IsiLilo

1 2 3 4 5


Isahluko 1

1 Yeka ukuhlala kodwa komuzi owawunabantu abaningi! Usungumfelokazi owawunezizwe eziningi. Owawuyinkosikazi phakathi kwezifunda usungobuswayo.
2 Uyakhala nokukhala ebusuku, izinyembezi zawo zisezihlathini zawo; kawunamduduzi phakathi kwazo zonke izithandwa zawo; bonke abangane bawo bawuphathe ngenkohliso, sebe yizitha zawo.
3 UJuda uthunjiwe ngenxa yokuhlupheka nobugqila obuningi; uhlala phakathi kwabezizwe, katholi ukuphumula; bonke abamzingelayo bamfica ephakathi kobuhlungu.
4 Izindlela zaseSiyoni ziyalila ngokuba kungeziwa emikhosini emisiweyo; onke amasango achithekile, abapristi balo bayabubula; izintombi zalo ziyahlupheka, nalo linomunyu.
5 Abamelene nalo sebe yinhloko, izitha zalo zinokuthula, ngokuba uJehova ulihluphile ngenxa yobuningi beziphambeko zalo; izingane zalo ziye ekuthunjweni ebusweni bezitha.
6 Bonke ubukhosi bumukile endodakazini yaseSiyoni; izikhulu zalo sezinjengezindluzele ezingafumani idlelo, zihambile zingenamandla ebusweni babaxoshayo.
7 IJerusalema liyakhumbula ezinsukwini zokuhlupheka kwalo nezinsizi zalo konke okuhle okwakukhona ezinsukwini zasendulo; lapho abantu balo bewela esandleni sezitha, kungekho olisizayo, abamelene nalo balibona, bahleka ukuchithwa kwalo.
8 IJerusalema lalonile kakhulu; ngalokho seliyisinengiso; bonke ababelidumisa sebelidelela ngokuba bebone ubunqunu balo; seliyabubula nalo, libuyela emuva.
9 Ukungcola kwalo kwakusemaphethelweni alo, alikhumbulanga ukuphela kwalo; lehlile ngokumangalisayo, alinamduduzi. Bheka, Jehova, ukuhlupheka kwami, ngokuba isitha sizikhulisile.
10 Isitha selulile isandla saso phezu kwakho konke okumnandi kwalo, ngokuba sibonile ukuthi abezizwe bangene endlini yalo engcwele, owabayala ukuthi abayikungena ebandleni lakho.
11 Bonke abantu balo bayabubula, befuna isinkwa sabo; banika okumnandi kwabo ngokudla ukuba babuyise umphefumulo. Bheka, Jehova, ubhekisise, ngokuba ngiyadelelwa.
12 “Akulutho kinina nonke enidlula ngendlela na? Bhekani, nibone ukuba kukhona yini ubuhlungu obunjengobuhlungu bami engehlelwe yibo, uJehova angihluphe ngabo ngosuku lokufutheka kwentukuthelo yakhe.
13 “Ephezulu ungithumele umlilo emathanjeni ami, wawahlula; wenekele izinyawo zami inetha, wangibuyisela emuva. Ungenze incithakalo, ngiphele amandla usuku lonke.
14 “Iziphambeko zami zaboshwa ngesandla sakhe, zaba yijoka; zalukwa, sezisentanyeni yami; wakhubekisa amandla ami. INkosi inginikele esandleni sabo engingenakumelana nabo.
15 “INkosi ilahlile onke amaqhawe ami phakathi kwami; ingibizele umhlangano ukuphahlaza izinsizwa zami; iNkosi inyathele njengasesikhamweni sewayini intombi eyindodakazi yakwaJuda.
16 “Ngiyakhala ngalokhu; iso lami, iso lami liyamululeka izinyembezi, ngokuba umduduzi wami obeyakubuyisa umphefumulo wami ukude nami. Abantwana bami bachithekile, ngokuba isitha sahlulile.”
17 ISiyoni liyelula izandla zalo, akakho oliduduzayo. UJehova uyalile ngoJakobe ukuba abamzungezayo babe yizitha zakhe. IJerusalema linjengesinengiso phakathi kwabo.
18 “UJehova ulungile, ngokuba ngihlubukile izwi lakhe. Ake nizwe, bantu bonke, nibone ubuhlungu bami. Izintombi zami nezinsizwa zami ziye ekuthunjweni.
19 “Ngazibiza izithandwa zami, zangikhohlisa. Abapristi bami namalunga ami bafela emzini, besafuna ukudla ukuba babuyise umphefumulo wabo.
20 “Bheka, Jehova, ngokuba nginosizi; izibilini zami ziyaxhaphazela. Inhliziyo yami iphendukile phakathi kwami, ngokuba ngihlubukile nokuhlubuka. Endle yinkemba eyaphucayo, ekhaya ngukufa.
21 “Bezwile ukuthi ngiyabubula, kepha anginamduduzi. Zonke izitha zami zizwile ukuhlupheka kwami; ziyathokoza ukuthi nguwe okwenzileyo. Ululethile usuku olumemezileyo, kepha ziyakuba njengami.
22 “Mabufike bonke ububi bazo ebusweni bakho, wenze kuzo njengokwenza kwakho kimi ngenxa yazo zonke iziphambeko zami, ngokuba ukububula kwami kukhulu, nenhliziyo idangele.”


