvama umusa.
9 Akathethi njalonjalo; akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade.
10 Akasiphathi njengokufanele izono zethu, akasivuzi njengokwamacala ethu.
11 Ngokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo.
12 Njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga, udedisile kangaka kithi iziphambeko zethu.
13 Njengoyise ehawukela abantwana bakhe, kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo.
14 Ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu; uyakhumbula ukuthi siluthuli.
15 Izinsuku zomuntu zinjengotshani; uyakhahlela njengembali yasendle.
16 Ngokuba umoya uyadlula phezu kwayo, bese yinyamalala, nendawo yayo ingabe isayazi.
17 Kepha umusa kaJehova uphezu kwabamesabayo kwaphakade kuze kube phakade, nokulunga kwakhe kubantwana babantwana,
18 kubo abagcina isivumelwano sakhe bekhumbula iziyalezo zakhe ukuba bazenze.
19 UJehova umisile isihlalo sakhe sobukhosi ezulwini; nombuso wakhe ubusa phezu kwakho konke.
20 Bongani uJehova nina zingelosi zakhe, nina maqhawe anamandla enenza okwezwi lakhe nilalela ukukhuluma kwezwi lakhe.
21 Bongani uJehova nina mabandla onke akhe, nina zinceku zakhe enenza intando yakhe.
22 Bongani uJehova nina misebenzi yakhe yonke ezindaweni zonke zombuso wakhe. Mbonge uJehova, mphefumulo wami.


Isahluko 104

1 Mbonge uJehova, mphefumulo wami; Jehova Nkulunkulu wami, umkhulu, wembethe udumo nobukhosi;
2 ogqoka ukukhanya njengengubo, oweneka izulu njengendwangu;
3 obeka imishayo yezindlu zakhe emanzini, owenza amafu abe yinqola yakhe, ohamba ngamaphiko omoya;
4 owenza izingelosi zibe yimimoya, izikhonzi zakhe zibe yilangabi lomlilo.
5 Umisile umhlaba phezu kwezisekelo zawo, ukuze ungazanyazanyiswa kuze kube phakade naphakade.
6 Wawumboza ngolwandle njengengubo; amanzi ema phezu kwezintaba.
7 Ngokukhuza kwakho abaleka, ngezwi lokuduma kwakho ashesha asuka.
8 Enyuka izintaba, ehla izigodi, aze afika endaweni owawuyimisele wona.
9 Umisile umncele ukuba angaweqi, angabuyi ukusibekela umhlaba.
10 Uthumela imithombo ezigodini; yona igijima phakathi kwezintaba.
11 Iyaphuzisa izilwane zonke zasendle, izimbongolo zasendle zicime ukoma kwazo.
12 Izinyoni zezulu zakhile ngakuyo, zizwakalisa izwi lazo phakathi kwamagatsha.
13 Uphuzisa izintaba okuvela emakamelweni akhe; umhlaba uyaneliswa yisithelo semisebenzi yakho.
14 Uhlumisela izinkomo utshani nemifino yokusiza umuntu, ukuze aveze ukudla emhlabeni,
15 newayini elijabulisa inhliziyo yomuntu, namafutha okukhazimulisa ubuso, nesinkwa esiqinisa inhliziyo yomuntu.
16 Iyasutha imithi kaJehova, imisedari yaseLebanoni ayitshalileyo,
17 okwakhele kuyo izinyoni; ugolantethe unendlu yakhe kuyo imisayipuresi.
18 Izintaba eziphakemeyo ngezezimbuzi zasendle; amawa ayisiphephelo sezimbila.
19 Wenza inyanga ibe ngeyokwahlukanisa izikhathi; ilanga liyazi ukushona kwalo.
20 Wenza ubumnyama kube ngubusuku; phakathi kwabo kuphuma izilo zonke zasehlathini.
21 Izingonyama ezintsha zibhongela impango, zifuna ukudla kwazo kuNkulunkulu.
22 Liphuma ilanga, bese zibuyela phansi zilale emihumeni yazo.
23 Bese kuphuma umuntu, aye emsebenzini wakhe nasekukhandlekeni kwakhe kuze kuhlwe.
24 Jehova, yeka ubuningi bemisebenzi yakho; yonke uyenzile ngokuhlakanipha; umhlaba ugcwele izidalwa zakho.
25 Nantu ulwandle, lukhulu, lubanzi; lapho kukhona izilwanyana ezinwabuzelayo ezingenakubalwa, izilwane ezincane nezinkulu.
26 Kuhamba khona imikhumbi, uLeviyathani lowo omenzile ukuba adlale kulo.
27 Zonke lezi zidalwa zibheka wena, ukuze uzinike ukudla kwazo ngesikhathi esiyiso.
28 Uyazinika ukudla, zibuthe; uvula isandla sakho, zisuthe ngokuhle.
29 Uyasitheza ubuso bakho, zethuke; uyasusa umphefumulo wazo, zife, zibuyele othulini lwazo.
30 Uyathumela umoya wakho, zidalwe; wenza bube busha ubuso bomhlaba.
31 Inkazimulo kaJehova mayime kuze kube phakade; uJehova kathokoze ngemisebenzi yakhe,
32 yena obheka umhlaba, besewuthuthumela, othinta izintaba, zithunqe.
33 Ngiyakumhubela uJehova kukho konke ukuphila kwami; ngiyakuhlabelela kuNkulunkulu wami ngisekhona.
34 Ukuzindla kwami makube mnandi kuye; mina mangithokoze kuJehova.
35 Izoni maziphele emhlabeni, kungabe kusaba khona ababi. Mbonge uJehova, mphefumulo wami. Haleluya!
Isahluko 105

1 Bongani uJehova, nibize igama lakhe, nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe.
2 Hlabelelani kuye, nimhubele, nikhulume ngezimangaliso zakhe zonke.
3 Zibongeni egameni lakhe elingcwele; mazithokoze izinhliziyo zabamfunayo uJehova.
4 Funani uJehova namandla akhe, nifunisise ubuso bakhe njalo.
5 Khumbulani izimangaliso zakhe azenzileyo, nezibonakaliso zakhe, nezahlulelo zomlomo wakhe,
6 nina nzalo ka-Abrahama inceku yakhe, nina bantwana bakaJakobe, abakhethiweyo bakhe.
7 Yena unguJehova uNkulunkulu wethu; izahlulelo zakhe zisemhlabeni wonke.
8 Ukhumbulile isivumelwano sakhe kuze kube phakade, izwi ayala ngalo izizukulwane eziyinkulungwane,
9 avumelana kuso no-Abrahama, nesifungo sakhe ku-Isaka;
10 wasiqinisa kuJakobe, saba ngumthetho, naku-Israyeli, saba yisivumelwano esiphakade,
11 ethi: “Ngizakukunika izwe laseKhanani libe yisabelo sefa lakho,”
12 lapho babe yingcosana ngomumo, yebo, lapho babe yingcosana, futhi babe yizihambi kulo.
13 Bazulazula ezizweni ngezizwe, besuka kulo mbuso, beya kwabanye abantu.
14 Akavumelanga muntu ukubahlupha, wajezisa amakhosi ngenxa yabo,
15 ethi: “Ningathinti abagcotshiweyo bami, ningoni abaprofethi bami.”
16 Futhi wathuma indlala phezu kwezwe, walwaphula uzime lwesinkwa.
17 Wathuma indoda phambi kwabo: uJosefa wathengiswa abe yisigqila.
18 Balimaza izinyawo zakhe ngamaketanga, waboshwa ngensimbi.
19 Kwaze kwaba yisikhathi elagcwaliseka ngaso izwi lakhe, izwi likaJehova lamhola.
20 Inkosi yathuma yamthukulula, umbusi wabantu wamkhulula.
21 Wamenza umphathi wendlu yakhe nenduna yezinto zakhe zonke,
22 ukuze abophe izikhulu zakhe ngokuthanda kwakhe, afundise amalunga akhe ukuhlakanipha.
23 U-Israyeli wayesefika eGibithe, uJakobe wagogobala ezweni likaHamu.
24 Wandisa kakhulu abantu bakhe; wabenza babe namandla kunezitha zabo.
25 Wayiguqula inhliziyo yabo ukuba bazonde abantu bakhe, baphathe izinceku zakhe ngobuqili.
26 Wathuma uMose inceku yakhe, u-Aroni abemkhethile.
27 Benza phakathi kwabo izibonakaliso zakhe nezimangaliso ezweni likaHamu.
28 Wathuma ubumnyama, wenza kwaba mnyama, kepha baphambana namazwi akhe.
29 Waphendula amanzi abo aba yigazi; wabhubhisa izinhlanzi zabo.
30 Izwe labo lagcwala amasele nasezindlini zamakhosi abo.
31 Wakhuluma, kwavela izibawu nezinsensane eminceleni yabo yonke.
32 Wabanika isichotho saba yimvula yabo, amalangabi omlilo ezweni labo.
33 Washaya nemivini yabo nemikhiwane yabo; waphula imithi yasezweni labo.
34 Wakhuluma, kwavela isikhonyane nezinkumbi ezingenakubalwa.
35 Zona zadla imifino yonke yezwe lakubo, zaqothula nezithelo zomhlabathi wabo.
36 Washaya namazibulo onke ezweni lakubo, okokuqala kwamandla abo.
37 Wayesebakhipha benesiliva negolide, kungekho ontengezelayo emindenini yakubo.
38 IGibithe lajabula ekuphumeni kwabo, ngokuba ukwesaba kwabehlela.
39 Wendlala ifu lokubasibekela, nomlilo wokukhanyisa ebusuku.
40 Bacela, waletha izigwaca, wabasuthisa ngesinkwa sasezulwini.
41 Wavula idwala, kwampompoza amanzi, agobhoza emahlane njengomfula.
42 Ngokuba wakhumbula izwi lakhe elingcwele no-Abrahama inceku yakhe.
43 Wayesekhipha abantu bakhe ngokujabula, abakhethiweyo bakhe ngokuthokoza.
44 Wabapha amazwe abezizwe, badla isithelo somsebenzi wabantu
45 ukuba baqaphele izimiso zakhe, bagcine imithetho yakhe. Haleluya!