Isahluko 2

1 Yeka ukwembesa kweNkosi indodakazi yaseSiyoni amafu ngentukuthelo yayo. Uphonsile ubuhle buka-Israyeli emhlabeni busuke ezulwini, angasikhumbulanga isenabelo sezinyawo zayo ngosuku lwentukuthelo yayo.
2 INkosi igwinyile onke amakhaya kaJakobe ingahawukelanga. Ngentukuthelo yayo, ibhidlizile izinqaba zendodakazi yakwaJuda, yazidilizela emhlabathini, yangcolisa umbuso nezikhulu zawo.
3 Yanquma ngokufutheka kolaka lwayo zonke izimpondo zakwa-Israyeli, yabuyisela emuva isandla sayo sokunene ebusweni bezitha, yashisa uJakobe ngomlilo wamalangabi odla nxazonke.
4 Yansala umnsalo wayo njengesitha, yema njengomelene nathi ngesokunene sayo, yabulala konke okwakumnandi emehlweni ethu. Etendeni lendodakazi yaseSiyoni yathulula ukufutheka kwayo njengomlilo.
5 INkosi isinjengesitha, imgwinyile u-Israyeli; yagwinya zonke izindlu zakhe zobukhosi, yachitha izinqaba zakhe; yandisile endodakazini yakwaJuda ukukhala nokulila.
6 Yachitha idokodo layo njengelensimu, yaqeda indawo yayo yokuhlangana. UJehova wenza ukuba kukhohlakale imikhosi emisiweyo namasabatha eSiyoni, wadelela ngokufutheka kolaka lwakhe inkosi nompristi.
7 INkosi yalilahla i-altare layo, yanengwa yindlu yayo engcwele, yanikela izingange zezindlu zayo zamakhosi esandleni sesitha. Ziphakamise izwi endlini kaJehova njengasosukwini lomkhosi omisiweyo.
8 UJehova wayecebile ukuchitha ugange lwendodakazi yaseSiyoni; wawelula umucu wokulinganisa, akabuyisanga isandla sakhe ekuchitheni; wenza ukuba kukhale ugange nodonga, kudangale kanyekanye.
9 Amasango alo ashona emhlabathini; wachitha, wayaphula imigoqo yalo. Inkosi nezikhulu zalo baphakathi kwezizwe, lapho kungekho khona umthetho. Nabaprofethi balo abatholi mbono kuJehova.
10 Amalunga endodakazi yaseSiyoni ahlezi emhlabathini, athule; athele uthuli emakhanda awo, abhince indwangu yamasaka. Izintombi zaseJerusalema zithobisela phansi amakhanda azo.
11 Amehlo ami ayaphela izinyembezi, izibilini zami ziyaxhaphazela; isibindi sami sithululelwe emhlabathini ngenxa yokuchitheka kwendodakazi yabantu bami, ngokuba izingane nabancelayo bayadangala ezigcawini zomuzi.
12 Bathi konina: “Aphi amabele newayini?” lapho bedangala njengababulawayo ezigcawini zomuzi, imiphefumulo yabo ithululelwe ezifubeni zawonina.
13 Ngingafakaza ngokuthini ngawe, ngikufanise nani, ndodakazi yaseSiyoni, na? Ngingakulinganisa nani ukuba ngikududuze, ntombi eyindodakazi yaseSiyoni na? Ngokuba ukuchitheka kwakho kukhulu njengolwandle. Ngubani ongakuphulukisa na?
14 Abaprofethi bakho bakubonele imibono eyize nobuwula; abambulanga ukona kwakho ukuba babuyise ukuthunjwa kwakho. Kepha bakubonele iziprofetho eziyize nezikhohlisayo.
15 Bonke abadlula ngendlela bakushayela ihlombe, bancimfe, banikine amakhanda abo ngenxa yendodakazi yaseJerusalema ngokuthi: “Yiwo lo muzi owawubizwa ngokuthi ubuhle obupheleleyo nentokozo yomhlaba wonke na?”
16 Zonke izitha zikukhamisela umlomo wazo, zincimfa, zigedla amazinyo, zithi: “Siwugwinyile. Impela yilo usuku esilulindele; sesilufumene, silubonile.”
17 UJehova wenzile lokhu abekucebile; uligcwalisile izwi lakhe, ayeyale ngalo ezinsukwini zasendulo; ubhidlizile engenasihawu, wenza ukuba isitha sithokoze phezu kwakho, waphakamisa uphondo lwabamelene nawe.
18 Izinhliziyo zabo zikhala eNkosini; wena lugange lwendodakazi yaseSiyoni, izinyembezi mazehle njengemifula imini nobusuku. Mawungazivumeli ukuphumula, inhlamvu yeso lakho ingayeki.
19 Vuka ukhale ebusuku ekuqaleni kwemilindo, uthulule inhliziyo yakho njengamanzi phambi kobuso beNkosi; phakamisa izandla zakho kuyo ngenxa yokuphila kwezingane ezidangala ngendlala ezingosini zezitaladi zonke.
20 “Bheka, Jehova, ubone ukuthi wenzile kanjalo kubani. Abesifazane bayakudla yini izithelo zabo, izingane eziphathiweyo kahle, na? Abaprofethi nabapristi bayakubulawa endlini engcwele yeNkosi, na?
21 “Balele phansi ezitaladini, abasha nabadala. Izintombi zami nezinsizwa zami ziwile ngenkemba. Wababulala ngosuku lwentukuthelo yakho, wabulala ungahawukelanga.
22 “Wabiza njengasosukwini lomhlangano izesabiso zami nxazonke; akubangakho ngosuku lwentukuthelo kaJehova owasindayo nowasalayo. Labo engangibaphathile, ngabondla, izitha zami zibaqedile.”