Isahluko 106

1 Haleluya! Bongani uJehova, ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade.
2 Ngubani ongalanda izenzo zamandla zikaJehova, azwakalise lonke udumo lwakhe, na?
3 Babusisiwe abaqaphela ukwahlulela kwakhe, owenza ukulunga ngezikhathi zonke.
4 Ngikhumbule, Jehova, ngomusa onawo kubantu bakho, ungihambele ngensindiso yakho,
5 ukuze ngibone inhlanhla yabakhethiweyo bakho, ngithokoze ngentokozo yesizwe sakho, ngizibonge kanye nefa lakho.
6 Sonile kanye nawobaba; senzile okubi, sonakala.
7 Obaba abaqondanga izibonakaliso zakho eGibithe, abakhumbulanga ubuningi bezenzo zakho zomusa; bahlubuka ngaselwandle, uLwandle Olubomvu.
8 Nokho wabasindisa ngenxa yegama lakhe, ukuze abonakalise amandla akhe.
9 Wakhuza uLwandle Olubomvu, lwasha; wabaholela ekujuleni njengasehlane.
10 Wabasindisa esandleni sababazondayo, wabakhulula esandleni sesitha.
11 Amanzi asibekela izitha zabo; akwasala noyedwa kubo.
12 Khona bakholwa ngamazwi akhe, bahlabelela udumo lwakhe.
13 Bashesha bakhohlwa imisebenzi yakhe, abalindelanga isiluleko sakhe.
14 Bahaha nokuhaha ehlane, bamlinga uNkulunkulu kwahlongasibi.
15 Wabanika abakufisayo, kepha wathuma ukonda emiphefumulweni yabo.
16 Baba nomhawu ngoMose ekamu, nango-Aroni ongcwele kaJehova.
17 Umhlaba wavuleka, wamgwinya uDathani, wagqiba iviyo lika-Abiramu.
18 Kokheleka umlilo eviyweni labo; ilangabi lashisa laqeda ababi.
19 Benza ithole eHorebe; bakhuleka kuso isithombe esibunjiweyo.
20 Baguqula kanjalo inkazimulo yabo, yaba njengenkabi edla utshani.
21 Bakhohlwa uNkulunkulu umsindisi wabo owayezenzile izinto ezinkulu eGibithe,
22 izimangaliso ezweni likaHamu nokwesabekayo ngaseLwandle Olubomvu.
23 Wathi ubezakubabhubhisa, uma uMose okhethiweyo wakhe ebengemanga ebusweni bakhe ukubakhulumela, ukuze amyekise intukuthelo yakhe, funa ababhubhise.
24 Badelela izwe elihle, babengakholwa yizwi lakhe.
25 Bakhonona besematendeni abo; babengalaleli izwi likaJehova.
26 Ngalokho waphakamisa isandla sakhe ngakubo ukuba abawise ehlane,
27 awise nenzalo yabo phakathi kwabezizwe, abahlakaze emazweni.
28 Bazihlanganisa noBali Peyori, badla okuhlatshelwe abafileyo.
29 Bamcunula ngezenzo zabo; kwabhoboka isifo phakathi kwabo.
30 Wayesesuka uFinehasi, wahlulela; saphela isifo;
31 lokhu wakubalelwa njengokulunga ezizukulwaneni ngezizukulwane kuze kube phakade.
32 Bamcunula ngasemanzini aseMeriba; kwaba kubi kuMose ngenxa yabo.
33 Ngokuba baphambana noMoya wakhe; wakhuluma ngamawala ngomlomo wakhe.
34 Abababhubhisanga abantu uJehova abayaleza ngabo,
35 kepha bahlangana nabezizwe, bafunda imisebenzi yabo.
36 Bakhonza izithombe zabo, zaba lugibe kubo.
37 Amadodana namadodakazi abo bawahlabela amademoni.
38 Bachitha igazi elingenacala, igazi lamadodana abo namadodakazi abo abawahlabela izithombe zaseKhanani; izwe langcoliswa yigazi.
39 Bangcola kanjalo ngemisebenzi yabo, baphinga ezenzweni zabo.
40 Intukuthelo kaJehova yokheleka ngakubantu bakhe; ifa lakhe laba yisinengiso kuye.
41 Wabanikela esandleni sabezizwe; ababazondayo bababusa.
42 Izitha zabo zabacindezela, bathotshiswa phansi kwesandla sazo.
43 Kaningi wabakhulula; kepha bahlubuka ngecebo labo, bawiswa phansi ngobubi babo.
44 Nokho wanaka ukuhlupheka kwabo, esezwile ukukhala kwabo.
45 Wabakhumbulela isivumelwano sakhe; waphenduka ngokobuningi bomusa wakhe.
46 Wabatholisa ububele ebusweni babo bonke ababebathumbile.
47 Sisindise, Jehova Nkulunkulu wethu, sibuthe kwabezizwe ukuba sidumise igama lakho elingcwele, sethabe ekukudumiseni.
48 Makabongwe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli kusukela phakade kuze kube phakade. Abantu bonke mabathi: “Amen.” Haleluya!


Isahluko 107

1 Bongani uJehova, ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade.
2 Mabasho njalo abahlengiweyo bakaJehova, abahlengileyo esandleni sesitha;
3 wababutha emazweni, empumalanga nasentshonalanga, enyakatho naselwandle.
4 Bazulazula ehlane ngendlela yakwahlongasibi, abafumananga umuzi wokuhlala.
5 Belambile, bomile, umphefumulo wabo waphela amandla phakathi kwabo.
6 Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo; wabakhulula ezinsizini zabo.
7 Wabahola ngendlela elungileyo ukuba baye emzini wokuhlala.
8 Mababonge uJehova ngomusa wakhe nezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu.
9 Ngokuba usuthisa umphefumulo olangazelayo; umphefumulo olambayo uyawugcwalisa ngokuhle.
10 Babehlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa beboshiwe osizini nasensimbini,
11 ngokuba babephambene namazwi kaNkulunkulu, babesidelele isiluleko soPhezukonke.
12 Wathobisa inhliziyo yabo ngokuhlupheka; bawa kungekho osizayo.
13 Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo, wabakhulula ezinsizini zabo.
14 Wabakhipha ebumnyameni nasethunzini lokufa, wagqabula izibopho zabo.
15 Mababonge uJehova ngomusa wakhe nangezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu.
16 Ngokuba waphulile amasango ethusi, wanquma imigoqo yensimbi.
17 Babe yizithutha ngenxa yeziphambeko zabo; ngenxa yobubi babo babehlushwa.
18 Umphefumulo wabo wenyanya konke ukudla; basondela emasangweni okufa.
19 Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo; wabakhulula ezinsizini zabo.
20 Wathuma izwi lakhe, wabaphilisa, wabakhulula emathuneni abo.
21 Mababonge uJehova ngomusa wakhe, nezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu.
22 Mabanikele iminikelo yokubonga, balande imisebenzi yakhe ngokwethaba.
23 Behlela elwandle ngemikhumbi, bathengiselana emanzini amakhulu.
24 Laba babona imisebenzi kaJehova nezimangaliso zakhe ekujuleni.
25 Ngokuba wakhuluma, wavusa umoya wesiphepho owaphakamisa amadlambi olwandle.
26 Bakhuphukela ezulwini, babuye behlela kuzo izintwa; umphefumulo wancibilika ngosizi.
27 Bayendayenda, bantengezela njengodakiweyo; konke ukuhlakanipha kwabo kwagwinywa.
28 Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo, wabakhulula ezinsizini zabo.
29 Wathulisa isiphepho, kwaze kwaba ngukuthula, kwathula namadlambi olwandle.
30 Base bethokoza, ngokuba kwaba ngukuthula; wabaholela ethekwini lokufisa kwabo.
31 Mababonge uJehova ngomusa wakhe nangezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu.
32 Mabamphakamise ebandleni labantu, bamdumise emhlanganweni wamalunga.
33 Imifula wayiphendula ihlane, nemithombo yamanzi isigagadu,
34 nomhlabathi ovundileyo waba lugwadule lukasawoti ngenxa yobubi babahlezi khona.
35 Ihlane waliphendula amachibi amanzi, nomhlabathi owomileyo imithombo yamanzi.
36 Wabahlalisa khona abalambileyo, bakha khona umuzi wokuhlala.
37 Balima amasimu, batshala isivini, kwabathelela izithelo.
38 Wababusisa, banda kakhulu, akanciphisa izinkomo zabo.
39 Babuye bancipha, bathotshiswa ngokucindezelwa, nangobubi, nangosizi.
40 Wathela ukudelelwa phezu kwezikhulu, wabazulazulisa ehlane elingenandlela.
41 Nokho waphakamisa ompofu, wamkhipha osizini, enza imindeni njengomhlambi.
42 Olungileyo uyakukubona, ajabule; ububi bonke bumelwe ukuvala umlomo.
43 Ohlakaniphileyo makaqaphele lokhu; bayakuqonda umusa kaJehova.


Isahluko 108

1 Igama. Ihubo likaDavide. Inhliziyo yami iduduzekile, Nkulunkulu; ngizakuhlabelela, ngihube, ngisho nomphefumulo wami.
2 Vukani, lugubhu nehabhu! Ngizakuvusa ukusa.
3 Ngizakukubonga phakathi kwabantu, Jehova, ngikudumise phakathi kwezizwe.
4 Ngokuba umusa wakho mkhulu phezu kwezulu, nokuthembeka kwakho kuze kube semafwini.
5 Phakama, Nkulunkulu, phezu kwezulu, inkazimulo yakho ibe phezu komhlaba wonke.
6 Ukuze abathandekayo bakho bakhululwe, sindisa ngesandla sakho sokunene, ungizwele.
7 UNkulunkulu ukhulumile ebungcweleni bakhe, wathi: “Ngiyakwethaba; ngiyakulidabula iShekemi, ngisilinganise isiGodi saseSukoti.
8 Ngowami uGileyadi, ngowami uManase; u-Efrayimi uyisivikelo sekhanda lami, uJuda uyintonga yami yokubusa.
9 UMowabi uyisitsha sami sokuhlambela; phezu kuka-Edomi ngiphonsa isicathulo sami; phezu kweFilistiya ngiyethaba.”
10 Ngubani oyakungiyisa emzini oyinqaba na? Ngubani oyakungiholela kwa-Edomi na?
11 Akusiwena Nkulunkulu osilahlileyo na? Nkulunkulu, awusaphumi nezimpi zethu.
12 Siphe ukuba sisizakale ekuhluphekeni, ngokuba ukusiza komuntu kuyize.
13 NgoNkulunkulu siyakwenza izenzo zamandla; yena uyakunyathela phansi izitha zethu.


Isahluko 109

1 Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo. Ungathuli, Nkulunkulu wokubonga kwami.
2 Ngokuba umlomo womubi nomlomo wenkohliso bawuvulile ngakimi; bakhulumile ngami ngolimi lwamanga.
3 Bangizungeza ngamazwi enzondo; balwa nami, kungekho sizathu.
4 Ngenxa yothando lwami bayangizonda, mina ngisemkhulekweni njalo.
5 Bangibuyisele okubi ngokuhle, nenzondo ngothando lwami.
6 Beka omubi phezu kwakhe; makume omelene naye ngasesandleni sakhe sokunene.
7 Ekwahlulelweni kwakhe makalahlwe yicala; umkhuleko wakhe mawube yisono.
8 Izinsuku zakhe mazibe yingcosana, omunye athathe isikhundla sakhe.
9 Abantwana bakhe mababe yizintandane, umkakhe abe ngumfelokazi.
10 Abantwana bakhe mababe yizintandane, baphanze, bacele bekude nezindawo zabo ezichithekileyo.
11 Umtsheleki makabambe konke anakho, abafo baphange izithelo zomsebenzi wakhe.
12 Makungabikho omenzela umusa, futhi kungabikho ohawukela izintandane zakhe.
13 Inzalo yakhe mayinqunywe; igama layo malesulwe esizukulwaneni esilandelayo.
14 Ububi bawoyise mabukhumbuleke kuJehova; masingesulwa isono sikanina.
15 Mabeme phambi kukaJehova njalo, kunqunywe isikhumbuzo sabo emhlabeni.
16 Ngokuba wayengakhumbuli ukwenza umusa, kepha wazingela umuntu odingayo nompofu nodabukile ngenhliziyo ukuba ababulale.
17 Wathanda ukuthuka, kweza phezu kwakhe; wayengathokozi ngesibusiso, sahlala kude naye.
18 Wagqoka ukuthuka njengesambatho, kwangena ezibilinini zakhe njengamanzi, nasemathanjeni akhe njengamafutha.
19 Makube kuye njengesambatho asembathayo nebhande azibopha ngalo isikhathi sonke.
20 Lokhu makube ngumvuzo wezitha, uvela kuJehova, nowabakhuluma kabi ngomphefumulo wami.
21 Kepha wena Jehova, Nkosi yami, ngiphathe ngokwegama lakho; njengokuba umusa wakho ulungile, ngisindise.
22 Ngokuba ngingodingayo nompofu; inhliziyo yami ilimele phakathi kwami.
23 Njengethunzi eselilide ngiyamuka; njengesikhonyane ngiyapheshulwa.
24 Amadolo ami abuthakathaka ngokuzila ukudla, nomzimba wami uswele ukukhuluphala.
25 Futhi ngaba yisihlamba kubona; bengibheka banikina amakhanda abo.
26 Ngisize, Jehova Nkulunkulu wami, ngisindise ngokomusa wakho,
27 ukuze bazi ukuthi lokhu kuyisandla sakho; wena Jehova ukwenzile.
28 Mabathuke bona, wena ubusise; nxa bevuka, mabajabhe; kepha inceku yakho mayithokoze.
29 Abamelene nami mabembeswe amahloni, bagqoke ukujabha njengesambatho.
30 Ngiyakumbonga uJehova ngomlomo wami, ngimdumise esixukwini.
31 Ngokuba uyakuma ngakwesokunene sompofu ukumsindisa kulabo abalahla umphefumulo wakhe.


Isahluko 110

1 ElikaDavide. Ihubo. UJehova wathi eNkosini yami: “Hlala ngakwesokunene sami, ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho.”
2 Intonga yamandla akho uJehova uyakuyelula eseSiyoni; busa wena phakathi kwezitha zakho.
3 Abantu bakho bayazinikela ngenjabulo ngosuku lwempi yakho; ebuhleni bobungcwele abasha bakho bavela njengamazolo esizalweni sokusa.
4 UJehova ufungile engayikuguquka, wathi: “Wena ungumpristi kuze kube phakade ngendlela kaMelkisedeki.”
5 INkosi ingakwesokunene sakho; iyakuchoboza amakhosi ngosuku lwentukuthelo yayo.
6 Iyakwahlulela phakathi kwabezizwe, kugcwale izidumbu, ichoboze amakhanda ezizweni eziningi.
7 Iyakuphuza emfuleni ngasendleleni; ngalokho iyakuphakamisa ikhanda.


Isahluko 111

1 Haleluya! Ngiyakubonga uJehova ngenhliziyo yami yonke emhlanganweni nasebandleni labaqotho.
2 Mikhulu imisebenzi kaJehova, iphenywa yibo bonke abathokoza ngayo.
3 Umsebenzi wakhe ungubukhosi nodumo, nokulunga kwakhe kumi phakade.
4 Wenzele izimangaliso zakhe isikhumbuzo; uJehova unomusa nobubele.
5 Abamesabayo ubapha ukudla; ukhumbula njalo isivumelwano sakhe.
6 Ubonisile abantu bakhe amandla emisebenzi yakhe ngokubapha ifa labezizwe.
7 Imisebenzi yezandla zakhe iyiqiniso nokwahlulela; imithetho yonke yakhe iqinile;
8 imisiwe ngeqiniso nangobuqotho.
9 Wabathumela abantu bakhe ukukhululwa; uyalezile isivumelwano sakhe kuze kube phakade; lingcwele, liyesabeka igama lakhe.
10 Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha; banengqondo enhle bonke abakwenzayo. Udumo lwakhe lumi kuze kube phakade.


Isahluko 112

1 Haleluya! Ubusisiwe umuntu omesabayo uJehova, othokoza kakhulu ngemithetho yakhe.
2 Inzalo yakhe iyakuba namandla emhlabeni; isizukulwane sabaqotho siyakubusiswa.
3 Ingcebo nemfuyo kusendlini yakhe; ukulunga kwakhe kumi phakade.
4 Kuyabaphumela abalungileyo ukukhanya ebumnyameni: umusa, nobubele, nokulunga.
5 Umuntu omuhle nguye onomusa, otshelekayo, esekela izindaba zakhe ngokulunga.
6 Ngokuba akayikugudluka kuze kube phakade; olungileyo uyakukhunjulwa kuze kube phakade.
7 Akesabi imibiko emibi; inhliziyo yakhe iqinile, iyethemba uJehova.
8 Imisekile inhliziyo yakhe, ayesabi, aze azibuke izitha zakhe ziphansi.
9 Uyaphana, uyabanika abampofu; ukulunga kwakhe kumi kuze kube phakade; uphondo lwakhe luyakuphakama ngodumo.
10 Omubi uyakukubona, acunuke, agedle amazinyo akhe, abesephela; isifiso sababi siyakubhubha.


Isahluko 113

1 Haleluya! Dumisani nina zinceku zikaJehova, nidumise igama likaJehova.
2 Malibongwe igama likaJehova kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade.
3 Kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo igama likaJehova malidunyiswe.
4 UJehova uphakeme phezu kwezizwe zonke, inkazimulo yakhe iphezu kwezulu.
5 Ngubani onjengoJehova uNkulunkulu wethu, ohlezi phezulu,
6 ozithoba ukubona ezulwini nasemhlabeni, na?
7 Uyavusa odingayo othulini, aphakamise ompofu ezaleni,
8 ukuze amhlalise nezikhulu, yebo, izikhulu zabantu bakhe.
9 Inyumba uyayipha ukuphatha umuzi, ibe ngunina othokozayo wabantwana. Haleluya!


Isahluko 114

1 Kwathi ukuba u-Israyeli aphume eGibithe, indlu kaJakobe kubantu bolunye ulimi,
2 khona uJuda waba yindlu yakhe engcwele, u-Israyeli waba ngumbuso wakhe.
3 Ulwandle lwakubona, lwabaleka, iJordani labuyiselwa emuva.
4 Izintaba zatshekula njengezinqama, amagquma njengamawundlu.
5 Unani wena lulwandle ukuba ubaleke, nawe Jordani ukuba ubuyiselwe emuva,
6 nani zintaba ukuba nitshekule njengezinqama, nani magquma eninjengamawundlu, na?
7 Thuthumela, mhlaba, ebusweni beNkosi, ebusweni bukaNkulunkulu kaJakobe,
8 yena ophendula idwala libe yichibi lamanzi, insengetsha ibe ngumthombo wamanzi.


Isahluko 115

1 Ungasiphi thina, Jehova, ungasiphi thina, kepha uliphe igama lakho inkazimulo ngenxa yomusa wakho nangenxa yeqiniso lakho.
2 Abezizwe bayakusho ngani ukuthi: “Uphi manje uNkulunkulu wabo na?”
3 Kepha uNkulunkulu wethu usezulwini; wenza konke akuthandayo.
4 Izithombe zabo ziyisiliva negolide, umsebenzi wezandla zomuntu.
5 Umlomo zinawo, kepha azikhulumi; amehlo zinawo, kepha aziboni.
6 Izindlebe zinazo, kepha azizwa; zinamakhala, kepha azihogeli.
7 Zinezandla, kepha aziphathi; zinezinyawo, kepha azihambi; azikhulumi ngomphimbo wazo.
8 Abazenzayo bayafana nazo, bonke abazethembayo.
9 Israyeli, themba kuJehova; yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo.
10 O wena ndlu ka-Aroni, themba kuJehova; yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo.
11 Nina enimesabayo uJehova thembani kuJehova; yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo.
12 UJehova usikhumbulile; uyakubusisa, abusise indlu ka-Israyeli, abusise indlu ka-Aroni.
13 Uyakubusisa abamesabayo uJehova, abancane nabakhulu.
14 UJehova uyakunandisa, nina nabantwana benu.
15 Manibe ngababusisiweyo bakaJehova owenzile izulu nomhlaba.
16 Izulu liyizulu likaJehova, kepha umhlaba wawunika abantwana babantu.
17 Abafileyo abamdumnisi uJehova, qha, noyedwa kwabehlelayo ekuthuleni.
18 Kepha thina siyakumbonga uJehova kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade. Haleluya!


Isahluko 116

1 Ngiyamthanda uJehova, ngokuba uyezwa izwi lokukhuleka kwami.
2 Ngokuba ubekile indlebe kimi ngiyakukhuleka kuye zonke izinsuku zami.
3 Izintambo zokufa zangizungeza, nobuhlungu bendawo yabafileyo bangibamba; ngafumana ukuhlupheka nosizi.
4 Kepha ngabiza igama likaJehova, ngathi: “Ngiyakuncenga, Jehova, khulula umphefumulo wami.”
5 Unomusa uJehova, ulungile; uNkulunkulu wethu unobubele.
6 UJehova uyalondoloza ongenabuqili; ngithotshisiwe phansi wangisindisa.
7 Buyela ekuphumuleni kwakho, mphefumulo wami, ngokuba uJehova ukuphathe ngomusa.
8 Yebo, ukhululile umphefumulo wami ekufeni, amehlo ami ezinyembezini, nezinyawo zami ekuweni.
9 Ngiyakuhamba ebusweni bukaJehova ezweni labaphilayo.
10 Ngiyakholwa, ngalokho ngiyakhuluma; ngahlushwa kakhulu.
11 Ngathi osizini lwami: “Bonke abantu banamanga.”
12 Ngiyakubuyiselani kuJehova ngazo zonke izenzo zakhe ezinhle kimina na?
13 Ngiyakuthatha indebe yensindiso, ngibize igama likaJehova.
14 Izithembiso zami kuJehova ngiyakuzigcwalisa, yebo, nasebusweni babantu bakhe bonke.
15 Kuyigugu emehlweni kaJehova ukufa kwabangcwele bakhe.
16 Ngiyinceku yakho impela, Jehova; ngiyinceku yakho, indodana yencekukazi yakho; uthukululile izintambo zami.
17 Ngiyakunikela kuwe umnikelo wokubonga, ngibize igama likaJehova.
18 Izithembiso zami kuJehova ngiyakuzigcwalisa yebo, nasebusweni babantu bakhe bonke,
19 emagcekeni endlu kaJehova, phakathi kwakho, Jerusalema. Haleluya!


Isahluko 117

1 Dumisani uJehova nina bezizwe zonke, nimbabaze nina bantu bonke.
2 Ngokuba umusa wakhe mkhulu kithina; iqiniso likaJehova limi phakade. Haleluya!