Isahluko 3

1 Ngingumuntu obone ukuhlupheka ngentonga yentukuthelo yakhe.
2 Ungiholile, wangihambisa ebumnyameni, kungesikho ekukhanyeni.
3 Impela uyangiphendulela isandla sakhe ephinda njalo zonke izinsuku.
4 Ugugisile inyama yami nesikhumba sami, waphula amathambo ami.
5 Ungakhele, wangihaqa ngenyongo nangokushikashikeka.
6 Ungihlalisile ebumnyameni njengabakade bafa.
7 Ungibiyele ukuze ngingaphumi, wenza amaketanga ami ukuba asinde.
8 Nalapho ngikhala ngicela ukusindiswa, uyavalela umkhuleko wami.
9 Ubiyele izindlela zami ngamatshe abaziweyo, wagwegwisa imikhondo yami.
10 Ukimi njengebhere eliqamekelayo nengonyama ezindaweni ezisithekileyo.
11 Wachezukisa izindlela zami, wangidwengula, wangenza incithakalo.
12 Wansala umnsalo wakhe, wangimisa ngibe yisigcibisholo somcibisholo.
13 Wahlaba izinso zami ngemicibisholo yesambo sakhe.
14 Sengingohlekwayo kubantu bonke, ngihaywa usuku lonke.
15 Wangisuthisa ngokubabayo, wangigcwalisa ngomhlonyane.
16 Waphula amazinyo ami ngohlalwane, wangembesa umlotha.
17 Walahla kude nokuthula umphefumulo wami, ngakhohlwa inhlanhla.
18 Ngathi: “Amandla ami nethemba lami kuJehova kuphelile.”
19 Khumbula ukuhlupheka kwami nosizi lwami, umhlonyane nenyongo.
20 Umphefumulo wami uyakukhumbula nokukukhumbula, uthobile phakathi kwami.
21 Kepha yilokhu engiyakukubuyisela enhliziyweni yami, ngalokho nginethemba:
22 ngumusa kaJehova ukuthi asiqediwe, ngokuba ububele bakhe abupheli.
23 Busha ekuseni njalo; ukuthembeka kwakho kukhulu.
24 UJehova uyisabelo sami, usho umphefumulo wami; ngakho ngiyakwethemba kuye.
25 UJehova muhle kwabamethembayo, kumphefumulo omfunayo.
26 Kuhle ukumethemba nokulindela ngokuthula ukusindisa kukaJehova.
27 Kuhle kumuntu ukuba athwale ijoka ebusheni bakhe.
28 Makahlale yedwa, athule, lapho emthwesa lona.
29 Makabeke umlomo wakhe othulini; mhlawumbe kungaba khona ithemba.
30 Makanike isihlathi sakhe komshayayo, asuthe ngenhlamba.
31 Ngokuba uJehova akayikulahla kuze kube phakade.
32 Ngokuba noma edabukisile, uyakuhawukela nokho ngokobukhulu bomusa wakhe.
33 Ngokuba akahluphi, angadabukisi abantwana babantu ngenxa yokuba ekuthanda.