Isahluko 118

1 Bongani uJehova, ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade.
2 Makathi u-Israyeli: “Yebo, umusa wakhe umi phakade.”
3 Mayithi indlu ka-Aroni: “Yebo, umusa wakhe umi phakade.”
4 Mabathi abamesabayo uJehova: “Yebo, umusa wakhe umi phakade.”
5 Engcingweni yami ngakhuleka kuJehova, uJehova wangiphendula endaweni ebanzi.
6 UJehova ungakimi, angiyikwesaba; umuntu angangenzani na?
7 UJehova ungakimi ekanye nabangisizayo; ngalokho ngiyakubabuka bephansi abangizondayo.
8 Kuhle ukuphephela kuJehova kunokwethemba umuntu.
9 Kuhle ukuphephela kuJehova kunokwethemba izikhulu.
10 Bonke abezizwe bayangizungeza; egameni likaJehova ngiyakubachitha.
11 Bayangikaka, yebo, bayangizungeza; egameni likaJehova ngiyakubachitha.
12 Bayangibunganyela njengezinyosi, bacimeka njengomlilo wameva; egameni likaJehova ngiyakubachitha.
13 Bayangihlohloloza ukuba ngiwe, kepha uJehova uyangisiza.
14 UJehova ungamandla ami nesihlabelelo sami, waba yinsindiso yami.
15 Izwi lokwethaba nelokusindiswa lisezindlini zabalungileyo; esokunene sikaJehova senza okwamandla.
16 Esokunene sikaJehova siphakeme, esokunene sikaJehova sisebenza ngamandla.
17 Angiyikufa, kepha ngiyakuphila, ngishumayele imisebenzi kaJehova.
18 UJehova wangilaya nokungilaya, kodwa akanginikelanga ekufeni.
19 Ngivuleleni amasango okulunga, ngingene ngawo, ngimdumise uJehova.
20 Yileli isango likaJehova; olungileyo uyakungena ngalo.
21 Ngiyakukudumisa, ngokuba ungizwile, waba yinsindiso yami.
22 Itshe abalinqabayo abakhi selaba yinhloko yegumbi.
23 Lona lavela kuJehova; liyisimangaliso emehlweni ethu.
24 Yilolu usuku alwenzileyo uJehova; siyakwethaba, sithokoze ngalo.
25 Sindisa, Jehova! ngiyakuncenga; hlahlamelisa, Jehova! ngiyakucela.
26 Makabusiswe ozayo egameni likaJehova; siyanibusisa sisendlini kaJehova.
27 UJehova unguNkulunkulu, usikhanyisele; hlobisani umkhosi ngamahlamvu kuze kube sezimpondweni ze-altare.
28 Wena unguNkulunkulu wami, ngiyakukubonga; Nkulunkulu wami, ngiyakukuphakamisa.
29 Bongani uJehova, ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade.
Isahluko 119

1 Babusisiwe abaqotho endleleni, abahamba ngemithetho kaJehova.
2 Babusisiwe abagcina ubufakazi bakhe, abamfuna ngenhliziyo yonke,
3 abangenzi ukungalungi, kepha behamba ezindleleni zakhe;
4 wena usiyalezile ukuba sizigcine ngokwempela.
5 Sengathi zingaqondiswa izindlela zami ukuba ngigcine izimiso zakho.
6 Khona angiyikujabha; ngiyakuhlonipha iziyalezo zonke zakho.
7 Ngiyakukubonga ngobuqotho benhliziyo, lapho ngifunda izahlulelo zakho ezilungileyo.
8 Izimiso zakho ngiyakuzigcina; ungangishiyi nakanci.
9 Insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo na? Ngokuqaphela okwezwi lakho.
10 Ngikufunile ngenhliziyo yami yonke; mangingaphambuki emiyalweni yakho.
11 Enhliziyweni yami ngiyalonda izwi lakho, ukuze ngingoni kuwe.
12 Mawubongwe wena Jehova, ungifundise izimiso zakho.
13 Ngomlomo wami ngimemezele zonke izahlulelo zomlomo wakho.
14 Ngithokoza ngendlela yobufakazi bakho njengemfuyo.
15 Ngiyakuzindla ngeziyalezo zakho, ngihloniphe izindlela zakho.
16 Ngiyakuthokoza ngezimiso zakho; angiyikukhohlwa izwi lakho.
17 Yenzele okuhle inceku yakho ukuba ngiphile, ngigcine izwi lakho.
18 Vula amehlo ami ukuba ngibone izimangaliso zasemthethweni wakho.
19 Ngingumfokazi emhlabeni; ungangifihleli imiyalo yakho.
20 Umphefumulo wami waphukile ngokulangazelela njalo izahlulelo zakho.
21 Uyakhuza abazidlayo, abaqalekisiweyo, abaduka emiyalweni yakho.
22 Susa kimi isihlamba nokudelelwa, ngokuba ngiyaqaphela ubufakazi bakho.
23 Yebo, izikhulu zihlezi zikhuluma ngami; inceku yakho iyazindla ngezimiso zakho.
24 Ubufakazi bakho buyintokozo yami, bungumluleki wami.
25 Umphefumulo wami unamathela othulini; ngiphilise ngokwezwi lakho.
26 Ngimemezele izindlela zami, wena wangizwa; ngifundise izimiso zakho.
27 Ngiqondise indlela yeziyalezo zakho ukuba ngikhulume ngezimangaliso zakho.
28 Umphefumulo wami uyakhala ngosizi; ngivuse ngokwezwi lakho.
29 Susa kimi indlela yamanga, ungiphe ngomusa umthetho wakho.
30 Ngikhethile indlela yeqiniso; izahlulelo zakho ngizibekile phambi kwami.
31 Ngibambelele ebufakazini bakho; ungangijabhisi, Jehova.
32 Ngiyakugijima ngendlela yemiyalo yakho, ngokuba uyakwandisa inhliziyo yami.
33 Ngitshengise, Jehova, indlela yezimiso zakho; ngiyakuyigcina kuze kube sekupheleni.
34 Ngiphe ingqondo, ukuze ngiqaphele umthetho wakho, ngiwugcine ngenhliziyo yami yonke.
35 Ngihambise endleleni yemiyalo yakho, ngokuba ngiyathokoza ngayo.
36 Thobisela inhliziyo yami ebufakazini bakho, kungabi sekuhaheni.
37 Phendula amehlo ami, angaboni okuyize, ungiphilise endleleni yakho.
38 Yigcwalise encekwini yakho inkulumo yakho eyenza ukuba wesatshwe.
39 Dlulisa isihlamba engisesabayo, ngokuba izahlulelo zakho zinhle.
40 Bheka, ngiyalangazelela iziyalezo zakho; ngiphilise ngokulunga kwakho.
41 Mawuze kimi umusa wakho, Jehova, insindiso yakho ngokwezwi lakho.
42 Khona ngiyakumphendula ongithukayo, ngokuba ngiyalethemba izwi lakho.
43 Ungalisusi emlonyeni wami ngokupheleleyo izwi leqiniso, ngokuba ngiyethemba izahlulelo zakho.
44 Khona ngiyakuwugcina njalo umthetho wakho, yebo, kuze kube phakade.
45 Ngiyakuhamba endaweni ebanzi, ngokuba iziyalezo zakho ngiyazifuna.
46 Ngiyakukhuluma ngobufakazi bakho phambi kwamakhosi, ngingajabhi.
47 Ngiyakuthokoza ngemiyalo yakho engiyithandileyo.
48 Ngiyakuphakamisela izandla zami kuyo imiyalo yakho engiyithandileyo, ngizindle ngezimiso zakho.
49 Khumbula izwi encekwini yakho owangipha ithemba ngalo.
50 Lokhu kuyinduduzo ekuhluphekeni kwami, ngokuba izwi lakho lingiphilisile.
51 Abazidlayo bangihleka usulu kakhulu, kepha emthethweni wakho angichezuki.
52 Ngiyakhumbula izahlulelo zakho zasendulo, Jehova; ngiyaduduzeka.
53 Ukuvutha kolaka kungibambile ngenxa yababi abashiya umthetho wakho.
54 Zaba yizihlabelelo kimina izimiso zakho endlini yokugogobala kwami.
55 Ebusuku ngikhumbula igama lakho, Jehova, ngigcina umthetho wakho.
56 Lokhu kwaba ngokwami, ngokuba ngagcina iziyalezo zakho.
57 UJehova uyisabelo sami; ngithi ngiyakugcina amazwi akho.
58 Ngincenga ubuso bakho ngenhliziyo yami yonke; yiba nomusa kimi ngokwezwi lakho.
59 Ngizindla ngezindlela zami, ngiqondisa izinyawo zami ebufakazini bakho.
60 Ngiyashesha, angilibali ukugcina imiyalo yakho.
61 Izintambo zababi ziyangizungeza, kepha angikhohlwa umthetho wakho.
62 Phakathi kobusuku ngiyakuvuka ngikubonge ngenxa yezahlulelo zakho ezilungileyo.
63 Ngingumngane wabo bonke abakwesabayo, abagcina iziyalezo zakho.
64 Umhlaba ugcwele umusa wakho, Jehova; ngifundise izimiso zakho.
65 Uyenzele inceku yakho okuhle, Jehova, ngokwezwi lakho.
66 Ngifundise ukuqonda okuhle nokwazi, ngokuba ngikholwa yimiyalo yakho.
67 Ngingakahlupheki ngaduka, kepha manje sengiyaligcina izwi lakho.
68 Umuhle wena, futhi wenza okuhle; ngifundise izimiso zakho.
69 Abazidlayo baqamba amanga ngami; ngenhliziyo yonke yami ngiyakugcina iziyalezo zakho.
70 Inhliziyo yabo injengamafutha ingezwa lutho; kepha mina ngithokoza ngomthetho wakho.
71 Kwangilungela ukuba ngihlushwe, ukuze ngifunde izimiso zakho.
72 Umthetho womlomo wakho muhle kunezinkulungwane zegolide nezesiliva.
73 Izandla zakho zingenzile, zangibumba; ngiphe ingqondo, ukuze ngifunde imiyalo yakho.
74 Abakwesabayo bayakujabula lapho bengibona, ngokuba ngethemba izwi lakho.
75 Ngiyazi ukuthi izahlulelo zakho zilungile nokuthi wangilaya ngokuthembeka.
76 Umusa wakho mawube yinduduzo encekwini yakho ngokwezwi lakho.
77 Ububele bakho mabuze kimi, ukuze ngiphile, ngokuba umthetho wakho uyintokozo yami.
78 Abazidlayo mabajabhe, ngokuba bangicindezele, kungekho sizathu; kepha mina ngiyakuzindla ngeziyalezo zakho.
79 Mabaphendukele kimi abakwesabayo nabaziyo ubufakazi bakho.
80 Inhliziyo yami mayiphelele ezimisweni zakho, ukuze ngingajabhi.
81 Umphefumulo wami ulangazelela insindiso yakho; ngiyalethemba izwi lakho.
82 Amehlo ami alangazelela izwi lakho, ngithi: “Uyakungiduduza nini na?”
83 Nginjengemvaba emsini; izimiso zakho angizikhohlwa.
84 Zingaki izinsuku zenceku yakho? Uzakubahlulela nini abangizingelayo na?
85 Abazidlayo bangimbela imigodi, bona abaphambene nomthetho wakho.
86 Yonke imiyalo yakho ithembekile; bayangizingela ngamanga; ngisize.
87 Bacishe bangiqeda emhlabeni, kepha angishiyanga iziyalezo zakho.
88 Ngiphilise ngokomusa wakho, ukuze ngigcine ubufakazi bomlomo wakho.
89 Kuze kube phakade, Jehova, izwi lakho limi liqinile ezulwini.
90 Ezizukulwaneni ngezizukulwane ukuthembeka kwakho kukhona; wamisa umhlaba; usemi.
91 Ngokwezahlulelo zakho kusekhona nanamuhla, ngokuba konke kuyizinceku zakho.
92 Uma umthetho wakho ubungesiyo intokozo yami, ngabe ngibhubhele ekuhluphekeni kwami.
93 Angiyikukhohlwa kuze kube phakade iziyalezo zakho, ngokuba ungiphilisile ngazo.
94 Ngingowakho, ngisindise, ngokuba ngiyafuna iziyalezo zakho.
95 Ababi bahlalele ukungibhubhisa, kepha ngiyaqaphela ubufakazi bakho.
96 Ngibonile ukugcina kokuphelelyo konke, kepha umthetho wakho ubanzi kakhulu.
97 Ngiyawuthanda umthetho wakho kangaka. Usuku lonke ngizindla ngawo.
98 Ngemiyalo yakho ngiyahlakanipha kunezitha zami, ngokuba inami kuze kube phakade.
99 Ngiyaqonda kunabo bonke abangifundisayo, ngokuba ngizindla ngobufakazi bakho.
100 Nginokuqonda kunabadala, ngokuba ngigcina iziyalezo zakho.
101 Ngiyazinqanda izinyawo zami ezindleleni zonke zokubi, ukuze ngigcine izwi lakho.
102 Ezahlulelweni zakho angichezuki, ngokuba wena uyangifundisa.
103 Amnandi kangaka amazwi akho ekunambitheni kwami; adlula izinyosi emlonyeni wami.
104 Ngeziyalezo zakho ngiyathola ukuqonda; ngalokho ngiyazonda zonke izindlela zamanga.
105 Izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami.
106 Ngifungile; ukulonda izahlulelo zakho ezilungileyo ngakugcina.
107 Ngiyahlupheka kakhulu; Jehova, ngiphilise ngokwezwi lakho.
108 Jehova, yamukela iminikelo yesihle yomlomo wami, ungifundise izahlulelo zakho:
109 Umphefumulo wami usesandleni sami njalo; nokho umthetho wakho angiwukhohlwa.
110 Ababi bangibekele ugibe, kepha angiduki eziyalezweni zakho.
111 Ngidlile ifa lobufakazi bakho kuze kube phakade, ngokuba kuyintokozo yenhliziyo yami.
112 Ngithobisile inhliziyo yami ukwenza izimiso zakho njalo, yebo, kuze kube sekupheleni.
113 Ngiyabazonda abanhliziyo mbili, kepha umthetho wakho ngiyawuthanda.
114 Wena uyisiphephelo sami nesihlangu sami; ngiyethemba izwi lakho.
115 Sukani kimi nina enenza okubi, ngokuba ngiyakugcina imiyalo kaNkulunkulu wami.
116 Ngiphase ngokwezwi lakho, ukuze ngiphile, ngingajabhi ngethemba lami.
117 Ngisekele, ngize ngisindiswe, ngibheke njalo izimiso zakho.
118 Uyabadelela bonke abaduka ezimisweni zakho, ngokuba ubuqili babo buyize.
119 Uyabalahla bonke ababi bomhlaba njengendiva; ngalokho ngiyathanda ubufakazi bakho.
120 Inyama yami iyathuthumela ngovalo ngawe, ngiyesaba izahlulelo zakho.
121 Ngiyenza ukwahlulela nokulunga; unganginikeli kubo abahluphi bami.
122 Mela inceku yakho kube kuhle; abazidlayo mabangangicindezeli.
123 Amehlo ami ayalangazelela insindiso yakho nezwi lokulunga kwakho.
124 Yenza encekwini yakho ngokomusa wakho, ungifundise izimiso zakho.
125 Ngiyinceku yakho; ngiphe ingqondo ukuba ngazi ubufakazi bakho.
126 Kuyisikhathi sikaJehova sokusebenza, ngokuba bawenz' ize umthetho wakho.
127 Ngalokho ngiyathanda imiyalo yakho kunegolide, yebo, kunegolide elicwengekileyo.
128 Ngalokho ngiyavuma ukuthi imiyalo yakho yonke ilungile; ngiyazonda zonke izindlela zamanga.
129 Ubufakazi bakho buyisimangaliso; ngalokho umphefumulo wami uyabugcina.
130 Ukwambulwa kwamazwi akho kuyakhanyisa, yebo, kuyabaqondisa abangenalwazi.
131 Ngivula umlomo wami, ngikhefuzela, ngokuba ngiyalangazelela imiyalo yakho.
132 Bheka kimi, ube nomusa kimi njengokufanele abathanda igama lakho.
133 Qinisa izinyathelo zami ezwini lakho; makungangibusi nobubodwa ububi.
134 Ngihlenge ekuhlupheni kwabantu, ukuze ngigcine iziyalezo zakho.
135 Yikhanyisele inceku yakho ubuso bakho, ngifundise izimiso zakho.
136 Imifula yamanzi iyehlela emehlweni ami, ngokuba abagcini umthetho wakho.
137 Wena Jehova ulungile; izahlulelo zakho ziqotho.
138 Uyalezile ubufakazi bakho ngokulunga ngokuthembeka okukhulu.
139 Ukushisekela kwami kungidlile, ngokuba izitha zami zikhohliwe amazwi akho.
140 Izwi lakho licwebile kakhulu; ngalokho inceku yakho iyalithanda.
141 Ngimncane, ngidelelekile; iziyalezo zakho angizikhohlwa.
142 Ukulunga kwakho kungukulunga okuphakade; umthetho wakho uyiqiniso.
143 Ukuhlupheka nosizi kungehlele; imiyalo yakho iyintokozo yami.
144 Ukulunga kobufakazi bakho kumi phakade; ngiphe ukuqonda ukuba ngiphile.
145 Ngikhala ngenhliziyo yami yonke; ngizwe, Jehova; izimiso zakho ngiyakuzigcina.
146 Ngikhala kuwe, ngisindise; ngiyakugcina ubufakazi bakho.
147 Ngiyandulela uvivi lokusa ngikhala; ngiyethemba amazwi akho.
148 Amehlo ami ayandulela imilindo yobusuku ukuba ngizindle ngezwi lakho.
149 Yizwa izwi lami ngokomusa wakho, Jehova, ungiphilise ngokwezahlulelo zakho.
150 Bayasondela abalandela ukonakala; bakude nomthetho wakho.
151 Wena Jehova useduze; imiyalo yakho yonke iyiqiniso.
152 Kudala ngazile ngobufakazi bakho ukuthi ubusekele kuze kube phakade.
153 Bheka ukuhlupheka kwami, ungikhulule, ngokuba angikhohlwa umthetho wakho.
154 Mela indaba yami, ungihlenge, ungiphilise ngokwezwi lakho.
155 Ukusindiswa kukude nababi, ngokuba abafuni izimiso zakho.
156 Ububele bakho, Jehova, bukhulu; ngiphilise ngokwezahlulelo zakho.
157 Abangizingelayo nabayizitha kimi baningi; kepha ebufakazini bakho angichezuki.
158 Lapho ngibona amambuka, ngiyadikibala, ngokuba awagcini izwi lakho.
159 Bheka ukuthi ngithanda kangaka iziyalezo zakho, Jehova; ngiphilise ngokomusa wakho.
160 Amazwi akho onke ayiqiniso; zonke izahlulelo zakho ezilungileyo zimi kuze kube phakade.
161 Izikhulu ziyangizingela, kungekho sizathu, kepha inhliziyo yami iyesaba izwi lakho.
162 Ngithokoza ngezwi lakho njengozuza impango enkulu.
163 Amanga ngiyawazonda, ngiyawenyanya; umthetho wakho ngiyawuthanda.
164 Kasikhombisa ngosuku ngiyakudumisa ngezahlulelo zokulunga kwakho.
165 Abathanda umthetho wakho banokuthula okukhulu; akukho sikhubekiso kubo.
166 Ngiyethemba insindiso yakho, Jehova; imiyalo yakho ngiyayenza.
167 Umphefumulo wami uyagcina ubufakazi bakho; ngiyabuthanda kakhulu.
168 Ngiyagcina iziyalezo zakho nobufakazi bakho, ngokuba izindlela zami zonke ziphambi kwakho.
169 Ukukhala kwami makusondele ebusweni bakho, Jehova; ngiqondise ngokwezwi lakho.
170 Ukuncenga kwami makuze ebusweni bakho; ngihlenge ngokwezwi lakho.
171 Umlomo wami mawuchichime indumiso, ngokuba uyangifundisa izimiso zakho.
172 Ulimi lwami malukhulume izwi lakho, ngokuba imiyalo yakho yonke ilungile.
173 Isandla sakho masibe lusizo kimi, ngokuba ngikhethile iziyalezo zakho.
174 Ngiyalangazelela insindiso yakho, Jehova; umthetho wakho uyintokozo yami.
175 Umphefumulo wami mawuphile, ukudumise; izahlulelo zakho mazingisize.
176 Ngiyaduka njengemvu elahlekileyo; funa inceku yakho, ngokuba angikhohlwa imiyalo yakho.


Isahluko 120

1 Igama lokukhuphuka. Ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova, wangiphendula.
2 Jehova, hlenga umphefumulo wami emlonyeni wamanga nasolimini lwenkohliso.
3 Uyakuvuzwa ngani, uyakwenezelelwani wena lulimi lwenkohliso, na?
4 Imicibisholo ebukhali yeqhawe namalahle omlilo.
5 Maye kimi! Ngokuba ngigogobele kwaMesheke, ngihlezi ematendeni akwaKedari.
6 Umphefumulo wami sekukade wahlala naye ozonda ukuthula.
7 Ngingowokuthula; kepha uma ngikhuluma, bangabalwayo.


Isahluko 121

1 Igama lokukhuphuka. Ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni; usizo lwami luvelaphi na?
2 Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba.
3 Akayikuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele; okulondolozayo akayikozela.
4 Bheka, olonda u-Israyeli akozeli, akalali.
5 UJehova ungumlondi wakho; uJehova ungumthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene.
6 Ilanga aliyikukushaya emini nenyanga ebusuku.
7 UJehova uyakukulondoloza ebubini bonke; uyakulonda umphefumulo wakho.
8 UJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade.


Isahluko 122

1 Igama lokukhuphuka. ElikaDavide. Ngajabula lapho bethi kimi: “Masiye endlini kaJehova.”
2 Izinyawo zethu sezimi emasangweni akho, Jerusalema,
3 Jerusalema, wena owakhiwe njengomuzi ohlanganisiwe ngokuqinileyo,
4 lapho imindeni ikhuphukela khona, imindeni kaJehova, ngokomthetho ka-Israyeli ukuba idumise igama likaJehova.
5 Ngokuba kumisiwe khona izihlalo zokwahlulela, izihlalo zobukhosi zendlu kaDavide.
6 Khulekelani ukuthula kwaseJerusalema: “Abakuthandayo bayakuphumelela kahle.
7 Makube khona ukuthula phakathi kwezingange zakho, nenhlanhla ezindlini zakho zobukhosi.”
8 Ngenxa yabafowethu nabangane bethu ngizakuthi manje: “Makube khona ukuthula kuwe.”
9 Ngenxa yendlu kaJehova uNkulunkulu wethu ngiyakukufunela okuhle.
Isahluko 123

1 Igama lokukhuphuka. Ngiyaphakamisela kuwe amehlo ami, wena ohlezi ezulwini.
2 Bheka, njengamehlo ezinceku ekuzo izandla zamakhosi azo, namehlo encekukazi ekuso isandla senkosikazi yayo, kanjalo amehlo ethu akuye uJehova uNkulunkulu wethu, aze abe nomusa kithi.
3 Sihawukele, Jehova sihawukele, ngokuba sesidiniwe kakhulu ngukudelelwa.
4 Umphefumulo wethu udiniwe kakhulu ngukweyisa kwabaziqhenyayo nokudelela kwabazidlayo.


Isahluko 124

1 Igama lokukhuphuka. ElikaDavide. Uma uJehova ebengenathi, makasho njalo manje u-Israyeli,
2 uma uJehova ebengenathi, lapho abantu besivukela,
3 ngabe sebesigwinyile ekuvutheni kolaka lwabo kithina;
4 amanzi ngabe asewele phezu kwethu, kudlule isikhukhula phezu komphefumulo wethu,
5 kudlule phezu komphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo.
6 Makabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe yimpango yamazinyo abo.
7 Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabacuphi; ugibe lwaphukile, thina saphunyuka.
8 Usizo lwethu lusegameni likaJehova owenzile izulu nomhlaba.