34 Ukuphahlaza phansi kwezinyawo zonke iziboshwa zasemhlabeni,
35 nokuchezukisa imfanelo yomuntu phambi kobuso boPhezukonke,
36 nokona umuntu ecaleni lakhe, iNkosi ayikuboni lokhu na?
37 Kwasho ubani, kwenzakala, iNkosi ingakuyalelanga, na?
38 Akuphumi okuhle nokubi emlonyeni woPhezukonke na?
39 Ukhononelani umuntu ophilayo, umuntu ojeziswa ngezono zakhe, na?
40 Masiphenye, sicinge izindlela zethu, sibuyele kuJehova.
41 Masiphakamise izinhliziyo zethu kanye nezandla zethu kuNkulunkulu ezulwini.
42 Siphambukile, sahlubuka; wena awukuyekelanga.
43 Wazembesa ulaka, wasixosha, wabulala, ungahawukelanga.
44 Wazembesa ifu, ukuze imikhuleko yethu ingafinyeleli.
45 Usenze umphucuzo nemfucumfucu phakathi kwabantu.
46 Zonke izitha zethu zisikhamisele imilomo yazo.
47 Uvalo nomgodi kusehlele, ukubhujiswa nokuchithwa.
48 Iso lami liyamululeka imifula yamanzi ngenxa yokuchithwa kwendodakazi yabantu bami.
49 Iso lami liyamululeka, alinqamuki; akukho ukukhawuka,
50 aze abheke uJehova, abone esezulwini.
51 Iso lami lenza umphefumulo wami ube buhlungu ngenxa yawo onke amadodakazi omuzi wakithi.
52 Abayizitha zami ngeze bangizingele nokungizingela njengenyoni.
53 Banqume ukuphila kwami emgodini, bangiphonsa ngetshe.
54 Amanzi aminzisa ikhanda lami. Ngathi: “Nginqunyiwe.”
55 Ngalibiza igama lakho, Jehova, ngisemgodini phansi.
56 Wezwa izwi lami; ungasithezi indlebe yakho lapho ngikhalela ukusizwa.
57 Wasondela ngosuku lokubiza kwami, wathi: “Ungesabi.”
58 Nkosi, umela indaba yomphefumulo wami, uyahlenga ukuphila kwami.
59 Jehova, uyabona ukoniwa kwami; thetha indaba yami.
60 Uyabona konke ukuphindisa kwabo nawo onke amacebo abo ngami.
61 Uyezwa inhlamba yabo, Jehova, nawo onke amacebo abo ngami,
62 izindebe zabangivukeleyo nemicabango yabo ngami izinsuku zonke.
63 Bheka ukuhlala kwabo nokuvuka kwabo; ngihaywa yibo.
64 Uyakubaphindisela, Jehova, ngokwemisebenzi yezandla zabo.
65 Uyakubanika isimbozo senhliziyo, isiqalekiso sakho sibe phezu kwabo.
66 Uyakubaxosha ngentukuthelo, ubabhubhise, bangabe besaba khona phansi kwezulu likaJehova.