Isahluko 125

1 Igama lokukhuphuka. Abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engenakunyakaziswa kepha imi phakade.
2 Njengalokhu izintaba zihaqa iJerusalema, kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe kalokhu kuze kube phakade.
3 Ngokuba intonga yababi ayinakuhlala phezu kwesabelo sabalungileyo, funa abalungileyo belulele izandla zabo kokubi.
4 Jehova, yenza okuhle kubo abalungileyo nabaqotho ezinhliziyweni zabo.
5 Kepha abaphambukela ezindleleni zabo eziyizinsongensonge uJehova uzakubahambisa kanye nabenza okubi. Ukuthula makube phezu kuka-Israyeli.


Isahluko 126

1 Igama lokukhuphuka. Lapho uJehova abuyisa ukuthunjwa kweSiyoni, sasinjengabaphuphayo.
2 Umlomo wethu wawusugcwala ukuhleka nolimi lwethu ukuhuba; bathi phakathi kwabezizwe: UJehova ubenzele izinto ezinkulu.
3 UJehova usenzele izinto ezinkulu, sajabula.
4 Buyisa, Jehova, ukuthunjwa kwethu njengemifula yaseningizimu.
5 Abahlwanyela ngezinyembezi bayakuvuna ngokuthokoza.
6 Ohamba ekhala izinyembezi, ephethe imbewu yokuhlwanyela, uyakubuya ngokuthokoza, ephethe izinyanda zakhe.


Isahluko 127

1 Igama lokukhuphuka. ElikaSolomoni. Uma uJehova engayakhi indlu, basebenzela ize abayakhayo; uma uJehova engalondolozi umuzi, umlindi wawo ulindela ize.
2 Kuyize kini ukuba nivuke ekuseni, nephuze ukuphumula, nidle isinkwa sezinhlupheko, ngokuba uyamupha othandiweyo wakhe esalele.
3 Bheka, abantwana bayifa elivela kuJehova, isithelo sesisu singumvuzo.
4 Njengemicibisholo esandleni seqhawe banjalo abantwana bobusha.
5 Ibusisiwe indoda emgodla wayo ugcwele bona; abayikujabha lapho bekhuluma nezitha zabo esangweni.


Isahluko 128

1 Igama lokukhuphuka. Babusisiwe bonke abamesabayo uJehova, abahamba ngezindlela zakhe.
2 Ngokuba uyakudla umsebenzi wezandla zakho; uyakuba nenhlanhla nempumelelo.
3 Umkakho uyakuba njengomnqumo othelayo phakathi kwendlu yakho, abantwana bakho babe njengezithombo zomnqumo, bezungeza itafula lakho.
4 Ngokuba bheka, kanjalo iyakubusiswa indoda emesabayo uJehova.
5 UJehova makakubusise eseSiyoni; uyakubona inhlanhla yaseJerusalema zonke izinsuku zokuphila kwakho.
6 Uyakubona abantwana babantwana bakho. Ukuthula makube phezu kuka-Israyeli.


Isahluko 129

1 Igama lokukhuphuka. Bangihluphile kaningi kwasebusheni bami, makasho njalo u-Israyeli.
2 Bangihluphile kakhulu, nokho abangahlulanga.
3 Abalimi balima emhlane wami, benza ibe mide imisele yabo.
4 UJehova ulungile; unqumile izintambo zababi.
5 Mabajabhiswe, babuyiselwe emuva bonke abazonda iSiyoni.
6 Mababe njengotshani ophahleni, obubuna bungakakhuli.
7 Ovunayo akagcwalisi ngabo isandla sakhe, nobopha izinyanda izingalo zakhe.
8 Abadlulayo abasho ukuthi: “Isibusiso sikaJehova masibe phezu kwenu; siyanibusisa egameni likaJehova.”


Isahluko 130

1 Igama lokukhuphuka. Ngikhala kuwe Jehova ngisotweni phansi.
2 Nkosi, yizwa izwi lami; izindlebe zakho mazilalele izwi lokuncenga kwami.
3 Uma wena Jehova uqaphela iziphambeko, Nkosi, ngubani ongema na?
4 Kepha ukuthethelela kukuwe, ukuze wesatshwe.
5 Ngiyalindela uJehova, umphefumulo wami uyalinda; ngiyalethemba izwi lakhe.
6 Umphefumulo wami uyalindela iNkosi kunabalindi belindela ukusa.
7 U-Israyeli makamethembe uJehova, ngokuba umusa ukuJehova, nokukhulula okuningi kukuye.
8 Uyakumhlenga u-Israyeli eziphambekweni zakhe zonke.


Isahluko 131

1 Igama lokukhuphuka. ElikaDavide. Jehova, inhliziyo yami ayikhukhumali, amehlo ami awaziphakamisi; angingeni ezindabeni ezinkulu nasezintweni ezingahlulayo.
2 Ngiduduzile, ngawuthulisa umphefumulo wami; njengomntwana olunyuliweyo kunina, njengolumulekileyo, unjalo umphefumulo wami phakathi kwami.
3 Israyeli, yethemba uJehova kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade


Isahluko 132

1 Igama lokukhuphuka. Jehova, mkhumbulele uDavide zonke izinhlupheko zakhe
2 ukuthi wafunga kuJehova, wenza isithembiso kuye onguMninimandla kaJakobe, ethi:
3 “Angiyikungena etendeni lendlu yami; angiyikwenyukela embhedeni wami;
4 angiyikunika amehlo ami ubuthongo, nezinkophe zami ukozela
5 ngingakatholeli uJehova indawo, indlu yonguMninimandla kaJakobe.”
6 Bheka, sizwile ngakho e-Efratha, sakufumana ezweni laseJari.
7 “Masingene endlini yakhe, sikhuleke ngasesenabelweni sezinyawo zakhe.
8 Vuka, Jehova, uye ekuphumuleni kwakho, wena nomphongolo wamandla akho.
9 Abapristi bakho mabembeswe ukulunga, abangcwele bakho bethabe.”
10 Ngenxa yenceku yakho uDavide mawungaphenduli ubuso bogcotshiweyo wakho.
11 UJehova ufungile kuDavide ngeqiniso, akabuyi kukho, ethi: “Owenzalo yomzimba wakho ngiyakumbeka esihlalweni sakho sobukhosi.
12 Uma abantwana bakho begcina isivumelwano sami nobufakazi bami engiyakubafundisa bona, khona abantwana babo bayakuhlala esihlalweni sakho kuze kube phakade.”
13 Ngokuba uJehova ukhethile iSiyoni; ulithandile libe yindawo yakhe yokuhlala:
14 “Yona ingeyokuphumula kwami kuze kube phakade; lapha ngiyakuhlala khona, ngokuba ngiyifunile.
15 Ngiyakubusisa kakhulu ukudla kwalo; abampofu balo ngiyakubasuthisa ngesinkwa.
16 Abapristi balo ngiyakubembesa insindiso; abangcwele balo bayakumemeza nokumemeza ngenjabulo.
17 “Ngiyakuhlumisa uphondo lukaDavide, ogcotshiweyo wami ngimlungisele isibani.
18 Izitha zalo ngiyakuzembesa ihlazo, kepha kuyena uqobo umqhele wakhe uyakukhazimula.”


Isahluko 133

1 Igama lokukhuphuka. ElikaDavide. Bheka, kuhle, kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye.
2 Kufana namafutha amahle ekhanda ehlela esilevini, isilevu sika-Aroni, ehlela nasemphethweni wezambatho zakhe.
3 Kufana namazolo aseHermoni ehlela ezintabeni zaseSiyoni. Ngokuba uJehova wayaleza khona isibusiso, yebo, ukuphila kuze kube phakade.


Isahluko 134

1 Igama lokukhuphuka. Bhekani, nibonge uJehova nina nonke zinceku zikaJehova enimi endlini kaJehova ebusuku.
2 Phakamiselani izandla zenu endlini engcwele, nimbonge uJehova.
3 UJehova makakubusise eseSiyoni, yena owenzile izulu nomhlaba.


Isahluko 135

1 Haleluya! Dumisani igama likaJehova; mdumiseni nina zinceku zikaJehova
2 enimi endlini kaJehova emagcekeni endlu kaNkulunkulu wethu.
3 Dumisani uJehova, ngokuba uJehova muhle; hubelani igama lakhe, ngokuba limnandi.
4 Ngokuba uJehova uzikhethele uJakobe, no-Israyeli ukuba abe yimfuyo yakhe.
5 Impela ngiyazi ukuthi uJehova mkhulu nokuthi iNkosi yethu iphezu kwabo bonke onkulunkulu.
6 Konke uJehova akuthandayo uyakwenza ezulwini nasemhlabeni, emanzini nasezinzulwini zonke.
7 Ukhuphula izinkungu emikhawulweni yomhlaba, wenza imibani kube yimvula; ukhipha umoya ezingotsheni zakhe.
8 Washaya amazibulo aseGibithe, awabantu kanye nawezilwane.
9 Wathuma izibonakaliso nezimangaliso phakathi kwakho, Gibithe, phezu kukaFaro nezinceku zakhe zonke.
10 Washaya izizwe ezinkulu, wabulala amakhosi anamandla:
11 uSihoni inkosi yama-Amori, no-Ogi inkosi yaseBashani, nemibuso yonke yaseKhanani.
12 Wanika izwe labo laba yifa, laba yifa lika-Israyeli, isizwe sakhe.
13 Jehova, igama lakho limi phakade; isikhumbuzo sakho, Jehova, sisezizukulwaneni ngezizukulwane.
14 Ngokuba uJehova uyakwahlulela abantu bakhe, ahawukele izinceku zakhe.
15 Izithombe zabezizwe ziyisiliva negolide, umsebenzi wezandla zomuntu.
16 Umlomo zinawo, kepha azikhulumi; amehlo zinawo, kodwa aziboni.
17 Izindlebe zinazo, kepha azizwa, nomoya awukho emlonyeni wazo.
18 Abazenzayo bayafana nazo, bonke abazethembayo.
19 Wena ndlu ka-Israyeli, mbonge uJehova; wena ndlu ka-Aroni, mbonge uJehova.
20 Wena ndlu kaLevi, mbonge uJehova; nina enimesabayo uJehova, mbongeni uJehova.
21 UJehova makabongwe eSiyoni, yena owakhe eJerusalema. Haleluya!


Isahluko 136

1 Bongani uJehova, ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade.
2 Bongani uNkulunkulu wawonkulunkulu, ngokuba umusa wakhe umi phakade.
3 Bongani iNkosi yamakhosi, ngokuba umusa wayo umi phakade;
4 yona engoyedwa owenza izimangaliso ezinkulu, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
5 owenzile izulu ngokuhlakanipha, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
6 owendlala umhlaba phezu kwamanzi, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
7 owenza izinkanyiso ezinkulu, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
8 ilanga ukuba libuse emini, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
9 inyanga nezinkanyezi ukuba zibuse ebusuku, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
10 owalishaya iGibithe, amazibulo alo, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
11 owamkhipha u-Israyeli phakathi kwabo, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
12 ngesandla esinamandla nangengalo eyeluliweyo, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
13 owahlukanisa kabili uLwandle Olubomvu, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
14 owawelisa u-Israyeli phakathi kwalo, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
15 owachitha uFaro nempi yakhe eLwandle Olubomvu, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
16 owahola abantu bakhe ehlane, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
17 owashaya amakhosi amakhulu, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
18 owabulala amakhosi adumileyo, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
19 uSihoni inkosi yama-Amori, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
20 no-Ogi inkosi yaseBashani, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
21 owanika izwe labo laba yifa, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
22 laba yifa lika-Israyeli inceku yakhe, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
23 owasikhumbula sisephansi, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
24 owasikhulula ezitheni zethu, ngokuba umusa wakhe umi phakade;
25 onika inyama yonke ukudla, ngokuba umusa wakhe umi phakade.
26 Bongani uNkulunkulu wezulu, ngokuba umusa wakhe umi phakade.


Isahluko 137

1 Ngasemifuleni yaseBabele sahlala khona, sakhala, lapho sikhumbula iSiyoni.
2 Amahabhu ethu sawaphanyeka eminyezaneni ephakathi kwalo.
3 Ngokuba abasithumbileyo bacela ukuba sihlabelele igama, nabahluphi bethu bafuna injabulo, bethi: “Sihlabeleleni elinye lamagama aseSiyoni.”
4 Siyakuhlabelela kanjani ihubo likaJehova kwelinye izwe na?
5 Uma ngikhohlwa wena Jerusalema, masizikhohlwe isandla sami sokunene.
6 Ulimi lwami malunamathele olwangeni lwami, uma ngingakukhumbuli, uma ngingaphakamisi iJerusalema phezu kwentokozo yami enkulu.
7 Khumbula, Jehova, usuku lweJerusalema, ngenxa yabantwana bakwa-Edomi abathi: “Dilizani, dilizani, kuze kube sesisekelweni salo.”
8 Ndodakazi yaseBabele, wena oyakubhujiswa, ubusisiwe oyakuphindisela kuwe izenzo zakho owazenza kithina.
9 Ubusisiwe oyakubamba abancane bakho, abaphahlaze edwaleni.


Isahluko 138

1 ElikaDavide. Ngiyakukubonga ngenhliziyo yami yonke; phambi kwawonkulunkulu ngiyakukuhubela.
2 Ngiyakukhuleka phambi kwethempeli lakho elingcwele, ngibonge igama lakho ngenxa yomusa wakho neqiniso lakho, ngokuba phezu kwakho konke uphakamisile igama lakho nezwi lakho.
3 Ngosuku engakhala ngalo wangiphendula; wangiqunga isibindi, wangipha amandla emphefumulweni wami.
4 Onke amakhosi omhlaba ayakukubonga, Jehova, lapho ezwile amazwi omlomo wakho.
5 Yebo, ayakuhlabelela ngezindlela zikaJehova, ngokuba inkulu inkazimulo kaJehova.
6 Ngokuba noma uJehova ephakeme, uyanakekela nokho ophansi; uyamazi ozidlayo ekude.
7 Noma ngihamba phakathi kwenhlupheko, uyakungiphilisa; uyakwelulela isandla sakho olakeni lwezitha zami, esokunene sakho singisindise.
8 UJehova uyakufeza okwami; Jehova, umusa wakho umi phakade; ungashiyi imisebenzi yezandla zakho.


Isahluko 139

1 Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo. Jehova, uyangihlolisisa, uyangazi.
2 Uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami, uqonda umcabango wami ukude.
3 Uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami, wazana nezindlela zonke zami.
4 Ngokuba alikho izwi olimini lwami, Jehova, ongalaziyo ngokupheleleyo.
5 Ungizungezile ngasemuva nangaphambili, wabeka isandla sakho phezu kwami.
6 Ukwazi okunjalo kuyangimangalisa; kuphakeme, anginakufinyelela kukho.
7 Ngiyakuyaphi, ngisuke emoyeni wakho, na? Ngiyakubalekelaphi, ngimuke ebusweni bakho, na?
8 Uma ngikhuphukela ezulwini, wena ulapho; uma ngendlala icansi lami endaweni yabafileyo, nangu wena.
9 Uma ngithabatha amaphiko okusa, ngiye ngihlale emikhawulweni yolwandle,
10 nalapho isandla sakho siyakungihola, esokunene sakho singibambe.
11 Uma bengithi: “Ubumnyama mabungehlele, ukukhanya kube ngubusuku kimi,”
12 ubumnyama bebungayikuba mnyama kuwe, ngokuba ubusuku bebuyakukhanya njengemini, ubumnyama bufane nokukhanya.
13 Ngokuba wena uzenzile izinso zami, wangaluka esiswini sikamame.
14 Ngiyakukubonga, ngokuba ngenziwa ngokwesabekayo nangokumangalisayo; imisebenzi yakho iyamangalisa; umphefumulo wami uyakwazi kahle.
15 Amathambo ami ayengafihlekile kuwe, lapho ngenziwa ekusithekeni, ngibunjwa ezindaweni ezijulileyo zomhlaba.
16 Amehlo akho angibona ngiseyihlule; zonke izinsuku zami zalotshwa encwadini yakho, zanqunywa, lungakafiki nolulodwa kuzo.
17 Imicabango yakho, Nkulunkulu, ingamagugu kimi; bukhulu kangaka ubuningi bayo.
18 Uma bengiyakuyibala, miningi kunesihlabathi; lapho ngivuka, bengiyakuba nawe.
19 Sengathi ungabulala ababi, Nkulunkulu; ngalokho sukani kimi nina bantu begazi.
20 Bakhuluma ngamacebo ngawe, baliphatha ngeze igama lakho.
21 Jehova, angibazondi abakuzondayo na? Anginengwa ngabakuvukelayo na?
22 Ngiyabazonda ngenzondo epheleleyo; bayizitha kimi.
23 Ngihole, Nkulunkulu, wazi inhliziyo yami; ngilinge, wazi imicabango yami,
24 ubone, uma kukhona indlela yosizi kimi, ungiholele endleleni yaphakade.


Isahluko 140

1 Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. Ngikhulule, Jehova, kumuntu omubi, ngilondoloze kumuntu oyisidlwangudlwangu.
2 Baceba okubi enhliziyweni yabo; izinsuku zonke baviva impi.
3 Bayalola ulimi lwabo njengenyoka; isihlungu samabululu siphansi kwezindebe zabo. Sela
4 Ngilondoloze ezandleni zomubi, ngilinde kumuntu oyisidlwangudlwangu, oceba ukukhuba izinyawo zami.
5 Abazidlayo bangifihlela ugibe; ngezintambo bendlala inetha; eceleni kwendlela bangibekela izihibe. Sela
6 Ngathi kuJehova: �UnguNkulunkulu wami wena.� Yizwa, Jehova, izwi lokunxusa kwami.
7 Jehova Nkosi yami, mandla ensindiso yami, uvikela ikhanda lami ngosuku lokulwa.
8 Ungazivumeli, Jehova, izifiso zababi; ungaphumelelisi amacebo abo, funa baziphakamise. Sela
9 Maqondana nesihlungu sabangizungezayo mabambozwe ngububi bomlomo wabo.
10 Amalahle ashisayo mawawele phezu kwabo; mabaphonswe emlilweni nasemigodini ejulileyo, bangabe besavuka.
11 Umuntu wamanga makangamiswa emhlabeni; ububi mabuzingele umuntu oyisidlwangudlwangu, abhujiswe.
12 Ngiyazi ukuthi uJehova uyakumela udaba lohluphekayo nokufaneleyo kwabampofu.
13 Impela abalungileyo bayakubonga igama lakho; abaqotho bayakuhlala ebusweni bakho.


Isahluko 141

1 Ihubo likaDavide. Jehova, ngiyakhala kuwe, ngiphuthume; lalela izwi lami, nxa ngikhuleka kuwe.
2 Umkhuleko wami mawube njengempepho ebusweni bakho, nokuphakanyiswa kwezandla zami njengomnikelo wakusihlwa.
3 Jehova, bekela umlomo wami umlindi, ugcine umnyango wezindebe zami.
4 Ungaphenduleli inhliziyo yami entweni embi ukuba ngenze imisebenzi yobubi kanye nabantu abenza okubi, ngingadli izibilebile zabo.
5 Olungileyo makangishaye, kungumusa kimi; angisole, kungamafutha ekhanda; ikhanda lami malingawenqabi, ngokuba nasebubini babo umkhuleko wami uyobe usekhona.
6 Abahluleli babo bayakuphonswa eweni; bayakuzwa ukuthi amazwi ami amnandi.
7 Njengalokhu umuntu elima, eklaya umhlabathi, amathambo ethu ahlakazekile ngasemlonyeni wendawo yabafileyo.
8 Kepha amehlo ami akuwe Jehova Nkosi yami; ngiyakwethemba wena; ungathululi umphefumulo wami.
9 Ngihlenge ogibeni abangibekele lona, nasezihibeni zabenza okubi.
10 Ababi mabawele emanetheni abo, mina ngidlule kuwo.


Isahluko 142

1 IMaskili likaDavide esemhumeni. Umkhuleko. Ngiyakhala kuJehova ngezwi lami, ngincenga uJehova ngezwi lami.
2 Ngiyathulula ebusweni bakhe isikhalo sami, ngibonakalisa kuye inhlupheko yami.
3 Lapho umoya wami udangala phakathi kwami, wena uyawazi umkhondo wami; endleleni engihamba ngayo bangifihlele ugibe.
4 Bheka ngakwesokunene sami, ubone ukuthi akakho onginakekelayo; isiphephelo singiphuthele, akakho okhathalela umphefumulo wami.
5 Ngikhala kuwe Jehova, ngithi: “Wena uyisiphephelo sami nesabelo sami ezweni labaphilayo.”
6 Lalela ukukhala kwami, ngokuba ngicindezelekile kakhulu; ngikhulule kubo abangizingelayo, ngokuba banamandla kunami.
7 Khipha umphefumulo wami etilongweni ukuba ngibonge igama lakho; abalungileyo bayakungizungeza, ngokuba uyakungiphatha kahle.


Isahluko 143

1 Ihubo likaDavide. Jehova, yizwa umkhuleko wami, ubeke indlebe ekuncengeni kwami; ungiphendule ngokuthembeka kwakho nokulunga kwakho.
2 Ungangeni ekwahluleleni nenceku yakho, ngokuba akukho muntu okhona olungile emehlweni akho.
3 Ngokuba isitha siyazingela umphefumulo wami, sicindezela phansi emhlabathini ukuphila kwami; singihlalisile ebumnyameni njengabakade bafa.
4 Umoya wami uphelile kimi; inhliziyo yami igongobele phakathi kwami.
5 Ngiyakhumbula izinsuku zasendulo, ngizindla ngemisebenzi yakho yonke, ngicabange ngezenzo zezandla zakho.
6 Ngiyazelulela izandla zami kuwe; umphefumulo wami womela wena njengomhlaba owomileyo. Sela
7 Shesha ungiphendule, Jehova; umoya wami uyaphela; ungangifihleli ubuso bakho, funa ngifane nabashona egodini.
8 Ngizwise umusa wakho ekuseni, ngokuba ngiyethemba kuwe; ngazise indlela engifanele ukuhamba ngayo, ngokuba ngiphakamisela kuwe umphefumulo wami.
9 Ngikhulule ezitheni zami; Jehova, ngicashe kuwe.
10 Ngifundise ukwenza intando yakho, ngokuba wena unguNkulunkulu wami; umoya wakho omuhle mawungihole emhlabathini olelezekileyo.
11 Jehova, ngiphilise ngenxa yegama lakho, ngokulunga kwakho uwukhiphe umphefumulo wami ekuhluphekeni.
12 Zinqume izitha zami ngomusa wakho, ubabhubhise bonke abahlupha umphefumulo wami, ngokuba ngiyinceku yakho.