Isahluko 4

1 Yeka ukufiphala kwegolide nokuguquka kwegolide elihle! Amatshe endlu engcwele ahlakazekile ezingosini zazo zonke izitaladi.
2 Amadodana anqabileyo aseSiyoni, elingene negolide elihle, yeka ukuthiwa kwawo ayizitsha zebumba, imisebenzi yezandla zombumbi!
3 Namakhanka ehlisa, ancelise amazinyane awo. Indodakazi yabantu bami isinonya, njengezintshe zasehlane.
4 Ulimi loncelayo lunamathela olwangeni lwakhe ngokoma. Izingane zicela isinkwa, kepha akakho ozihlephulelayo.
5 Abakade bedla okumnandi sebechithakele ezitaladini. Ababekhuliswa ngokububende sebesingatha izala.
6 Ukona kwendodakazi yabantu bami kukhulu kunesono saseSodoma elachithwa ngokuphazima kweso, kungasondelanga zandla kulo.
7 Abakhulu balo babehlambulukile kunongqoqwane, babe mhlophe kunobisi; imizimba yabo yayibomvana kunekorali, isimo sabo sasinjengesafire.
8 Ubuso babo sebumnyama kunelahle, abaziwa ezitaladini. Isikhumba sabo sinamathela emathanjeni abo, sishwabene, saba njengomuthi.
9 Babe ngcono ababebulawa ngenkemba kunababebulawa ngendlala, ababuna behlatshiwe ngokuswela ukudla kwensimu.
10 Izandla zabesifazane abahawukelayo zapheka izingane zabo; zazingukudla kwabo ngokuchithwa kwendodakazi yabantu bami.
11 UJehova ufezile ukufutheka kwakhe, uthululile ukufutheka kwentukuthelo yakhe; uphembile umlilo eSiyoni oqedile izisekelo zalo.
12 Amakhosi omhlaba ayengakholwa kanye nabo bonke abakhileyo ezweni ukuthi abamelene nabo nezitha zabo babeyakungena emasangweni aseJerusalema.
13 Kungenxa yezono zabaprofethi balo nobubi babapristi balo ababechitha igazi labalungileyo phakathi kwalo.
14 Bazulazula njengezimpumputhe ezitaladini, bengcolile ngegazi ngangokuba zazingenakuthintwa izingubo zabo.
15 “Chezukani, ningcolile!” bamemeza kubo: “Chezukani, chezukani, ningathinti!” Lapho bebaleka bezulazula, bathi phakathi kwabezizwe: “Abasayikugogobala lapha.”
16 Ubuso bukaJehova buyabahlakaza, akasayikubanakekela. Abahloniphi ubuso babapristi, kababanga namusa kumalunga.
17 Amehlo ethu ayaphela ukubheka usizo lwethu oluyize; ekulindeni kwethu silindela isizwe esingenakusindisa.
18 Bazingela izinyathelo zethu ukuba singahambi ezigcawini zethu. Ukugcina kwethu kuseduze, izinsuku zethu zigcwele, yebo, ukugcina kwethu kufikile.
19 Abasixoshayo babenejubane kunezinkozi zezulu; basizingela ezintabeni, basiqamekela ehlane.
20 Umoya wamakhala ethu, ogcotshiweyo kaJehova, wabanjwa emigodini yabo, esathi ngaye: “Phansi kwethunzi lakhe siyakuphila phakathi kwezizwe.”
21 Jabula, uthokoze, ndodakazi yakwa-Edomi, ohlala ezweni lase-Uzi. Indebe iyakudlulela nakuwena; uyakudakwa, uzenze nqunu.
22 Ububi bakho sebuphelile, ndodakazi yaseSiyoni, kasayikukuthumba. Ububi bakho, ndodakazi yakwa-Edomi, uyakubuhambela, azambule izono zakho.
Isahluko 5

1 Khumbula, Jehova, esehlelwe yikho; bheka, ubone ihlazo lethu.
2 Ifa lethu seliphendulelwe abafokazi, nezindlu zethu kwabezizwe.
3 Siyizintandane, asinababa; omame banjengabafelokazi.
4 Amanzi ethu siyawaphuza ngemali, izinkuni zethu ziza ngentengo.
5 Abasixoshayo basezintayeni zethu; sikhathele, asinakuphumula.
6 Sinike isandla sethu kulo iGibithe nakulo i-Asiriya ukuba sisuthe isinkwa.
7 Obaba bona abasekho; thina sithwala ububi babo.
8 Izigqila ziyasibusa; akakho osikhulula esandleni sabo.
9 Sithola ukudla kwethu ngokuzidela amathambo ngenxa yenkemba yasehlane.
10 Isikhumba sethu siyasha njengeziko ngokushisa kwendlala.
11 Balala nabesifazane eSiyoni, izintombi zasemizini yakwaJuda.
12 Izikhulu zaphanyekwa ngezandla zabo; ubuso babadala ababuhloniphanga.
13 Izinsizwa zathwala amatshe okugaya, abantwana bakhubeka phansi kwezinkuni.
14 Abadala baphelile esangweni, nezinsizwa ekuhlabeleleni kwazo.
15 Intokozo yenhliziyo yethu iphelile; ukusina kwethu kuphenduke ukulila.
16 Umqhele uwile ekhanda lethu. Maye kithina, ngokuba sonile!
17 Ngalokho inhliziyo yethu idangele; ngalezi zinto amehlo ethu afiphele,
18 ngenxa yentaba yaseSiyoni echithekile, zize zihambe kuyo izimpungushe.
19 Wena Jehova umi phakade; isihlalo sakho sobukhosi sikhona ezizukulwaneni ngezizukulwane.
20 Usikhohlelwani kuze kube phakade, usishiye izinsuku eziningi, na?
21 Sibuyisele kuwe Jehova, siyakubuya; yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo,
22 ngokuba usilahlile nokusilahla, wasithukuthelela kakhulu.