Isahluko 144

1 ElikaDavide. Makabongwe uJehova, idwala lami, ofundisa izandla zami ukuhlasela neminwe yami ukulwa,
2 umusa wami nenqaba yami, umbhoshongo wami ophakemeyo nomkhululi wami, isihlangu sami, nengiphephela kuye, nothobisa abantu bami phansi kwami.
3 Jehova, uyini umuntu ukuba umazi, nendodana yomuntu ukuba uyikhumbule, na?
4 Umuntu ufana nomoya; izinsuku zakhe zinjengethunzi elidlulayo.
5 Thobisa amazulu akho, Jehova, wehle; thinta izintaba, zithunqe.
6 Imibani mayinyazime, ubahlakaze; thuma imicibisholo yakho, ubaphithizise.
7 Yelula isandla sakho phezulu, ungikhulule, ungophule emanzini amakhulu nasesandleni sabafokazi
8 abamlomo wabo ukhuluma inkohliso, nesandla sabo sokunene singesokunene samanga.
9 Ngiyakuhlabelela kuwe Nkulunkulu isihlabelelo esisha; ngogubhu olunezintambo eziyishumi ngiyakukuhubela.
10 Nguye onika amakhosi insindiso, okhulula inceku yakhe uDavide enkembeni elimazayo.
11 Ngikhulule, ungophule esandleni sabafokazi abamlomo wabo ukhuluma inkohliso, nesandla sabo sokunene singesokunene samanga.
12 Lapho amadodana ethu enjengezithombo ezikhulileyo ebusheni bazo, namadodakazi ethu enjengamatshe amagumbi abaziwe ngendlela yokwakhiwa kwezindlu zamakhosi;
13 lapho izingobo zethu zigcwele, ziveza izinhlobo ngezinhlobo, nezimvu zethu zizala ngezinkulungwane, yebo, ngezinkulungwane eziyishumi emadlelweni ethu;
14 lapho izinkabi zethu zithweswe kakhulu, nalapho kungekho ukufohla kwesitha nokungena empini nezikhalo ezitaladini zethu,
15 babusisiwe abantu abanjalo; babusisiwe abantu abaNkulunkulu wabo unguJehova.


Isahluko 145

1 Indumiso kaDavide. Ngiyakukuphakamisa wena Nkulunkulu wami, Nkosi, ngilituse igama lakho phakade naphakade.
2 Imihla yonke ngiyakukubonga, ngilidumise igama lakho phakade naphakade.
3 Mkhulu uJehova, umelwe ukudunyiswa kakhulu; ubukhulu bakhe abuphenyisiseki.
4 Isizukulwane siyakubabaza kwesinye imisebenzi yakho, simemezele izenzo zakho zamandla.
5 Ngiyakuzindla ngenkazimulo nodumo lobukhosi bakho nangezimangaliso zakho.
6 Abantu bayakukhuluma ngamandla ezenzo zakho ezesabekayo; ubukhulu bakho ngiyakubumemezela.
7 Bayakweneka kakhulu inkumbulo yobuhle bakho obukhulu, bahube ngokulunga kwakho.
8 UJehova unesihe nobumnene; uyephuza ukuthukuthela, mkhulu ngomusa.
9 UJehova muhle kubo bonke; uyayihawukela imisebenzi yakhe yonke.
10 Yonke imisebenzi yakho iyakukudumisa, abangcwele bakho bakubonge.
11 Ngenkazimulo yombuso wakho bayakukhuluma, bashumayele ngamandla akho
12 ukuba babazise abantwana babantu izenzo zakho zamandla nenkazimulo yobukhosi bombuso wakho.
13 Umbuso wakho ungumbuso kuze kube phakade; ubukhosi bakho busezizukulwaneni ngezizukulwane.
14 UJehova uyaphasa bonke abawayo, abavuse bonke abathotshisiweyo.
15 Amehlo abo bonke alinda wena; uyabanika ukudla ngesikhathi esiyiso.
16 Uyavula isandla sakho, usuthise ukufisa kwakho konke okuphilayo.
17 UJehova ulungile ezindleleni zakhe zonke, unomusa emisebenzini yakhe yonke.
18 UJehova useduze nabo bonke abambizayo, bonke abambizayo ngeqiniso.
19 Uyasuthisa ukufisa kwabamesabayo; uyezwa ukukhala kwabo, abasindise.
20 UJehova uyalondoloza bonke abamthandayo, kepha ababi bonke uyakubabhubhisa.
21 Umlomo wami uyakukhuluma udumo lukaJehova, inyama yonke ibonge igama lakhe elingcwele kuze kube phakade.


Isahluko 146

1 Haleluya! Dumisa uJehova, mphefumulo wami.
2 Ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova, ngihube kuNkulunkulu wami ngisekhona.
3 Ningethembi ezikhulwini nasendodaneni yomuntu okungekho kuyo ukusiza.
4 Umoya wakhe uyaphuma, yena abuyele emhlabathini wakhe; ngalona lolo suku amacebo akhe ayaphela.
5 Ubusisiwe yena omsizi wakhe unguNkulunkulu kaJakobe, othemba lakhe likuJehova uNkulunkulu wakhe
6 owenzile izulu nomhlaba, nolwandle, nakho konke okuphakathi kwakho, ogcina iqiniso kuze kube phakade;
7 obenzela abacindezelweyo ukwahlulela, obapha abalambileyo ukudla; uJehova uyakhulula iziboshwa.
8 UJehova uyenza ukuba izimpumputhe zibone; uJehova uyavusa abathotshisiweyo; uJehova uyathanda abalungileyo.
9 UJehova uyalondoloza abafokazi; uyaphasa intandane nomfelokazi; kepha indlela yababi uyayiphambanisa.
10 UJehova uyabusa kuze kube phakade, uNkulunkulu wakho, Siyoni, ezizukulwaneni ngezizukulwane. Haleluya!


Isahluko 147

1 Haleluya! Ngokuba kuhle ukuhlabelela kuNkulunkulu wethu, yebo, kumnandi; ukudumisa kufanele.
2 UJehova uyalakha iJerusalema; abaxoshiweyo bakwa-Israyeli uyababutha.
3 Uyaphilisa abenhliziyo echobozekileyo; izilonda zabo uyazibopha.
4 Uyabala inani lezinkanyezi, azibize zonke ngamagama.
5 INkosi yethu inkulu, makhulu amandla ayo; ukuqonda kwakhe akunakulinganiswa.
6 UJehova uyaphakamisa abathobekileyo; ababi uyabawisa phansi emhlabathini.
7 Hubelani uJehova ngokubonga, nimdumise uNkulunkulu wethu ngehabhu,
8 osibekela izulu ngamafu, olungisela umhlaba imvula, ohlumisa utshani ezintabeni.
9 Unika izinkomo ukudla kwazo, namazinyane egwababa akhalayo.
10 Akathokozi ngamandla ehhashi, akajabuleli imilenze yomuntu.
11 UJehova uyathokoza ngabamesabayo, abathemba umusa wakhe.
12 Jerusalema, mbabaze uJehova; Siyoni, mdumise uNkulunkulu wakho.
13 Ngokuba uqinisile imigoqo yamasango; ubusisile abantwana bakho phakathi kwakho.
14 Uyenza ukuthula emikhawulweni yakho; uyakusuthisa ngokolweni omuhle.
15 Uyathumela umyalo wakhe emhlabeni; izwi lakhe ligijima ngejubane elikhulu.
16 Uyanika iqhwa njengoboya; uhlakaza isithwathwa njengomlotha.
17 Uyaphonsa isichotho sakhe njengezinhlamvu; ngubani ongema phambi kwamakhaza akhe na?
18 Uyathuma izwi lakhe, likuncibilikise; uyavusa umoya wakhe, amanzi agobhoze.
19 Uyatshengisa izwi lakhe kuJakobe, izimiso zakhe nezahlulelo zakhe ku-Israyeli.
20 Akenzanga njalo kwesinye isizwe nesisodwa: izahlulelo zakhe asizazi. Haleluya!


Isahluko 148

1 Haleluya! Dumisani uJehova ezulwini, nimdumise kweliphezulu.
2 Mdumiseni nina zingelosi zakhe zonke, nimdumise nina mabandla akhe onke.
3 Mdumiseni nina langa nenyanga, nimdumise nina zinkanyezi zonke ezikhanyayo.
4 Mdumiseni nina mazulu amazulu, nina manzi aphezu kwezulu.
5 Makuthathe kudumise igama likaJehova, ngokuba wayaleza, kwadaleka.
6 Futhi wakumisa kuze kube phakade; washaya umthetho ongenakweqiwa.
7 Mdumiseni uJehova emhlabeni nina mikhomo nezintwa zonke,
8 nawe mlilo nesichotho, liqhwa nenkwezane, nawe siphepho esenza okwezwi lakhe,
9 nani zintaba namagquma onke, nani mithi ethelayo nayo yonke imisedari,
10 nani zilwane nezinkomo zonke, nani eninwabuzelayo nezinyoni ezindizayo,
11 nani makhosi omhlaba nabantu bonke, nani zikhulu nabahluleli bonke bomhlaba,
12 nani zinsizwa nezintombi, nani maxhegu nabafana.
13 Mabadumise igama likaJehova, ngokuba ngelakhe igama lodwa eliphakeme; inkazimulo yakhe iphezu komhlaba nezulu.
14 Usephakamisile uphondo lwabantu bakhe; ngalokho bayamdumisa abangcwele bakhe, abantwana bakwa-Israyeli, abantu abaseduze naye. Haleluya!
Isahluko 149

1 Haleluya! Hlabelelani kuJehova igama elisha, indumiso yakhe emhlanganweni wabangcwele.
2 U-Israyeli makathokoze ngowamEnzayo, abantwana baseSiyoni bethabele iNkosi yabo.
3 Mabadumise igama lakhe ngokusina, bamhubele ngesigubhu nehabhu.
4 Ngokuba uJehova uyathokoza ngabantu bakhe; abathobekileyo uyabahlobisa ngensindiso.
5 Abalungileyo mabethabe ngobukhosi,
6 Ukumphakamisa uNkulunkulu makube semlonyeni wabo, nenkemba esika nhlangothi zombili esandleni sabo,
7 ukuba benze impindiselo kubo abezizwe nezijeziso kubantu,
8 babophe amakhosi abo ngamaketanga nabadumileyo babo ngezibopho zensimbi,
9 bafeze phezu kwabo isahlulelo esilotshiweyo; kuludumo kubo bonke abangcwele bakhe. Haleluya!


Isahluko 150

1 Haleluya! Dumisani uNkulunkulu endlini yakhe engcwele, nimdumise emkhathini wakhe wamandla.
2 Mdumiseni ngenxa yezenzo zakhe zamandla, nimdumise ngenxa yobukhosi bakhe obukhulu.
3 Mdumiseni ngezwi lecilongo, nimdumise ngogubhu nehabhu.
4 Mdumiseni ngesigubhu nokusina, nimdumise ngezingubhu ezinezintambo eziyishumi nemitshingo.
5 Mdumiseni ngamasimbali ancencethayo, nimdumise ngezinsimbi ezikhencezayo.
6 Konke okuphefumulayo makudumise uJehova. Haleluya!